Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-01-2011 ]

Ι.Κ.Α. Εγκύκλιος αρ. 3/18.1.2011 Καταβολή επιπλέον ποσού ως δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας σε συνταξιούχους και ασφαλισμένους που λαμβάνουν το επίδομα παραπληγίας καθώς και σε τυφλούς συνταξιούχους του Ν. 612/77 που λαμβάνουν το Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας.

(Καταβολή επιπλέον ποσού ως δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας σε συνταξιούχους και ασφαλισμένους που λαμβάνουν το επίδομα παραπληγίας καθώς και σε τυφλούς συνταξιούχους του Ν. 612/77 που λαμβάνουν το Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 18/1/ 2011
Αριθ. Πρωτ. Σ65/3

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου 
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215192
e-mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.3

ΘΕΜΑ: «Καταβολή επιπλέον ποσού ως δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας σε συνταξιούχους και ασφαλισμένους που λαμβάνουν το επίδομα παραπληγίας καθώς και σε τυφλούς συνταξιούχους του Ν. 612/77 που λαμβάνουν το Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας.»
Σχετ: εγκύκλιο 53/10

Όπως είναι γνωστό, με την ανωτέρω σχετική Εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄) και ειδικότερα οι παρ. 9-15, με τις οποίες ρυθμίστηκε η καταβολή του επιδόματος αδείας και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους συνταξιούχους, καθώς και η με αρ. Φ80000/14254/1097/6.7.2010 κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία ρυθμίστηκαν τα αναγκαία ζητήματα για την εφαρμογή των παρ. 10-14 του ανωτέρω άρθρου και δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Με το παρόν έγγραφο σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α΄) «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης – Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις» και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.

1. Με τις προαναφερόμενες διατάξεις λαμβάνεται ειδική μέριμνα ως προς τα χορηγούμενα ποσά δώρων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας ειδικά και μόνο για:
α. συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη και εξωιδρυματικό επίδομα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981
β. όσους λαμβάνουν μόνο το εξωιδρυματικό επίδομα του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981
γ. τυφλούς συνταξιούχους του Ν. 612/1977 των οποίων η σύνταξη προσαυξάνεται με το επίδομα απόλυτης αναπηρίας.

Για τις ανωτέρω κατηγορίες συνταξιούχων όλων των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και του ΝΑΤ ορίζεται ότι προκειμένου για το εξωιδρυματικό επίδομα και το επίδομα απόλυτης αναπηρίας χορηγείται ένα μηνιαίο εξωιδρυματικό επίδομα ή ένα επίδομα απόλυτης αναπηρίας ως δώρο εορτών Χριστουγέννων, ενώ ως δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας χορηγείται το ήμισυ του μηνιαία καταβαλλόμενου εξωιδρυματικού επιδόματος ή του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας.

Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις δικαιούχων παραπληγικού επιδόματος, με το με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.32069/2332/6.12.2010 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με το οποίο δόθηκαν οδηγίες για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων διευκρινίστηκε, ότι όσον αφορά στους συνταξιούχους οι οποίοι λαμβάνουν και το εξωιδρυματικό επίδομα, πέραν των επιδομάτων εορτών που δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν. 3845/2010, θα λαμβάνουν και τα ανωτέρω ποσά, ενώ όσον αφορά στους ασφαλισμένους καθώς και στα μέλη οικογενείας που λαμβάνουν μόνο το εξωιδρυματικό επίδομα, θα λαμβάνουν ως δώρο Χριστουγέννων ολόκληρο το ποσό του μηνιαία καταβαλλόμενου επιδόματος, ενώ ως δώρο Πάσχα και ως επίδομα αδείας το μισό του μηνιαία καταβαλλόμενου εξωιδρυματικού επιδόματος. οπότε στις περιπτώσεις αυτές, δηλ. ασφαλισμένων και μελών οικογενείας, δεδομένου ότι ήδη έχει καταβληθεί το επίδομα Χριστουγέννων, θα καταβληθεί η διαφορά των 260,8 ευρώ ώστε μαζί με το ποσό των 400 ευρώ να συμπληρωθεί το ποσό ενός παραπληγικού επιδόματος.

2. Προϋπόθεση για την καταβολή τόσο των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας στους δικαιούχους του εξωιδρυματικού επιδόματος ή του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας (προκειμένου για τους τυφλούς συνταξιούχους), όσο και των επιδομάτων της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν. 3845/2010 είναι να μην υπερβαίνει η καταβαλλόμενη κύρια σύνταξη - συμπεριλαμβανομένων των προαναφερομένων επιδομάτων, των ανωτέρω δώρων καθώς και των προσαυξήσεων οικογενειακών βαρών - υπολογιζόμενη σε δωδεκάμηνη βάση το ποσό των 2.500 ευρώ.

Στην περίπτωση που η μηνιαία σύνταξη που προκύπτει μετά τον ανωτέρω υπολογισμό υπερβαίνει το ποσό των 2.500 ευρώ, τα επιδόματα της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν. 3845/2010 καθώς και τα δώρα για το εξωιδρυματικό επίδομα ή για το επίδομα απόλυτης αναπηρίας καταβάλλονται μέχρι του ορίου των 2.500 ευρώ.

3. Ως προς τα λοιπά θέματα τα οποία δε ρυθμίζονται με τις κοινοποιούμενες διατάξεις (χρόνος καταβολής κλπ) έχουν εφαρμογή οι παρ. 10-15 του άρ. 3 του Ν. 3845/2010 καθώς και της Φ80000/14254/1097/6.7.2010 κοινής Υπουργικής Απόφασης , οι οποίες σας είχαν κοινοποιηθεί με την εγκύκλιο 53/10 με την οποία, ως γνωστόν, δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή τους.

4. Δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε εκτός των δικαιούχων του εξωιδρυματικού επιδόματος, λαμβάνεται ειδική μέριμνα ως προς τα χορηγούμενα ποσά δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας και για τους τυφλούς συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 612/1977, των οποίων η σύνταξη προσαυξάνεται με το επίδομα απόλυτης αναπηρίας βάσει του Ν. 3232/2004, οι οποίοι αναγγέλλονται στη νομική βάση 038 στην οποία όμως βρέθηκαν να έχουν αναγγελθεί και συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, όπως επίσης και άλλοι συνταξιούχοι με προνομιακό υπολογισμό που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία (νεφροπαθείς κλπ), δόθηκαν οδηγίες προς την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. να καταβληθεί μηχανογραφικά το επιπλέον δώρο Χριστουγέννων μόνο σε όσους από τη νομική βάση 038 πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Α. Κατηγορία σύνταξης: Γήρατος
Β. Προνομιακός υπολογισμός
Γ. Επίδομα απόλυτης αναπηρίας

Επίσης, ζητήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής να αποσταλούν στα Υποκαταστήματα καταστάσεις συνταξιούχων που έχουν μεν αναγγελθεί με τη νομική βάση 038 και δεν είναι τυφλοί στους οποίους έχει χορηγηθεί σύνταξη με το Ν. 612/1977 προκειμένου στη συνέχεια να προβείτε σε διόρθωση και αναγγελία αυτών με την ορθή νομική βάση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο