Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-01-2011 ]

Ι.Κ.Α. Αριθ. πρωτ.: Σ60/2/13.1.2011 Δε χορηγείται το κατώτατο όριο σε παλαιούς ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , οι οποίοι προέρχονται από «τρίτες χώρες» και λαμβάνουν από τη χώρα προέλευσής τους οικονομικό βοήθημα/σύνταξη. -Για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης απαιτούνται αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις

(Δε χορηγείται το κατώτατο όριο σε παλαιούς ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , οι οποίοι προέρχονται από «τρίτες χώρες» και λαμβάνουν από τη χώρα προέλευσής τους οικονομικό βοήθημα/σύνταξη. -Για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης απαιτούνται αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 13 /1 /2011
Αριθ. Πρωτ. Σ60/2

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Π. ΔΑΒΟΥ
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189
FAX: 2105230046
e-mail : [email protected]

ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: -Δε χορηγείται το κατώτατο όριο σε παλαιούς ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , οι οποίοι προέρχονται από «τρίτες χώρες» και λαμβάνουν από τη χώρα προέλευσής τους οικονομικό βοήθημα/σύνταξη.
-Για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης απαιτούνται αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις.

Σχετικά με τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν από την 1/1/1993, οι οποίοι προέρχονται από «τρίτες χώρες» (δηλ. από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρες με τις οποίες η Ελλάδα δεν συνδέεται επί του παρόντος με Διμερή Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας ) και οι οποίοι λαμβάνουν από τις χώρες αυτές οικονομικό βοήθημα ή σύνταξη, μετά από το αρ. πρωτ. Φ.80000/2196/185/12.11.2010 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη χορήγηση των κατωτάτων ορίων σύνταξης στους παλαιούς ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στις περιπτώσεις όπου κατά τον υπολογισμό των συντάξεων τους, το ποσό της σύνταξης που προκύπτει είναι μικρότερο από το εκάστοτε ισχύον ποσό των κατωτάτων ορίων συντάξεων του ιδρύματος, τότε ως σύνταξη καταβάλλεται το τελευταίο, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι ο συνταξιούχος δε λαμβάνει και άλλη σύνταξη από το δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.

2. Από τα παραπάνω, λοιπόν προκύπτει με σαφήνεια ότι, σε συνταξιούχους του Ιδρύματος, παλαιούς ασφαλισμένους, είτε ημεδαπούς είτε αλλοδαπούς, δεν είναι δυνατή η καταβολή των κατωτάτων ορίων σύνταξης, εφόσον οι ίδιοι λαμβάνουν και άλλη σύνταξη από έτερο φορέα ασφάλισης είτε από φορέα ελληνικό είτε από φορέα «τρίτης χώρας, λαμβανομένων των διατάξεων του άρθ. 7, παρ. 3 του ν. 2335/1995(Φ.Ε.Κ. Α’ 185 /εγκ. 16/96) και ανεξαρτήτως του ύψους αυτής.

3. Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις των ασφαλισμένων που προέρχονται από «τρίτες χώρες» και λαμβάνουν από τη χώρα προέλευσής τους χρηματική παροχή από φορέα κοινωνικής ασφάλισης είτε με τη μορφή οικονομικού βοηθήματος είτε με τη μορφή σύνταξης, διευκρινίζουμε ότι, με δεδομένη τη μη ύπαρξη Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης που να μας συνδέει με τις χώρες αυτές, είτε σε κοινοτικό επίπεδο είτε σε διμερές, όπου ρητά να ορίζεται ότι η συγκεκριμένη παροχή δεν αποτελεί συνταξιοδοτικού τύπου παροχή, οποιαδήποτε τέτοια παροχή, ανεξαρτήτως του ύψους της, θα εκλαμβάνεται ως σύνταξη, προκειμένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας, οι οποίες θέτουν ως προς την εφαρμογή τους περιορισμό περί μη λήψεως από πλευράς των συνταξιούχων, σύνταξης και από άλλο φορέα ασφάλισης.

4. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, για τους παλαιούς ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι οποίοι προέρχονται από «τρίτες χώρες» και λαμβάνουν από τη χώρα προέλευσής τους οποιαδήποτε χρηματική παροχή από φορέα κοινωνικής ασφάλισης:

α) δεν είναι δυνατή η χορήγηση των κατωτάτων ορίων σύνταξης και
β) θα αναζητούνται αυξημένες χρονικές και ηλικιακές προϋποθέσεις, που θέτουν οι διατάξεις του άρθ. 47 του ν. 2084/1992 (εγκ. 114/92), όπως ισχύουν, προκειμένου για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης.

5. Εκκρεμείς περιπτώσεις θα πρέπει να κριθούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
Περιπτώσεις οι οποίες έχουν κριθεί διαφορετικά θα πρέπει να αναζητηθούν και οι σχετικές αποφάσεις:

α) να τροποποιηθούν εφόσον υπάρχει διαφορά ως προς το ποσό σύνταξης ή
β) να ανακληθούν αν δεν υπάρχει δικαίωμα σε δεύτερη σύνταξη βάσει των αυξημένων χρονικών και ηλικιακών προϋποθέσεων, εφόσον βέβαια δεν έχει παρέλθει πενταετία από την έκδοσή τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΓΡΑΜΜ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο