Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-01-2011 ]

Γνωμοδότηση Σ.ΕΠ.Ε. αρ. 5/12.1.2011 Γνωμοδότηση επί της κοινής αιτιολογικής έκθεσης για κατάρτιση ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης (Ε.Ε.Σ.Σ.Ε.) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. »

(Γνωμοδότηση επί της κοινής αιτιολογικής έκθεσης για κατάρτιση ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης (Ε.Ε.Σ.Σ.Ε.) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. »)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα 12 .01. 2011
Αρ. Πρωτ.: 5

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου
Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.Κ.Ε.Ε.Ε)

Tαχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8
Tαχ. Kώδικας: 101 10 ΑΘΗΝΑ
Fax: 2103748790
Tηλ.: 2103748880 & 81
Emai: [email protected]

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί της κοινής αιτιολογικής έκθεσης για κατάρτιση ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης (Ε.Ε.Σ.Σ.Ε.) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε <ΝΕΟΓΑΛ>».

Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163Α΄/16-6-1989).

2. Τις διατάξεις του Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205Α΄/2-9-1998), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 136/1999 «Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας» (ΦΕΚ 134Α΄/3-6-1999).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας».

5. Την υπ’ αριθμ 30003/03.01.2001 εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

6. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2038/31.12.2010 κοινή αιτιολογική έκθεση της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε «ΝΕΟΓΑΛ» και του αρμόδιου κατά νόμο σωματείου εργαζομένων για κατάρτιση ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης.

7. Τα προσκομισθέντα συμπληρωματικά στοιχεία της εταιρείας (ισολογισμοί των ετών 2007, 2008 και 2009, η κατάσταση προσωπικού και η απάντηση επί των ζητηθέντων από το Σ.Κ.Ε.Ε.Ε συμπληρωματικών στοιχείων επί της αρχικής αιτιολογικής έκθεσης)

8. Το υπ. αριθμ. 1/12.01.2011 έγγραφο του Τ.Κ.Ε. Δράμας σχετικό με την παροχή πληροφοριών και στοιχείων που σχετίζονται με τη σύναψη της Ε.Ε.Σ.Σ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ 3 του Ν. 3899/2010, στην επιχείρηση με την επωνυμία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε «ΝΕΟΓΑΛ».

9. Την χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων της εν λόγω εταιρείας.

10. Τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων στην εν λόγω επιχείρηση που ακολουθούν δύο(2) διακριτές Σ.Σ.Ε μία που αφορά στις επιχειρήσεις Παστερίωσης Γάλακτος και μία που αφορά στο προσωπικό των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

11. Το υπ. αριθμ 1/12.01.2011 πρακτικό συνεδρίασης του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Μετά από συνεδρίαση μας που έγινε σήμερα, Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 12.00, και την διεξοδική ανάλυση όλων των προσκομισθέντων στοιχείων ομόφωνα γνωμοδοτούμε:

1. Το δικαίωμα που χορηγεί ο νέος νόμος δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ασκείται καταχρηστικά. Οφείλουν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές να σταθούν με υπευθυνότητα απέναντι στην εφαρμογή του και η δυνατότητα που δίνεται μέσω αυτού να ασκηθεί με φειδώ και με γνώμονα το σφαιρικότερο συμφέρον. Μόνον έτσι θα κερδηθεί στην πράξη ο σεβασμός στη νέα αυτή νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να εδραιωθεί στην εργασιακή συνείδηση και να καταστεί πυλώνας στήριξης της ελληνικής οικονομίας.

2. Η οικονομική κατάσταση της εν λόγω εταιρείας κρίνεται ως ιδιαίτερα υγιής ενώ είναι αξιοσημείωτη η διάρκεια και η διαχειριστική σταθερότητα που σημειώνει η Εταιρεία, τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία για την οποία αξιολογήθηκε. Εξετάζοντας τους ισολογισμούς και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης της για τα έτη 2007-2009 προκύπτει ότι:

- Η Εταιρία διαθέτει πολύ μεγάλη ρευστότητα, όπως αυτή αποτυπώνεται από τα διαθέσιμά της που αγγίζουν τα € 11 εκατ. Το ποσό αυτό, το οποίο αντιστοιχεί στο 60% του ετήσιου κύκλου εργασιών της και είναι περίπου 1,5 φορές υψηλότερο από τις υποχρεώσεις της, την καθιστά ιδιαίτερα ασφαλή σε ενδεχόμενη συγκυριακή συρρίκνωση των αποτελεσμάτων της.

- Διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση καθώς τα ίδια κεφάλαιά της υπερκαλύπτουν τα δανειακά της κατά 5,44 φορές και τις συνολικές της υποχρεώσεις κατά 2,35 φορές.

- Το λειτουργικό της περιθώριο (EBITDA) διαμορφώνεται στο 19,33%, 21,57% και 17,64% για τα έτη 2007, 2008 και 2009. Το περιθώριο καθαρού κέρδους μετά από φόρους διαμορφώνεται στο 8,90%, 8,78% και 8,26% αντίστοιχα.

- Ο Δείκτης κάλυψης τόκων ανήλθε για το 2009 στο 11,76 (φορές), μέγεθος ιδιαίτερα υψηλό και πολύ μακριά από τη ζώνη κινδύνου.

- Δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο που δεν χαρακτηρίζεται από κυκλικότητα και συνεπώς δεν αναμένονται ακραίες μεταβολές στον κύκλο εργασιών από τη μία χρονιά στην άλλη, παρά μόνο αν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι (όπως διατροφική κρίση, ή κρίση αξιοπιστίας για την ποιότητα των προϊόντων της εταιρίας κ.λπ). Ωστόσο, ένας τέτοιος κίνδυνος είναι ανεξάρτητος από τη φάση στην οποία βρίσκεται η οικονομία μιας χώρας.

Με την επιφύλαξη σχετικά με την πορεία που έχει καταγράψει η Εταιρία κατά το οικονομικό έτος που μόλις παρήλθε (2010), για το οποίο δεν διαθέτουμε στοιχεία, θεωρούμε ότι δεν πληροί κανέναν από τους παράγοντες που θα μπορούσαν να την καταστήσουν επισφαλή για τους μετόχους ή τους πιστωτές της.

3. Τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι ικανά να στοιχειοθετήσουν την ύπαρξη επιτακτικής ανάγκης μείωσης του εργατικού κόστους προκειμένου να στηριχθεί η επιχείρηση σύμφωνα με τους όρους της ανταγωνιστικότητας και της βελτίωσης της παραγωγικότητας της .


Ο Πρόεδρος του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε

Δρ Μιχάλης Χάλαρης
Ειδικός Γραμματέας του Σ.ΕΠ.Ε


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο