Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-12-2010 ]

Αριθ. Πρωτ.: 1164257/ΕΞ/0016/30.11.2010 Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. 1130277/ΕΞ/2010-0016/5.10.10 (ΦΕΚ 1670 τ. Β)

(Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. 1130277/ΕΞ/2010-0016/5.10.10 (ΦΕΚ 1670 τ. Β))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010
Αριθ. Πρωτ. 1164257/ΕΞ/0016
 
ΦΕΚ 1978 Β/21.12.10
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τμήμα: Α'
Τηλέφωνο : 210 3635963
FAX:210 3635077

2) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ 19η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'
Τηλ : 210 6987439-6987458


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. 1130277/ΕΞ/2010-0016/5.10.10 (ΦΕΚ 1670 τ. Β)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3888/2010, όπως ισχύουν (ΦΕΚ 175 Α'/30 Σεπτεμβρίου 2010) και ιδιαίτερα της παρ.7 με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει: α) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οφειλέτης που έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, μπορεί να υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα της παραγράφου 1, β) τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οφειλέτες μπορούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 μετά την 29η Οκτωβρίου 2010, για χρέη που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και γ) τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση βεβαιωμένων αλλά μη ληξιπρόθεσμων οφειλών και δ) τις προϋποθέσεις χορήγησης και διάρκειας ισχύος του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας στους οφειλέτες που είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν.δ.356/1974 (ΦΕΚ 90 Α).

3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 3888/2010 με τις οποίες ορίζεται ότι ως προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για την εφαρμογή των απαλλαγών των περιπτώσεων β εως και στ της παρ. 1 λογίζονται σε κάθε περίπτωση οι προσαυξήσεις όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, η οποία έπρεπε να καταβληθεί μέχρι την 29η Οκτωβρίου 2010.

4. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αντίθετα επιδιώκεται η άμεση αύξηση των εσόδων.

5. Την Δ6Α1142500 ΕΞ /26.10.2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκε η άσκηση αρμοδιοτήτων για θέματα φορολογίας στον Υφυπουργό Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.    Η παράγραφος 6 της 1130277/ΕΞ/2010/0016/05.10.2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ1670 τ. Β 21.10.10) αντικαθίσταται ως εξής :
« Σε οφειλέτες που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση της παρ. 1 του αρθρ. 14 του ν. 3888/2010 μέχρι 29 Οκτωβρίου 2010 παρέχεται η δυνατότητα να υπαχθούν μεταγενέστερα :
α) εφόσον ζητήσουν να υπαχθούν σε πρόγραμμα δόσεων των περιπτώσεων β. έως και στ. των διατάξεων της παρ. 1 του άρθ. 14, ν.3888/10, πρέπει να καταβάλουν πλέον της τρέχουσας δόσης και όλες τις δόσεις της ρύθμισης της επιλογής τους, των οποίων έχει παρέλθει η ημερομηνία καταβολής, από 29.10.2010 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή στη ρύθμιση, επιβαρυμένες με προσαύξηση ένα τοις εκατό (1%) ανά μήνα.
β) εφόσον ζητήσουν να εξοφλήσουν εφάπαξ, πρέπει να καταβάλουν το σύνολο των οφειλών τους με απαλλαγή ποσοστού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 29.10.10, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στο μήνα της εξόφλησης του προγράμματος ρύθμισης, όπως προκύπτει, ανεξαρτήτως ελαχίστου ποσού δόσης, και με την επιβάρυνση της προσαύξησης του ένα τοις εκατό (1%) ανά μήνα.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 της 1130277/ΕΞ/2010/0016/05.10.2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1670 τΒ 21.10.10) αντικαθίσταται ως εξής :
«Οι υπόλοιπες δόσεις μετά την απαλλαγή, επιβαρύνονται με προσαύξηση ένα τοις εκατό (1%) ανά μήνα.»

Οι ανωτέρω αντικαταστάσεις ισχύουν από την ημερομηνία ισχύος της αρχικής Α.Υ.Ο.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ακριβές Αντίγραφο   
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας   

Ο Υφυπουργός Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο