Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-12-2010 ]

Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΤΕΦ/1160386ΕΞ/1.12.2010 Καθορισμός της διαδικασίας υπαγωγής στη ρύθμιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3877/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 160)

(Καθορισμός της διαδικασίας υπαγωγής στη ρύθμιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3877/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 160))

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αθήνα 1 Δεκεμβρίου 2010
Αριθ.Πρωτ: Δ.ΤΕΦ 1160386 ΕΞ 2010

(ΦΕΚ Β' 1895/03-12-2010)

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ι. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ - Τηλ: 210-3642922
Σίνα 2-4 , Αθήνα 10672
-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Ε΄ - τηλ: 210-3635963
Πανεπιστημίου 20 – Αθήνα 10672

ΙΙ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΤΜΗΜΑ Α΄
ΤΗΛ.: 2102125198
Δ/ΝΣΗ:Μενάνδρου 22- 105 52 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός της διαδικασίας υπαγωγής στη ρύθμιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3877/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 160) »

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160 Α΄/20.09.10).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5α του ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α΄134 / 20.06.1988), όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 83 του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90Α΄), όπως ισχύουν

4. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α), όπως ισχύουν

5. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1882/90 (ΦΕΚ 43Α΄), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 18 ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄), καθώς και τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1109793-6134-11/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134Β΄/1999), όπως ισχύουν σήμερα.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα , ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

7. Την αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010 / 26.10.2010 (ΦΕΚ 1725 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά».

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε το πλαίσιο εφαρμογής και τις λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής ως εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Στη ρύθμιση υπάγονται σωρευτικά:
α) Οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές στις Δ.Ο.Υ., μέχρι 20.9.2010, από την ειδική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ, του άρθρου 5α του νόμου 1790/1988,

β) Κάθε άλλη βεβαιωμένη στις Δ.Ο.Υ. οφειλή προς τον ΕΛΓΑ, μέχρι 20.9.2010, από οποιαδήποτε αιτία.

γ) Τα ποσά των εισφορών, που θα έπρεπε να έχουν αποδοθεί, μέχρι 20.9.2010, με δηλώσεις στις Δ.Ο.Υ., τα οποία έχουν παρακρατηθεί από αγρότες του ειδικού κατ’ αποκοπή καθεστώτος του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και τα οποία δεν έχουν αποδοθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για οποιαδήποτε αιτία.

δ) Τα ποσά των εισφορών, που θα έπρεπε να έχουν αποδοθεί, μέχρι 20.9.2010, με δηλώσεις στις Δ.Ο.Υ., που οφείλονται από αγρότες του κανονικού καθεστώτος και δεν έχουν αποδοθεί.

2. Επίσης, δυνητικά, μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση, μετά από επιλογή του οφειλέτη, οι ανωτέρω οφειλές που τελούν σε δικαστική αναστολή.

3. Δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, που έχουν οφειλές των ανωτέρω παραγράφων προς τον ΕΛ.Γ.Α., από οποιαδήποτε αιτία.

Άρθρο 2
Διαδικασία υπαγωγής

1. Για την υπαγωγή των οφειλών των προσώπων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί αίτηση το αργότερο μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2010, στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση.

2. Με την αίτηση της παραγράφου 1, υποβάλλονται υποχρεωτικά, όπου απαιτούνται, οι δηλώσεις απόδοσης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., κάθε τριμήνου ξεχωριστά. Επίσης στην αίτηση δηλώνεται εάν ο οφειλέτης επιθυμεί να υπαχθεί στη ρύθμιση με εφάπαξ καταβολή του συνολικού οφειλόμενου ποσού ή με ισόποσες μηνιαίες δόσεις αυτού, καθώς και εάν επιθυμεί να υπαγάγει τυχόν οφειλές της παραγράφου 2 του άρθρου 1.

3. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής των οφειλών, μέχρι 14 Ιανουαρίου 2011, διαγράφονται όλα τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις και καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στην κύρια οφειλή.

4. Εάν η οφειλή καταβληθεί σε δόσεις , οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα περιορίζονται στο ήμισυ. Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 200 ευρώ, ανά αρμόδια Δ.Ο.Υ.

5. Σε περίπτωση καταβολής σε δόσεις (μέχρι σαράντα οκτώ) η πρώτη δόση καταβάλλεται το αργότερο μέχρι την 14η Ιανουαρίου 2011 και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, μέχρι την πλήρη εξόφληση της ρύθμισης.

6. Οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τα πρόστιμα, καθώς και τα πρόσθετα ποσά λόγω εκπρόθεσμης υποβολής επί των οποίων προσδιορίζονται οι εκπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν.3877/2010, είναι αυτά που έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης της ρύθμισης ή της εφάπαξ εξόφλησης. Οι υπόλοιπες δόσεις της ρύθμισης επιβαρύνονται με τις προσαυξήσεις που προβλέπονται από τον Κ.Ε.Δ.Ε.

7. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις επέρχεται απώλεια της ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή το υπόλοιπο της οφειλής που ρυθμίστηκε και δεν έχει καταβληθεί επιβαρύνεται με όλες τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης.

Άρθρο 3
Ενέργειες της Αρμόδιας Δ.O.Υ.

1. Με την υποβολή των δηλώσεων των παραγράφων 1γ και 1δ του άρθρου 1, το αρμόδιο φορολογικό τμήμα της Δ.Ο.Υ. προβαίνει άμεσα στη βεβαίωση των ποσών καθώς και στη βεβαίωση του 100% των αναλογουσών προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων.

2. Το ποσό της χορηγούμενης έκπτωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 23 ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160 Α΄), εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα προσδιορισμού του από το Τμήμα Εσόδων, προσδιορίζεται μετά από υπηρεσιακό σημείωμα του αρμόδιου φορολογικού τμήματος ή οποιασδήποτε άλλης βεβαιούσας αρχής, προς το Τμήμα Εσόδων στο οποίο αναγράφεται το ακριβές ποσό των προστίμων ή των προσαυξήσεων που έχουν βεβαιωθεί με το συγκεκριμένο χρηματικό κατάλογο και για το οποίο ζητείται η εφάπαξ πληρωμή ή η υπαγωγή σε ρύθμιση.

Άρθρο 4
Συνέπειες.

1. Στους οφειλέτες που είναι συνεπείς στη ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν.3877/2010 και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν.1882/90,όπως ισχύει, χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας κατά τα οριζόμενα στην ΑΥΟ 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134/Β΄/1999), όπως ισχύει σήμερα.

2. Στον οφειλέτη που θα υπαχθεί σε ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, δεν λαμβάνονται τα μέτρα που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α / 1997), αναστέλλονται δε όσα τυχόν έχουν ληφθεί.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 19 παρ.1 και του άρθρου 20 του ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α/1998) εφαρμόζονται και για τα χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3877/2010.

4. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα τη ρύθμισης , τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

5. Μετά την εξόφληση της υπαγόμενης σε ρύθμιση οφειλής, το Τμήμα Εσόδων συντάσσει ατομικό φύλλο έκπτωσης είτε μεμονωμένο ανά οφειλέτη, είτε συγκεντρωτικό, κατά τις διατάξεις του άρθρου 107 του π.δ. 16/89 (ΦΕΚ 6 Α/89) και προβαίνει στην οίκοθεν διαγραφή των χρεών για τα οποία έχει χορηγηθεί έκπτωση.

Η παρούσα απόφαση, να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο