Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-12-2010 ]

Δ5 1164176 ΕΞ 2010/7.12.2010 Απόφαση ανάθεσης για το έργο : "Δήλωση αντιστοίχισης κάρτας αποδείξεων με ΑΦΜ μέσω SMS

(Απόφαση ανάθεσης για το έργο : "Δήλωση αντιστοίχισης κάρτας αποδείξεων με ΑΦΜ μέσω SMS)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 07 - 12 - 2010
Αρ. Πρωχ. Δ5 1164176 ΕΞ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ/ΤΕΊΑ ΦΟΡ. & TEA/ ΚΏΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 511 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β' ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Tαχ. Δ/νση : Πειραιώς & Κολωνού
2 Tαχ. Κώδικας : 104 37, Αθήνα
Πληροφορίες : Α.Στυλιδιώτης
Τηλέφωνο : 210 52.37.902
FAX: 210 52.36.769
E-mail: [email protected]


ΘΕΜΑ: « Απόφαση ανάθεσης για το έργο : "Δήλωση αντιστοίχισης κάρτας αποδείξεων με ΑΦΜ μέσω SMS"»


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.    Το Ν. 2286/1995: "Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων".

2.    Το Ν. 2362/1995: "Κώδικας Δημόσιου Λογιστικού, έλεγχος των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.3871/ 10(ΦΕΚ 141/Α/17.08.10) "Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη".

3.    Ν.3861/2010 "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

4.    Την αριθ. 35130/739(ΦΕΚ1291/11.08.10) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών " Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

5.    Τον Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Νόμου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α'248), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3845/2010 (ΦΕΚ65Α/06.05.2010) σχετικά με την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. από 01/07/2010.

6.    Το Π.Δ. 185/09 : "Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών".

7.    Το Π.Δ. 284/88: "Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών".

8.    Το Π.Δ. 118/07: "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου".

9.    Την 1116586/1128/Α-Β0006/04-12-2007 Απόφαση Υφυπουργού περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσίας να υπογράφει «Με εντολή Υφυπουργού» ο Προϊστάμενος της 5ηε Διεύθυνσης Οικονομικού.

10.    Το υπ' Αρ. Πρωτ. ΓρΓΓΠ 0001669 ΕΞ 2010/02-11-2010 έγγραφο της ΓΓΠΣ με αίτημα απόφαση ανάθεσης του έργου: "Δήλωση αντιστοίχισης κάρτας αποδείξεων με ΑΦΜ μέσω SMS".

11. Τις τεχνικοοικονομικές προσφορές που κατέθεσαν οι εταιρείες:
i.    M-Stat Α.Ε.
ii.    KAnATEL Α.Ε.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Αναθέτουμε την υλοποίηση του έργου: "Δήλωση αντιστοίχισης κάρτας αποδείξεων με ΑΦΜ μέσω SMS" στην εταιρεία M-Stat Α.Ε. έναντι του ποσού των πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000 €) πλέον Φ.Π.Α. (23%).


Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις (3,072 %) οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή, ενώ δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δημόσιο. Αναλυτικότερα:

Περιγραφή

Κόστος

Φ.Π.Α.

Σύνολο

1. Μελέτη Εφαρμογής

100 €

23 €

123 €

2.Ανάπτυξη Εφαρμογής

100 €

23 €

123 €

3.Παραγωγική λειτουργία Υπηρεσίας

4.800€

1.104 €

5.904 €

Σύνολο Έργου (ΣΕ = 1+ 2+3)

5.000 €

1.150 €

6.150 €

4.Κόστος αποστολής μηνύματος

0,09€

0,02€

0,011€Το κόστος του ανωτέρω έργου που ανέρχεται σε έξι χιλιάδες εκατό πενήντα Ευρώ 6.150C (5.000 € + 1.150 € Φ.Π.Α.) θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών για τα οικονομικά έτη 2011 & 2012 με ειδικό φορέα 23 150 και Κωδικό Αριθμό Είδους 0873. Η Ανάδοχος εταιρεία θα πληρωθεί το 50% (2.500,00 €) της συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) με παραστατικό το πρωτόκολλο παραλαβής της αρχικής μελέτης και των εφαρμογών. Με την ολοκλήρωση του έργου θα πληρωθεί το υπόλοιπο 50%, εκδίδοντας τιμολόγιο με το συνολικό ποσό του έργου πλέον ΦΠΑ.

Η υπηρεσία θα πρέπει να είναι διαθέσιμη από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης έως 31 Δεκεμβρίου 2011 (με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες).Θα υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης της υπηρεσίας για άλλους 12 μήνες κατόπιν κοινής συμφωνίας του Υπουργείου Οικονομικών και της αναδόχου εταιρείας. Η υπηρεσία θα λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα και θα εξυπηρετεί όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες.

Ειδικότερα αναφέρεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

1.    Μελέτη Εφαρμογής 10 ημέρες

2.    Ανάπτυξη Εφαρμογών 10 ημέρες

3.    Παροχή υπηρεσιών (από την κοινοποίηση της απόφασης έως 31 Δεκεμβρίου 2011)
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα εξής παραδοτέα:

1.    Μελέτη Εφαρμογής (με την ολοκλήρωση ιης αντίστοιχης φάσης).

2.    Εφαρμογές που ενδεχομένως αναπτυχθούν οίο πλαίσιο του έργου (με την ολοκλήρωση του έργου).

3.    Εβδομαδιαίες εκθέσεις χρήσης των υπηρεσιών.

4.    Απολογιστική έκθεση χρήσης των υπηρεσιών (με την ολοκλήρωση του έργου).

5.    Εγγραφο που θα αναφέρεται στην παραμετροποίηση των εσωτερικών του συστημάτων για την υλοποίηση των υπηρεσιών του έργου (με την ολοκλήρωση του έργου).

Το κόστος χρήσης ανά φορολογούμενο για την υπηρεσία Ενημέρωσης δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι τα 09 λεπτά του ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά της Αναδόχου εταιρείας.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνει γνώση στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου, τόσο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, όσο και μετά. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει με την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 50% επί του συμβατικού τιμήματος (χωρίς ΦΠΑ), η οποία θα του επιστραφεί με τη λήξη της σύμβασης.

Για την παρακολούθηση του έργου καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του και για την τελική παραλαβή του, θα συγκροτηθεί ειδική επιτροπή. Η Ανάδοχος εταιρεία μετά την μελέτη και την ανάπτυξη της εφαρμογής, θα παραδώσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στο Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να γίνει το πρωτόκολλο παραλαβής. Η επιτροπή, μετά την οριστική παραλαβή της αρχικής μελέτης και των εφαρμογών, θα συντάξει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής προκειμένου να πραγματοποιηθεί το 50% της πληρωμής της αναδόχου εταιρείας. Το υπόλοιπο 50% θα καταβληθεί στην εταιρεία με την ολοκλήρωση της σύμβασης. Οι πληρωμές θα γίνονται με έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα της δικαιούχου εταιρείας για πληρωμή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Η εταιρεία στην οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση υποχρεούται να μας γνωρίσει εγγράφως, εντός 48 ωρών, την αποδοχή της. Σε περίπτωση που δεν απαντήσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, θεωρείται ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας απόφασης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι περί Κρατικών Προμηθειών διατάξεις, η 1051915/12292/0005/22.5.2009 απόφαση υλοποίησης του έργου και το παράρτημα αυτής καθώς και η προσφορά της αναδόχου εταιρείας.
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ σύμβασης.

Η Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΚΡΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αριθ.πρωτ. Δ5 1164176 ΕΞ 2010/07-12-2010 απόφαση ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕ ΑΦΜ ΜΕΣΩ SMS

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Υπουργείο Οικονομικών προωθεί την προαιρετική χρήση της κάρτας αποδείξεων για τη διευκόλυνση των πολιτών στη συλλογή των στοιχείων των αποδείξεων με τρόπο που διασφαλίζει την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. Για την αξιοποίηση της συγκεκριμένης δυνατότητας και για τη διασφάλιση των προσωπικών πληροφοριών των συναλλαγών, η κάρτα αποδείξεων θα είναι ανώνυμη. Στη συνέχεια, με ευθύνη του, θα πρέπει να ενημερώσει τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για την κάρτα που έλαβε. Η ενημέρωση αυτή είναι εφικτό να γίνει είτε μέσω διαδικτύου, είτε με τη χρήση σύντομου γραπτού μηνύματος SMS μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
Βασικό αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η παροχή της δυνατότητας στους φορολογούμενους να ενημερώσουν τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών μέσω σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS) για την Κάρτα Αποδείξεων που έλαβαν, ώστε να καταστεί εφικτή η αντιστοίχιση του 19ψήφιου αριθμού της με τον ΑΦΜ του αποστολέα στα συστήματα της ΓΓΠΣ και μόνο σ' αυτά.


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

1.    Η πληρωμή θα γίνει ως εξής: 50% με την οριστική παραλαβή της αρχικής μελέτης και των εφαρμογών και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση της σύμβασης.
2.    Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται στενά με την Ομάδα Διοίκησης του έργου «Κάρτα Αποδείξεων», καθώς και τα λοιπά αρμόδια στελέχη της ΓΓΠΣ που θα οριστούν.
3.    Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί αυστηρά το χρονοδιάγραμμα του έργου.
4.    Η παρακολούθηση και παραλαβή του έργου θα γίνει από αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
5.    Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνει γνώση στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου, τόσο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, όσο και μετά.


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 5.000€. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται τα τέλη εκχώρησης και τα ετήσια τέλη χρήσης του πενταψήφιου αριθμού που θα χρησιμοποιηθεί, οι νόμιμες κρατήσεις 3,072% (ήτοι 3% Μ.Τ.Π.Υ. επ' αυτού 2% χαρτόσημο και επ' αυτού 20% Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου) οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο ενώ ο ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται και βαρύνει το Δημόσιο.


ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 13 μήνες με ημερομηνία έναρξης την 1/12/2010 και με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες.
Ενδεικτικά αναφέρεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
1.    Μελέτη Εφαρμογής: 10 ημερολογιακές ημέρες
2.    Ανάπτυξη Εφαρμογών: 20 ημερολογιακές ημέρες
3.    Παροχή υπηρεσιών: 13 μήνες
Σε περίπτωση επέκτασης του έργου για επιπλέον 12 μήνες, αυτή θα αφορά την παροχή υπηρεσιών, καθώς και την τυχόν επικαιροποίηση του συστήματος για το έτος 2012. Η έγγραφη ενημέρωση του αναδόχου για την πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να ενεργοποιήσει την επέκταση θα πρέπει να γίνει μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2011, ενώ σε περίπτωση που ο ανάδοχος για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορεί να αναλάβει την επέκταση, θα πρέπει να έχει ενημερώσει προγενέστερα εγγράφως το Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο έως τις 3 Οκτωβρίου 2011.
Η υπηρεσία, όσον αφορά στην παραγωγική λειτουργία, θα πρέπει να είναι διαθέσιμη από 1 Δεκεμβρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 (με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες).
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει κατ' ελάχιστον τα εξής παραδοτέα:
1.    Μελέτη Εφαρμογής (με την ολοκλήρωση της αντίστοιχης φάσης).
2.    Εφαρμογές που ενδεχομένως αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου (με την ολοκλήρωση του έργου).
3.    Μηνιαίες εκθέσεις χρήσης των υπηρεσιών.
4.    Απολογιστική έκθεση χρήσης της υπηρεσίας (με την ολοκλήρωση του έργου).
5.    Έγγραφο που θα αναφέρεται στην παραμετροποίηση των εσωτερικών του συστημάτων για την υλοποίηση των υπηρεσιών του έργου (με την ολοκλήρωση του έργου).
Σε περίπτωση επέκτασης της σύμβασης για 12 επιπλέον μήνες, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει μηνιαίες εκθέσεις χρήσης των υπηρεσιών, καθώς και μια απολογιστική έκθεση χρήσης των υπηρεσιών με τη λήξη του συγκεκριμένου 12μηνου. Επιπλέον, παραδοτέα θεωρούνται οι εφαρμογές εφόσον τροποποιηθούν στο πλαίσιο της επέκτασης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι περί Κρατικών Προμηθειών διατάξεις.


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η λήψη σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) από τους φορολογούμενους για την αντιστοίχιση του αριθμού της κάρτας αποδείξεων που έλαβαν με τον ΑΦΜ τους.
Οι άνω υπηρεσίες θα αφορούν την περίοδο 1/12/2010 μέχρι 31/12/2011 και θα είναι παράλληλη και συμπληρωματική της σχεδιαζόμενης αντίστοιχης διαδικτυακής υπηρεσίας. Η συμμετοχή των φορολογουμένων στην ως άνω υπηρεσία είναι προαιρετική. Η υπηρεσία απευθύνεται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα που είναι τα ίδια υπόχρεα στην υποβολή δήλωσης Φόρου Εισοδήματος.
Ο Ανάδοχος πρέπει να:
1.    Καταρτίσει μελέτη εφαρμογής για την οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας.
2.    Να αιτηθεί στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων τη χορήγηση του απαραίτητου πενταψήφιου αριθμού, για τον οποίο η χρέωση αποστολής σύντομου γραπτού μηνύματος θα είναι η αναφερόμενη στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς.
3.    Οργανώσει και να υλοποιήσει σύστημα παραλαβής σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) με τα οποία οι φορολογούμενοι θα δηλώνουν τον ΑΦΜ τους και τον 19ψήφιο αριθμό της κάρτας που έλαβαν. Η αποστολή του μηνύματος θα γίνεται σε ενιαίο 5ψήφιο αριθμό για όλους τους ελληνικούς παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Το μήνυμα θα περιέχει τον ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου και τον 19ψήφιο αριθμό της κάρτας.
4.    Ενημερώσει για την επιτυχία ή μη της δήλωσης. Σε περίπτωση αποτυχίας θα πρέπει να ενημερώσει για την αιτία της αποτυχίας.
5.    Οργανώσει και να υλοποιήσει σύστημα διαχείρισης των εισερχομένων μηνυμάτων.
6.    Λειτουργήσει την υπηρεσία εγγραφής και αποστολής μηνυμάτων κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
7.    Καταρτίζει στατιστικά στοιχεία για την πορεία του έργου προκειμένου να ενημερώνει σχετικά τη ΓΓΠΣ σε μηνιαία βάση και όποτε άλλοτε του ζητηθεί.
Διαδικασία Λειτουργίας της Υπηρεσίας

Τα μηνύματα που θα παραλαμβάνονται, θα περιέχουν τον ΑΦΜ του φορολογούμενου και την κάρτα που έλαβε. Με τη λήψη του μηνύματος θα πρέπει:
1.    Να εντοπίζεται το μέρος του μηνύματος που αποτελεί τον ΑΦΜ και το μέρος του μηνύματος που αποτελεί τον αριθμό της κάρτας. Ενδεικτικά θα πρέπει να μπορούν να εντοπιστούν περιπτώσεις όπως:
    ΑΦΜ [κενό ή κενά] 19ψήφιος αριθμός κάρτας.
    19ψήφιος αριθμός κάρτας [κενό ή κενά] ΑΦΜ.
    ΑΦΜ [κενό ή κενά] 19 ψηφία της κάρτας με κενά ανά ομάδες ψηφίων.
    19 ψηφία της κάρτας με κενά ανά ομάδες ψηφίων [κενό ή κενά] ΑΦΜ.
2.    Να ελέγχεται η ορθότητα του ΑΦΜ με βάση τον έλεγχο του check digit.
3.    Να ελέγχεται η ορθότητα του Ιόψήφιου αριθμού της κάρτας με βάση τον έλεγχο του check digit.
4.    Σε περίπτωση ορθής καταχώρησης των δεδομένων να στέλνεται απάντηση της μορφής: " Επιτυχής Δήλωση. Η κάρτα που λήγει σε 1234 αποδόθηκε στον ΑΦΜ που λήγει σε 123. Με τη δήλωση αποδέχεστε τους όρους χρήσης που περιγράφονται στο www.karta.gr" (Το όνομα του δικτυακού τόπου είναι ενδεικτικό).
5.    Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης των δεδομένων θα πρέπει να στέλνεται ανάλογη απάντηση. Ενδεικτικές απαντήσεις:
    Ο ΑΦΜ που δηλώσατε δεν είναι έγκυρος. Παρακαλούμε ελέγξτε τον και ξαναδοκιμάστε.
    Ο Αριθμός κάρτας που δηλώσατε δεν είναι έγκυρος. Παρακαλούμε ελέγξτε τον και ξαναδοκιμάστε.
    Η σύνταξη του μηνύματος είναι λανθασμένη. Παρακαλούμε ξαναδοκιμάστε.
    Ο αριθμός κάρτας έχει ήδη δηλωθεί από άλλο ΑΦΜ. Παρακαλούμε ξαναδοκιμάστε.
6.    Περιοδικά ο ανάδοχος θα προωθεί τις εγγραφές στη ΓΤΠΣ μέσω διαδικασίας που θα προσδιοριστεί στη μελέτη εφαρμογής.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ειδικότερα ο ανάδοχος αναλαμβάνει την παραγωγική λειτουργία του έργου συνεργαζόμενος με όλες τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα. Κατά την διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας πρέπει να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε:
1.    Η απόκριση της υπηρεσίας να αποστέλλεται εντός το πολύ δεκαπέντε (15) δευτερολέπτων.
2.    Να λειτουργεί την υπηρεσία σε εικοσιτετράωρη βάση.
3.    Το ποσοστό μη διαθεσιμότητας της υπηρεσίας να είναι μικρότερο του 0,01% (διαθεσιμότητα 99,9%), το οποίο θα υπολογίζεται σε εβδομαδιαία βάση.
Επιπλέον:
1.    Η ΓΓΠΣ δεν θα έχει ουδεμία ευθύνη για τη μη παραλαβή SMS.
2.    Ο Ανάδοχος οφείλει να εξυπηρετήσει οποιονδήποτε αριθμό χρηστών κάνει χρήση της υπηρεσίας χωρίς άλλη απαίτηση εκτός του συμβατικού τιμήματος.
3.    Το Υπουργείο δε δεσμεύεται για το συνολικό αριθμό των χρηστών που θα χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία. Σ' αυτή την περίπτωση και εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταφέρει να αντεπεξέλθει είτε μερικώς, είτε συνολικά στις απαιτήσεις του όγκου των χρηστών για οποιοδήποτε λόγο, τότε το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει το έργο και να μην εξοφλήσει μέρος ή το σύνολο του υπολειπόμενου ποσού (50% του συμβατικού τιμήματος) στον Ανάδοχο.
4.    Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μη προώθησης περιεχομένου μηνυμάτων στη ΓΓΠΣ, χωρίς υπαιτιότητα της ΓΓΠΣ, τότε η ΓΓΠΣ διατηρεί το δικαίωμα να καταβάλει την αμοιβή του Αναδόχου με έκπτωση στο ποσό που αφορά την παροχή υπηρεσιών, κατά ποσοστό ανάλογο με το ποσοστό του αριθμού των μηνυμάτων που δεν προωθήθηκαν επί του συνόλου των ληφθέντων μηνυμάτων.
5.    Εάν κατά τη μελέτη εφαρμογής αποφασιστεί η τήρηση αρχείου που θα περιέχει και τον ΑΦΜ στα συστήματα του Αναδόχου, τότε αυτός οφείλει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την αποδοχή της μελέτης εφαρμογής, να γνωστοποιήσει στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων την τήρηση του σχετικού αρχείου.
6.    Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει με την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 50% επί του συμβατικού τιμήματος (χωρίς ΦΠΑ), η οποία θα του επιστραφεί με τη λήξη της σύμβασης.
7.    Ο Ανάδοχος δεν θα έχει το δικαίωμα εκχώρησης ή υπεργολαβίας του συνόλου ή μέρους του έργου χωρίς την έγγραφη σύμφωνη γνώμη της ΓΓΠΣ.
8.    Ο Ανάδοχος, όπως και η ΓΓΠΣ, υποχρεώνεται να αναρτήσει στο δικτυακό του τόπο τους όρους χρήσης των εν λόγω υπηρεσιών, καθώς και όποιες άλλες πληροφορίες θεωρηθούν απαραίτητες για την πλήρη ενημέρωση των φορολογούμενων σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας.
9.    Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει πληροφορίες για μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΓΓΠΣ.
10.    Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να προβεί σε ανακοινώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της ΓΓΠΣ, πέρα από τις απαραίτητες ανακοινώσεις προς το ΧΑ Αθηνών, εφόσον ο Ανάδοχος είναι μέλος του.
11.0 Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τον πενταψήφιο αριθμό της συγκεκριμένης υπηρεσίας για άλλη υπηρεσία πέρα από αυτή.
12.    Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τη βάση χρηστών των συγκεκριμένων υπηρεσιών σε προωθητικές ενέργειες άλλων υπηρεσιών που προσφέρει.
13.    Η ΓΓΠΣ διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα της μορφής και του περιεχομένου των μηνυμάτων που θα ανταλλάσσονται, καθώς και οποιωνδήποτε εφαρμογών αναπτυχθούν για το συγκεκριμένο έργο.
14.    Μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαγράψει τα όποια σχετικά αρχεία τηρούσε κατά τη διάρκεια του έργου.

Διευκρινίζεται ότι:
1.    Όλα τα στοιχεία θα διατηρούνται σε βάση της ΓΤΠΣ και σε ειδικό υπολογιστικό σύστημα που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό.
2.    Το Υπουργείο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην απόκριση της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο προς το χρήστη που οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία τεχνική ή άλλης φύσης. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να απαντάει σε πραγματικό χρόνο και ευθύνεται εξ ολοκλήρου, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
3.    Τόσο το Υπουργείο, όσο και ο Ανάδοχος, δε φέρουν ευθύνη για ανακριβή στοιχεία, τα οποία υποβάλλει ο χρήστης.
4.    Απαγορεύεται ρητά η περαιτέρω χρήση των στοιχείων αυτών για εμπορικό, κερδοσκοπικό ή άλλο λόγο από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Οι παραβάτες θα διώκονται ποινικά και αστικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η τεχνική προσφορά του αναδόχου θα πρέπει κατ' ελάχιστον να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
•    Αρχιτεκτονική συστήματος
•    Μεθοδολογία διαχείρισης μηνυμάτων
•    Διασφάλιση σύνδεσης
•    Ασφάλεια δεδομένων
•    Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
•    Ομάδα έργου
•    Εμπειρία σε περισσότερα από ένα συναφή έργα
•    Απλό αντίγραφο των συμβάσεων συνεργασίας με τους ελληνικούς παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, με τους οποίους και θα πρέπει να συνεργαστεί αποκλειστικά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο ανάδοχος θα συμπληρώσει τους πίνακες οικονομικής προσφοράς αναφέροντας το κόστος των υπηρεσιών λειτουργίας καθώς και την προτεινόμενη χρέωση εγγραφής για τον πολίτη προκειμένου να καλυφθεί το τηλεπικοινωνιακό κόστος αποστολής των μηνυμάτων. Επισημαίνεται ότι το κόστος χρήσης των υπηρεσιών δεν δύναται να υπερβαίνει τα 9 λεπτά (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Το κόστος χρήσης δεν βαρύνει το Υπουργείο (καλύπτεται από τον φορολογούμενο), και καλύπτει, εκτός του αρχικού μηνύματος δήλωσης του φορολογούμενου, και το αντίστοιχο απαντητικό μήνυμα, καθώς και το κόστος διαχείρισης του συστήματος.

Περιγραφή

Κόστος

ΦΠΑ

Σύνολο

1. Μελέτη Εφαρμογής

 

 

 

2. Ανάπτυξη Εφαρμογής

 

 

 

3. Παραγωγική λειτουργία Υπηρεσίας

 

 

 

ΣΕ Σύνολο Έργου (1+2+3)

 

 

 

Κόστος αποστολής μηνύματος

 

 

 Σε περίπτωση επέκτασης της σύμβασης για 12 επιπλέον μήνες, ο προϋπολογισμός της επέκτασης θα είναι ίσος με το κόστος της παραγωγικής λειτουργίας (3) επί δώδεκα δέκατα τρίτα (12/13), εφόσον δεν απαιτηθούν τροποποιήσεις στην λειτουργικότητα του συστήματος.

Σε περίπτωση που από την έγγραφη ενημέρωση για την πρόθεση του υπουργείου για άσκηση του δικαιώματος επέκτασης της σύμβασης προκύπτει ότι απαιτείται τροποποίηση της λειτουργικότητας, τότε ο προϋπολογισμός της επέκτασης θα είναι ίσος με το κόστος της παραγωγικής λειτουργίας (3) επί δώδεκα δέκατα τρίτα (12/13), συν ένα ποσό που θα συμφωνηθεί για την υλοποίηση των προσαρμογών, το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό κόστος ανάπτυξης της εφαρμογής (2).Ακριβές αντίγραφο
Η Αν.προϊστάμενος της Δ/νσης
α.α. ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΚΡΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο