Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-12-2010 ]

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Σύσταση οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος - Τροποποίηση διατάξεων

(Σύσταση οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος - Τροποποίηση διατάξεων)

Κατηγορία: Λοιπά

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος -Τροποποίηση διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.    Το άρθρο 11 παρ. 1 περ. α', β', στ' και ζ' του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α'- 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α'- 49).
2.    Τα άρθρα 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α'- 41).
3.    Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'- 98).

4.    Το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου
λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»
(Α'247).
5.    Το π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α'- 213).
6.    Την 2672 από 3-12-2009 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φιλίππου Σαχινίδη (Β'- 2408) .
7.    Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.460.000,00 Ευρώ, περίπου, για το έτος 2010 και 1.900.000,00 Ευρώ, περίπου, για το έτος 2011 και καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες του τρέχοντος έτους θα αντιμετωπιστούν με αύξηση των πιστώσεων του Π/Υ εξόδων του Ε.Φ.43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» με μέριμνα του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ οι δαπάνες του 2011 και των επόμενων ετών θα καλύπτονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον ίδιο ως άνω Π/Υ του αντίστοιχου έτους.
8.   Την υπ' αριθμ     Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της
Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Συγκρότηση Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Αίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος


Άρθρο 1 'Εδρα - Αποστολή - Διάρθρωση

1.    Συνιστάται Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.) ως αυτοτελής Κεντρική Υπηρεσία, επιπέδου Αστυνομικής Διεύθυνσης, η οποία υπάγεται στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Αρχηγό.

2.    Η Υπηρεσία της προηγουμένης παραγράφου εδρεύει στο νομό Αττικής, ασκεί τις αρμοδιότητές της σε όλη την επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος και έχει ως αποστολή την πρόληψη και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων που έχουν ποινικό χαρακτήρα,
καθώς και των εγκλημάτων που διαπράττονται μέσω της χρήσης του διαδικτύου ή άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

3.    Η ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. διαρθρώνεται ως εξής:
α. Επιτελείο
β. Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας
γ. Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος


'Αρθρο 2 Επιτελείο

1. Το Επιτελείο της ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. διαρθρώνεται ως εξής:

α. Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, τη γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη και γενικά την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Υπηρεσίας.
β. Στο Τμήμα Εκπαίδευσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διαρκή εξειδικευμένη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού της ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. καθώς και προσωπικού άλλων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα καταπολέμησης του οικονομικού και ηλεκτρονικού εγκλήματος. Προς τούτο, καταρτίζει και υλοποιεί σχετικά προγράμματα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς της χώρας μας και ξένων χωρών.

γ. Στο Τμήμα Μελετών, το οποίο είναι αρμόδιο για τη συλλογή, μελέτη, ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριών, στοιχείων και δεδομένων αναφορικά με την αποστολή της Υπηρεσίας και την προώθηση των επεξεργασμένων στοιχείων στις Υποδιευθύνσεις για επιχειρησιακή αξιοποίηση, κατά λόγο αρμοδιότητας. Επίσης, είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέματα οικονομικού και ηλεκτρονικού εγκλήματος, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, την εκπόνηση σχετικής ετήσιας μελέτης, με εξαγωγή συμπερασμάτων για την εγκληματικότητα επί των αδικημάτων αυτών στη χώρα μας και την υποβολή συγκεκριμένων αιτιολογημένων προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.

3. Στο Επιτελείο της ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. λειτουργεί Κέντρο Επιχειρήσεων το οποίο εξασφαλίζει το συντονισμό και την επικοινωνία του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής του δράσης. Επίσης, στο Κέντρο Επιχειρήσεων λειτουργεί σε 24ωρη βάση τηλεφωνικό κέντρο με ειδική γραμμή καταγγελιών καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση για την επικοινωνία των πολιτών με την Υπηρεσία.'Αρθρο 3
Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας

1.    Η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (ΥΠ.Ο.Α.) έχει ως αποστολή την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων που έχουν ποινικό χαρακτήρα και ιδίως οικονομικών εγκλημάτων που τελέστηκαν σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα ή εμφανίζουν τα
χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος.

2.    Η ΥΠ.Ο.Α. διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:
α.    Στο    Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας,
το οποίο είναι αρμόδιο για την έρευνα και τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων τα οποία διαπράττονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και βλάπτουν ή απειλούν τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και αφορούν, ιδίως:

(1)    Στην καθ' οιονδήποτε τρόπο κατάχρηση της
δημόσιας περιουσίας.
(2)    Στην καθ' οιονδήποτε τρόπο αυθαίρετη καταπάτηση ανταλλάξιμων και δημοσίων κτημάτων, δασικών εκτάσεων, κρατικών εγκαταστάσεων και άλλων ακινήτων.
(3)    Στην αδιαφανή, παράνομη ή εκτός των προβλεπομένων διαδικασιών διαχείριση κοινοτικών πόρων και κρατικών χρηματοδοτήσεων και ενισχύσεων.

(4)    Στη σκοπούμενη καταστροφή ή φθορά κινητής ή ακίνητης δημόσιας περιουσίας, μέσων, υλικού και εγκαταστάσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών καθώς και Επιχειρήσεων, Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων, Σωματείων και Συλλόγων στα οποία συμμετέχει το Δημόσιο ή επιχορηγούνται από το Κράτος και την Ευρωπαϊκή 'Ενωση, εφόσον η απειλούμενη ή επελθούσα βλάβη είναι ιδιαιτέρως σημαντική ή τα συνολικά αποτελέσματα της πράξης επιφέρουν σοβαρή αναστάτωση στην κοινωνικοοικονομική ζωή της χώρας.
(5)    Σε κάθε παράνομη πράξη από την οποία απειλείται σοβαρά ή βλάπτεται το δημόσιο συμφέρον και η εθνική οικονομία γενικότερα.

β. Στο Τμήμα Προστασίας Οικονομίας, το οποίο είναι αρμόδιο για την έρευνα και τη δίωξη εγκλημάτων τα οποία επιφέρουν βλάβη στα έσοδα του δημοσίου και επηρεάζουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της αγοράς, όπως:

(1)    Η καθ' οιονδήποτε τρόπο παράνομη νομιμοποίηση
εσόδων.

(2)    Η παράνομη διακίνηση και νόθευση αγαθών και
άλλων προϊόντων.

(3)    Οι οιεσδήποτε παράνομες συναλλαγές ή
δραστηριότητες που τελούνται στο πλαίσιο λειτουργίας των Πιστωτικών
και Χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων του άρθρου 2 του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ
Α' - 178) των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών και Ομίλων όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α' - 166), και του χρηματοπιστωτικού τομέα γενικότερα.

(4)    Η καθ' οιονδήποτε τρόπο παράνομη μεταφορά
κεφαλαίων και διακίνηση χρήματος.
(5)    Η παραβίαση κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού και της αγοράς και ιδίως οι εναρμονισμένες πρακτικές ως προς τις τιμές των προϊόντων.
(6)    Οι παραβάσεις που τελούνται στο πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων, Οργανισμών, Πρακτορείων ή άλλων Φορέων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και καζίνο.
(7)    Κάθε άλλη οικονομική παράβαση με ποινικά χαρακτηριστικά από την τέλεση της οποίας βλάπτονται τα δημόσια έσοδα και προκαλούνται σημαντικές δυσλειτουργίες στην αγορά.

γ. Στο Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη δίωξη εγκλημάτων που αφορούν στη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία, όπως:
(1)    Η απόκρυψη ή σκόπιμη αλλοίωση φορολογητέας ύλης ή άλλων στοιχείων, προς το σκοπό αποφυγής του φορολογικού ελέγχου ή μείωσης των προβλεπομένων από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις φόρων και εισφορών.
(2)    Η λαθραία εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών και άλλων προϊόντων.
(3)    Η μη έκδοση των προβλεπομένων αποδείξεων, δελτίων και παραστατικών κατά την πώληση και τη διακίνηση προϊόντων ή την προσφορά υπηρεσιών, κατά περίπτωση.

δ. Στο Τμήμα Κοινωνικής και Ασφαλιστικής Προστασίας, το οποίο είναι αρμόδιο για την έρευνα και τη δίωξη παραβάσεων σε βάρος Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Περίθαλψης των πολιτών, όπως:

(1) Η μη καταβολή των προβλεπομένων ασφαλιστικών εισφορών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Εταιρείες, Οργανισμούς και γενικά από κάθε υπόχρεο προς τούτο.

(2) Οι παράνομες συνταγογραφήσεις.
(3)    Οι ψευδείς ιατρικές γνωματεύσεις και πιστοποιήσεις από τις οποίες επέρχεται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος των ασφαλιστικών φορέων και του δημοσίου γενικότερα.
(4)    Η μη έκδοση αποδείξεων παροχής ιατρικών ή νοσηλευτικών υπηρεσιών.
(5)    Οι υπερτιμολογήσεις φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού, βοηθημάτων και υλικών.

(6)    Η χρήση εικονικών, πλαστών ή ψευδών στοιχείων, δικαιολογητικών και γνωματεύσεων για παροχή υπηρεσιών υγείας σε μη δικαιούχους.
(7)    Η χρήση παραποιημένων ή αναληθών δικαιολογητικών ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου, προς το σκοπό χορήγησης ή λήψης παροχών από οποιονδήποτε Φορέα ή Οργανισμό ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας.
(8)    Οποιαδήποτε άλλη παράβαση από την οποία προκαλείται οικονομική βλάβη σε βάρος των Οργανισμών, Φορέων, Ταμείων και Υπηρεσιών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθώς και σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Υπηρεσίες και Φορείς παροχής ιατρικής φροντίδας.

3. Η ΥΠ.Ο.Α. προς το σκοπό εκπλήρωσης της αποστολής της συνεργάζεται με το Κέντρο Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών (ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π.) του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και τις άλλες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, Αρχές και Φορείς, στελεχώνεται με το αναγκαίο αστυνομικό και επιστημονικό προσωπικό και εξοπλίζεται με τα απαραίτητα υλικοτεχνικά μέσα. Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής της δράσης δύναται να έχει πρόσβαση στα αρχεία οποιασδήποτε Αστυνομικής Υπηρεσίας, καθώς και σε αρχεία άλλων Υπηρεσιών, Αρχών, Οργανισμών και Φορέων, εφόσον η έρευνα σ' αυτά είναι αναγκαία για τη διερεύνηση παραβάσεων στις οποίες έχει επιληφθεί. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται σχετικά ο προϊστάμενος των εν λόγω Υπηρεσιών, ο οποίος οφείλει να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή. Επίσης, η ΥΠ.Ο.Α. συνεργάζεται με αντίστοιχες Υπηρεσίες, Οργανισμούς και Φορείς της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και άλλων χωρών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις.

4.    Υπηρεσίες     της Ελληνικής Αστυνομίας οι οποίες
έχουν επιληφθεί αρχικά υποθέσεων αρμοδιότητας της ΥΠ.Ο.Α. παραδίδουν, διαβιβάζουν ή γνωστοποιούν άμεσα σ' αυτήν οποιοδήποτε στοιχείο, πληροφορία ή γεγονός που σχετίζεται με τις υποθέσεις αυτές, εφόσον η περαιτέρω διερεύνησή τους αναλαμβάνεται από την εν λόγω Υπηρεσία.


Αρθρο 4
Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:

α. Στο Τμήμα Γενικών Υποθέσεων και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το οποίο είναι αρμόδιο για τη συνεχή έρευνα του διαδικτύου και των άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ψηφιακής αποθήκευσης προς ανακάλυψη, εξιχνίαση και δίωξη των εγκληματικών πράξεων που διαπράττονται σ' αυτά ή μέσω αυτών σε ολόκληρη τη χώρα, πλην αυτών που προβλέπονται στη περίπτωση β'του παρόντος άρθρου.

β. Στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων, το οποίο είναι αρμόδιο για την εξιχνίαση και δίωξη των εγκλημάτων που διαπράττονται κατά των ανηλίκων με τη χρήση του διαδικτύου και των άλλων μέσων ηλεκτρονικής ή ψηφιακής επικοινωνίας και αποθήκευσης.

γ. Στο Τμήμα Προστασίας Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό υποθέσεων παράνομης διείσδυσης σε υπολογιστικά συστήματα και κλοπής, καταστροφής ή παράνομης διακίνησης λογισμικού υλικού, ψηφιακών δεδομένων και οπτικοακουστικών έργων, που τελούνται σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και για την παροχή συνδρομής σε άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες που διερευνούν τις υποθέσεις αυτές, κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

δ. Στο Τμήμα Ασφάλειας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της 7001/2/1261-κα από 28-8-2009 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης (Β'- 1879).
Άρθρο 5
Αντιστοιχία Υπηρεσιών - Βαθμοί και τίτλοι διοικούντων

1.    Η ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. είναι ισότιμη με τις Υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνομίας επιπέδου Αστυνομικής Διεύθυνσης.

2.    Οι Υποδιευθύνσεις Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι μεταξύ τους και προς όλες τις Υπηρεσίες επιπέδου Υποδιεύθυνσης της Ελληνικής Αστυνομίας ισότιμες.
3.    Τα Τμήματα του Επιτελείου και των Υποδιευθύνσεων καθώς και το Κέντρο Επιχειρήσεων της ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. είναι μεταξύ τους και προς όλες τις αυτοτελείς ή μη Υπηρεσίες, αντίστοιχου επιπέδου, της Ελληνικής Αστυνομίας ισότιμα.
4.    Ο προϊστάμενος της ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. είναι Ταξίαρχος της Ελληνικής Αστυνομίας και φέρει τον τίτλο του Διευθυντή.

5.    Οι προϊστάμενοι των Υποδιευθύνσεων Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι Αστυνομικοί Διευθυντές και φέρουν τον τίτλο του διευθυντή.

6.    Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων του Επιτελείου και των Υποδιευθύνσεων είναι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόμοι Α' και φέρουν τον τίτλο του τμηματάρχη.

7.    Στην ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. τοποθετούνται ως βοηθοί του Διευθυντή, μέχρι δύο (2) αξιωματικοί με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, οι οποίοι φέρουν τον τίτλο του υποδιευθυντή. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας αναπληρώνεται από τον κατά βαθμό ανώτερο ή αρχαιότερο υποδιευθυντή.

8.    Στις Υποδιευθύνσεις Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος τοποθετούνται ως βοηθοί των διευθυντών Αστυνομικοί Διευθυντές ή Αστυνομικοί Υποδιευθυντές.


Άρθρο 6
Αρμοδιότητες Διευθυντή ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.

Ο   διευθυντής   της   ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.    έχει   τις   ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Διευθύνει συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας του.

β. Εφαρμόζει τα προγράμματα δράσης του Αρχηγείου, παρέχει κατευθύνσεις στις Υποδιευθύνσεις δικαιοδοσίας του και θέτει επιμέρους στόχους για την υλοποίησή τους.

γ. Παρακολουθεί την εφαρμογή από τις ως άνω Υποδιευθύνσεις των μέτρων, μεθόδων και διαδικασιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές της Υπηρεσίας, για την εκπλήρωση της αποστολής τους.

δ. Αξιολογεί τα αποτελέσματα της δράσης των ως άνω Υποδιευθύνσεων, ως προς τη λειτουργία των προγραμμάτων και την επίτευξη των στόχων και εισηγείται τις απαραίτητες διορθώσεις και προσαρμογές.

ε. Παρακολουθεί την πορεία της εγκληματικότητας σε ό,τι αφορά στην αποστολή της Υπηρεσίας του και λαμβάνει ή προτείνει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπισή της .

στ. Αναλαμβάνει προσωπικά τη διεύθυνση αστυνομικών επιχειρήσεων, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο ή διαταχθεί σχετικά.

ζ. Μεριμνά να μορφώνει ασφαλή γνώμη για την επαγγελματική επάρκεια, τα προσόντα ή τις αδυναμίες, την ικανότητα ως προς την άσκηση της διοίκησης, την ενημέρωση στα υπηρεσιακά θέματα και τη γενικότερη συμπεριφορά όλων των αξιωματικών των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας του και ιδιαίτερα των διοικούντων, ώστε να είναι σε θέση, σε κάθε περίπτωση, να αποφαίνεται για την επάρκεια και καταλληλότητά τους για τις διάφορες υπηρεσίες, εργασίες και αποστολές.

η. Συνεργάζεται με τις λοιπές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και με τις δικαστικές, στρατιωτικές και άλλες δημόσιες αρχές, φορείς και Υπηρεσίες μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

θ. Εκτελεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ' αυτόν από τον οργανισμό και τους κανονισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή από ειδικές διατάξεις.

ι. Συντάσσει τις εκθέσεις ικανότητας των Υποδιευθυντών της ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. και γνωματεύει σε εκείνες που συντάσσουν οι τελευταίοι.
Άρθρο 7
Αρμοδιότητες υποδιευθυντών ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.

Οι υποδιευθυντές της ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα:

α. Είναι άμεσοι βοηθοί του διευθυντή της ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. και εκτελούν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και ανάλογα με τις διαταγές και οδηγίες του.

β. Αναλαμβάνουν προσωπικά την εποπτεία και το συντονισμό αστυνομικών επιχειρήσεων ή την ευθύνη υλοποίησης συγκεκριμένων προγραμμάτων σε περιπτώσεις μείζονος σπουδαιότητας ή όταν διαταχθούν σχετικά.

γ. Λαμβάνουν γνώση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και διατυπώνουν τη γνώμη τους στις προτάσεις των Υποδιευθύνσεων.

δ. Ενεργούν τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις στις Υποδιευθύνσεις της ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. σύμφωνα με τις διαταγές του διευθυντή της.

ε. Ενημερώνονται για όλα τα λειτουργικά και επιχειρησιακά ζητήματα της Υπηρεσίας και παρεμβαίνουν για την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων ή εισηγείται μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπισή τους.

στ. Ο ανώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότερος των υποδιευθυντών συντάσσει τις εκθέσεις ικανότητας των προϊσταμένων των Τμημάτων του Επιτελείου, καθώς και των διευθυντών των Υποδιευθύνσεων της ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. και γνωματεύει σ' εκείνες που συντάσσουν αυτοί.

ζ. Εκτελούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ'αυτούς από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές του προϊσταμένου τους.


Άρθρο 8
Αρμοδιότητες διευθυντών Υποδιευθύνσεων

1. Οι διευθυντές των Υποδιευθύνσεων της ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε., έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
α. Προγραμματίζουν και ελέγχουν τη δράση των Υποδιευθύνσεων με τη βοήθεια των υποδιευθυντών και των προϊσταμένων των Τμημάτων.

β. Μεριμνούν ώστε η δράση των Τμημάτων να έχει κοινή κατεύθυνση.

γ. Καθιερώνουν κριτήρια, με βάση τα οποία αξιολογείται η απόδοση των Τμημάτων των Υποδιευθύνσεων, μεριμνούν για τη μέτρηση της απόδοσής τους, σε καθημερινή και μεγαλύτερων χρονικών περιόδων βάση, μελετούν και αξιολογούν τις σχετικές πληροφορίες και τέλος προβαίνουν στη διόρθωση των παρεκκλίσεων.

δ. Τοποθετούν το προσωπικό σε θέσεις, ανάλογα με τις δυνατότητες και τα προσόντα του, φροντίζουν για την ορθολογική, δίκαιη και αντικειμενική κατανομή της υπηρεσίας και αναθέτουν με διαταγή τους καθήκοντα στους υποδιευθυντές αυτών.

ε. Φροντίζουν για τη διατήρηση σχέσεων καλής επικοινωνίας, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ του προσωπικού καθώς και για τη διατήρηση της συνοχής της Υπηρεσίας.

στ. Ενεργούν συγκεντρώσεις του προσωπικού, στο σύνολό του ή κατά Τμήμα, δίδουν κατευθύνσεις και οδηγίες αναφορικά με την αποστολή και τη δράση της Υποδιεύθυνσης, ελέγχουν την καθαριότητα και κατάσταση του οπλισμού, του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, των μέσων και των λοιπών εφοδίων που κατέχει το προσωπικό και διατάσσουν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη συντήρησή του.

ζ. Μελετούν την εισερχόμενη αλληλογραφία, επισημαίνουν τα ιδιαίτερης σημασίας και επείγουσας φύσης έγγραφα και σημειώνουν σ' αυτά τις τυχόν παρατηρήσεις και οδηγίες τους προς τα αρμόδια Τμήματα.

η. Είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο κάθε εγγράφου που φέρει την υπογραφή τους, εκτός αν διαπιστώνεται ότι δεν τέθηκαν υπόψη τους όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

θ. Προκαλούν τις ενέργειες των προϊσταμένων τους για τον εφοδιασμό της Υποδιεύθυνσης με τον αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

ι. Συνεργάζονται αρμονικά με τις αρμόδιες κατά περίπτωση διοικητικές, δικαστικές και αστυνομικές αρχές για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής τους.
ια. Ενημερώνουν τον υποδιευθυντή ή άλλον αρμόδιο αξιωματικό όταν αναχωρούν από το χώρο εργασίας τους ή το κατάστημα της Υπηρεσίας, για το μέρος στο οποίο σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να αναζητηθούν.

ιβ. Συντάσσουν τις εκθέσεις ικανότητας των υποδιευθυντών τους και γνωματεύουν σ' αυτές που συντάσσουν οι τελευταίοι.

ιγ. Συνεργάζονται μεταξύ τους στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της αντιμετώπισης κοινού ενδιαφέροντος υποθέσεων και εποπτεύουν άμεσα ή αναλαμβάνουν τη διεύθυνση ιδιαιτέρως σοβαρών υποθέσεων σε περιπτώσεις που εμπλέκονται επιχειρησιακά περισσότερα του ενός Τμήματα της Υποδιεύθυνσής τους.

ιδ. Ασκούν και κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις ή τους ανατίθενται με διαταγή των προϊσταμένων τους.


Αρθρο 9
Αρμοδιότητες προϊσταμένων και αναπληρωτών προϊσταμένων
Τμημάτων

1.    Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων του Επιτελείου και των Υποδιευθύνσεων έχουν τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 26 του π.δ.141/1991 (Α'- 58). Επίσης, συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης των αξιωματικών της Υπηρεσίας τους και γνωματεύουν στις εκθέσεις ικανότητας που συντάσσουν οι υποδιοικητές αυτών για το λοιπό
προσωπικό.

2.    Οι αναπληρωτές προϊστάμενοι των ως άνω Τμημάτων έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

α. Είναι άμεσοι βοηθοί των τμηματαρχών και αναπληρώνουν αυτούς σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

β. Επιβλέπουν τη διεξαγωγή των εργασιών και συντονίζουν τη δράση στους τομείς ευθύνης που τους ανατίθεται.

γ. Ενημερώνονται για τα προβλήματα των τομέων ευθύνης τους, αξιολογούν αυτά και συμμετέχουν στο σχεδιασμό διάταξης της υπηρεσίας, για την αντιμετώπισή τους.

δ. Λαμβάνουν γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας και προσυπογράφουν όλα τα έγγραφα τα οποία υπογράφει ο διοικητής, ανάλογα με τους τομείς ευθύνης τους.

ε. Συντάσσουν τις εκθέσεις ικανότητας του προσωπικού του Τμήματος.

στ. Εκτελούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ' αυτούς από τον οργανισμό και κανονισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή από ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 10 Τρόπος άσκησης αρμοδιοτήτων


1.    Για την εκπλήρωση της αποστολής της η ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. συνεργάζεται με τις κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, Αρχές και Φορείς και εξοπλίζονται με τα απαραίτητα υλικοτεχνικά μέσα. Επίσης, στοπλαίσιο της αποστολής της, συνεργάζεται με αντίστοιχες Υπηρεσίες,
Οργανισμούς και Φορείς Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις.

2.    Κατά την επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριακού υλικού και δεδομένων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Υπηρεσίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 2472/1997 (Α' - 50), όπως ισχύει κάθε φορά, σε σχέση με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3.    Το προσωπικό της ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. εκπαιδεύεται και μετεκπαιδεύεται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής του.

4.    Οι αρμοδιότητες άλλων Κρατικών ή Ανεξάρτητων Αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων δεν επηρεάζονται από τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος.Άρθρο 11
Υποχρεώσεις προσωπικού και Υπηρεσιών

1.    Το προσωπικό της ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. έχει καθήκον εχεμύθειας για πληροφορίες, στοιχεία ή άλλο διαβαθμισμένο υλικό των οποίων λαμβάνει γνώση στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του. Η παράβαση του καθήκοντος αυτού, πέραν των προβλεπομένων, από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, κυρώσεων, αποτελεί και λόγο
απομάκρυνσης των παραβατών από την Υπηρεσία.

2.    Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να παρέχουν τη συνδρομή τους στην ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. και να διαβιβάζουν σ' αυτήν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή στοιχείο αναφορικά με αδικήματα που ανάγονται στην αποστολή της.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Τροποποίηση διατάξεων

'Αρθρο 12 Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 14/2001

1.    Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του π.δ. 14/2001 (Α'- 12), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του π.δ. 30/2005 (Α'- 50) και την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του π.δ. 2/2010 (Α' - 1), προστίθεται περίπτωση ιε' ως εξής:

«ιε. Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος».

2.    Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ιδίου π.δ., όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του π.δ. 223/2003 (Α'- 188), την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του π.δ. 245/2005 (Α'- 296), την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του π.δ. 189/2006 (Α'- 194) και την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του π.δ. 2/2010 (Α'- 1), αντικαθίσταται ως εξής:
«α.    Οι     Υπηρεσίες Ασφαλείας      Προέδρου      της
Δημοκρατίας, Βουλής των Ελλήνων και Οικονομικής Αστυνομίας και Διωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, καθώς και οι Διευθύνσεις Εσωτερικών Υποθέσεων, Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας και Εγκληματολογικών Ερευνών από τον Αρχηγό».

3.    Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ιδίου π.δ., όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του π.δ. 189/2006 (Α'- 194) και η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 126/2005 (Α'- 181) και την περίπτωση ι' της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του π.δ. 189/2006 και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του π.δ. 99/2009 (Α'- 125), αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί ενιαία αυτοτελή Υπηρεσία και διαρθρώνεται στους εξής Κλάδους:

α. Κλάδο Τάξης
β. Κλάδο Ασφάλειας
γ. Κλάδο Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού δ. Κλάδο Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής.

2. Ο Κλάδος Τάξης χειρίζεται τα θέματα γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

α.    Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης
β.    Διεύθυνση Τροχαίας
γ.    Διεύθυνση Χειρισμού Κρίσεων
δ.    Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων».

4.    Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ιδίου π.δ. αναριθμούνται, αντιστοίχως, σε παραγράφους 4, 5 και 6.

5.    Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ιδίου π.δ. προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Ο Κλάδος Ασφάλειας χειρίζεται τα θέματα δημόσιας και κρατικής ασφάλειας και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας β. Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας γ. Διεύθυνση Αλλοδαπών
δ. Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας
ε. Διεύθυνση Διαβατηρίων.

6.    Ο τίτλος του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β' του ιδίου π.δ. αντικαθίσταται
ως εξής:

«ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ»

7.    Το άρθρο 4 του ιδίου π.δ., όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του π.δ. 99/2009 (Α'- 125) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4 Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης

1.    Η Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα :
α. Τμήμα Αστυνόμευσης και Τουρισμού.
β. Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Πολιτικής Προστασίας. γ. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.

2.    Το Τμήμα Αστυνόμευσης και Τουρισμού έχει τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:

α. Την προετοιμασία νομοθετικών και διοικητικών πράξεων και την επεξεργασία κανόνων και μέτρων για τη ρύθμιση θεμάτων αστυνόμευσης σχετικών με τη δημόσια υγεία, την αγορανομία, την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας, την τάξη στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων, τις μεταγωγές κρατουμένων, την προστασία του περιβάλλοντος, την πολεοδομία, την εργασία, τη λειτουργία δημοσίων κέντρων, καταστημάτων, τουριστικών επιχειρήσεων και θεαμάτων και γενικά όλων των θεμάτων αστυνόμευσης που έχουν σχέση με τη δημόσια ειρήνη, την ευταξία και την απρόσκοπτη κοινωνική διαβίωση των πολιτών.

β. Τη συνεργασία με τους καθ' ύλην αρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση θεμάτων της προηγούμενης περίπτωσης.

γ. Την καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τα θέματα της περίπτωσης α'.
δ. Την προετοιμασία έκδοσης αστυνομικών διατάξεων και την επεξεργασία όρων χορήγησης αστυνομικών αδειών για τα θέματα της περίπτωσης α'.

ε. Τη μελέτη των επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων αστυνόμευσης σε θέματα αστυνομίας τάξης και τη μέριμνα για την αξιοποίησή τους.

στ. Τη μελέτη της σκοπιμότητας και της απόδοσης των μέτρων και των κυρώσεων κατά των παραβατών των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας για τα θέματα της περίπτωσης α' και την αξιοποίηση των σχετικών πορισμάτων σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.

ζ. Τη μελέτη και ανάλυση στατιστικών στοιχείων για τα θέματα αστυνομίας τάξης, η συναγωγή συμπερασμάτων και τη μέριμνα για την αξιοποίησή τους.

η. Τη μελέτη μεθόδων αστυνομικής τακτικής και πρακτικής και τη διατύπωση υποδειγμάτων για τις περιπόλους, τις ενέδρες, τους ελέγχους, τις έρευνες και τις λοιπές αστυνομικές εργασίες σε θέματα αστυνομίας τάξης.

θ. Τη διατύπωση μεθόδων και κανόνων για την προστασία του προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, τη χρήση του οπλισμού του και το σεβασμό των ατομικών ελευθεριών κατά την αστυνομική δράση.

ι.   Την   παρακολούθηση    της   χρησιμοποιούμενης   από   τις αστυνομικές Υπηρεσίες τακτικής    σε κάθε συγκεκριμένο συμβάν που αφορά θέμα αρμοδιότητάς του    και την εξαγωγή και αξιοποίηση συμπερασμάτων.

ια. Τη συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. και τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς καθώς και τη διαχείριση των τυχόν παρεχομένων από τον Ε.Ο.Τ. πιστώσεων.

ιβ. Την υποβολή ή διατύπωση, αντιστοίχως, προτάσεων και γνωματεύσεων επί θεμάτων τοποθετήσεων και μετακινήσεων του προσωπικού των Υπηρεσιών της τουριστικής αστυνομίας, ίδρυσης, προαγωγής και κατάργησης αυτών, ως και της κατανομής και ανακατανομής των μεταφορικών και λοιπών μέσων.
ιγ. Την υποβολή ή διατύπωση, αντιστοίχως, προτάσεων και γνωματεύσεων επί θεμάτων μετεκπαιδεύσεων ή εκμάθησης ξένων γλωσσών του προσωπικού των Υπηρεσιών τουριστικής αστυνομίας.

ιδ. Την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σε θέματα τουριστικού ενδιαφέροντος.

ιε. Την καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή της ισχύουσας τουριστικής νομοθεσίας και την άσκηση εποπτείας και ελέγχου της δραστηριότητάς τους.

3. Το Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Πολιτικής Προστασίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Την προετοιμασία νομοθετικών και διοικητικών πράξεων και την επεξεργασία κανόνων και μέτρων για τη ρύθμιση θεμάτων αστυνόμευσης σχετικών με τις συγκεντρώσεις, δημόσιες συναθροίσεις, αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις και τη συνεργασία με τους καθ' ύλην αρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών.

β. Την εκπόνηση σχεδίων και οδηγιών για τη λήψη μέτρων τάξης σε δημόσιες συγκεντρώσεις, συναθροίσεις, αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή τους.

γ. Την εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από τη διατάραξη της δημόσιας τάξης.

δ. Την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την εκπόνηση σχεδίων προστασίας και ασφάλειας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, των δημοσίων Υπηρεσιών και των οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

ε. Την καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εκτέλεση επιχειρήσεων, τη λήψη μέτρων και την εφαρμογή σχεδίων, καθώς και το συντονισμό της δράσης τους, την παρακολούθηση της χρησιμοποιούμενης τακτικής σε κάθε συγκεκριμένο συμβάν που αφορά τις επιχειρήσεις, την εξαγωγή και αξιοποίηση συμπερασμάτων, καθώς και τη μελέτη μεθόδων αστυνομικής τακτικής και πρακτικής και τη διατύπωση υποδειγμάτων για τις επιχειρήσεις.
στ. Τη μελέτη και ανάλυση στατιστικών στοιχείων για τα θέματα αρμοδιότητάς τους, τη συναγωγή συμπερασμάτων και τη μέριμνα για την αξιοποίησή τους.

ζ. Την εκπόνηση ειδικών σχεδίων πολιτικής προστασίας αρμοδιότητας Ελληνικής Αστυνομίας και τη συνεργασία με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς για την επικαιροποίησή τους, στο πλαίσιο εφαρμογής του γενικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας και της σχετικής νομοθεσίας, όπως ισχύει κάθε φορά.

η. Τη συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία σε θέματα Παλαϊκής 'Αμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4.    Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας έχει τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:

α. Τη διαπίστωση και τον προσδιορισμό, με βάση τις διατιθέμενες δυνάμεις σε μέτρα τάξης, ασφαλείας και τροχαίας ευρείας κλίμακας ή σε επιχειρησιακές δράσεις μείζονος σπουδαιότητας, των αναγκών του προσωπικού, σε ό,τι αφορά κυρίως τις μετακινήσεις, τη διαμονή, τη διακομιδή και την υγειονομική περίθαλψη αυτού, καθώς και την παροχή κάθε συναφούς υπηρεσίας που κρίνεται επιβεβλημένη, σε συνεργασία με τις περιφερειακές Υπηρεσίες στην περιοχή των οποίων λαμβάνονται τα ως άνω μέτρα.

β. Τη μέριμνα για την ικανοποίηση των αναγκών του προηγουμένου εδαφίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, και το σχεδιασμό κάλυψης αυτών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Κλάδων και τις Αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και τις οικείες περιφερειακές Υπηρεσίες.

γ. Τη μελέτη και την εισήγηση μέτρων για την επίλυση προβλημάτων σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς του.

5.    Στο Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών Ποδοσφαίρου, ως κεντρικό σημείο επαφής για την εξασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών και τη διευκόλυνση της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας στον τομέα των ποδοσφαιρικών αγώνων με διεθνή διάσταση. Ειδικότερα,
το Γραφείο αυτό έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

α. Προβαίνει στη συλλογή, επεξεργασία, αξιολόγηση και κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, σε συνεργασία με το Κέντρο Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών (ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π.) της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, με σκοπό την επαρκή προετοιμασία και λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την τήρηση της δημόσιας τάξης και Ασφαλείας πριν, κατά και μετά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων διεθνούς, ιδίως, επιπέδου.

β. Συνεργάζεται με τα αντίστοιχα Εθνικά Γραφεία Πληροφοριών Ποδοσφαίρου άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών στρατηγικής, επιχειρησιακής και τακτικής φύσεως, εμπειριών και τεχνογνωσίας, αναφορικά με θέματα αρμοδιότητάς του.

γ. Αναπτύσσει πρωτοβουλίες ή συνδράμει σε πρωτοβουλίες άλλων αρχών ή φορέων που έχουν ως στόχο την εξάλειψη της βίας στα γήπεδα και την ομαλή διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων.

δ. Διευκολύνει, συντονίζει ή οργανώνει, κατά περίπτωση, την αστυνομική συνεργασία μεταξύ άλλων αρχών και φορέων, σχετικά με τη διεξαγωγή διεθνών ποδοσφαιρικών αγώνων.

ε. Επικοινωνεί για θέματα αρμοδιότητάς του, σε περίπτωση ανάληψης από τη χώρα διεθνών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, με τις Εθνικές Αστυνομικές Υπηρεσίες των άλλων ενδιαφερομένων κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε απευθείας, είτε μέσω αξιωματικών συνδέσμων που ορίζονται για το σκοπό αυτό.

στ. Παρέχει στα Εθνικά Γραφεία Πληροφοριών Ποδοσφαίρου άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν του ζητηθεί ή αυτεπαγγέλτως, ανάλυση κινδύνου στα πλαίσια διεθνών ποδοσφαιρικών αγώνων που αφορούν ποδοσφαιρικούς συλλόγους ή εθνικές ομάδες.

ζ. Συντονίζει και καθοδηγεί τις περιφερειακές Υπηρεσίες στη συλλογή γενικών πληροφοριών, σχετικά με τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, τις λοιπές αθλητικές εκδηλώσεις και τις μετακινήσεις αθλητικών αποστολών και φιλάθλων.

η. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και συνδράμει σε πρωτοβουλίες άλλων αρχών ή φορέων που έχουν ως στόχο την εξάλειψη της βίας στα γήπεδα και την ομαλή διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών ή άλλων αθλητικών συναντήσεων.
θ. Επεξεργάζεται τα καταχωρούμενα, στη βάση δεδομένων, στοιχεία αθλητικών εκδηλώσεων και αναλύει γεγονότα και ενέργειες, που λαμβάνουν χώρα σε αθλητικούς χώρους, προς το σκοπό λήψης αποφάσεων σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο».


8. Τα άρθρα 6, 7, 8, 9 και 9Α του ιδίου π.δ. αναριθμούνται σε άρθρα 8, 9, 9Α, 9Β και 9Γ, αντιστοίχως.


9. Μετά το άρθρο 5 του ιδίου π.δ. προστίθεται νέο άρθρο 6 ως
εξής:

«Άρθρο 6 Διεύθυνση Χειρισμού Κρίσεων


1. Η Διεύθυνση Χειρισμού Κρίσεων έχει ως αποστολή τον επιτελικό σχεδιασμό, την οργάνωση και τη δοκιμασία του συστήματος χειρισμού κρίσιμων περιστατικών της Ελληνικής Αστυνομίας, την τήρηση των επιχειρησιακών σχεδίων ανταπόκρισης, καθώς και τη συμβουλευτική υποστήριξη της δομής διοίκησης κρίσιμων περιστατικών, κατά τη διαχείρισή τους. Επίσης, λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σε περιπτώσεις γενικευμένων κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο, είτε η κύρια ευθύνη ανταπόκρισης ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία, είτε λειτουργεί υποστηρικτικά προς άλλον αρμόδιο Φορέα.


2. Η Διεύθυνση Χειρισμού Κρίσεων στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της συνεργάζεται, κατά περίπτωση, με τις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος. Επίσης μπορεί να ζητεί πληροφοριακά στοιχεία που σχετίζονται με την αποστολή της και προς το σκοπό υποβοήθησης του έργου της, από άλλες αρχές, οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.


3. Η Διεύθυνση Χειρισμού Κρίσεων, διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα :
α. Τμήμα Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης.
β. Τμήμα Σχεδιασμού και Συνεργασιών.
γ. Τμήμα Ανάλυσης και Εκτίμησης Απειλών.
4. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης είναι οι ακόλουθες :


α. Η ενεργοποίηση των διαδικασιών σύγκλησης του Συμβουλίου Διαχείρισης Κρίσεων, η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξή του, καθώς και η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεών του.


β. Η μέριμνα για τη διάθεση από άλλες Υπηρεσίες ή τη διάθεση σε άλλες Υπηρεσίες, Οργανισμούς και Φορείς, συνδέσμων επικοινωνίας και επαφής, αναφορικά με θέματα αποστολής της Διεύθυνσης.


γ. Η φροντίδα, μέριμνα για τη συνεργασία και το συντονισμό των Τμημάτων της διεύθυνσης για την παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σ' αυτά, καθώς και η γραμματειακή υποστήριξη, η τήρηση και μηχανοργάνωση του αρχείου της Διεύθυνσης.


δ. Η φροντίδα για την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού της Διεύθυνσης και η εκπόνηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων χειρισμού κρίσιμων καταστάσεων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α., για την εκπαίδευση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στα προγράμματα αυτά.


ε. Η ανάλυση και αποτίμηση της διαχείρισης πραγματικών κρίσιμων περιστατικών, καθώς και η εξαγωγή και κοινοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων στις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς για αξιοποίηση.


στ. Η μέριμνα για την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και διαλέξεων, σχετικά με το αντικείμενο και την αποστολή της Διεύθυνσης.


ζ. Η τήρηση και εφαρμογή του σχεδίου ασφαλείας του οικήματος στέγασης και των λοιπών εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης.


η. Ο χειρισμός θεμάτων διοικητικής υποστήριξης και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ο προσδιορισμός του αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισμού και η εισήγηση για την προμήθειά του καθώς και η μέριμνα για την ασφαλή φύλαξη, συντήρηση και χρήση του υλικού και των μέσων της Διεύθυνσης.
θ. Η εισήγηση για πρόσληψη του αναγκαίου για την επίτευξη της αποστολής της επιστημονικού ή άλλης ειδικής κατηγορίας προσωπικού.


5. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού και Συνεργασιών είναι οι ακόλουθες :


α. Η σχεδίαση, εκπόνηση και επικαιροποίηση του συστήματος χειρισμού κρίσιμων περιστατικών και των συναφών υποστηρικτικών συμβατικών και ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.


β. Η σχεδίαση και η εισήγηση για τη διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας, διυπηρεσιακού ή διακλαδικού χαρακτήρα, τοπικής, περιφερειακής, εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας, σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο, προς το σκοπό διαπίστωσης της αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών σχεδίων, της επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού, καθώς επίσης και της επάρκειας και του βαθμού ανταπόκρισης των συστημάτων χειρισμού κρίσεων περιστατικών και επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων, στην αντιμετώπιση εξαιρετικά σοβαρών καταστάσεων ή κρίσιμων περιστατικών.


γ. Η συνεργασία ή συνδρομή στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή σε άλλους φορείς κατόπιν αιτήματός τους, σε θέματα εκπόνησης επιχειρησιακών σχεδίων ευρείας κλίμακας ή ειδικών συνθηκών και σχεδίασης και οργάνωσης ασκήσεων ετοιμότητας.


δ. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πληρότητας και ετοιμότητας των υφιστάμενων συστημάτων επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σώματος και λοιπούς συναρμόδιους φορείς ασφαλείας, καθώς και η εισήγηση, σε συντρέχουσα περίπτωση, για την αναβάθμισή τους.


ε. Η ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς ασφαλείας, της ημεδαπής και αλλοδαπής, σε θέματα διαχείρισης κρίσιμων καταστάσεων και επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας, καθώς και η εισήγηση για την εκπόνηση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων συνεκπαίδευσης και δοκιμασίας μικτών σχημάτων ανταπόκρισης.
στ. Η ανάπτυξη ειδικών συνεργασιών με εγχώριες Υπηρεσίες, Ιδρύματα ή Κέντρα, στο πλαίσιο ανταλλαγής εμπειριών και εκπόνησης μελετών που αφορούν στο χειρισμό κρίσιμων περιστατικών και επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας.


ζ. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων αναφορικά με τις μεθόδους και τα μέσα αντιμετώπισης και διαχείρισης κρίσεων και η ανταλλαγή, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, εμπειριών και τεχνογνωσίας με τις Αστυνομίες ξένων κρατών.


η. Η συμβουλευτική υποστήριξη της δομής διοίκησης κρίσιμου περιστατικού κατά τη διαχείρισή του.


θ. Η μέριμνα για τη συγκρότηση Ομάδας Διαπραγματεύσεων Ομηριών και Κρίσεων και τον εξοπλισμό της με τα αναγκαία τεχνολογικά διαπραγματευτικά συστήματα και συσκευές. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζει ειδικές εκπαιδεύσεις στο εσωτερικό της χώρας και εισηγείται τη συμμετοχή σε αντίστοιχες εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό.


ι. Η υποστήριξη των Υπηρεσιών του Σώματος, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών τους αναγκών, μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος οπτικοακουστικών εφαρμογών της Διεύθυνσης, ύστερα από σχετική διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.


ια. Η συγκρότηση ή συμμετοχή, κατά περίπτωση, σε επιτροπές, διυπηρεσιακού ή διακλαδικού χαρακτήρα, προς το σκοπό της κατάρτισης επιχειρησιακών σχεδίων του συστήματος χειρισμού κρίσεων, καθώς και της αποτίμησης των αποτελεσμάτων διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών.


6. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ανάλυσης και Εκτίμησης Απειλών είναι οι ακόλουθες :


α. Η παρακολούθηση και ανάλυση γεγονότων τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κρίσεις στον τομέα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, η εισήγηση λήψης μέτρων αντιμετώπισής τους και η έκδοση προς τούτο σχεδίου αναζήτησης πληροφοριών για την υποβοήθηση των αρμόδιων Υπηρεσιών του Σώματος σε συνεργασία με το ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π.


β. Η εκπόνηση και διαρκής ενημέρωση ειδικού Τεύχους Κινδύνων Εσωτερικής Ασφάλειας, για γεγονότα ή μορφές εγκληματικής συμπεριφοράς που μπορεί να εξελιχθούν ή να προκαλέσουν κρίσεις, σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και ο καθορισμός των επιπέδων επικινδυνότητας και η εισήγηση των αντιστοίχων επιπέδων συναγερμού του Σώματος.


γ. Η περιοδική έκδοση αναφορών κατάστασης και εκτίμησης απειλών, για τα αναφερόμενα στην προηγούμενη περίπτωση γεγονότα ή μορφές εγκληματικής συμπεριφοράς, βάσει των εκτιμήσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών Ασφαλείας και λοιπών δημόσιων φορέων.


δ. Η παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και εμπειρίας στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σώματος για την εκπόνηση και επικαιροποίηση μελετών επικινδυνότητας - τρωτότητας ευπαθών στόχων.


ε. Η επεξεργασία, ανάλυση και αξιοποίηση στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Διεύθυνσης και σε συνεργασία με το ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π. πληροφοριακού υλικού και η εκπόνηση σχετικών μελετών, προτάσεων και εκτιμήσεων, αναφορικά με τα αίτια εκδήλωσης κρίσιμων περιστατικών και τις μεθόδους διαχείρισής τους.


στ. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων αναφορικά με τα μέσα και τις μεθόδους φορέων κινδύνων, καθώς και η συστηματική ανάλυση και καταγραφή γεγονότων που δύνανται να εξελιχθούν ή να προκαλέσουν κρίσεις.


7. Με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού δεν θίγονται οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των λοιπών αστυνομικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, σχετικά με την διαχείριση κρίσιμων περιστατικών και επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας».


10. Το άρθρο 9Β του ιδίου π.δ. όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του π.δ. 99/2009 αναριθμείται σε άρθρο 7 και αντικαθίσταται η παράγραφος 8 αυτού, ως εξής:
«8. Λεπτομέρειες που αφορούν την εσωτερική λειτουργία, διάρθρωση και άσκηση των αστυνομικών αρμοδιοτήτων του Ενιαίου Κέντρου Επιχειρήσεων ρυθμίζονται με Εσωτερικό Κανονισμό, ο οποίος εκδίδεται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας».

11. Όπου στις διατάξεις του άρθρου της προηγουμένης παραγράφου αναφέρεται ο τίτλος «Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων Τάξης και Ασφάλειας (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)» νοείται εφεξής «Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Κ.Ε.)».


12. Τα Κεφάλαια Γ και Δ' του ιδίου π.δ. αναριθμούνται σε κεφάλαια Δ' και Ε', αντιστοίχως και μετά το άρθρο 7, όπως αυτό αναριθμείται με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, προστίθεται νέο κεφάλαιο Γ' ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»


13. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ιδίου π.δ. όπως το άρθρο αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, αντικαθίσταται ως εξής:


«1. Η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας διαθρώνεται ως εξής:

α. Κέντρο Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών.
β. Τμήμα Ανάλυσης και Αντιμετώπισης του Εγκλήματος
γ. Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων
δ. Τμήμα Ναρκωτικών και Παραβατικότητας Ανηλίκων


14. Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 8 του ιδίου π.δ. αναριθμούνται σε παραγράφους 3, 4, 5 και 6, αντιστοίχως και προστίθεται νέα παράγραφος 2, ως εξής:


«2. Το Κέντρο Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών (ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π.), το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης και είναι αρμόδιο για τη συγκέντρωση, ιδίως μέσω των Τμημάτων Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών των
Υποδιευθύνσεων Εσωτερικών Λειτουργιών των Διευθύνσεων Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης και των αντίστοιχων Γραφείων των Επιτελείων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας, την αξιολόγηση, ταξινόμηση, ανάλυση και διάθεση επεξεργασμένων ή μη πληροφοριών για την αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας και ιδίως του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και για την τήρηση, ενημέρωση και διασφάλιση των ειδικών βάσεων δεδομένων, στις οποίες καταχωρείται και αποθηκεύεται πληροφοριακό υλικό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα ζητήματα και λεπτομέρειες που αφορούν στη λειτουργία του ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π. ρυθμίζονται από Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος καταρτίζεται μερίμνη του Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και εγκρίνεται από τον Αρχηγό. Το ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π. διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:

α. Στο Τμήμα Συλλογής Πληροφοριών, το οποίο είναι αρμόδιο για την συγκέντρωση, και επεξεργασία πληροφοριών και την υποστήριξη των Υπηρεσιών της Υ.ΚΑ.Ε. και γενικά των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα αναζήτησης και διαχείρισης πληροφοριών.

β. Στο Τμήμα Επιχειρησιακής και Στρατηγικής Ανάλυσης, το οποίο είναι αρμόδιο για την επιχειρησιακή και στρατηγική ανάλυση των πληροφοριών, την επεξεργασία και αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων εγκληματικότητας, την ανάλυση των αιτίων του εγκλήματος και την κατάρτιση ειδικών εκθέσεων σε ότι αφορά στα χαρακτηριστικά, τις μεταβολές και τις μεθόδους διάπραξης των εγκλημάτων και ιδίως των εγκλημάτων που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι επίσης αρμόδιο για την εισήγηση λειτουργικού και στρατηγικού σχεδιασμού αναφορικά με την πρόληψη και καταστολή των εγκλημάτων, καθώς και για τη διαχείριση στοιχείων στο πλαίσιο της Συμφωνίας SCHENGEN και την παροχή οδηγιών στις καθ' ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

γ. Στο Τμήμα Αρχείων, το οποίο είναι αρμόδιο για την ενημέρωση, την τήρηση και τη μηχανογράφηση των αρχείων καθώς και για την προστασία των βάσεων δεδομένων και τη διασφάλιση του πληροφοριακού υλικού. Επίσης, το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για τον καθορισμό των ειδικότερων προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών αναζήτησης και καταχώρισης σε νομίμως υφιστάμενες εθνικές ή διεθνείς βάσεις δεδομένων των διωκομένων από τις αρμόδιες εθνικές αρχές της χώρας μας ατόμων, των εξαφανισθέντων στην Ελλάδα προσώπων, των κλεμμένων οχημάτων, καθώς και των κλαπέντων ή απολεσθέντων αντικειμένων και εγγράφων, εκτός των διαβατηρίων, δελτίων αστυνομικής ταυτότητας και ομοιόμορφων προξενικών θεωρήσεων».
15. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ιδίου π.δ. όπως αυτή αναριθμείται με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, αντικαθίσταται ως εξής:


«3. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ανάλυσης και Αντιμετώπισης του Εγκλήματος είναι οι ακόλουθες:


α. Η προετοιμασία νομοθετικών και διοικητικών πράξεων για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή της ισχύουσας κάθε φορά ποινικής νομοθεσίας σε θέματα αρμοδιότητάς του.
β. Η παρακολούθηση, γενικά, της εγκληματικότητας στη χώρα μας και ειδικότερα σε ό,τι αφορά σε σοβαρά εγκλήματα ή εγκλήματα που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, η μελέτη και ανάλυση των αιτίων, των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών και της μεθοδολογίας και της συχνότητας διάπραξης των εγκλημάτων αυτών και η εκπόνηση μέτρων για την αντιμετώπισή τους.
γ. Η παρακολούθηση σε διεθνές επίπεδο των εξελίξεων σε θέματα αντιμετώπισης του εγκλήματος και ιδίως του οργανωμένου, η μελέτη των επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων καταπολέμησής του και η εισήγηση για εφαρμογή ή βελτίωση αντιστοίχων μεθόδων καταπολέμησης του εγκλήματος στη χώρα μας.
δ. Η συνεργασία με αστυνομίες άλλων χωρών, στο πλαίσιο της ανταλλαγής γνώσεων, πληροφοριών και εμπειριών σε θέματα αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος και της κατάρτισης και εφαρμογής σχετικών με την πρόληψη και την καταστολή του προγραμμάτων.
ε. Η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στις αρμόδιες περιφερειακές αστυνομικές Υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της εγκληματικότητας και ιδίως των εγκλημάτων που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος και η καθοδήγησή τους στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.
στ. Η συνεργασία με συναρμόδιες Αρχές, Υπηρεσίες και Φορείς της Χώρας μας, στο πλαίσιο αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των εγκλημάτων που έχουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος και ιδίως αυτών που αφορούν στην εμπορία ανθρώπων, στο οικονομικό έγκλημα, στη βία στους αθλητικούς χώρους, στην παράνομη διακίνηση μεταναστών, στα ναρκωτικά και στην παιδική πορνογραφία.
ζ. Η παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων στους κλάδους του ποινικού δικαίου και της εγκληματολογίας και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους, καθώς επίσης και η εκπόνηση σχεδίων αντεγκληματικής δράσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιχειρησιακής και Στρατηγικής Ανάλυσης του ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π. και άλλες συναρμόδιες αρχές και επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς.
η. Η εκπόνηση μέτρων ασφάλειας για την προστασία ατόμων από την εγκληματική δράση οργανωμένων ομάδων ή κακοποιών.
θ. Η εκπόνηση οδηγιών για την αναζήτηση διωκομένων ή εξαφανισθέντων προσώπων και κλαπέντων αντικειμένων, η αναζήτηση και σύλληψη των λιποτακτών και ανυποτάκτων και η εξέταση αιτημάτων για τη χορήγηση ή μη αδειών απουσίας στους εκτοπισμένους.
ι. Η εισήγηση της προκήρυξης χρηματικών αμοιβών για την παροχή στοιχείων και πληροφοριών, σε οποιονδήποτε τις παρέχει, που θα οδηγήσουν στην εξιχνίαση σοβαρών εγκλημάτων και την αποκάλυψη και σύλληψη των δραστών των εγκλημάτων αυτών.
ια. Η εκπόνηση οδηγιών προς τις περιφερειακές αστυνομικές Υπηρεσίες αναφορικά με τις χορηγούμενες άδειες εργασίας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 180/79 όπως ισχύει κάθε φορά, η εξέταση αιτημάτων και η χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς επίσης η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.
ιβ. Η επεξεργασία μέτρων και κανόνων για την έγκριση της σύνδεσης των συστημάτων συναγερμού με τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και η καθοδήγηση των Υπηρεσιών στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών.
ιγ. Ο σχεδιασμός δράσεων για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών και κοινωνικών φορέων σε θέματα πρόληψης της εγκληματικότητας, καθώς και η συμμετοχή τους σε σχετικά προγράμματα.
ιδ. Η μέριμνα για τη συνεχή κατάρτιση, επιμόρφωση και εξειδίκευση του προσωπικού και η υποβολή προτάσεων διοργάνωσης ειδικών προς τούτο σεμιναρίων, επί θεμάτων αρμοδιότητάς του, τόσο σε εθνικό επίπεδο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όσο και σε διεθνές επίπεδο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας.
ιε. Η υποβολή εισηγήσεων για τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ελληνικής Αστυνομίας σε συναντήσεις και ομάδες εργασίας που αφορούν αντικείμενα της αρμοδιότητάς του, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, η ενημέρωση της ιεραρχίας για τα αποτελέσματά τους και η παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφασισθέντων.
ιστ. Η μέριμνα για την έγκριση και παρακολούθηση υλοποίησης αιτημάτων αστυνομικής συνεργασίας και συνδρομής για θέματα αρμοδιότητάς του, που γίνονται στο πλαίσιο διμερών ή πολυμερών συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας με άλλες χώρες και η πληροφοριακή υποστήριξη των εθνικών γραφείων και μονάδων που λειτουργούν στα πλαίσια των συμφωνιών INTERPOL, EUROPOL και
SCHENGEN.
ιζ. Η μέριμνα για τη συμμετοχή σε επιχειρησιακά σχέδια που καταρτίζονται κατ' εφαρμογή των ανωτέρω συμφωνιών για θέματα αρμοδιότητάς του και η υποστήριξη και παρακολούθηση της υλοποίησής τους από τις καθύλην αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας».


16. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 9, όπως το άρθρο αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, προστίθεται περίπτωση θ', ως εξής:


«θ.   Η έκδοση δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, μονίμων κατοίκων Κύπρου».


Αρθρο 13 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 1/2001

1. Τα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 και 22 του π.δ. 1/2001 (Α'- 1) αντικαθίστανται ως εξής:

«'Αρθρο 13 Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής

1. Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής εδρεύει στην Αθήνα και ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της τις αρμοδιότητες αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, ιδίως αυτές που αναφέρονται σε ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα ή εγκλήματα που συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και σ'αυτά που η εγκληματική δραστηριότητα εκτείνεται στην τοπική αρμοδιότητα περισσοτέρων της μιας Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας.
2.    Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, μετά από έγκριση ή διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, δύναται να επιλαμβάνεται της διερεύνησης αδικημάτων της καθ' ύλην αρμοδιότητάς της και σε περιοχές δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης και κατ' εξαίρεση σε όλη την επικράτεια, σε περιπτώσεις που λόγω της βαρύτητας, του τρόπου, των μέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσής τους, συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών ή απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση προς αποκάλυψη των δραστών και συλλογή των απαραιτήτων στοιχείων για την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ή πιθανολογείται η ανάπτυξη δράσης οργανωμένου εγκλήματος, σε ευρύτερες περιοχές μιας ή περισσοτέρων Αστυνομικών Διευθύνσεων. Σε κάθε περίπτωση, ενημερώνονται αρμοδίως ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας και ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης, οι οποίοι παρέχουν, εφόσον ζητείται, κάθε σχετική συνδρομή και διευκόλυνση δια των αρμοδίων καθ' ύλην Υπηρεσιών τους. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας, μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών του προσωπικού του, που επιλαμβάνεται κατά τα προαναφερόμενα, υποβάλλει σχετική αναφορά στον Αρχηγό, όπου εκτίθεται το είδος των αδικημάτων που διαπιστώθηκαν, οι συνθήκες βεβαίωσής τους, οι τυχόν προγενέστερες ενέργειες των αρμοδίων Υπηρεσιών και κάθε άλλο σχετικό με αυτά στοιχείο.
3.    Οι Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύνσεων των ως άνω Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας που ασκούν αρμοδιότητες δημόσιας και κρατικής ασφάλειας ενημερώνουν τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής για όλα τα σοβαρά αδικήματα επί θεμάτων ασφαλείας που τελέσθηκαν στην περιφέρειά τους, γνωστοποιώντας κάθε σχετική με αυτά πληροφορία.
4.    Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής διαρθρώνεται στις ακόλουθες Υποδιευθύνσεις :

α.    Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας     Ανθρώπων
β.    Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας
γ.    Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής     Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος
δ.    Δίωξης Ναρκωτικών
ε.    Προστασίας Ανηλίκων
στ.    Κρατικής Ασφάλειας
ζ.    Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους
η.    Τεχνικών Εφαρμογών
θ.    Επιχειρήσεων
ι.    Εσωτερικών Λειτουργιών
5.    Σε κάθε μία από τις Υποδιευθύνσεις της προηγουμένης παραγράφου λειτουργεί Γραφείο Γραμματείας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή της εξυπηρέτηση.
6.    Στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής υπάγονται οι Υποδιευθύνσεις και τα Τμήματα Ασφαλείας που λειτουργούν στην περιοχή δικαιοδοσίας της.


'Αρθρο 14
Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων έχει ως αποστολή την πρόληψη και καταστολή εγκλημάτων που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος καθώς και εγκλημάτων που αφορούν στην εμπορία ανθρώπων και στην εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής και διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:

α. Στο Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής, το οποίο είναι αρμόδιο για:
(1)    Τη στέγαση, επεξεργασία, σύνθεση, ανάλυση και αξιολόγηση του πληροφοριακού υλικού, που αφορά το οργανωμένου έγκλημα. Προς τούτο συνεργάζεται με το ΚΕ.ΣΥΔ.Ε.Π. της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
(2)    Την εγκληματολογική και επιχειρησιακή στρατηγική ανάλυση των υφισταμένων πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων.

(3)    Την εισήγηση λειτουργικού, τακτικού και στρατηγικού
σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και την
κατάρτιση μνημονίων και σχεδίων ενεργειών των Υπηρεσιών
Ασφαλείας.

β. Στο Τμήμα Εξακριβώσεων και Τεκμηρίωσης Πληροφοριών, το οποίο είναι αρμόδιο για:

(1) Την έρευνα καταγγελιών, την επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των πληροφοριών και την εξακρίβωση στοιχείων που αφορούν το οργανωμένο έγκλημα. Προς τούτο συνεργάζεται με τις άλλες διωκτικές αρχές.

(2) Τη διαβίβαση στις λοιπές Υποδιευθύνσεις της Διεύθυνσης πληροφοριών και στοιχείων, που μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξιχνίαση υποθέσεων αρμοδιότητάς τους και την παροχή συνδρομής στις Υπηρεσίες που επιλαμβάνονται της διερεύνησης τέτοιων εγκλημάτων.

γ. Στο Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων, το οποίο είναι αρμόδιο για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, τη δίωξη των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα εκδιδόμενα πρόσωπα. Επίσης, το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για την παροχή προστασίας και αρωγής στα θύματα εμπορίας και οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, σε συνεργασία με αρμόδιους κοινωνικούς φορείς και Υπηρεσίες.

δ. Στο Τμήμα Επιχειρησιακής Τακτικής και Δράσης, το οποίο είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εκτέλεση επιχειρήσεων, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Υποδιεύθυνσης.


'Αρθρο 15
Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας διαρθρώνεται ως εξής :

α. Στο Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, το οποίο χειρίζεται τις υποθέσεις εγκλημάτων κατά της ζωής των άρθρων 299, 300, 303, 304, 305, 306 και 307 Π.Κ., ληστειών του άρθρου 380 παράγραφος 2 Π.Κ. και κατά της προσωπικής ελευθερίας των άρθρων 322, 323, 324, 325, 326, 327 και 335 Π.Κ.

β. Στο Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, το οποίο χειρίζεται τις υποθέσεις ληστειών του άρθρου 380 παράγραφοι 1 και 3 Π.Κ., κλοπών, διαρρήξεων, ζωοκλοπών, ζωοκτονιών και αναζητά τα κλεμμένα οχήματα και αντικείμενα. Είναι επίσης αρμόδιο για την εισαγωγή, ενημέρωση, διαγραφή και εν γένει διαχείριση των καταχωρήσεων που αφορούν κλεμμένα ή υπεξαιρεθέντα οχήματα στην εθνική βάση δεδομένων.

γ. Στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό των υποθέσεων που σχετίζονται με εκβιάσεις.
δ. Στο Τμήμα Αναζητήσεων Προσώπων, το οποίο είναι αρμόδιο για την εκτέλεση διωκτικών εγγράφων και την αναζήτηση απολεσθέντων αντικειμένων καθώς και εξαφανισθέντων ή διωκομένων ατόμων.


Άρθρο 16
Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος

Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος έχει ως αποστολή, ιδίως, την προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων, του νομίσματος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των πνευματικών δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος και διαρθρώνεται ως εξής :

α. Στο Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό υποθέσεων που αφορούν στα εγκλήματα σε βάρος των περιουσιακών δικαιωμάτων των άρθρων 242, 386, 386Α, 388, 389, 390, 397, 398, 404, 405 και 406 Π.Κ., καθώς και στα εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία των άρθρων 235, 236 και 237 Π.Κ. Επίσης, χειρίζεται υποθέσεις εγκλημάτων των άρθρων 207 έως 223 Π.Κ. και ιδίως αυτών που αφορούν το νόμισμα και τα υπομνήματα, καθώς και υποθέσεων σχετικών με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αξιογράφων και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και των καταναλωτών.

β. Στο Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, το οποίο χειρίζεται υποθέσεις παράνομης διακίνησης, εμπορίας και κλοπής έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, καθώς και υποθέσεις που αφορούν στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πνευματικών δικαιωμάτων.

γ. Στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας, το οποίο είναι αρμόδιο για την αντιμετώπιση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και με άλλες αρμόδιες εγχώριες και διεθνείς Υπηρεσίες, οργανισμούς και όργανα, της παράνομης διακίνησης, αποθήκευσης και διασποράς αποβλήτων και γενικά της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Άρθρο 17 Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών διαρθρώνεται ως εξής:


α. Στο Τμήμα Γενικών Υποθέσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό όλων των σοβαρών, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης, υποθέσεων ναρκωτικών και ειδικότερα εκείνων που έχουν διεθνείς προεκτάσεις, συνεργαζόμενο κατά περίπτωση, με συναρμόδιες διωκτικές Υπηρεσίες καθώς και με διωκτικές αρχές άλλων χωρών.

β. Στο Τμήμα Άμεσης Επέμβασης, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, χειρίζεται το κέντρο βάσης (R/T) της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και είναι αρμόδιο για την καταγραφή των καταγγελιών για θέματα ναρκωτικών και την άμεση επέμβαση σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο κινητοποιώντας τα απαραίτητα προς τούτο προσωπικό και μέσα. Επίσης, συντονίζει τις επιχειρησιακές ομάδες της Υποδιεύθυνσης και είναι αρμόδιο για τη λειτουργία του τριψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 109, μέσω του οποίου επικοινωνούν οι πολίτες με την Υπηρεσία για θέματα ναρκωτικών, καθώς και για την υποδοχή, ενημέρωση και παροχή κάθε διαθέσιμης πληροφορίας σε εξαρτημένα άτομα ή ενδιαφερόμενους πολίτες, για θέματα πρόληψης ή αντιμετώπισης των ναρκωτικών.

γ. Στα Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικής Αττικής, Βορειοανατολικής Αττικής, Νοτιοανατολικής Αττικής και Αερολιμένα Αθηνών, τα οποία, πλην του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών που εδρεύει στο χώρο των εγκαταστάσεων του Αερολιμένα Αθηνών, εδρεύουν σε δήμο της περιοχής δικαιοδοσίας τους και έχουν αρμοδιότητα για την πρόληψη και αντιμετώπιση των εγκλημάτων των ναρκωτικών και ειδικότερα:

(1)    Ελέγχουν τη διακίνηση των ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, ενεργούν προανακρίσεις και συντάσσουν τις σχετικές δικογραφίες.

(2)    Παρακολουθούν τους υπόπτους εμπορίας ναρκωτικών, ημεδαπούς και αλλοδαπούς, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή των σχετικών με αυτά εγκλημάτων.
(3)    Ελέγχουν σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, τους διερχόμενους από τους αερολιμένες, λιμένες, σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς αυτοκινήτων, υπόπτους διακίνησης ναρκωτικών.
(4)    Επιτηρούν, ιδίως τους δημόσιους χώρους που είναι πρόσφοροι για τη μεταφορά, διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών, καθώς και τα δημόσια κέντρα, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες πραγματοποίησης συναλλαγών ή και χρήσης ναρκωτικών.
(5)    Συνεργάζονται με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, υπηρεσίες και φορείς για την καλύτερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας που σχετίζεται με τα ναρκωτικά.
(6)    Επιτηρούν τους πλησίον των σχολείων χώρους, καθώς και τα μέρη που συχνάζουν οι νέοι και συνεργάζονται με την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής για την αποτελεσματική προστασία των μαθητών και της νεολαίας γενικότερα.

(7)    Παρακολουθούν τις μεθόδους και τα μέσα δράσης των εμπόρων ναρκωτικών. Αναλύουν και αξιολογούν τα συμπεράσματα και εισηγούνται τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της σχετικής με τα ναρκωτικά εγκληματικότητας, τόσο στον προληπτικό όσο και στον κατασταλτικό τομέα.

(8)    Μεριμνούν για την ανάπτυξη δικτύου συλλογής πληροφοριών σχετικών με τις μεθόδους, τους τόπους, τους τρόπους, τα μέσα και τα πρόσωπα που χρησιμοποιούνται ή με οποιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται σε διαδικασίες διακίνησης, προώθησης, διάθεσης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών και φαρμάκων.

(9)    Ενημερώνουν τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας για το πληροφοριακό υλικό που συγκεντρώνουν, προκειμένου αυτό αξιοποιηθεί καταλλήλως.

'Αρθρο 18
Υποδιεύθυνση Ανηλίκων

Η Υποδιεύθυνση Ανηλίκων διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:

α. Στο Τμήμα Εποπτείας Ανηλίκων, το οποίο είναι αρμόδιο για την πρόληψη και καταπολέμηση των εγκλημάτων που διαπράττονται από ανηλίκους ή εναντίον αυτών, τη μελέτη των κοινωνικών αιτίων των εγκλημάτων που διαπράττονται από αυτούς και τη συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας των ανηλίκων, καθώς και για την αναζήτηση εξαφανισθέντων ανηλίκων,

β. Στο Τμήμα Ειδικής Μεταχείρισης Ανηλίκων, το οποίο είναι αρμόδιο για τη μεταχείριση των ανηλίκων ποινικών παραβατών κατά τη διάρκεια παραμονής τους στις αστυνομικές Υπηρεσίες, ιδίως κατά την κράτηση και μεταγωγή τους, σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές ανηλίκων, καθώς και για την προστασία και αρωγή ανηλίκων. Επίσης, παρέχει συνδρομή στις λοιπές αστυνομικές Υπηρεσίες κατά την έρευνα αξιοποίνων πράξεων, στις οποίες εμπλέκονται ανήλικοι.


Άρθρο 19 Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας

Η   Υποδιεύθυνση   Κρατικής   Ασφάλειας   διαρθρώνεται   στα ακόλουθα Τμήματα:

α. Στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτιστικών Ζητημάτων, το οποίο είναι αρμόδιο για τη συλλογή πληροφοριών, που αφορούν σε σοβαρά κοινωνικά ή πολιτιστικά ζητήματα και την ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων τάξης, Ασφαλείας και τροχαίας. Επίσης, παρακολουθεί εθνικού ενδιαφέροντος και σημασίας ζητήματα, ενημερώνοντας σχετικά τις αρμόδιες Αρχές και εφαρμόζει τη νομοθεσία για την παράνομη εγκατάσταση ή εκπομπή ραδιοτηλεοπτικών σταθμών ή κεραιών ή αναμετάδοσης σημάτων ή ασυρμάτου επικοινωνίας.

β. Στο Τμήμα Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, το οποίο είναι αρμόδιο για την πρόληψη και καταστολή κάθε ενέργειας που στρέφεται κατά της ασφάλειας του κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Στο πλαίσιο αυτό, προβαίνει ιδίως στην αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων για τη δράση ατόμων ή οργανωμένων ομάδων που ενεργούν πράξεις που στρέφονται κατά της ασφάλειας του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος ή πράξεις βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων, καθώς και στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων αυτών, συνεργαζόμενο άμεσα προς τούτο με το ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π. καθώς και με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας.

γ. Στο Τμήμα Όπλων και Εκρηκτικών, το οποίο είναι αρμόδιο για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τα όπλα και εκρηκτικά και την έκδοση των σχετικών αδειών.
δ. Στο Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και Αυτοσχέδιων Βομβών, το οποίο έχει ως αποστολή την επισήμανση, περισυλλογή, εξουδετέρωση, καθώς και τη διενέργεια των αναγκαίων εργασιών για καταστροφή εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχέδιων βομβών στους χώρους τοπικής αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, πλην αυτών για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα των ενόπλων δυνάμεων.

ε. Στο Τμήμα Προστασίας Προσώπων Ειδικών Κατηγοριών, το οποίο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των ημεδαπών, επισήμων ή μη, που λόγω της θέσης ή της ιδιότητάς τους ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο εγκληματικής ενέργειας.Άρθρο 20
Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους


1.   Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης  Βίας στους Αθλητικούς Χώρους διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:


α. Στο Τμήμα Προστασίας Αθλητισμού, το οποίο είναι αρμόδιο για τη συλλογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με το βαθμό επικινδυνότητας των αθλητικών συναντήσεων, τον εντοπισμό των ατόμων που θεωρούνται ύποπτα για πρόκληση επεισοδίων, τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων τα οποία πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση αθλητικής συνάντησης προκαλούν ή συμμετέχουν σε επεισόδια ή διαπράττουν άλλες αξιόποινες πράξεις καθώς και την παροχή συνδρομής σε άλλες αστυνομικές Υπηρεσίες και την εκδήλωση οποιασδήποτε άλλης δράσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, η οποία συμβάλλει στην πρόληψη και καταστολή της βίας στους αθλητικούς χώρους.


β. Το Τμήμα Προστασίας Αθλητικών Αποστολών, το οποίο είναι αρμόδιο για τη συνοδεία εκτός έδρας των αποστολών αθλητικών ομάδων, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο.


2. Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της αναπτύσσει συνεργασία με τους υπεύθυνους των αθλητικών ομάδων, τους οργανωμένους συνδέσμους φιλάθλων και τις αρμόδιες για την τέλεση των αγώνων Αρχές και Φορείς της χώρας ή ξένων χωρών, ιδίως με την ανταλλαγή πληροφοριών απόψεων και προτάσεων και αναλαμβάνει οποιαδήποτε δράση η οποία συμβάλλει στην πρόληψη και καταστολή της βίας στους αθλητικούς χώρους.Άρθρο 21 Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών

1.    Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και διεξαγωγή ερευνών με τεχνικά μέσα, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, καθώς και για την έρευνα και τη μελέτη των νέων τεχνολογιών.

2.    Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών διαρθρώνεται τα ακόλουθα Τμήματα:

α. Στο Τμήμα Επεξεργασίας Δεδομένων, το οποίο είναι αρμόδιο για τη συλλογή πληροφοριακού υλικού με τεχνικά μέσα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

β. Στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για την παροχή της απαραίτητης τεχνολογικής υποστήριξης και του απαιτούμενου τεχνολογικού εξοπλισμού στις αστυνομικές Υπηρεσίες, για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους.

γ. Στο Τμήμα Ανάπτυξης Τεχνολογίας, το οποίο είναι αρμόδιο για την έρευνα, τη μελέτη και την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και την υποβολή σχετικών προτάσεων για προμήθεια και αξιοποίηση νέων τεχνολογικών βοηθημάτων.


Άρθρο 22 Υποδιεύθυνση Επιχειρήσεων

1.    Η Υποδιεύθυνση Επιχειρήσεων είναι αρμόδια για την οργάνωση και συντονισμό ειδικών ερευνών και επιχειρήσεων, καθώς και την προστασία των μαρτύρων και προσώπων ειδικών κατηγοριών.

2.    Η Υποδιεύθυνση Επιχειρήσεων διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:

α. Στο Τμήμα Ειδικών Ερευνών, το οποίο είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό, την οργάνωση, το συντονισμό και τη διεξαγωγή των ειδικών ερευνών και ανακριτικών πράξεων που προβλέπονται από το άρθρο 253Α Κ.Π.Δ.

β. Στο Τμήμα Προστασίας Μαρτύρων, το οποίο είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό, το συντονισμό και τη λήψη μέτρων προστασίας των ουσιωδών μαρτύρων και των προσώπων που κατά τα άρθρα 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα βοηθούν στην αποκάλυψη εγκληματικών δραστηριοτήτων ή και των οικείων τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 2928/2001, καθώς και των προβλεπομένων από διεθνείς και διμερείς συμβάσεις της Χώρας.

γ. Στο Τμήμα Ειδικών Επιχειρήσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εκτέλεση ιδιαίτερα δύσκολων κα επικίνδυνων αποστολών και επιχειρήσεων, προς το σκοπό εκπλήρωσης της αποστολής της Υπηρεσίας και εφόσον αυτές δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.)».

2. Μετά το άρθρο 22 προστίθεται άρθρο 22Α, ως εξής:

«Άρθρο 22Α Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών


Η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών διαρθρώνεται ως
εξής:


α. Στο Τμήμα Προσωπικού, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό όλων των θεμάτων του προσωπικού της Διεύθυνσης Ασφαλείας και φροντίζει για τη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων. Στο Τμήμα αυτό λειτουργεί Γραφείο Φρουράς Κρατητηρίων το οποίο είναι αρμόδιο για την παραλαβή και ασφαλή φρούρηση των κρατουμένων στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Αττικής και την παράδοση αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

β. Στο Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, το οποίο είναι αρμόδιο για τη μελέτη της λειτουργίας των επιμέρους Υπηρεσιών της Διεύθυνσης και την εισήγηση τρόπων και μεθόδων βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους, την εκπόνηση σχεδίων και διαταγών σχετικών με την λήψη μέτρων ασφαλείας σε κάθε είδους εκδηλώσεις, την παρακολούθηση των στόχων στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης και την εισήγηση μέτρων για την αποτελεσματική προστασία τους.
γ. Στο Τμήμα Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών το οποίο είναι αρμόδιο για την εισαγωγή των καταχωρίσεων που αφορούν κλεμμένα ή υπεξαιρεθέντα οχήματα στην εθνική βάση δεδομένων, για την ενημέρωση, διαγραφή και εν γένει διαχείριση των καταχωρίσεων αυτών, τη διαχείριση στοιχείων στο πλαίσιο της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας SCHENGEN που υπογράφηκε την 14-6-1985 και κυρώθηκε με το ν. 2514/1997 (Α'- 140), την παροχή οδηγιών στις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης για την εφαρμογή της νομοθεσίας, καθώς και για τη συγκέντρωση, καταχώριση και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων εγκληματικότητας βάσει των αναφορών των Υπηρεσιών. Επίσης, είναι αρμόδιο για την επεξεργασία και αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων εγκληματικότητας, την ανάλυση των αιτίων του εγκλήματος, την εισήγηση λειτουργικού και στρατηγικού σχεδιασμού σε ό,τι αφορά την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και για την αναζήτηση, διαχείριση και επιχειρησιακή αξιοποίηση πληροφοριών για την αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας και κυρίως του οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης. Ως προς το ειδικό αυτό αντικείμενο το Τμήμα Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών υπάγεται στο ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π.

δ. Στο Τμήμα Αρχείου και Διεκπεραίωσης, το οποίο διαρθρώνεται:

(1)    Στο Γραφείο Αρχείων, το οποίο είναι αρμόδιο για τη μηχανογράφηση, την ενημέρωση, την τήρηση και ευρετηρίαση των αρχείων, την αρχειοθέτηση των πληροφοριακών εγγράφων, καθώς και για τον εφοδιασμό των Υποδιευθύνσεων της Διεύθυνσης με τα έγγραφα αυτά. Επίσης, το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για την εκκαθάριση των
αρχείων, την καταστροφή των αχρήστων εγγράφων και τη θεματική αναδιάταξη και ενοποίηση των φακέλων.
(2)    Στο Γραφείο Διεκπεραίωσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας της Διεύθυνσης.
(3)    Στο Γραφείο Ταυτοτήτων, το οποίο είναι αρμόδιο για την παραλαβή, τον έλεγχο, την πρωτοκόλληση, την επικύρωση και την ενσωμάτωση των δελτίων αστυνομικών ταυτοτήτων, καθώς και την αρχειοθέτηση και την τήρηση του σχετικού αρχείου καρτελών.

ε. Στο Τμήμα Διαχείρισης Υλικού - Χρηματικού το οποίο διαρθρώνεται:
(1)    Στο Γραφείο Διαχείρισης Υλικού - Χρηματικού το οποίο είναι αρμόδιο για τη μισθοδοσία του προσωπικού, τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και γενικά το χειρισμό θεμάτων χρηματικού και υλικού της Υπηρεσίας.
(2)    Στο Γραφείο Τεχνικών Μέσων το οποίο είναι αρμόδιο για την οργάνωση και εποπτεία κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Διεύθυνσης, καθώς και για τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών μέσων αυτής».

3.    Τα άρθρα 24, 24Α, 24Β και 24Γ    του ιδίου π.δ., αντικαθίστανται ως εξής:


«Άρθρο 24 Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής εδρεύει στην Αθήνα, ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της τις αρμοδιότητες επί θεμάτων αλλοδαπών και αντιμετώπισης λαθρομετανάστευσης και διαρθρώνεται στις ακόλουθες Υποδιευθύνσεις :

α. Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών
β. Υποδιεύθυνση Δίωξης Λαθρομετανάστευσης.
γ. Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών.Άρθρο 24Α Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών


1. Η Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών είναι αρμόδια για την εποπτεία, τον έλεγχο και την καθοδήγηση των δράσεων των Τμημάτων Αλλοδαπών, καθώς και των Υπηρεσιών που ασκούν τις σχετικές αρμοδιότητες.


2. Η Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών διαρθρώνεται ως εξής:


α. Στο Τμήμα Αστυνόμευσης και Διοικητικών Μέτρων, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της νομιμότητας των αλλοδαπών που διαμένουν ή εργάζονται στην τοπική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης, την τακτοποίηση των διαδικασιών διαμονής των ομογενών και υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την έκδοση διοικητικών πράξεων και μέτρων που αφορούν τους αλλοδαπούς. Επίσης, είναι αρμόδιο για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τη διαμονή και εργασία των αλλοδαπών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.


β. Στο Τμήμα Απελάσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για την παραλαβή των προς απέλαση αλλοδαπών μετά της σχετικής αλληλογραφίας και την εκδήλωση των περαιτέρω ενεργειών για την εκτέλεση των αποφασισθέντων απελάσεων.


γ. Στο Τμήμα Πολιτικού Ασύλου, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων πολιτικού ασύλου και προσφύγων και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας


Άρθρο 24Β Υποδιεύθυνση Δίωξης Λαθρομετανάστευσης


1. Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Λαθρομετανάστευσης είναι αρμόδια για τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο των Τμημάτων Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, ως προς το ειδικό αντικείμενο της αποστολής τους.


2. Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Λαθρομετανάστευσης διαρθρώνεται ως εξής:


α. Στο Τμήμα Συντονισμού, το οποίο είναι αρμόδιο για την οργάνωση και το συντονισμό ειδικών δράσεων και επιχειρήσεων κατά των κυκλωμάτων παράνομης μετανάστευσης αλλοδαπών από και προς τη χώρα μας. Επιπλέον, αναλαμβάνει τον επιχειρησιακό συντονισμό σε περιπτώσεις διερεύνησης σοβαρών υποθέσεων οργανωμένης διακίνησης λαθρομεταναστών.


β. Στο Τμήμα Επιχειρήσεων, το οποίο συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, αξιολογεί στοιχεία και ενεργεί μελέτες επί θεμάτων αλλοδαπών, μεταβιβάζει πληροφορίες για παράνομη δράση αυτών στις κατά τόπον Υπηρεσίες που ασκούν σχετικές αρμοδιότητες και φροντίζει για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και καταστολής.
Άρθρο 24Γ Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών

Η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών διαρθρώνεται ως εξής:

α. Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και εσωτερικής λειτουργίας της Διεύθυνσης, καθώς και την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως.


β. Στο Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού - Υλικού, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διαχείριση του χρηματικού και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Διεύθυνσης.


γ. Στο Τμήμα Φρουράς Κρατητηρίων, το οποίο είναι αρμόδιο για την ασφαλή φύλαξη των κρατουμένων προς απέλαση αλλοδαπών και την εν γένει λειτουργία των κρατητηρίων».


4. Μετά το άρθρο 24Γ του ιδίου π.δ. προστίθεται άρθρο 24Δ ως
εξής:


«Άρθρο 24Δ
Τμήματα Αλλοδαπών, Σταθμοί Ελέγχου Διαβατηρίων - Συναλλάγματος και Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης


1. Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής λειτουργούν τα ακόλουθα Τμήματα Αλλοδαπών και Σταθμοί Ελέγχου Διαβατηρίων -Συναλλάγματος, που υπάγονται διοικητικά σ' αυτήν:

α. Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών. β. Τμήμα Αλλοδαπών Πειραιώς. γ. Τμήμα Αλλοδαπών Δυτικής Αττικής. δ. Τμήμα Αλλοδαπών Βορειοανατολικής Αττικής. ε. Τμήμα Αλλοδαπών Νοτιοανατολικής Αττικής. στ. Τμήμα Αλλοδαπών Λαυρίου.
ζ.        Σταθμός    Ελέγχου Διαβατηρίων   -   Συναλλάγματος Πειραιώς.
η. Σταθμός Ελέγχου Διαβατηρίων - Συναλλάγματος Ελευσίνας.


2. Τα Τμήματα Αλλοδαπών της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου έχουν έδρα δήμο της περιοχής δικαιοδοσίας τους και διαρθρώνονται ως εξής:


α. Στο Γραφείο Αστυνόμευσης και Διοικητικών Μέτρων, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της νόμιμης παραμονής και εργασίας των αλλοδαπών στην περιοχή του Τμήματος και την εφαρμογή της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, καθώς και για το χειρισμό των θεμάτων των σχετικών με την έκδοση διοικητικών πράξεων και μέτρων που αφορούν αλλοδαπούς.


β. Στο Γραφείο Γραμματείας, το οποίο χειρίζεται τα θέματα προσωπικού, διαχειρίζεται το χρηματικό και το υλικό, εξασφαλίζει τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και την εσωτερική λειτουργία του Τμήματος, τηρεί το αρχείο, δέχεται τα αιτήματα των πολιτών και μεριμνά για την ικανοποίησή τους.


γ. Στο Γραφείο Ελέγχου Διαβατηρίων και Συναλλάγματος, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και αλλοδαπών και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος. Το Γραφείο αυτό λειτουργεί μόνο εφόσον στην περιοχή του Τμήματος βρίσκονται σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα.


3. Οι Σταθμοί Ελέγχου Διαβατηρίων - Συναλλάγματος Πειραιώς και Ελευσίνας, εδρεύουν, αντίστοιχα, στους ομώνυμους δήμους και είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και αλλοδαπών και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος από το σημείο εισόδου - εξόδου της περιοχής έδρας τους.


4. Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής λειτουργούν, επίσης, τα ακόλουθα τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, τα οποία υπάγονται διοικητικά σ' αυτήν:
α. Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Αθηνών.
β. Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Δυτικής Αττικής.
γ. Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Ανατολικής Αττικής.


5. Η έδρα και η τοπική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου, είναι η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του π.δ/τος 168/2002 (Α'- 155) και ασκούν τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφοι 1,3,4,5 και 6, και των άρθρων 6 και 7 του π.δ/τος 310/1998 (Α'- 215), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 του ν. 2622/1998 (Α' - 138), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παράγραφος 1 του ν.2910/2001 (Α'- 91) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του ν. 3181/2003 (Α'- 218)».Άρθρο 14 Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 48/2006

1. Το άρθρο 11 του π.δ. 48/2006 αντικαθίσταται ως εξής:


«Άρθρο 11 Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης
1.    Η Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης εδρεύει στο δήμο Ευόσμου και ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της τις αρμοδιότητες αστυνομίας δημόσιας και κρατικής Ασφαλείας, ιδίως αυτές που αναφέρονται σε ιδιαιτέρως σοβαρά εγκλήματα ή εγκλήματα που συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος.
2.    Η Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, μετά από έγκριση ή διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, δύναται να επιλαμβάνεται της διερεύνησης αδικημάτων της καθ' ύλην αρμοδιότητάς της και σε περιοχές δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου, σε περιπτώσεις που λόγω της βαρύτητας, του τρόπου, των μέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσής τους, συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών ή απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση προς αποκάλυψη των δραστών και συλλογή των απαραιτήτων στοιχείων για την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ή πιθανολογείται η ανάπτυξη δράσης οργανωμένου εγκλήματος, σε ευρύτερες περιοχές μιας ή περισσοτέρων Αστυνομικών Διευθύνσεων. Σε κάθε περίπτωση, ενημερώνονται αρμοδίως ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας και ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης οι οποίοι παρέχουν, εφόσον ζητείται, κάθε σχετική συνδρομή και διευκόλυνση δια των αρμοδίων καθ' ύλην Υπηρεσιών τους. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφαλείας μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών του προσωπικού του, που επιλαμβάνεται κατά τα προαναφερόμενα, υποβάλλει σχετική αναφορά στον Αρχηγό όπου εκτίθενται το είδος των αδικημάτων που διαπιστώθηκαν, οι συνθήκες βεβαίωσής τους, οι τυχόν προγενέστερες ενέργειες των αρμοδίων Υπηρεσιών και κάθε άλλο σχετικό με αυτά στοιχείο.

3.    Οι Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύνσεων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας της προηγουμένης παραγράφου, που ασκούν αρμοδιότητες δημόσιας και κρατικής Ασφαλείας, ενημερώνουν τη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για όλα τα σοβαρά αδικήματα επί θεμάτων ασφαλείας που τελέσθηκαν στην
περιφέρειά τους, γνωστοποιώντας κάθε σχετική με αυτά πληροφορία.

4.    Η Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης διαρθρώνεται στις ακόλουθες Υποδιευθύνσεις :

α.   Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων
β.    Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας
γ.   Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής
Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος. δ.    Δίωξης Ναρκωτικών ε.    Προστασίας Ανηλίκων στ.   Κρατικής Ασφάλειας ζ.   Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους η.   Τεχνικών Εφαρμογών θ.   Επιχειρήσεων ι.   Εσωτερικών Λειτουργιών

5.    Η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των Υποδιευθύνσεων της προηγουμένης παραγράφου είναι όμοιες με εκείνες των αντιστοίχων Υποδιευθύνσεων των άρθρων 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 και 22Α του π.δ. 1/2001 όπως αντικαθίστανται με τις παραγράφους 1 και 2 του προηγουμένου άρθρου, με τη διαφορά ότι στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών λειτουργούν τα Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, τα οποία, πλην του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης που εδρεύει στο χώρο των εγκαταστάσεων του Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, εδρεύουν σε δήμο της περιοχής δικαιοδοσίας τους. Τα Τμήματα αυτά έχουν αντίστοιχες με εκείνες των Τμημάτων Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής διάρθρωση και αρμοδιότητες.

6. Σε κάθε μία από τις Υποδιευθύνσεις της προηγουμένης παραγράφου λειτουργεί Γραφείο Γραμματείας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και τον χειρισμό θεμάτων τεχνικής υποστήριξης αυτών».

2. Τα άρθρα 20, 21 και 22 του ιδίου π.δ. αντικαθίστανται ως εξής:

«'Αρθρο 20

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης εδρεύει στο δήμο Ευόσμου, ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της τις αρμοδιότητες επί θεμάτων αλλοδαπών και αντιμετώπισης λαθρομετανάστευσης και διαρθρώνεται στις ακόλουθες Υποδιευθύνσεις:

α. Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών
β. Υποδιεύθυνση Δίωξης Λαθρομετανάστευσης
γ. Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών'Αρθρο 21
Υποδιευθύνσεις Αλλοδαπών, Δίωξης Λαθρομετανάστευσης και Εσωτερικών Λειτουργιών


Οι Υποδιευθύνσεις Αλλοδαπών, Δίωξης Λαθρομετανάστευσης και Εσωτερικών Λειτουργιών έχουν τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών των άρθρων 24Α, 24Β και 24Γ, αντιστοίχως, του π.δ. 1/2001 όπως αντικαθίστανται με την παρ. 3 του προηγουμένου άρθρου.'Αρθρο 22
Τμήματα Αλλοδαπών και Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης

1. Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης λειτουργούν τα ακόλουθα Τμήματα Αλλοδαπών, τα οποία υπάγονται διοικητικά σ' αυτήν: α. Τμήμα Αλλοδαπών Ανατολικής Θεσσαλονίκης. β. Τμήμα Αλλοδαπών Δυτικής Θεσσαλονίκης.


2. Οι Υπηρεσίες της προηγουμένης παραγράφου έχουν έδρα δήμο της περιοχής δικαιοδοσίας τους και η διάρθρωση και οι αρμοδιότητές τους είναι οι οριζόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 του παρόντος διατάγματος.


3. Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης λειτουργούν, επίσης, τα ακόλουθα Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, τα οποία υπάγονται διοικητικά σ' αυτήν.

α. Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Θεσσαλονίκης. β. Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Θέρμης. γ. Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Αγίου Αθανασίου. δ. Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Μυγδονίας.


4. Η έδρα και η τοπική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου είναι η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ/τος 118/2001 (Α' - 106), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ/τος 135/2002 (Α'- 111) και ασκούν τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφοι 1, 3, 4, 5 και 6 και των άρθρων 6 και 7 του π.δ/τος 310/1998 (Α' - 215), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 του ν. 2622/1998 (Α' - 138), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παράγραφος 1 του ν. 2910/2001 (Α' - 91) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του ν. 3181/2003 (Α'- 218)».


Άρθρο 15 Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 141/1991


Στο άρθρο 82 του π.δ. 141/1991 (Α'- 58), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 παράγραφος 13 και 6 του π.δ. 99/2009 (Α'- 125), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Οι διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων των νομών, των Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων ή ισοτίμων Υπηρεσιών ορίζουν, κατά τις νυκτερινές ώρες, αξιωματικό επιθεώρησης, για τον έλεγχο της κανονικής εκτέλεσης των καθηκόντων των οργάνων εσωτερικής και εξωτερικής υπηρεσίες όλων των Υπηρεσιών της έδρας της Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης. Στην υπηρεσία αυτή, που διατάσσεται σε διαφορετικές ώρες της νύκτας κάθε φορά, εναλλάσσονται οι κατώτεροι αξιωματικοί της έδρας της Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης που τη διατάσσει, συμπεριλαμβανομένων και των υποδιοικητών των Υπηρεσιών».Άρθρο 16 Καταργούμενες διατάξεις


Υπό την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται:


1. Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 7 του π.δ. 14/2001, όπως το άρθρο αυτό αναριθμείται με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του παρόντος διατάγματος.


2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 8 του π.δ. 14/2001, όπως το άρθρο αυτό αναριθμήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του παρόντος διατάγματος.


3. Τα άρθρα 12, 13, 14, 15, 16, 17 και 23 του π.δ. 48/2006.


4.   Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.


Άρθρο 17 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα,    2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο