Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-12-2010 ]

Αρθρα Πίνακας με τις νέες καταληκτικές ημερομηνίες διαδικασιών περαίωσης βάσει των διατάξεων των άρθρων 1-13 του ν. 3888/2010, σύμφωνα με την νέα απόφαση ΠΟΛ. 1175/2010

(Πίνακας με τις νέες καταληκτικές ημερομηνίες διαδικασιών περαίωσης βάσει των διατάξεων των άρθρων 1-13 του ν. 3888/2010, σύμφωνα με την νέα απόφαση ΠΟΛ. 1175/2010)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Πίνακας με τις νέες καταληκτικές ημερομηνίες διαδικασιών περαίωσης βάσει των διατάξεων των άρθρων 1-13 του ν. 3888/2010, σύμφωνα με την νέα απόφαση ΠΟΛ. 1175/2010.

Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης

Λογιστής – Φοροτεχνικός


Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς

Λογιστής – Φοροτεχνικός

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ.1175/2010 που εκδόθηκε στις 29.11.2010, δόθηκε παράταση στις προθεσμίες των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3888/2010. Επίσης με την ίδια απόφαση δόθηκαν κάποιες οδηγίες για τις διαδικασίες εφαρμογής των πιο πάνω άρθρων του ν. 3888/2010.

Με αφορμή την κοινοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης προσπαθήσαμε να κωδικοποιήσουμε τις νέες καταληκτικές ημερομηνίες όπως αυτές παρατάθηκαν με την τελευταία απόφαση. Για το λόγο αυτό τροποποιήσαμε και συμπληρώσαμε τον πίνακα που υπήρχε συνημμένος στην απόφαση του Υ.Ο. 1174/26.11.2010. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι προκειμένου να εξάγουμε ασφαλές συμπέρασμα για το πώς διαμορφώθηκαν πλέον οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες, αναγνώσαμε με προσοχή όλες τις σχετικές αποφάσεις (ΠΟΛ. 1137/2010, ΠΟΛ. 1138/2010, ΠΟΛ. 1143/2010, ΠΟΛ. 1156/2010, ΠΟΛ. 1169/2010, ΠΟΛ. 1174/2010 και φυσικά την ΠΟΛ. 1175/2010).

Παρόλα αυτά δεν προκύπτει παράταση για ορισμένες κατηγορίες που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα της ΠΟΛ. 1174/2010.

Για ενημέρωση των συναδέλφων παραθέτουμε τον τροποποιημένο και συμπληρωμένο πίνακα με τις νέες καταληκτικές ημερομηνίες.

Περιπτώσεις έκδοσης / διόρθωσης Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων, επίλυσης διαφορών εκκρεμών υποθέσεων κ.λ.π. Καταληκτικές Ημερομηνίες (ΠΟΛ.1174/25.11.2010) Νέες προθεσμίες με την παράταση της ΠΟΛ.1175/29.11.2010
1) Εκκαθαριστικά Σημειώματα που εκδόθηκαν από τη Γ.Γ.Π.Σ. Καταληκτική ημερομηνία αποδοχής 29/11/10. Καταληκτική ημερομηνία αποδοχής 28/12/2010.  (παρ.1α)
2) Εκκαθαριστικά Σημειώματα που εκδίδονται από τις Δ.Ο.Υ. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης 29/11/10 και χρόνος αποδοχής αυτών δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης 13/12/2010 και χρόνος αποδοχής αυτών δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης. (παρ.1β)
3) Εκκαθαριστικά Σημειώματα που εκδόθηκαν από τη Γ.Γ.Π.Σ. και στη συνέχεια διορθώνονται από τις Δ.Ο.Υ. Καταληκτική ημερομηνία αποδοχής 29/11/10. (ΠΟΛ.1137/11.10.2010 παρ.4-παρ.7)  
4) Εκκαθαριστικά Σημειώματα που εκδόθηκαν από τις Δ.Ο.Υ. και στη συνέχεια διορθώνονται από τις Δ.Ο.Υ. Καταληκτική ημερομηνία αποδοχής 17/12/10. Καταληκτική ημερομηνία αποδοχής 28/12/2010. (Παρ.1γ)
5α) Αίτηση για την επίλυση των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων άρθ. 11 του ν.3888/2010 (εκτός των πιο κάτω περιπτώσεων 6 και 7). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης και επίλυσης της διαφοράς 29/11/10. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης 17/12/2010. (παρ 1δ) και και χρόνος επίλυσης της διαφοράς εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.  (παρ.2 εδάφιο 2)
5β) επίλυση των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων άρθ. 11 του ν.3888/2010 (εκτός των πιο κάτω περιπτώσεων 6 και 7) των οποίων οι αιτήσεις έχουν γίνει μέχρι την 29/11/2010   Καταληκτική ημερομηνία επίλυσης της διαφοράς 17/12/2010 (παρ.2 εδάφιο 1)
6) Αίτηση για την επίλυση των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων παρ. 13 άρθ. 6, παρ. 3 άρθ. 7 και άρθ. 8 ν.3888/2010, για Εκκαθαριστικά Σημειώματα που εκδόθηκαν από τη Γ.Γ.Π.Σ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης και επίλυσης της διαφοράς 29/11/10. (ΠΟΛ. 1156/15.11.2010 και ΠΟΛ.1169/24.11.2010)  
7) Αίτηση για την επίλυση των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων παρ. 13 άρθ. 6, παρ. 3 άρθ. 7 και άρθ. 8 ν.3888/2010, για Εκκαθαριστικά Σημειώματα που εκδίδονται από τις Δ.Ο.Υ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης 17/12/10 και χρόνος επίλυσης της διαφοράς εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. (ΠΟΛ.1156/15.11.2010 παρ. 9)  
8) Αίτηση για την επίλυση των διαφορών της πιο πάνω περίπτωσης 6 επί διορθώσεων των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων από τις Δ.Ο.Υ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης 10/12/10 και χρόνος επίλυσης της διαφοράς εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. (ΠΟΛ.1138/11.10.2010 παρ.6)  
9) Αίτηση για την επίλυση των διαφορών της πιο πάνω περίπτωσης 7 επί διορθώσεων των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων από τις Δ.Ο.Υ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης 17/12/10 και χρόνος επίλυσης της διαφοράς εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.(ΠΟΛ.1156/15.11.2010 παρ. 9)  
10) Υποβολή Ειδικού Σημειώματος δήλωσης της λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων (παρ. 6 άρθ. 12 ν.3888/2010). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Ειδικού Σημειώματος 29/11/10. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Ειδικού Σημειώματος 17/12/2010. (παρ 1ε)
11) Αίτηση σπό Επιτηδευματίες για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. ή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ το Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει παραληφθεί.   Υποβολή αίτησης έως την 13.12.2010, έκδοση εκκαθαριστικού έως τις 13/12/2010. Χρόνος αποδοχής αυτών δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης. (ΠΟΛ.1175/29.11.2010 παρ. 3 και παρ. 1β)


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο