Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-11-2010 ]

ΠΟΛ.1173/25.11.2010 Περιορισμός διενέργειας επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας)

(Περιορισμός διενέργειας επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας))

Κατηγορία: Μητρώο (Δ/νση φορολ. ελέγχων)

Αθήνα, 25  Νοεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ   B’
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’- Β’
                                                                    
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10                     
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα       
Τηλέφωνο: 210 3375888-5203-5206
Fax: 210 3375041                                             
E-mail: [email protected]                  
     

ΠΟΛ 1173                                                                             

ΘΕΜΑ: « Περιορισμός διενέργειας επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) »

   
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

   
1. Mε το άρθρο 7 της Α.Υ.Ο.Ο.1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 (ΦΕΚ 1062 Β’) «Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών», όπως ισχύει, προβλέπεται στις περιπτώσεις έναρξης ή μεταβολής εργασιών, η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) στη δηλούμενη από την επιχείρηση επαγγελματική εγκατάσταση.
               
Κατ’ εξαίρεση, η βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών δύναται να χορηγείται  χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ..
   
2. Με τις διατάξεις του ν.3888/2010 και την εγκύκλιο ΠΟΛ.1130/17.9.2010 ορίζονται οι διαδικασίες και παρέχονται οδηγίες για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών  υποθέσεων και τη διενέργεια προσωρινού ελέγχου Φ.Π.Α., οι οποίες είναι σε εξέλιξη.
   
3. Δεδομένου ότι η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων περί περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και οδηγιών περί προσωρινού ελέγχου Φ.Π.Α. αποτελεί για τη Διοίκηση στόχο πρωταρχικής σημασίας, ελαχιστοποιείται, στο εξής, η διενέργεια αυτοψίας κατά την έναρξη και μεταβολή εργασιών των επιχειρήσεων, ώστε το ελεγκτικό δυναμικό των Δ.Ο.Υ. να ασχοληθεί με τη διαδικασία της περαίωσης και του προσωρινού ελέγχου Φ.Π.Α..
   
4. Κατόπιν των ανωτέρω, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να εκδίδει εντολή ελέγχου, για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας), μόνο στις περιπτώσεις εκείνες  που αυτό πράγματι απαιτείται, κατά την κρίση του, λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που δημιουργούν υπόνοιες (π.χ. λόγω αντικειμένου εργασιών, μεγάλης ηλικίας του φορέα ή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, της νομικής μορφής όπως μονοπρόσωπες ΕΠΕ κλπ).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                          
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο