Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-10-1998 ]

Υπ. Εσωτ. Εγκύκλιος αρ. 31/29.10.1998 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.2539/97

(Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.2539/97)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αθήνα 29 Οκτωβρίου 1998
Αριθ.Πρωτ.: 18238

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
 
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ.Κώδικας:101 83 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Παπαδημητρίου
Τηλ.: 3223521\210
 
Αριθμ.Εγκυκλίου: 31
 
ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.2539/97.
 
ΣΧΕΤ: Εγκύκλιος του Υπουργείου αριθμ. 16/54899/23-12-97
 
Α.- Στη συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.2539/97 και μετά από πολλά ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί από ενδιαφερόμενους ΟΤΑ που προέκυψαν κατά την πορεία εφαρμογής της προαναφερόμενης διάταξης, σας παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις.
 
1.- Στις περιοχές όπου ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων, το τέλος 2% επιβάλλεται από το Νόμο, από 1-1-98 υποχρεωτικά, δηλαδή δεν απαιτείται απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, για την επιβολή του τέλους απαιτείται η λήψη απόφασης του οικείου συμβουλίου. Δηλαδή στις περιπτώσεις αυτές η επιβολή του τέλους αφήνεται στην διακριτική ευχέρεια του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
 
2.- Στις περιπτώσεις που το τέλος επιβάλλεται, κατά τα ανωτέρω, δυνητικά, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
 
α) Αποφάσεις δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων για την επιβολή του τέλους που έχουν ληφθεί κατά το προηγούμενο νομικό καθεστώς εξακολουθούν να ισχύουν και δεν χρειάζεται να επαναληφθούν, γιατί σύμφωνα με τις αρχές του δικαίου οι αποφάσεις των διοικ.οργάνων ισχύουν μέχρι να τροποποιηθούν ή καταργηθούν. Ο υπολογισμός όμως του τέλους γίνεται απο 1/1/98 σε ποσοστό 2%.

3.- Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβολή του τέλους 2% στα κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστήματα που πωλούν για κατανάλωση εντός αυτών ή σε πακέτο φαγητά, ποτά, καφέδες, αναψυκτικά, γαλακτομικά προϊόντα και γλυκίσματα, αποτελεί η ρητή αναφορά στην άδεια λειτουργίας τους ότι διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα, χωρίς να ερευνάται το πραγματικό γεγονός της ύπαρξης ή μη αυτών. Στη περίπτωση που δεν αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας κάποιων καταστημάτων ότι διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα, ενώ στην πραγματικότητα αυτά διαθέτουν, τότε οι αρμόδιοι ΟΤΑ οφείλουν να επιβάλουν τις κατά νόμο κυρώσεις για τη νόμιμη λειτουργία του καταστήματος ή χρήση του κοινοχρήστου χώρου, εοόσον σ'αυτόν αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα, όχι όμως το τέλος.
 
4.- Σας διευκρινίζουμε επίσης ότι, όταν στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος αναφέρεται ότι αυτό διαθέτει "σκαμπώ" χωρίς να αναγράφεται η ύπαρξη πάγκων ή τραπεζοκαθισμάτων, αυτονόητο είναι ότι η έννοια του όρου "σκαμπώ" έστω και αν δεν προβλέπεται ρητά στη σχετική διάταξη, συμπεριλαμβάνεται κατά τον νομοθέτη στην έννοια των καθισμάτων δεδομένου ότι δεν νοείται η ανάπτυξη των "σκαμπώ" εντός ή εκτός του καταστήματος χωρίς της ύπαρξη πάγκων και το αντίθετο στην έννοια των πάγκων εννοείται ότι αυτοί συνοδεύονται από "σκαμπώ".
 
5.- Εφόσον στα ανωτέρω καταστήματα λειτουργούν ηλεκτρονικά παιχνίδια ή μπιλιάρδα, τα έσοδα που προέρχονται απ' αυτά δεν επιβαρύνονται με το τέλος 2%.
 
6.- Στην υποχρέωση καταβολής του ανωτέρω τέλους υπάγονται οι καντίνες της παρ.6 του άρθρου 1 του Ν.2323/1995 οι οποίες ασκούν υπαίθριο στάσιμο εμπόριο η άδεια των οποίων χορηγείται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας.
 
7.- Τα κέντρα διασκέδασης ή τα καταστήματα του εδ.β' του αρ.20 του ν.2539/1997, που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής, και κατηγορίας, υπόκεινται στην καταβολή του δημοτικού τέλους 2% είτε λειτουργούν ως τμήμα αυτών είτε αποτελούν ανεξάρτητη επιχείρηση με διαφορετική επωνυμία και ΑΦΜ. δεδομένου ότι δεν γίνεται καμμία σχετική διάκριση από το νομοθέτη.
 
8.- Στα super-markets, το δημοτικό τέλος 2% επιβάλλεται αποκλειστικά και μόνο στα ακαθάριστα έσοδα αυτών που προέρχονται από την πώληση έτοιμων φαγητών των οργανωμένων για αυτό το σκοπό λειτουργίας που διαθέτει η επιχείρηση, όπου αναγράφονται ρητά τα τμήματα των οποίων επιτρέπεται η λειτουργία σύμφωνα με το άρ.44 παρ.3 και 13 της Α1 β/8577/83 Υγειονομικής διάταξης.
Τα ακαθάριστα έσοδα του τμήματος αυτού προκύπτουν, είτε από τη χρήση ξεχωριστής ταμιακής μηχανής είτε με άλλο πρόσφορο τρόπο, διαχωριζόμενα από τα συνολικά έσοδα της επιχείρησης (π.χ. επισήμανση τους στην απόδειξη της τελικής ταμιακής μηχανής).


Β.- Σχετικά με την επιβολή του δημοτικού τέλους 5% στα νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα, σας διευκρινίζουμε τα εξής:
 
1.- Κάθε κατάστημα, κυρίαρχο στοιχείο της λειτουργίας του οποίου αποτελεί η παρακολούθηση καλλιτεχνικού, κυρίως μουσικού προγράμματος, σε συνδυασμό με την παροχή φαγητών ή ποτών, υπάγεται στην κατηγορία αυτή, ανεξάρτητα από την ειδικότερη ονομασία του. Στην προκειμένη δηλαδή περίπτωση, κριτήριο για την επιβολή του δημοτικού τέλους 5% στα αναφερόμενα στην εν λόγω διάταξη καταστήματα αποτελεί το είδος της δραστηριότητάς τους κατά τα προαναφερόμενα, που δεν συναρτάται υποχρεωτικά προς την προβλεπόμενη από υγειονομικής πλευράς κατηγοριοποίηση των καταστημάτων αυτών με βάση την αριθμ. Α18/8577/1983 Υγειονομική Διάταξη. Ο χαρακτηρισμός ενός κέντρου ως κέντρο διασκέδασης προκύπτει και από την υποχρέωση καταβολής εισιτηρίου, σύμφωνα με την Αποφ. Υπουργού Οικονομικών 1072823/513/ΠΟΛ.1159/22.6.1994 (ΦΕΚ Β' 506/94).
 
2.- Ως μουστκή για την περίπτωση των χορευτικών κέντρων, νοείται όχι μόνο η ζωντανή αλλά και η παραγόμενη από συστήματα αναπαραγωγής ήχου, δεδομένου ότι δεν γίνεται διάκριση από τον νόμο.
 
3.- Στην περίπτωση που, καφετέριες, εστιατόρια και συναφή επισιτιστικά καταστήματα κάνουν χρήση στερεοφωνικού μηχ/τος μικρής ισχύος κατόπιν σχετικής άδειας, ενώ κυρίαρχο στοιχείο της λειτουργίας αυιών παραμένει η παροχή ποτών, καφέδων, φαγητών και λοιπών εδεσμάτων και όχι η ύπαρξη μουσικής, δεν συμπεριλαμβάνονται στην προαναφερόμενη κατηγορία και επομένως το επιβαλλόμενο τέλος στις επιχειρήσεις αυτές είναι 2%.
 
4.- Για τα καταστήματα "ΜΠΑΡ" ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας είτε διαθέτουν είτε όχι άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων, προβλέπεται ειδικά ότι υπάγονται στην υποχρέωση καταβολής του δημοτικού τέλους 2%.
 
Γ.- Σχετικά με την προαιρετική επέκταση του τέλους 2% και σε άλλες τις κατηγορίες καταστημάτων, σας επισημαίνουμε τα εξής:
 
1.- Η παράθεση από το νομοθέτη των αναφερόμενων στην σχετική διάταξη κατηγοριών καταστημάτων γίνεται με σκοπό την οριοθέτηση του αντικειμένου των υπόχρεων επιχειρήσεων. Για παράδειγμα στις κατηγορίες (δ) και (ε) εμπίπτουν μόνο τα καταστήματα με οποιαδήποτε ονομασία των οποίων το κύριο αντικείμενο πώλησης αποτελούν τα είδη που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόμενους στην παραλία. Στην κατηγορία (στ) εμπίπτουν τα καταστήματα πώλησης και ενοικίασης των σχετικών ειδών.
 
2.- Στην περίπτωση που λειτουργούν εντός πολυκαταστημάτων τμήματα πώλησης των τουριστικών ειδών, ειδών λαϊκής τέχνης, ενθύμιων και δώρων, ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουσμένους, ειδών σπορ, σκι και ορειβασίας, υπόκεινται στην καταβολή τέλους 2% τα ακαθάριστα έσοδα που προέρχονται από τις πωλήσεις των τμημάτων αυτών και μόνο.
 
3.- Καταστήματα τα οποία δεν υπόκεινται στο τέλος, όπως π.χ. χρυσοχοεία, υαλοπωλεία κ.λπ. και πωλούν τα είδη της προηγούμενης παραγράφου όχι όμως από ξεχωριστά τμήματα πώλησης, δεν υπόκεινται στην καταβολή του τέλους 2%.
 
4.- Το δημοτικό τέλος 2%, επιβάλλεται μόνο στα ακαθάριστα έσοδα των υποχρέων κατά νόμο επιχειρήσεων, που προέρχονται από τις λιανικές πωλήσεις αυτών και δεν επιβάλλεται επί των εσόδων που προέρχονται από τις χονδρικές πωλήσεις που τυχόν διενεργούν οι επιχειρήσεις αυτές με έκδοση τιμολογίου. Σας επισημαίνουμε όμως, πως για να θεωρείται η πώληση ως «χονδρική» δεν αρκεί η έκδοση μόνο τιμολογίου (γιατί τιμολόγιο δεν εκδίδεται μόνο για χονδρικές πωλήσεις) αλλά απαιτείται, αυτή να γίνεται προς ομοειδείς επιχειρήσεις με σκοπο τη μεταπώληση στον τελικό καταναλωτή και αυτό να φαίνεται απο το τιμολόγιο (αναγραφή αγοραστή -ομοειδούς επιχείρησης).
 
5.- Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η μή αναγραφή του υπόψη τέλους στις αποδείξεις λιανικής πώλησης που εκδίδονται από τη φορολογική ταμιακή μηχανή κατά την άποψη του Υπουργείου Οικονομικών την οποία μας έκανε γνωστή με το αριθ. 1029565/143/0015/98 έγγραφό του δεν αποτελεί φορολογική παράβαση.
 

Η εγκύκλιος αυτή, παρακαλούμε να κοινοποιηθεί σε όλους τους ΟΤΑ της περιφερείας σας.
 


Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΔ. ΣΕΡΡΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Λ. ΚΑΒΟΥΡΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο