Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-11-2010 ]

Αρθρα Τι ισχύει για τις τριγωνικές συναλλαγές μετά τις προσθήκες του νόμου 3842/2010

(Τι ισχύει για τις τριγωνικές συναλλαγές μετά τις προσθήκες του νόμου 3842/2010)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 
Μία από τις σημαντικές αλλαγές που επέφερε ο σχετικά πρόσφατος νόμος 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α/23.4.2010) με τίτλο «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» στον Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994), ήταν και η προσθήκη ενός νέου εδαφίου στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31. Η συγκεκριμένη προσθήκη έγινε με την παράγραφο 6β’ του άρθρου 11 του ν. 3842/2010 και αφορά την μη έκπτωση των δαπανών για αγορά πρώτων και βοηθητικών υλών, καθώς και λοιπών αγορών όταν αυτές γίνονται με το σύστημα των τριγωνικών συναλλαγών -όταν δηλαδή άλλο πρόσωπο τιμολογεί και άλλο παραδίδει -.
 

Για το θέμα της πάταξης της φοροδιαφυγής, αλλά και της καταπολέμησης της φοροαποφυγής μέσω των υπεράκτιων εταιριών (offshore), είχαν αναφερθεί πολλές φορές τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Οικονομικών. Στο τελευταίο φορολογικό νομοσχέδιο (ήδη νόμος 3842/2010) προστέθηκε το νέο εδάφιο, το οποίο άφηνε να εννοηθεί ότι στην ουσία δεν εκπίπτουν πλέον από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων όλες οι αγορές που γίνονται με το σύστημα των τριγωνικών συναλλαγών.
Το κείμενο του άρθρου 31 περίπτωση γ’ του Κ.Φ.Ε. μετά την προσθήκη αυτή του νόμου 3842/2010 έχει διαμορφωθεί ως εξής :
 

«Άρθρο 31
1. Το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, των ακόλουθων εξόδων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 51Α και 51Β του παρόντος.
α)..
β)…
γ) Της αξίας των πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και των άλλων εμπορεύσιμων αγαθών, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ειδικές δαπάνες επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, ασφάλειας κ.λ.π.. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων όταν δεν διενεργούν απογραφή, ως απογραφή λήξης της διαχειριστικής περιόδου λαμβάνεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των αγορών της περιόδου αυτής και ως απογραφή έναρξης ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των αγορών της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. Αν προαιρετικά έχει διενεργηθεί απογραφή έναρξης και λήξης, για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα αυτών, με την προϋπόθεση ότι θα συνεχισθεί η σύνταξη των απογραφών για μία τριετία από τη σύνταξη της πρώτης προαιρετικής απογραφής λήξης. Αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση αυτή, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του N. 2523/1997 κυρώσεις για τη μη σύνταξη απογραφής.
Οι δαπάνες της περίπτωσης αυτής δεν αναγνωρίζονται όταν καταβάλλονται ή οφείλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα της οποίας η δραστηριότητα στη συγκεκριμένη συναλλαγή εξαντλήθηκε στην τιμολόγησή της και η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών διενεργήθηκε από τρίτο πρόσωπο».


Ο φορολογικός νομοθέτης προσπαθώντας να εναρμονισθεί με τις επιταγές της πολιτικής ηγεσίας, συνέταξε το κείμενο με τέτοιο τρόπο που καθιστούσε σαφές ότι οι τριγωνικές συναλλαγές είναι απαγορευτικές, αφού δεν θα εκπίπτουν από τα έσοδα των επιχειρήσεων οι αγορές Α’ και Β’ υλών, αλλά ακόμα και οι αγορές των εμπορευμάτων εφόσον άλλος τιμολογεί (η δραστηριότητα στη συγκεκριμένη συναλλαγή εξαντλήθηκε στην τιμολόγησή της) και άλλος παραδίδει τα αγαθά (και η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών διενεργήθηκε από τρίτο πρόσωπο)


Η ρύθμιση αυτή είχε σαν αποτέλεσμα την παρέμβαση της επιστημονικής επιτροπής της βουλής αφού στο κείμενο ήταν σαφές ότι δεν υπήρχε καμία εξαίρεση για αυτού του είδους τις συναλλαγές .
Η επιστημονική επιτροπή της βουλής αναφέρει στην έκθεση της τα εξής :
 

« 11. Επί του άρθρου 11 παρ. 6
Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι οι δαπάνες της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 31 παρ. 1 του ΚΦΕ «δεν αναγνωρίζονται όταν καταβάλλονται ή οφείλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα της οποίας η δραστηριότητα στη συγκεκριμένη συναλλαγή εξαντλήθηκε στην τιμολόγησή της και η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών διενεργήθηκε από τρίτο πρόσωπο». Στο μέτρο που το πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης είναι ευρύτερο από αυτό του άρθρου 51Α του ΚΦΕ, όπως προστίθεται με το άρθρο 78 του Νσχ, δηλαδή καταλαμβάνει και συναλλαγές με επιχειρήσεις που δεν είναι εγκατεστημένες σε κράτος το οποίο χαρακτηρίζεται ως μη συνεργάσιμο ή σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, επομένως και ημεδαπές επιχειρήσεις, ερωτάται εάν ενδεχομένως υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη του σκοπού της διάταξης, που είναι ο περιορισμός της φοροαποφυγής μέσω τριγωνικών συναλλαγών. Περαιτέρω, ως προς συναλλαγές με επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ενδεχομένως συνιστά αδικαιολόγητο περιορισμό των κοινοτικών ελευθεριών εγκατάστασης, κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και παροχής υπηρεσιών, δεδομένου ότι η κατάσταση που ρυθμίζει η προτεινόμενη διάταξη δεν συνιστά αναγκαίως «επίπλαστη κατάσταση», όπως η έννοια αυτή έχει διαμορφωθεί από τη νομολογία του ΔΕΚ [βλ. Αποφάσεις της 12-9-2006 στην υπόθεση C-196/04 (Cadbury Schweppes), της 13-7-2005 στην υπόθεση C-446/03 (Marks & Spencer) και της 16-7-1998 στην υπόθεση C-264/96 (ICI), και κατωτέρω παρατήρηση 38] ».


Στη συνέχεια το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε την ερμηνευτική απόφαση ΠΟΛ.1135/4.10.2010 μέσα από την οποία έγινε προσπάθεια να αποσαφηνιστεί και η επίμαχη αυτή διάταξη. Αναλυτικότερα το συγκεκριμένο εδάφιο της απόφασης αυτής έχει ως εξής:
 

« Επίσης, με τις διατάξεις της περ. β’ της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, σχετικά με την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων της αξίας των πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και των άλλων εμπορεύσιμων αγαθών, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ειδικές δαπάνες επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, ασφάλειας κλπ. Με βάση τις νέες διατάξεις, το πιο πάνω κόστος αγοράς ή δαπάνη της ημεδαπής επιχείρησης δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της, όταν καταβάλλεται ή οφείλεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα της οποίας η δραστηριότητα στη συγκεκριμένη συναλλαγή εξαντλήθηκε στην τιμολόγησή της και η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών διενεργήθηκε από τρίτο πρόσωπο (τριγωνικές συναλλαγές). Από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό, ότι οι νέες διατάξεις δεν αναφέρονται στις τριγωνικές συναλλαγές που πραγματοποιούν εντός της χώρας μας ημεδαπές επιχειρήσεις (π.χ. φασόν), αλλά μόνο σε αυτές που μεσολαβεί εταιρία με έδρα σε κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 51Α του ν. 2238/1994 (σχετ. το Δ12Β/1098722/ΕΞ2010/26.7.2010 έγγραφό μας).
Τα ανωτέρω ισχύουν, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου αυτού, για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν με 31 Δεκεμβρίου 2010 και μετά. »

Η διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών ουσιαστικά ξεκαθαρίζει με την ερμηνευτική εγκύκλιό της ότι η διάταξη αυτή αναφέρεται στις τριγωνικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται με κράτη τα οποία δεν είναι συνεργάσιμα με την Ελλάδα και όχι σε όλες τις τριγωνικές συναλλαγές όπως το κείμενο του νόμου άφηνε να εννοηθεί.


Τα μη συνεργάσιμα κράτη είναι αυτά που ορίζονται στο άρθρο 51α του Κ.Φ.Ε.. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 51α ισχύουν τα εξής:
 

« 4. Μη συνεργάσιμα κράτη είναι εκείνα που κατά την 1η Ιανουαρίου 2010 και εφεξής δεν είναι κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάστασή τους σχετικά με τη διαφάνεια και την ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέματα έχει εξεταστεί από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και τα οποία μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2010:
α) δεν έχουν συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής στο φορολογικό τομέα και
β) δεν έχουν υπογράψει τέτοια σύμβαση διοικητικής συνδρομής με τουλάχιστον δώδεκα άλλα κράτη.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά.
5. Τα μη συνεργάσιμα κράτη καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από τη διαπίστωση των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου και περιλαμβάνονται σε κατάλογο που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο κατάλογος δημοσιεύεται τον Ιανουάριο κάθε έτους ως εξής:
α) Αφαιρούνται τα κράτη που μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης έχουν συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής.
β) Προστίθενται τα κράτη που:
αα) ενώ έχουν συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής, οι διατάξεις της εν λόγω σύμβασης ή η εφαρμογή τους δεν επέτρεψαν στην ελληνική φορολογική διοίκηση να λάβει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας,
ββ) δεν έχουν συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής, αν και η Ελλάδα είχε προτείνει, πριν την 1η Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους, τη σύναψη τέτοιας σύμβασης.
γ) Αφαιρούνται ή προστίθενται τα κράτη που δεν έχουν συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής, στα οποία η Ελλάδα δεν είχε προτείνει τη σύναψη τέτοιας σύμβασης πριν την 1η Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους και για τα οποία το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέματα που συστήθηκε με απόφαση του Ο.Ο.Σ.Α. της 17ης Σεπτεμβρίου 2009, θεωρεί ότι αντίστοιχα προβαίνουν ή όχι στην ανταλλαγή όλων των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των φορολογικών νομοθεσιών των Συμβαλλόμενων Μερών.»


Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών με πρόσφατη απόφασή του, έρχεται να προσδιορίσει ποιά είναι τα μη συνεργάσιμα κράτη για το έτος 2010.
Η σχετική απόφαση Αρ. Πρωτ.: ΔΟΣ/Α/1150236/ΕΞ/9.11.2010 Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 51 Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως προστέθηκε με το άρθρο 78 του ν. 3842/2010 (Α' 58)

«Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν. 3842/2010 (Α' 58) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής», οι οποίες ενσωματώθηκαν στο νέο άρθρο 51 Α στο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

2. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»,

3. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α' 214) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

1. Καθορίζουμε τα μη συνεργάσιμα κράτη για το έτος 2010 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 51 Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως ισχύει, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, ως ακολούθως:

 

Α/Α

 

 

1.

Ανδόρα

Andorra

2.

Ανγκουίλα

Anguilla

3.

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

Antigua & Barbuda 

4.

Αρούμπα

Aruba

5.

Μπαχάμες

the Bahamas

6.

Μπαχρέιν

Bahrain

7.

Μπαρμπάντος

Barbados

8.

Βερμούδες

Bermuda

9

Μπελίζ

Belize

10.

Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

British Virgin Islands

11.

Μπρουνέι

Brunei

12.

Νήσοι Κέιμαν

Cayman Islands

13.

Νήσοι Κουκ

the Cook Islands

14.

Κόστα Ρίκα

Costa Rica

15.

Χιλή

Chile

16.

Ντομίνικα

Dominica

17.

Γιβραλτάρ

Gibraltar

18.

Γρενάδα

Grenada

19.

Γουατεμάλα

Guatemala

20.

Γκέρνσεϋ

Guernsey

21.

Νήσος Μαν

Isle of Man

22.

Τζέρσεϋ

Jersey

23.

Λίβανος

Lebanon

24.

Λιβερία

Liberia

25.

Λιχτενστάιν

Liechtenstein

26.

Μαλαισία

Malaysia

27.

Νήσοι Μάρσαλ

Marshall Islands

28.

Μοντσεράτ

Montserrat

29.

Μαυρίκιος

Mauritius

30.

Μονακό

Monaco

31.

Ναούρου

Nauru

32.

Ολλανδικές Αντίλλες

Netherland Antilles

33.

ΠΓΔΜ

FYROM

34.

Νιούε

Niue

35.

Παναμάς

Panama

36.

Φιλιππίνες

Philippines

37.

Αγία Λουκία

St. Lucia

38.

Αγιος Χριστόφορος και Νέβις

St. Kitts and Nevis

39.

Αγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

St. Vincent and the Grenadines

40.

Σαμόα

Samoa

41.

Σεϋχέλλες

Seychelles

42.

Σιγκαπούρη

Singapore

43.

Νήσοι Τέρκς και Κάικος

Turks and Caicos

44.

Παρθένοι νήσοι των ΗΠΑ

US Virgin Islands

45.

Βαναυάτου

Vanuatu

46.

Ουρουγουάη

Uruguay

47.

Χόνγκ-Κόνγκ

Hong-Kong


Εν κατακλείδι θα θέλαμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις:
Καθίσταται πλέον σαφές ότι για την χρήση 2010 όσοι επιτηδευματίες έχουν προβεί σε τριγωνικές συναλλαγές με τα ανωτέρω κράτη για αγορά Α’ και Β΄ υλών ή άλλων εμπορευμάτων, δεν θα μπορέσουν να εκπέσουν αυτές τις αγορές από τα ακαθάριστά έσοδά τους.
 

Επίσης, συμπληρωματικά πρέπει να αναφέρουμε ότι η φορολογική αναμόρφωση των ανωτέρω δαπανών για αυτές τις συναλλαγές δεν μπορεί να «αγνοηθεί » δεδομένου ότι οι λογιστές-φοροτεχνικοί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν.2873/2000, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 3842/2010, είναι υπεύθυνοι για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και τις οποίες πρέπει να παραθέτουν αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
 

Για την Taxheaven

Κουλογιάννης Κων/νοςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο