Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-11-2010 ]

Αρ. Πρωτ.: 107805/10909/9.11.2010 Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3863/2010 άρθρο 66 στον Τομέα ΤΑΔΚΥ του ΤΕΑΔΥ

(Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3863/2010 άρθρο 66 στον Τομέα ΤΑΔΚΥ του ΤΕΑΔΥ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 09/11/2010
Αριθμ. Πρωτ. :107805/10909


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΕΑΔΥ)
Β΄ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ «ΤΑΔΚΥ»,100 29 ΑΘΗΝΑ
Πληρ.: Τηλ.210-5288602-631-32-33-34
FAX:[email protected]

ΘΕΜΑ: « Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3863/2010 άρθρο 66 στον Τομέα ΤΑΔΚΥ του ΤΕΑΔΥ».

Με τις διατάξεις του άρθρου 66 του νόμου 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».(ΦΕΚ 115/15-7-2010, τεύχος Α΄), ρυθμίζονται θέματα του Τομέα «ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ που αφορούν την υπαγωγή στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα όσων εντάχθηκαν για κύρια σύνταξη στο καθεστώς αυτό (άρθρο 4 ν.3660/2008).

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, που ισχύει από 15-7-2010 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου), θεσπίζεται - για το μόνιμο προσωπικό των ΟΤΑ, που απασχολείται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο στις αναφερόμενες στην παρ.1 του άρθρου 4 του ν.3660/2008 (Α΄78) εργασίες (συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων κ.ά.) - καθεστώς Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και στον φορέα της επικουρικής ασφάλισής τους (Τομέας «ΤΑΔΚΥ»του ΤΕΑΔΥ).

Με την εν λόγω ρύθμιση, παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης του ανωτέρω προσωπικού από τον φορέα επικουρικής ασφάλισής του με τις ίδιες ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του κύριου φορέα.

Ειδικότερα προβλέπεται:

1. Το μόνιμο προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), που απασχολείται στις αναφερόμενες στο άρθρο 4 του ν. 3660/2008 (78Α΄) εργασίες, το οποίο ασφαλίζεται για επικουρική σύνταξη στον Τομέα Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων «ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ, υπόκειται υποχρεωτικά από το διορισμό ή τη μονιμοποίησή του στις ειδικότητες αυτές στην καταβολή πρόσθετης ειδικής εισφοράς ποσοστού 2%, επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 0,75% στον εργοδότη και 1,25% στον ασφαλισμένο επί του ποσού των ασφαλιστέων αποδοχών επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές για κύρια σύνταξη (βασικός μισθός και επίδομα ειδικής απασχόλησης). Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι εκκαθαριστές άμεσα να προχωρήσουν στην παρακράτηση και απόδοση στον Tομέα «ΤΑΔΚΥ» των επιπλέον εισφορών από 15-7-2010. Η παρακράτηση θα πρέπει να εμφανίζεται χωριστά για ασφαλισμένο και εργοδότη ανά μήνα που αναφέρεται.

2. Στο προσωπικό που υπηρετεί στους Ο.Τ.Α. και απασχολείται στις ανωτέρω εργασίες κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 66 του νόμου 3863/2010 (15-7-2010), δίδεται η δυνατότητα να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου αυτού αναδρομικά, από τη πρόσληψη, τη μονιμοποίηση ή το διορισμό και πάντως όχι πριν από την 7η -5-2008, ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3660/2008 (δηλαδή από την 7η -5-2008 έως και την 14η -7-2010) με αίτησή του, καταβάλλοντας την ανωτέρω πρόσθετη ειδική εισφορά επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 0,75% στον εργοδότη και 1,25% στον ασφαλισμένο. Η πρόσθετη ειδική εισφορά υπολογίζεται επί των ασφαλιστέων αποδοχών που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Για την πιο πάνω αναδρομική υπαγωγή και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 66 του Ν.3863/2010 οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην υπηρεσία τους αίτηση με την οποία θα ζητούν την υπαγωγή τους στις διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου , η δε υπηρεσία μετά τον υπολογισμό των αναδρομικών εισφορών θα πρέπει να παρακρατήσει και να αποδώσει στον Τομέα ΤΑΔΚΥ του ΤΕΑΔΥ το ποσό της οφειλής του ασφαλισμένου. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για την εισφορά του εργοδότη, την οποία θα πρέπει η υπηρεσία να καταβάλει άμεσα και εφάπαξ. Η απόδοση των άνω αναδρομικών, ασφαλισμένου και εργοδότη, θα πρέπει να συνοδεύεται από συγκεντρωτική κατάσταση των υπαλλήλων που εντάσσονται στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.

3. Το ανωτέρω προσωπικό, που συμπληρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και συνταξιοδοτείται από το !ημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3660/2008, δικαιούται επικουρική σύνταξη από τον Τομέα «ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ, εφόσον έχει συμπληρώσει σ’ αυτό τις προϋποθέσεις που απαιτούνται κάθε φορά από το Δημόσιο. Ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης συμπληρώνεται και με χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε σε άλλο επικουρικό φορέα σε καθεστώς Β.Α.Ε., σύμφωνα με τις περί διαδοχικής ασφάλισης διατάξεις. Η συνταξιοδότηση πραγματοποιείται μετά από αναγνώριση και εξαγορά του ελάχιστου αριθμού ετών ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα που απαιτούνται κάθε φορά από το Δημόσιο για τη συνταξιοδότηση με τις προϋποθέσεις αυτές. Η αναγνώριση και εξαγορά χρόνου ασφάλισης που έχει αναγνωρισθεί στο καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του Δημοσίου, πριν από την ισχύ το άρθ. 4 του ν. 3660/2008 (7-5-2008), πραγματοποιείται, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική πράξη αντίστοιχης υπαγωγής στο Δημόσιο και με την καταβολή από τον ασφαλισμένο του ποσοστού εισφοράς 2% επί του ποσού των ασφαλιστέων αποδοχών του μήνα υποβολής της αίτησης, επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές για την κύρια σύνταξη.

Η εξόφληση του προκύπτοντος ποσού πραγματοποιείται, είτε εφάπαξ με έκπτωση 15%, είτε σε εξήντα (60) μηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις, οι οποίες παρακρατούνται από τις αποδοχές του ασφαλισμένου και αποδίδονται στον Tομέα «ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης, καταβάλλεται το 1/3 του ποσού εφάπαξ και το υπόλοιπο εξοφλείται σε σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις, το οποίο παρακρατείται κατά μήνα από τη σύνταξη του συνταξιούχου.

4. Για τα πρόσωπα τα οποία μέχρι την 15-7-2010 είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο με τις ειδικές διατάξεις (άρθρου 4 του ν.3660/2008), παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης με τις ίδιες προϋποθέσεις και από τον Τομέα «ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ εφόσον με αίτησή τους ζητήσουν να αναγνωρίσουν και εξαγοράσουν και στον Τομέα τον αντίστοιχο χρόνο του Δημοσίου. Η αναγνώριση και εξαγορά αυτή πραγματοποιείται μετά από αίτηση του συνταξιούχου, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική πράξη αντίστοιχης υπαγωγής στο Δημόσιο και την καταβολή από τον συνταξιούχο ποσοστού 2% επί των συνταξίμων αποδοχών εξόδου από την υπηρεσία, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η εξόφληση του ποσού που θα προκύψει πραγματοποιείται είτε εφάπαξ με έκπτωση 15%, είτε με την καταβολή του 1/3 του ποσού εφάπαξ και του υπολοίπου με παρακράτηση από τη σύνταξη σε 40 μηνιαίες δόσεις.

Κατόπιν λοιπόν των ανωτέρω και της υπ.αρ. Φ.80020/οικ.19225/704/16.9.2010 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενικής Διεύθυνσης Κοιν.Ασφάλισης, Δ/νσης Πρόσθετης Ασφάλισης, παρακαλούμε οι υπηρεσίες σας όπως κοινοποιήσουν άμεσα το παρόν έγγραφό μας σε όλους τους Ο.Τ.Α. της χωρικής σας αρμοδιότητας, προκειμένου να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τα ανωτέρω προεκτεθέντα.Ο Πρόεδρος του Δ .Σ.του Τ.Ε.Α. Δ.Υ.

Ανδρέας ΚιντήςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο