Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-11-2010 ]

ΠΟΛ.1161/17.11.2010 Συμπληρωματικές οδηγίες για τον συμψηφισμό των βεβαιωμένων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών

(Συμπληρωματικές οδηγίες για τον συμψηφισμό των βεβαιωμένων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών)

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2010


EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ
1)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
Τμήμα: Α΄
Ταχ.Δ/νση : Παν/μίου 20
Ταχ.Κώδικας: 106 72 Αθήνα
Tηλέφωνο : 210 3635963- 480
FAX: 210 3635077
2)Γενική Δ/νση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
Δ/νση 19η Τελωνειακών Διαδικασιών
Τμήμα Δ΄
Τηλ.: 210-6987458, -439

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1161

ΘEMA: Συμπληρωματικές οδηγίες για τον συμψηφισμό των βεβαιωμένων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών.
ΣΧΕΤ : α) ΠΟΛ.1136/7.10.2010 β) ΠΟΛ.1140/15.10.2010.

1. Στην ΑΥΟ 1019446/113/0015/2008 (ΠΟΛ.1034/14.2.2008), όπως συμπληρώθηκε με την ΑΥΟ (ΠΟΛ.1140/15.10.2010) καθορίστηκε, μεταξύ άλλων, και η διαδικασία συμψηφισμού της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Πετρελαίου Θέρμανσης με οφειλές προς το Δημόσιο, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. όπως αυτές ισχύουν.

Ειδικότερα, στην παρ. 7 του άρθρου 7 της ανωτέρω απόφασης ορίζεται ότι, εφόσον από τον έλεγχο του συστήματος TAXIS διαπιστώνεται ότι δικαιούχος ΔΙΠΕΘΕ δεν είναι ενήμερος, είτε λόγω ληξιπρόθεσμων ατομικών χρεών, ληξιπρόθεσμων χρεών συνυποχρέωσης ή συνυπευθυνότητας, είτε για άλλους λόγους, τότε το προς επιστροφή ποσό αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. για τη διενέργεια τυχόν συμψηφισμού, κατόπιν σχετικού ελέγχου, η δε διαφορά αποδίδεται στο δικαιούχο, εφόσον προηγουμένως τακτοποιηθούν και οι λοιπές τυχόν εκκρεμότητές του.

Η παραπάνω διαδικασία διενέργειας συμψηφισμού περιλαμβάνει όλα τα ληξιπρόθεσμα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κ.Ε.Δ.Ε., χρέη προς το Δημόσιο, ανεξάρτητα αν έχει χορηγηθεί στον οφειλέτη διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή ρύθμιση, δεδομένου ότι τόσο από τις διατάξεις του άρθρου 20 ν.2648/1998, όσο και από τις διατάξεις των νομοθετικών ρυθμίσεων βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών (τελευταία ρύθμιση του άρθρου 14 ν.3888/2010) προβλέπεται η διενέργεια συμψηφισμού ακόμα και στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης είναι συνεπής σ’ αυτές.

Στην παραπάνω διαδικασία κρίνεται σκόπιμο να μην περιλαμβάνονται τα βεβαιωμένα και μη ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο των δικαιούχων ΔΙΠΕΘΕ, είτε αυτά καταβάλλονται εφάπαξ, είτε σε δόσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεδομένου ότι:

α) η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Πετρελαίου Θέρμανσης στους δικαιούχους ΔΙΠΕΘΕ γίνεται σχεδόν καθημερινά και ως εκ τούτου η αρμόδια Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να μην συμψηφίζει την μη ληξιπρόθεσμη δόση, μέχρι αυτή να καταστεί ληξιπρόθεσμη.

β) στις διατάξεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 ν.3888/2010, ορίζεται η δυνατότητα συμψηφισμού των βεβαιωμένων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών και επομένως παρέχεται η ευχέρεια στο αρμόδιο όργανο να μην προχωρήσει, κατά περίπτωση, στη διενέργεια αυτού για μέρος ή το σύνολο των βεβαιωμένων και μη ληξιπροθέσμων οφειλών.

2. Για όλους τους άλλους οφειλέτες κρίνεται σκόπιμο να μην διενεργείται συμψηφισμός των βεβαιωμένων και μη ληξιπροθέσμων οφειλών, μόνο όμως στις περιπτώσεις, που κρίνετε αιτιολογημένα, ότι δεν υφίσταται κίνδυνος ζημίας του Δημοσίου, όπως στην περίπτωση που ο υπόχρεος έχει προς είσπραξη (περιοδικά ή εφάπαξ) και άλλες απαιτήσεις κατά του Δημοσίου. Για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου εξετάζονται οι λοιπές απαιτήσεις κατά του Δημοσίου (πχ δαπάνες του Δημοσίου για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών ή μισθώματα ακινήτων κλπ).

Σε κάθε όμως περίπτωση επιστροφής φόρου, τέλους ή εσόδου, που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα γενικότερα, πρέπει να διενεργείται συμψηφισμός με τις βεβαιωμένες και μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, για το σύνολο του επιστρεφόμενου ποσού και μέχρι κάλυψης του συνόλου των βεβαιωμένων, εκτός της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 που αντιμετωπίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται σ’ αυτή.Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Υφυπουργός Οικονομικών
Δημ. Κουσελάς


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο