Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-11-2010 ]

Αριθ. Πρωτ.: Δ30Α/4035003/ΕΞ/11.11.2010 Οδηγίες Λειτουργίας Κεντρικής Εφαρμογής Περαίωσης Εκκρεμών Φορολογικών υποθέσεων του ν.3888/2010

(Οδηγίες Λειτουργίας Κεντρικής Εφαρμογής Περαίωσης Εκκρεμών Φορολογικών υποθέσεων του ν.3888/2010)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Μοσχάτο, 11/11/2010
Αριθ. Πρωτ.: Δ30Α 4035003 ΕΞ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ Α' - Φορολογίας Εισοδήματος, Κεφαλαίου & Αυτοκινήτων

Ταχ. Δ/νση Χανδρή 1 & θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας 183 46 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες Τσομάκας Δημ.-Σαράντης Σωτ.
Τηλέφωνο 210 -480 2512-2498
FAX 210 - 4802209
E-Mail [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ: «Οδηγίες Λειτουργίας Κεντρικής Εφαρμογής Περαίωσης Εκκρεμών Φορολογικών υποθέσεων του ν.3888/2010».

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε στη διάθεση σας την εφαρμογή περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων του ν.3888/2010, με την χρήση της οποίας θα έχετε τη δυνατότητα σε πρώτη φάση:

α) να εκτυπώνετε εκκαθαριστικά σημειώματα περαίωσης του ν.3888/2010 που εκδόθηκαν από τη Γ.Γ.Π.Σ. ανεξαρτήτως αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ, για την εξυπηρέτηση φορολογουμένων οι οποίοι δεν κατέστη δυνατό να το παραλάβουν στην διεύθυνση που τους αποστάλει.

β) να προβαίνετε σε μεταβολή του εκδοθέντος από την Γ.Γ.Π.Σ. σημειώματος περαίωσης και την έκδοση τροποποιημένου μετά από αίτηση του επιτηδευματία.

Α. Παραγωγική Λειτουργία Εφαρμογής.

1. Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται από το δικτυακό τόπο http://10.30.6.20/ και την επιλογή: Περαίωση Εκκρεμών Φορολογικών Υποθέσεων του Ν.3259/2004, Ν.3697/2008 και Ν.3888/2010.

2. Εξουσιοδότηση των υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ. για την χρήση της εφαρμογής. Η εξουσιοδότηση γίνεται σύμφωνα με το υπ αριθμ.: 4015253/5939/0030/25/09/2008 έγγραφο που έχει σταλεί από την Γ,Γ.Π.Σ. Συστήνεται η ενημέρωση των στοιχείων των υπαλλήλων που παρουσιάζουν μεταβολή στην υπηρεσιακή τους κατάσταση (π.χ. αλλαγή Δ.Ο.Υ.).

3. Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι θα έχουν τη δυνατότητα χρήσης της μηχανογραφικής εφαρμογής στην οποία μπαίνουν ως εξής:

α) με διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο του Internet Explorer, αυτός ξεκινάει και εμφανίζεται η κύρια σελίδα εισόδου . Κάντε κλικ με το ποντίκι πάνω στο τίτλο "Περαίωση Εκκρεμών Φορολογικών Υποθέσεων Ν.3259/2004, Ν.3697/2008 και Ν.3888/2010".

β) μετά τα παραπάνω στην Οθόνη εμφανίζεται ένας πίνακας στον οποίο πληκτρολογείτε στο πεδίο «Όνομα Χρήςττη» τον Α.Φ.Μ. σας. Το ίδιο Α.Φ.Μ. πληκτρολογείτε και στο πεδίο "PIN" και με το ποντίκι επιλέγετε "Αλλαγή PIN". Στη συνέχεια πληκτρολογείτε και στα δύο πλαίσια, το προσωπικό σας PIN, το οποίο πρέπει να είναι ένας αριθμός έως 4 ψηφία. Επιλέγετε το πλαίσιο "Αλλαγή PIN" και εμφανίζεται μήνυμα για την επιτυχη αλλαγή του PIN. Απαντώντας στο "O.K.", επανεμφανίζεται ο αρχικός πίνακας, στον οποίο επιλέγετε το "Έξοδος", και γίνεται επανεκκίνηση του Internet Explorer. Πρέπει να σας εμφανίσει την κύρια σελίδα εισόδου από όπου συνεχίζετε όπως και προηγουμένως αλλά εισάγοντας πλέον το Α.Φ.Μ. σας και το προσωπικό σας PIN στο αντίστοιχο πεδίο. Η διαδικασία καταχώρησης προσωπικού PIN πρέπει να ακολουθηθεί οπωσδήποτε, τόσο από τους ελεγκτές που είναι πιστοποιημένοι και συμπληρώνουν τα χειρόγραφα απογραφικά, όσο και από τους εκκαθαριστές, χρήστες της εφαρμογής.

Σημείωση : Σε περίπτωση που είσαστε ήδη εξουσιοδοτημένοι χρήστες σε κάποια από τις ακόλουθες Διαδικτυακές Εφαρμογές : "Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων" ή περαίωση βάσει Ν.3259/2004, Ν.3697/2008 και Ν.3888/2010, η εισαγωγή σας στην νέα εφαρμογή θα γίνεται με το ίδιο PIN χωρίς να χρειάζεται η αλλαγή του.

- Επιλέγοντας το πλαίσιο "ΕΙΣΟΔΟΣ" εμφανίζεται η Οθόνη «ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν3888/10» και «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ"

Β. Ο πίνακας "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ" έχει τις εξής εnιλoγέc :

ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΛΤΙΟΥ
ο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ο ΝΕΑ Δ.Ο.Υ
ο ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ
ο ΟΔΗΓΙΕΣ
ο ΕΞΟΔΟΣ

Σημείωση: Από τις παραπάνω επιλογές σε πρώτη φάση είναι σε λειτουργία η επιλογή: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΛΤΙΟΥ.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΛΤΙΟΥ

Με τη λειτουργία αυτή υποστηρίζονται τα παρακάτω:

1. Εκτύπωση Εκκαθαριστικού Σημειώματος που εκδόθηκε από την Γ.Γ.Π.Σ.

Η Δ.Ο.Υ. έχει τη δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης για όλα τα εκκαθαριστικά σημειώματα που εκδόθηκαν από τη Γ.Γ.Π.Σ. ανεξαρτήτως αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για την εξυπηρέτηση των επιτηδευματιών που λόγω διακοπής, αλλαγής διεύθυνσης κ.λ.π. δεν κατέστη δυνατό να παραλάβουν τα εκκαθαριστικά σημειώματα περαίωσης που εστάλησαν από τη Γ.Γ.Π.Σ. Η εκτύπωση του σημειώματος θα δίνεται μετά από αίτηση του επιτηδευματία ή όποιου έχει το δικαίωμα αυτό (π.χ. Δ/νων σύμβουλος).

Σημείωση: Εάν δεν υπάρχει διαφωνία στο εκκαθαριστικό σημείωμα που εκδόθηκε από τη Γ.Γ.Π.Σ., η πληρωμή των σχετικών ποσών θα γίνεται στη τράπεζα και όχι στη Δ.Ο.Υ.

Ενέργειες εμφάνισης και εκτύπωσης του εκκαθαριστικού σημειώματος.

Επιλέγοντας το πλήκτρο "Υποβολή Δελτίου", εμφανίζεται η Οθόνη καταχώρησης δεδομένων του σημειώματος περαίωσης, πληκτρολογείτε το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης και πατάτε το πλήκτρο «Ανάκτηση» και εμφανίζονται τα στοιχεία της επωνυμίας της επιχείρησης, η δραστηριότητα με την ένδειξη «Οριστικό Δελτίο». Στη συνέχεια με το πλήκτρο «Εκτ. Αρχικής», εκτυπώνεται το εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης με τον αριθμό σημειώματος που εκδόθηκε από τη Γ.Γ.Π.Σ.

2. Τροποποίηση εκκαθαριστικού σημειώματος που εκδόθηκε από την Γ.Γ.Π.Σ.

Μέσω της λειτουργίας «Υποβολή Δελτίου», παρέχεται η δυνατότητα (μετά από αίτηση του επιτηδευματία και τον σχετικό έλεγχο της Δ.Ο.Υ), μεταβολής του εκκαθαριστικού σημειώματος που εκδόθηκε από την Γ.Γ.Π.Σ. και την έκδοση τροποποιημένου εκκαθαριστικού σημειώματος περαίωσης από την Δ.Ο.Υ., εφόσον δεν έχει προηγηθεί αποδοχή του εκκαθαριστικού σημειώματος με την καταβολή σχετικών ποσών στην τράπεζα.

Ενέργειες τροποποίησης του εκκαθαριστικού σημειώματος που εκδόθηκε από τη Γ.Γ.Π.Σ.

α) Διαγραφή δεδομένων: Επιλέγοντας το πλήκτρο "Υποβολή Δελτίου", εμφανίζεται η Οθόνη καταχώρησης δεδομένων του σημειώματος περαίωσης, πληκτρολογείτε τον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης, πατάτε το πλήκτρο «Ανάκτηση», εμφανίζονται τα στοιχεία της επωνυμίας της επιχείρησης, η δραστηριότητα και ο αριθμός του εκκαθαριστικού σημειώματος, το οποίο έχει την ένδειξη «Οριστικό Δελτίο». Στη συνέχεια πληκτρολογείτε το Α.Φ.Μ. του ελεγκτή ο οποίος έχει προβεί στον έλεγχο του σημειώματος και πατάτε το πλήκτρο «Τροποποιητικό». Το σημείωμα θα πάρει ως αριθμό δήλωσης το νούμερο που έχει δοθεί από την Γ.Γ.Π.Σ. την κάθετο και τον αριθμό 2 π.χ. 1057/2.

Εάν επιθυμείτε να διαγράψτε ολικά ένα ή περισσότερα έτη, με το ποντίκι χρωματίζετε τον κωδικό της Δ.Ο.Υ., δίνετε Delete, στη συνέχεια Προσωρινή και τέλος Καθαρισμό. Εάν θέλετε να διαγράψετε μία τιμή σε συγκεκριμένο πεδίο, με το ποντίκι χρωματίζετε την συγκεκριμένη τιμή, δίνετε Delete, στη συνέχεια Προσωρινή και τέλος Καθαρισμό.

β) Μεταβολή δεδομένων: Ακολουθώντας τα βήματα της προηγούμενης περίπτωσης φέρνετε το σημείωμα σε κατάσταση «Τροποποιητικό». Εφόσον θέλετε να μεταβάλλετε μία ήδη υπάρχουσα τιμή του εκκαθαριστικού σημειώματος και να εισάγετε μία νέα τότε, με το ποντίκι χρωματίζετε την τιμή του συγκεκριμένου πεδίου και δίνετε Delete, στη συνέχεια εισάγετε την νέα τιμή και δίνετε Προσωρινή.

Σημείωση: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε τιμές σε περισσότερα από ένα πεδία κάνετε τις προηγούμενες ενέργειες σε όλα τα πεδία και τέλος δίνετε Προσωρινή.

γ) Καταχώρηση νέου οικονομικού έτους (δεν περιλαμβάνεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα που εκδόθηκε από την Γ.Γ.ΠΣ.): Ακολουθώντας τα βήματα της προηγούμενης περίπτωσης φέρνετε το σημείωμα σε κατάσταση «Τροποποιητικό». Εφόσον θέλετε να εισάγετε στην εφαρμογή ένα νέο οικονομικό έτος καταχωρείτε τα δεδομένα ως εξής:

- Κωδικός Δ.Ο.Υ: Συμπληρώνεται ο Κωδικός της Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκε ο φορολογούμενος για το συγκεκριμένο Οικονομικό Έτος.

- Αδράνεια: Συμπληρώνεται η τιμή μηδέν (Ο) για ΟΧΙ ή η τιμή (1) για ΝΑΙ.

- Συντελεστής δραστηριότητας: Συμπληρώνεται η τιμή 1 για 2%, η τιμή 2 για 1,2%, η τιμή 3 για 1% και 4 για 0.7% ( άρθρο 6 του ν. 3888/2010).

- Νομική Μορφή: (επιτρεπόμενες τιμές): 1 για φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, 2 για ατομικές επιχειρήσεις, ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες εταιρείες, κοινοπραξίες κ.λ.π (άρθρο 2, παρ 4 του ν.2238/1994) και 3 για Ανώνυμες εταιρείες και Ε.Π.Ε.

- Κατηγορία Βιβλίων: Συμπληρώνεται η τιμή 1 για τηρούντες βιβλία Α' κατηγορίας, η τιμή 2 για τηρούντες βιβλία Β' κατηγορίας, η τιμή 3 για τηρούντες βιβλία Γ' κατηγορίας και η τιμή 4 για Απαλλασσόμενους.

- Ελεύθερος Επαγγελματίας: Συμπληρώνεται η τιμή μηδέν (0) για ΟΧΙ ή η τιμή (1) για ΝΑΙ.

- Αυτοπεραίωση για τα οικ. Έτη 2009 & 2010: Συμπληρώνεται η τιμή μηδέν (0) για ΟΧΙ ή η τιμή (1) για ΝΑΙ.

- Παράβαση:
Αναγράφονται οι αριθμοί των ΑΕΠ του ΚΒΣ ή οι αρ.πρωτ.των Δ.Π.

- Συντελεστής προσαύξησης παράβασης: Συμπληρώνεται η τιμή Ο για 0%, η τιμή 1 για 20%, η τιμή 2 για 40% και 3 για 60% ( άρθρο 6 του ν. 3888/2010).

- Παράβαση για το τρέχον ή τα 4 προηγούμενα έτη: Συμπληρώνεται η τιμή μηδέν (0) για ΟΧΙ ή η τιμή (1) για ΝΑΙ.

- Υπαγωγή σε Φ.Π.Α.: Συμπληρώνεται η τιμή μηδέν (0) για ΟΧΙ ή η τιμή (1) για ΝΑΙ.

- Υποβολή Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α.: Συμπληρώνεται η τιμή μηδέν (0) για ΟΧΙ ή η τιμή (1) για ΝΑΙ.

- Πιστωτικό υπόλοιπο: Συμπληρώνεται το ποσό του πιστωτικού υπολοίπου εφόσον υπάρχει αλλιώς μηδέν (Ο).

- Ακαθάριστα έσοδα:
Συμπληρώνεται το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων εφόσον υπάρχει αλλιώς μηδέν (0).

- Αποκρυβείσα ύλη:
Συμπληρώνεται το ποσό της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης εφόσον υπάρχει αλλιώς μηδέν (0).

Σημειώσεις:

•    Όλα τα ποσά συμπληρώνονται σε ευρώ.

•    Τα υπόλοιπα πεδία που υπάρχουν στην οθόνη, δεν συμπληρώνονται από τον υπάλληλο, αλλά υπολογίζονται κατά την έκδοση του εκκαθαριστικού.

•    Συστήνεται η συμπλήρωση των πεδίων οριζόντια και μετακίνηση σε επόμενο πεδίο με χρήση του πλήκτρου TAB

- Αφού συμπληρωθούν σωστά τα δεδομένα στα παραπάνω πεδία, είναι δυνατή η προσωρινή εκκαθάριση επιλέγοντας το πλήκτρο "ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ". Πατώντας επομένως "ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ" εμφανίζεται στην Οθόνη το ποσό του φόρου όπως προκύπτει μετά τους σχετικούς υπολογισμούς. Ο υπάλληλος αφού κάνει την προσωρινή εκκαθάριση και εμφανιστούν στην οθόνη τα υπολογιζόμενα από το πρόγραμμα ποσά, επιλέγοντας το πλήκτρο ΕΚΤΥΠΩΣΗ μπορεί να κάνει εκτύπωση του προσωρινού δελτίου για να ελέγξει την ορθότητα του αποτελέσματος.

- Πατώντας την επιλογή εκτύπωση εμφανίζεται στην οθόνη το προσωρινό εκκαθαριςτπκό, το οποίο για να εκτυπωθεί πρέπει ο υπάλληλος να κάνει δεξί κλικ με το ποντίκι και να επιλέξει print, Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέγει το πλαίσιο setup και έπειτα Landscape και Ο.Κ

- Για να εκτυπωθεί το εκκαθαριστικό θα πρέπει ο σταθμός εργασίας να είναι συνδεδεμένος με Laser εκτυπωτή. Σε περίπτωση που η σελίδα δεν εκτυπώνεται σωστά ρυθμίστε στον Acrobat Reader, στην επιλογή File / Print Setup: Page Scaling=fit to printable area.

- Αφού ο υπάλληλος διαπιστώσει ότι έχουν καταχωρηθεί σωστά όλα τα δεδομένα, το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνει είναι να οριστικοποιήσει την εκκαθάριση επιλέγοντας το πλήκτρο ΟΡΙΣΤΙΚΗ, αφού προηγουμένως εισαχθεί εκ νέου ο ΑΦΜ του επιτηδευματία και ανακτηθεί το προσωρινό απογραφικό. Έπειτα πατώντας το πλήκτρο ΕΚΤΥΠΩΣΗ και ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω γίνεται η εκτύπωση του Οριστικού Εκκαθαριστικού Περαίωσης του ν.3888/2010, στο οποίο αποτυπώνεται και ο τρόπος έκδοσης των διπλοτύπων είσπραξης.

Παρατηρήσεις:

- Για τις περιπτώσεις έκδοσης Νέου Αρχικού δελτίου (δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα από την Γ.Γ.Π.Σ.), επιλέγετε το πλήκτρο "Υποβολή Δελτίου", εμφανίζεται η Οθόνη καταχώρησης δεδομένων του σημειώματος περαίωσης, πληκτρολογείτε τον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης, το Α.Φ.Μ. του ελεγκτή και πατάτε το πλήκτρο «Ανάκτηση» οπότε εμφανίζονται, εμφανίζονται τα στοιχεία της επωνυμίας της επιχείρησης, η δραστηριότητα και η ένδειξη «Νέο Αρχικό Δελτίο». Στη ακολουθείτε τα βήματα της προηγούμενης περίπτωσης για την καταχώρηση των δεδομένων. Στα αρχικά σημειώματα που θα εκδοθούν από την Δ.Ο.Υ. θα αποδίδεται κεντρική αρίθμηση από την σειρά 100.000.

- Το Οριστικό σημείωμα περαίωσης εκτυπώνεται σε δύο αντίγραφα, το ένα παραδίδεται στον επιτηδευματία (έχει το λεκτικό ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ) και το άλλο αφού υπογραφεί από τον αρμόδιο υπάλληλο και τον επόπτη παραμένει στον σχετικό φάκελο της Δ.Ο.Υ ( ΠΟΛ.1147/27.10.2010, Διαδικασία περαίωσης, παρ.3).

- Εάν ο φορολογούμενος ανταποκριθεί το αργότερο έως την 29/11/2010 και δεχθεί το αποτέλεσμα της περαίωσης, προσέρχεται στη Δ.Ο,Υ. και υπογράφει την πράξη αποδοχής πληρώνοντας το 20% ως προκαταβολή με βεβαίωση του υπολοίπου ή εφάπαξ όλο το ποσό εφόσον επιθυμεί. Έπειτα ο αρμόδιος υπάλληλος ανακτά το απογραφικό δελτίο στην εφαρμογή, πληκτρολογώντας το Α.Φ.Μ. του φορολογουμένου και ΑΝΑΚΤΗΣΗ και κατόπιν επιλέγει το πλήκτρο ΑΠΟΔΟΧΗ.

- Για την έκδοση των διπλοτύπων περαίωσης θα ακολουθείτε τις οδηγίες μας με Αριθμ. Πρωτ.: Δ30Α/4034938/ΕΞ/11.11.2010

- Για τις περιπτώσεις που προκαταβάλλεται το 20% δεν απαιτείται η έκδοση ειδοποίησης του επιτηδευματία για τις επόμενες δόσεις.

- Για τις περιπτώσεις που η αποδοχή του σημειώματος γίνεται στη Δ.Ο.Υ. με την καταβολή του 20%, οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται αποκλειστικά στις Δ.Ο.Υ. (όχι στις τράπεζες).

- Αν για οποιοδήποτε λόγο διαπιστωθεί ότι μια εκκαθάριση είναι λανθασμένη και βρίσκεται σε κατάσταση "ΟΡΙΣΤΙΚΗ" , η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα επιλέγοντας το πλήκτρο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ να επαναφέρει το Δελτίο σε κατάσταση "ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ" κάνοντας δυνατή τη διόρθωση των λαθών που έχουν γίνει. Η διαδικασία που ακολουθείται στη συνέχεια είναι ίδια με αυτή που περιγράφεται πιο πάνω.

- Για τις περιπτώσεις επιτηδευματιών που το εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης που εκδόθηκε από την Γ.Γ.Π.Σ. δεν περιλαμβάνει το οικονομικό έτος 2010 η παλαιοτέρα οικον. έτη επειδή δεν είχε εκκαθαριστεί η αντίστοιχη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ( και οι επιτηδευματίες με αίτηση τους επιθυμούν την περαίωση και των ετών αυτών), θα προχωρείτε στην τροποποίηση του σημειώματος με την προϋπόθεση ότι η υποβολή των δηλώσεων έχει γίνει μέχρι την 31/08/2010 και στο διάστημα που έχει παρέλθει οι δηλώσεις έχουν εκκαθαριστεί είτε από την Δ.Ο.Υ. είτε από την Γ.Γ.Π.Σ. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις επιτηδευματιών που έχουν προχωρήσει στην αποδοχή του σημειώματος που εκδόθηκε από την Γ.Γ.Π.Σ. με την καταβολή των σχετικών ποσών στη τράπεζα ( η εφαρμογή δεν θα επιτρέπει την τροποποίηση των συγκεκριμένων σημειωμάτων). Το θέμα αυτό θα αντιμετωπιστεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 13 του ν.3888/2010.

- Η Γ.Γ.Π.Σ. στις περιπτώσεις που τα μηχανογραφικά δεδομένα που είχε στη διάθεσή της για επιτηδευματίες και Νομικά Πρόσωπα ήταν ανεπαρκή δεν προχώρησε στην έκδοση εκκαθαριστικών σημειωμάτων περαίωσης. Οι περιπτώσεις αυτές θα είναι στη διάθεσή σας μετά την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης.

- Για θέματα που αφορούν στην εγκατάσταση της εφαρμογής ή εκτύπωσης θα επικοινωνείτε με την Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης της Γ.Γ.Π.Σ. στα τηλέφωνα: 210-4803218-19 & 20.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και πληροφορία.
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 4ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ   
ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΑΝΗ ΠΕ/Α

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο