Σχόλια

Αριθμ. Πρωτ. Α2-2014
AΘΗΝΑ 17-11-2010


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣωΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20
Τ.Κ.: 101 81 ΠΡΟΣ :
α) Αποδέκτες Πίνακα
Πληροφορίες :Νεκτ. Χελιώτης Διανομής Αγορ. Διάταξης 7/2009
Τηλέφωνο : 210 –3893141
ΦΑΞ: : 210-3833092-3842642 β) Γραφείο Τύπου κ. Υφ/ργού

ΘΕΜΑ: «Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την Αγοραν. Διάταξη Α.Δ. 9/2010 ».
Η Αγορανομική Διάταξη 9/2010 υπεγράφη από τον Υφυπουργό κ. Κων/νο Ρόβλια στις 5-11-2010 και η ανακοίνωσή της στον ημερήσιο τύπο έγινε στις 10-11-2010.
Η διαδικασία ανάρτησής της στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) ολοκληρώθηκε στις 15-11-2010 με ΑΔΑ 4ΙΗΖΦ-ΡΣ και τίθεται σε ισχύ από 16-11-2010.

Ο. Γεν. Γραμματέας
Στεφ. Κομνηνός

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-11-2010 ]

Αγορανομική Διάταξη Αριθμ. 9/5.11.2010 Συμπλήρωση των Βιομηχανικών ειδών του ΠΙΝΑΚΑ 2 του άρθρου 9 περί υποβολής τιμοκαταλόγων –προαναγγελία μεταβολής τιμών κ.λ.π. της Α.Δ. 7/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

(Συμπλήρωση των Βιομηχανικών ειδών του ΠΙΝΑΚΑ 2 του άρθρου 9 περί υποβολής τιμοκαταλόγων –προαναγγελία μεταβολής τιμών κ.λ.π. της Α.Δ. 7/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 5 -11-2010
Αρ. Πρωτ. : Α2-1975

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΕΙΣ :
-ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210 –3843266
210-3893178
210-3893141
Φαξ: : 210 -3833092

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡ.09/2010

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση των Βιομηχανικών ειδών του ΠΙΝΑΚΑ 2 του άρθρου 9 περί υποβολής τιμοκαταλόγων –προαναγγελία μεταβολής τιμών κ.λ.π. της Α.Δ. 7/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ».

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.1558/1985 « Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα » (ΦΕΚ 137/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.Τo Π.Δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα » ( ΦΕΚ 98/Α/2005 ).

3. Το Π.Δ. 397/1988 « Οργανισμός τού Υπουργείου Εμπορίου » (ΦΕΚ 185/Α/1988) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Ν.Δ. 136/1946 « Περί Αγορανομικού Κώδικος » (ΦΕΚ 298/Α/1946), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τα άρθρα 1 και 3.

5. Το Π.Δ. 185/2009 « Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας ,Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε « Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής » (ΦΕΚ 213/Α/2009 ) .

6.Το Π.Δ. 189/2009 « Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων » ( ΦΕΚ 221/Α/2009 ).

7. To Π.Δ. 89/2010 « Διορισμός Υπουργών ,Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών » (ΦΕΚ 154/Α/2010).

8. Tην με αριθμό 46498/ΔΙΟΕ 1913/13-10-2010(ΦΕΚ1642/Β/2010) « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας ,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Κωνσταντίνο Ρόβλια ».

9. Την Α.Δ. 7/2009 «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14-5-09 » (ΦΕΚ 1388/Β/2009 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Tην ανάγκη λήψης συμπληρωματικών μέτρων στο πλαίσιο της καλύτερης παρακολούθησης των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών ,που διαμορφώνονται στην εσωτερική αγορά και επηρεάζουν τον Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ,πέραν αυτών που θεσπίσθηκαν με την Α.Δ. 7/2009.

11. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Προσθέτουμε στον ΠΙΝΑΚΑ 2 « ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ » του άρθρου 9 της Α.Δ. 7/2009 μετά τον αύξοντα αριθμό 13 και με συνέχιση της αρίθμησης, τα κάτωθι είδη :

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ

1. ...........................

2. ...........................

3. ...........................

...............................

...............................

...............................

13. .........................

14. Λιπάσματα
15. Αγροτικοί ΣπόροιΆρθρο 2

1. Οι λοιπές διατάξεις του άρθρου 9 της Α.Δ. 7/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παραμένουν ως έχουν.

2. Οι παραβάτες της παρούσας ,που ισχύει σε όλη την Χώρα από την επομένη της ανακοίνωσής της στον ημερήσιο τύπο ,διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα.

3. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο