Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-02-2006 ]

Υ. Α. ΙΕ/4488/467/8.2.2006 Εξειδίκευση των κριτηρίων για τον καθορισμό του περιθωρίου κέρδους των επιχειρήσεων του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ)

(Εξειδίκευση των κριτηρίων για τον καθορισμό του περιθωρίου κέρδους των επιχειρήσεων του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ))

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Υπουργική Απόφαση ΙΕ/4488/467/2006
(ΦΕΚ Β' 152/9.2.2006)

«Εξειδίκευση των κριτηρίων για τον καθορισμό του περιθωρίου κέρδους των επιχειρήσεων του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ)»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα », που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

β. Το π.δ. 81/21.3.2002 ( ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

γ. Την υπ' αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ.1432/ Β/14.10.2005).

δ. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών»,(ΦΕΚ 132 Α/1967) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ') (ΦΕΚ 312 Α'/27.12.2005),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες που επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3427/2005, πρέπει για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, ήτοι συμβουλευτικές, κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, ελέγχου ποιότητας παραγωγής προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων, διαφήμισης και μάρκετινγκ, επεξεργασίας στοιχείων λήψης και παροχής πληροφοριών και έρευνας και ανάπτυξης, να αναζητούν αντιπροσωπευτικό δείγμα σύγκρισης, που θα αποτελείται από τουλάχιστον 5 ομοειδείς και μη συνδεδεμένες με την αιτούσα εταιρείες και οι οποίες θα πρέπει:

α) Να διαθέτουν δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία για τις τρεις τελευταίες χρήσεις και να είναι όλες κερδοφόρες.

β) Να παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους (εκτός Ομίλου),και να έχουν την έδρα τους σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του ΟΟΣΑ.

γ) Να παρέχουν παρεμφερείς υπηρεσίες με την αιτούσα.

2. Το δείγμα σύγκρισης θα αναζητείται σε τράπεζες πληροφοριών οικονομικών στοιχείων, βάσει των παρεχόμενων υπηρεσιών, ανάμεσα σε Ελληνικές εταιρείες, εταιρείες άλλων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του ΟΟΣΑ, που έχουν δημοσιευμένα οικονομικό στοιχεία για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις ή τις αμέσως προηγούμενες. Ακόμη, θα πρέπει να παρέχεται αιτιολόγηση των κριτηρίων επιλογής του εκάστοτε δείγματος σύγκρισης. Ενδεικτικά, τέτοια κριτήρια μπορεί να είναι ο κλάδος δραστηριότητας του ομίλου, η γεωγραφική περιοχή που παρέχει τις υπηρεσίες τις η αιτούσα, το μέγεθος της κλπ.

3. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εξευρεθεί αντιπροσωπευτικό δείγμα σύγκρισης για τις παρεχόμενες από την αιτούσα υπηρεσίες, το δείγμα θα συμπληρώνεται με οικονομικά στοιχεία εταιρειών που εντάσσονται σε παρεμφερή με την αιτούσα κλάδο και ασχολούνται κατά κύριο λόγο με παρεμφερή με την αιτούσα δραστηριότητα.

4. Για τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου ποσοστού κέρδους θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος τριετίας των ποσοστών κερδών επί των εσόδων των εταιριών του δείγματος. Εν συνέχεια, βάσει του μέσου όρου ποσοστών κέρδους κάθε εταιρείας του δείγματος και του αριθμού εταιρειών που περιλαμβάνονται σε αυτό, θα προσδιορίζεται για το δείγμα αυτό, σύμφωνα με την Στατιστική θεωρία, η τιμή του πρώτου τεταρτημορίου(25%), της διαμέσου (50%) και του τρίτου τεταρτημορίου(75%) και θα γίνεται η αναγωγή των αντίστοιχων τιμών σε ποσοστά κέρδους επί των εξόδων.

5. Αν η αιτούσα παρέχει περισσότερες της μίας υπηρεσίες θα αναζητείται δείγμα σύγκρισης για τα επί μέρους είδη υπηρεσιών και θα εξευρίσκεται ο σταθμισμένος μέσος όρος των τιμών των τριών τεταρτημορίων όλων των δειγμάτων, βάσει του συνολικού κόστους μισθοδοσίας που αντιστοιχεί σε κάθε είδος υπηρεσίας.

6. Το εφαρμοζόμενο ποσοστό κέρδους σε κάθε υπαγόμενη στον παραπάνω νόμο εταιρεία θα επανεξετάζεται ανά πενταετία, ή νωρίτερα, εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συνθήκες αγοράς. Το αργότερο με την λήξη κάθε πενταετίας, που θα συμπληρώνεται με αφετηρία την ημερομηνία έκδοσης της υπουργικής απόφασης υπαγωγής, υποχρεούται η αιτούσα να υποβάλλει επικαιροποιημένα συγκριτικά στοιχεία.

7. Οι υπηρεσίες σε άλλες εταιρείες του ομίλου θα παρέχονται, από τις αιτούμενες την υπαγωγή στον α.ν.89/1967, βάσει μεταξύ τους σύμβασης, στην οποία θα γίνεται ακριβής περιγραφή των υπηρεσιών.

Άρθρο 2

Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2006


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο