Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 48893/4435/29.10.2010

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-02-2006 ]

Υ. Α. ΙΕ/4487/466/8.2.2006 Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων αιτήσεως για την υπαγωγή αλλοδαπών και ημεδαπών εταιρειών στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ')

(Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων αιτήσεως για την υπαγωγή αλλοδαπών και ημεδαπών εταιρειών στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ'))

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Υπουργική Απόφαση ΙΕ/4487/466/8.2.2006
(ΦΕΚ Β' 152/9.2.2006)

«Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων αιτήσεως για την υπαγωγή αλλοδαπών και ημεδαπών εταιρειών στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ')»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

β. Το π.δ. 81/21.3.2002 (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

γ. Την υπ' αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ.1432/ Β/14.10.2005).

δ. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών»,(ΦΕΚ 132 Α'/1967) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3427/2005, κεφάλαιο ΣΤ' (ΦΕΚ 312 Α'/27.12.2005),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Οι ενδιαφερόμενες να υπαχθούν στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ) αλλοδαπές επιχειρήσεις ή εξομοιούμενες με αυτές Ελληνικές, υποχρεούνται να καταθέσουν στην Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:

1. Αίτηση, στην οποία ενδεικτικώς θα αναφέρεται, η πλήρης επωνυμία, η έδρα και η ιθαγένεια της εταιρείας, ο τύπος με τον οποίο λειτουργεί, η σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα που την δεσμεύουν δια της υπογραφής τους. Επίσης η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας στην αλλοδαπή, οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που θα παρέχει από την Ελλάδα, τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου της, τα άτομα που θα απασχολήσει και οι ειδικότητές τους και τέλος οι συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, στις οποίες παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες.

2. Κυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας, με τις σχετικές τροποποιήσεις (εφόσον υπάρχουν).

3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό (εντός διμήνου) από το οικείο Επιμελητήριο ή άλλη Δημόσια Αρχή, που θα βεβαιώνει τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία της εταιρείας τη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου και τα πρόσωπα που δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους. Σε περίπτωση που η σύνθεση του Δ.Σ. και η δέσμευση της εταιρείας, δεν προκύπτουν από τα παραπάνω δικαιολογητικά, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση των Αξιωματούχων της εταιρείας (incumbency certificate).

4. Ισολογισμό και Αποτελέσματα Χρήσης του τελευταίου έτους, του Ομίλου ή της Μητρικής Εταιρείας. Για νεοσύστατες εταιρείες υποβάλλεται ο Ιδρυτικός Ισολογισμός.

(Η περίπτωση 4 της ενότητας Α, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α' του άρθρου 1 της απόφασης 48893/4435/29.10.2010)

5. Μελέτη τεκμηρίωσης (βάσει του υποδείγματος της Υπηρεσίας) του προτεινομένου περιθωρίου κέρδους της εταιρείας στην Ελλάδα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς τον Όμιλο ή τα Κεντρικά της.

6. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την υπαγωγή της στις διατάξεις του κεφαλαίου ΣΤ του ν. 3427/2005 και το διορισμό νομίμου εκπροσώπου.

(Οι περιπτώσεις 6 και 8 της ενότητας Α καταργήθηκαν με την περίπτωση β'  του άρθρου 1 της απόφασης 48893/4435/29.10.2010 και η περίπτωση 7 αναριθμήθηκε σε 6.)

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά - πλην των 1 και 5 πρέπει να είναι επικυρωμένα από Δημόσια Αρχή και να φέρουν την Ειδική Επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (Apostille). Ειδικότερα τα υπ' αριθμ. 4 δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών.

(Το προτελευταίο εδάφιο της ενότητας Α, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ' του άρθρου 1 της απόφασης 48893/4435/29.10.2010.
Το τελευταίο εδάφιο της ενότητας Α καταργήθηκε με την περίπτωση δ' του άρθρου 1 της απόφασης 48893/4435/29.10.2010.)Β. ΗΜΕΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


1. Αίτηση, στην οποία ενδεικτικώς θα αναφέρεται, η πλήρης επωνυμία και η έδρα της εταιρείας, ο τύπος με τον οποίο λειτουργεί, η σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα που την δεσμεύουν δια της υπογραφής τους. Επίσης το αντικείμενο εργασιών της, οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που θα παρέχει στις συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, το προτεινόμενο ποσοστό περιθωρίου κέρδους βάσει της μελέτης τεκμηρίωσης, τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου της, τα άτομα που θα απασχολήσει και οι ειδικότητές τους.

2. Κυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας, με τις σχετικές τροποποιήσεις (εφ' όσον υπάρχουν), από το οποίο να προκύπτει ότι το αντικείμενο της περιορίζεται αποκλειστικά στις αναφερόμενες στο άρθρο 27 παράγραφος 1 του ν. 3427/2005 δραστηριότητες.

3. Πρόσφατη Βεβαίωση του οικείας Νομαρχίας ότι η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη σ' αυτή και η άδεια της εξακολουθεί να ισχύει (για
Α.Ε.) ή βεβαίωση του οικείου Πρωτοδικείου (για Ε.Π.Ε.)

4. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων της για την υπαγωγή της στις διατάξεις του κεφαλαίου ΣΤ του ν.3427/2005.

5. Το Φύλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στο οποίο δημοσιεύθηκε η σύνθεση του Δ.Σ της εταιρείας (για Α.Ε.) ή η περίληψη με τα στοιχεία της ΕΠΕ.

6. Ισολογισμό και Αποτελέσματα Χρήσης του τελευταίου έτους, του Ομίλου ή της Μητρικής Εταιρείας. Για νεοσύστατες εταιρείες υποβάλλεται ο Ιδρυτικός Ισολογισμός.

(Η περίπτωση 6 της ενότητας Β, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση ε' του άρθρου 1 της απόφασης 48893/4435/29.10.2010)

7. Μελέτη τεκμηρίωσης (βάσει του υποδείγματος της Υπηρεσίας) του περιθωρίου κέρδους της εταιρείας από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς τον Όμιλο.

(Η περίπτωση 8 της ενότητας Β καταργήθηκε με την περίπτωση στ' του άρθρου 1 της απόφασης 48893/4435/29.10.2010.)

Άρθρο 2

Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2006ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο