Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-11-2010 ]

Αρ. Πρωτ.: Δ6Α/1141555/ΕΞ2010/26.10.2010 Ορισμός μελών της Συντονιστικής Ομάδας Υποστήριξης Διοίκησης Έργου και των πέντε (5) Ειδικών Ομάδων Εργασίας (έκτακτη δομή Διοίκησης Έργου) στο Υπουργείο Οικονομικών, για την υλοποίηση του σχεδίου πάταξης της φοροδιαφυγής και επίτευξης βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης

(Ορισμός μελών της Συντονιστικής Ομάδας Υποστήριξης Διοίκησης Έργου και των πέντε (5) Ειδικών Ομάδων Εργασίας (έκτακτη δομή Διοίκησης Έργου) στο Υπουργείο Οικονομικών, για την υλοποίηση του σχεδίου πάταξης της φοροδιαφυγής και επίτευξης βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα , 26 Οκτωβρίου 2010
Αρ. Πρωτ. Δ6Α 1141555 ΕΞ 2010

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ηλίας Κουρόγιωργας
Τηλέφωνο: 210-3311291
Fax : 210-3230829


ΘΕΜΑ : «Ορισμός μελών της Συντονιστικής Ομάδας Υποστήριξης Διοίκησης Έργου και των πέντε (5) Ειδικών Ομάδων Εργασίας (έκτακτη δομή Διοίκησης Έργου) στο Υπουργείο Οικονομικών, για την υλοποίηση του σχεδίου πάταξης της φοροδιαφυγής και επίτευξης βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1.- Τις διατάξεις :

α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/88 (A’128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α’ 178), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2346/1995 (Α’ 220) και της παρ. 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α’ 211)

γ) Του π.δ. 185/2009 (A’ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης & Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» και του π.δ. 189/2009 (Α΄221) « Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

δ) Του άρθρου 19 του ν. 1599/86 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α’ 45).

ε)Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (Α΄98).

στ) Του ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του Μηχανισμού Στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη-Μέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α΄65)».

ζ) Των άρθρων 7 και 8 του ν.3469/2006 (Α΄131), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.3536/2007 (Α΄42).

η)Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.3205/2003 (Α’ 297), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθ. 7 του ν.3833/2010 (Α’ 40) «Προστασία της εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

θ) Της παραγρ. 9 του άρθρου 2 του ν.3861/2010 (Α’ 112), όπως διευκρινίζονται με την περ 2 της παρ II της αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/ΟΙΚ.16752/22-7-2010 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

2. Την αριθμ. Δ6 1111928 ΕΞ 2010 /31-08-2010 ( Β΄1389) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση και συγκρότηση Κατευθυντήριας Επιτροπής, Συντονιστικής Ομάδας Υποστήριξης Διοίκησης Έργου και πέντε (5) Ειδικών Ομάδων Εργασίας (έκτακτη δομή Διοίκησης Έργου) στο Υπουργείο Οικονομικών, για την υλοποίηση του σχεδίου πάταξης της φοροδιαφυγής και επίτευξης βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.Δ1137972 ΕΞ 2010 /20-10-2010 (Β΄1667/20-10-2010) όμοια .

3. Το αριθμ. Δ6 1136601 ΕI 2010/18-10-2010 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και την ανάγκη διασφάλισης του κύρους και της αξιοπιστίας των ενεργειών των παρακάτω Ομάδων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών και θα καθορισθεί με άλλη Υπουργική απόφαση.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Ορίζουμε τα μέλη της Συντονιστικής Ομάδας Υποστήριξης Διοίκησης Έργου και των πέντε (5) Ειδικών Ομάδων Εργασίας (έκτακτη δομή Διοίκησης Έργου) στο Υπουργείο Οικονομικών, για την υλοποίηση του σχεδίου πάταξης της φοροδιαφυγής και επίτευξης  βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης», ως εξής:

Ι. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Ο.Υ.Δ.Ε.)

α) Το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών , ως Συντονιστή.

β) Έναν (1) ιδιώτη εμπειρογνώμονα , με ειδικές γνώσεις , ως μέλος.

γ) Χρυσάνθη Μήλιου του Δημητρίου , με ΑΔΤ ΑΒ593807, υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ., ως μέλος.

δ) Άρη Ζαχάρωφ του Σόλωνος, με ΑΔΤ ΑΒ597781, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ/νση Τελών & Ειδικών Φορολογιών, ως μέλος.

ε) Αλέξανδρο Μουζακίτη του Κων/νου, με ΑΔΤ Π009000, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ/νση Ελέγχου, ως μέλος.

στ) Ελένη Πούλη του Κων/νου, με ΑΔΤ ΑΕ086686, υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων-Στενογράφων, ειδικότητας ελληνικής δακτυλογραφίας, που υπηρετεί στη Δ/νση Προσωπικού Επιθεώρησης, ως μέλος, η οποία θα εκτελεί και τη γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας.

- Το υπό στοιχείο β μέλος θα ορισθεί με νεώτερη απόφασή μας.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (ΕΦΟΜ)

α) Αθηνά Καλύβα του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ Λ500670, υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ/νση Φ.Π.Α. (Δ14), ως Υπεύθυνη της Ομάδας.

β) Ιωάννα Γλύκου του Δημητρίου, με ΑΔΤ Π898696 υπάλληλο με με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12), ως μέλος.

γ) Μυρσίνη Ιακώβου του Ιωάννη, με ΑΔΤ Φ007941, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ/νση Προσωπικού Δ.Ο.Υ. (Δ2), ως μέλος.

δ) Μαρίνα Κολυβοδιάκου του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΕ 062465, υπάλληλο με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Δ.Ε.Κ. Αθηνών, ως μέλος.

ε) Χρυσάνθη Νταρλαδήμα του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΙ 063256, υπάλληλο με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.), ως μέλος.

στ) Σπυριδούλα Ρηγοπούλου του Πάνου, με ΑΔΤ Ν014588, υπάλληλο με βαθμό Α΄, του κλάδου ΤΕ4 Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12), ως μέλος.

2. ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΕΙΣΟΦ)

α) Σοφία Ρίτσου του Βασιλείου, με ΑΔΤ Λ 033552, Ειδική Σύμβουλο στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, ως Υπεύθυνη της Ομάδας.

β) Τασούλα Μουντανέα του Γεωργίου, με ΑΔΤ Σ 636275, υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ. Ν.Σμύρνης, ως μέλος.

γ) Βασιλική Αναστασοπούλου του Αναστασίου, με ΑΔΤ Φ 006526, υπάλληλο με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Α΄ Καλλιθέας, ως μέλος.

δ) Ελπίδα Νίνου του Αντωνίου, με ΑΔΤ ΑΗ599818, υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ. Σαλαμίνας, ως μέλος.

ε) Στυλιανή Μυλωνά του Ανδρέα, με ΑΔΤ ΑΒ579249, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, ως μέλος.

στ) Βασιλική Κολοβού του Παναγιώτη, με ΑΔΤ Ρ585383, υπάλληλο με βαθμό Γ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ. Δάφνης, ως μέλος.

3. ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΜΕΦΟ)

α) Παντελή Δασκαλάκη του Νικολάου, με ΑΔΤ Λ024551, υπάλληλο με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, ως Υπεύθυνο της Ομάδας.

β) Αναστάσιο Γραβάνη του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΖ240749, υπάλληλο με βαθμό Γ’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ.ΗΠΕΙΡΟΥ, ως μέλος.

γ) Νικόλαο Ζανέτο του Κυριάκου, με ΑΔΤ ΑΖ120111, υπάλληλο με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Δ.Ε.Κ. Αθηνών, ως μέλος.

δ) Κωνσταντίνο Κρίσιλα του Γεωργίου, με ΑΔΤ Φ174733, υπάλληλο με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο ΠΕΚ Θεσ/κης, ως μέλος.

ε) Χρήστο Μιχαλόπουλο του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΕ164011, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Φ.Α.Ε. Θεσ/κης, ως μέλος.

4 .ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (ΜΠΥΕ)

α) Αικατερίνη Φραντζεσκάκη του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΗ041783, υπάλληλο με βαθμό Α’, του Κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης στη Δ.Ο.Υ. Δάφνης, ως Υπεύθυνη της Ομάδας.

β) Ευστάθιο Αδαμαντιάδη του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΕ550143, υπάλληλο με βαθμό Γ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ. Μήλου, ως μέλος.

γ) Χρήστο Αθανασίου του Κων/νου, με ΑΔΤ ΑΙ134914, υπάλληλο με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο ΠΕΚ Αθηνών, ως μέλος.

δ) Γεώργιο Μακρή του Χρήστου, με ΑΔΤ Ξ103604, υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ/νση Φορολογίας Κεφαλαίου (Δ13), ως μέλος.

ε) Αναστάσιο Σιαμάνη του Κων/νου, με ΑΔΤ Χ084683, υπάλληλο με βαθμό Γ’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, ως μέλος.

στ) Χρήστο Στεφανάτο του Ευσταθίου, με ΑΔΤ ΑΗ071209, υπάλληλο με βαθμό Β’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, ως μέλος .

5. ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΑΠΑΦΣ)

α) Χαρίκλεια Μαυρίδου του Βλασίου, με ΑΔΤ Κ138126, με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, υπάλληλο της Β’ Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, αποσπασμένη στη Δ/νση Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων (Δ16), ως Υπεύθυνη της Ομάδας.

β) Χρήστο Μπινιάρη του Κων/νου, με ΑΔΤ Τ577064, υπάλληλο με βαθμό Β’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο ΣΔΟΕ ΠΔ Αττικής, ως μέλος.

γ) Ουρανία Αλεβυζάκη του Βασιλείου, με ΑΔΤ Χ200835, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ. Ν.Φιλαδέλφειας, ως μέλος.

δ) Πηνελόπη Χολέβα του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ Χ610665, με βαθμό Β’, της ειδικότητας (ΤΕ) Εφοριακών, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, αποσπασμένη στη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12), ως μέλος.

ε) Ανθή Αγαπίου του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΒ559609, υπάλληλο με βαθμό Β’, του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, ως μέλος.

στ) Νεκτάριο Τσούλο του Ελευθερίου, με ΑΔΤ Ν250453, υπάλληλο με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Κ.Υ. ΣΔΟΕ, ως μέλος.

Β. Χρέη γραμματέα κάθε μιας από τις Ομάδες Εργασίας θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει ο Υπεύθυνος αυτής, αντίστοιχα.

Γ. Η Συντονιστική Ομάδα Υποστήριξης Διοίκησης Έργου και οι Ειδικές Ομάδες Εργασίας θα συνεδριάζουν εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών.

Δ. Η αποζημίωση των Υπευθύνων των Ομάδων Εργασίας και των μελών της Σ.Ο.Υ.Δ.Ε. και των Ομάδων Εργασίας θα καθορισθεί με άλλη απόφασή μας.

Ε. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο