Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-06-1987 ]

ΠΟΛ.194/18.6.1987 Τρόπος θεωρήσεως

(Τρόπος θεωρήσεως)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Υπ. Οικ. Σ. 1956/1987 ΠΟΛ.194/18.6.1987

Τρόπος θεωρήσεως.

Με αφορμή πληροφορίες ότι στην αγορά κυκλοφορούν πλαστά τιμολόγια, με συνέπεια την απώλεια φορολογικών εσόδων κ.λπ., σας υπενθυμίζουμε τις Σ. 4539/224/ΠΟΛ. 304/75, Σ. 3667/54/ΠΟΛ. 125/13.6.80, Ε. 1957/ΠΟΛ. 19/5.2.82 και Σ. 726/57/ΠΟΛ. 60/24 Φεβρ. 1987 διαταγές μας, με τις οποίες σας είχαν δοθεί σχετικές οδηγίες, εφιστώντας την προσοχή σας και στα ακόλουθα:

Ειδικότερα: α) για την καλύτερη παρακολούθηση των προσκομιζομένων για θεώρηση στοιχείων, β) για να αποκλειστεί κάθε περίπτωση παράνομης χρησιμοποίησης των διατρητικών μηχανών, γ) για να μη θεωρούνται φορολογικά στοιχεία σε ανύπαρκτα πρόσωπα και δ) για να μη δηλώνονται ψευδείς διευθύνσεις, θεωρούμε σκόπιμο να επανέλθουμε σε ορισμένα σημεία των πιο πάνω διαταγών μας, συμπληρώνοντας όπου χρειάζεται τις οδηγίες που σας είχαν δοθει τότε.  

1. Η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων θα γίνεται μόνο μετά από επαλήθευση των ατομικών στοιχείων του επιτηδευματία από την αστυνομική του ταυτότητα. Στις περιπτώσεις που δεν προσκομίζει για θεώρηση τα βιβλία και στοιχεία ο ίδιος ο επιτηδευματίας, αλλά τρίτο πρόσωπο, θα πρέπει στο πίσω μέρος του «Σημειώματος θεώρησης Βιβλίων και Στοιχείων ΚΦΣ» (θυρίδα Ν. 161) να υπάρχει εξουσιοδότηση, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του τρίτου προσώπου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός ταυτότητος κ.λπ.). Η εξουσιοδότηση θα φέρει την υπογραφή του επιτηδευματία και θα έχει τεθεί η σφραγίδα της επιχείρησης. Η θεώρηση θα γίνεται μόνο μετά από επαλήθευση των ατομικών στοιχείων του εξουσιοδοτημένου από την αστυνομική του ταυτότητα.

2. Όταν πρόκειται για νέους επιτηδευματίες θα εξακριβώνεται η διεύθυνση που δηλώνεται ως τόπος άσκησης της δράστηριότητάς του, από κάθε πρόσφορο στοιχείο (π.χ. συμφωνητικό μίσθωσης καταστήματος ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή απόδειξη της ΔΕΗ, για μεταφορά του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομά του, ή απόδειξη της ΕΥΔΑΠ ή απόδειξη εγκατάστασης τηλεφωνικής συσκευής κ.λπ.). Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιου αποδεικτικού στοιχείου, θα υποβάλλεται από το φορολογούμενο υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/69 ή Ν. 159S/86 όπου θα αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση της επαγγελματικής του στέγης, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιου αποδεικτικού στοιχείου. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που ως λόγος μη προσκόμισης του συμφωνητικού μίσθωσης, αναφέρεται ότι η μίσθωση δεν έχει γίνει στο όνομα του νέου επιτηδευματία (φυσικού ή νομικού προσώπου), αλλά στο όνομα μέλους του νομικού προσώπου ή σε προηγούμενο νομικό πρόσωπο στο οποίο συμμετείχε το φυσικό πρόσωπο (νέος επιτηδευματίας) θα ζητάτε φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού αυτού, γιατί εκείνο που ενδιαφέρει στην προκειμένη περίπτωση είναι η εξακρίβωση της διεύθυνσης του νέου επιτηδευματία.

3. Κατά τη θέωρηση των φορτωτικών να γίνεται έλεγχος της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, προκειμένου να διαπιστώνεται ότι πρόκειται για Φορτηγό Δημόσιας Χρήσης. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος της άδειας κυκλοφορίας δεν είναι απαραίτητος να γίνεται σε κάθε θεώρηση φορτωτικών εφόσον από προηγούμενες θεωρήσεις προκύπτει ότι το φορτηγο αυτοκίνητο για το οποίο προορίζονται οι φορτωτικές είναι δημόσιας χρήσης.
Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας η θεώρηση των φορτωτικών θα γίνεται στο όνομα όλων των συνιδιοκτητών, τα στοιχεία των οποίων πρέπει να αναγράφονται επί των φορτωτικών.

4. Ο χειρισμός των διατρητικών μηχανών θα γίνεται αποκλειστικά από εφοριακούς υπαλλήλους. Σε περίπτωση που, λόγω της πληθώρας των προς θεώρηση φορολογικών στοιχείων, επιτρέπετε τη διάτρηση των βιβλίων και στοιχείων στους ίδιους τους φορολογούμενους, θα πρέπει να έχετε ιδιαίτερο χώρο διατρητικών μηχανών με ελεγχόμενη είσοδο και έξοδο και να λαμβάνετε αυστηρά μέτρα ούτως ώστε στο χώρο των διατρητικών μηχανών να εισέρχονται μόνο τα φορολογικά στοιχεία που εγκρίνετε να θεωρηθούν και αναγράφονται στα σημειώματα θεώρησης. Επίσης, θα γίνεται σχολαστικός έλεγχος κατά την υπογραφή των στοιχείων για να διαπιστώνεται αν πράγματι διατρήθηκαν τόσα στελέχη ή τόσα φύλλα όσα αναγράφονται στο σημείωμα θεώρησης.   
Κρίνουμε σκόπιμο να σημειώσουμε ότι, σε περίπτωση που η διάτρηση των φορολογικών στοιχείων γίνεται από τους φορολογούμενους στον ιδιαίτερο χώρο των διατρητικών μηχανών, θα πρέπει να ελέγχεται η είσοδος και έξοδος τους σε τέτοιο σημείο που να αποκλειστεί η διάτρηση φορολογικών στοιχείων, τα οποία δεν έχουν αναγραφεί στο σημείωμα θεώρησης.
Οι διατρητικές μηχανές θα κλειδώνονται μετά το τέλος κάθε εργασίας.

5. Δεν θα θεωρούνται φορολογικά στοιχεία σε κάθε υπόχρεο που δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις του και δεν έχει υποβάλει δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή εισφοράς, όπως ορίζεται από την παρ. 9 του άρθ. 45 του ΚΦΣ, η οποία προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρ. 13 του Π.Δ. 356/36. Ειδικά, για τον επιτηδευματία που για πρώτη φορά προσέρχεται στην υπηρεσία σας, θα ζητάτε να σας υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/69 ή Ν. 1599/86 για τα φορολογικά στοιχεία που τυχόν θεωρήθηκαν στ' όνομά του από άλλη οικονομική Εφορία και θα εξετάζετε αν έχει εκπληρώσει τις υποχρέωσεις που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις του Κ.Φ.Σ.

6. Η θεώρηση φορολογικών στοιχείων, ιδιαίτερα σε νέους επιτηδευματίες, θα γίνεται σε περιορισμένο αριθμό στελεχών και πάντως ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών, την επαγγελματική δραστηριότητα και γενικά τη συμπεριφορά του υπόχρεου, σχετικά με την εκπλήρωση των φορολογικών του υποχρεώσεων.

7. Δε θα γίνεται θεώρηση τιμολογίων αγοράς και πώλησης αγροτικών προϊόντων αν προηγούμενα δεν εξακριβώνεται η τύχη των τιμολογίων που έχουν θεωρηθεί ήδη στο όνομα του προσώπου που ζητεί θεώρηση νέων τιμολογίων.

8. Θα εξετάζετε αν στα επιπλέον αντίγραφα των συνοδευτικών φορολογικών στοιχείων αναγράφεται η ένδειξη «ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» (άρθρ 29 παρ. 3) και γενικά σε όλα τα φορολογικά στοιχεία αν στα επιπλέον αντίτυπα αναγράφεται η ένδειξη του προορισμού τους, ώστε αυτά να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των οργανωτικών αναγκών των ενδιαφερομένων.

9. Τα θεωρούμενα βιβλία και φορολογικά στοιχεία θα καταχωρούνται αμέσως στο οικείο βιβλίο και στην καρτέλλα που πρέπει να τηρείται για κάθε επιτηδευματία.

10. Στις περιπτώσεις διακοπής εργασιών του επιτηδευματία η δήλωση διακοπής δραστηριότητας (έντυπο 003 - Φ.Π.Α.), η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός δέκα ημερών, από την διακοπή των εργασιών, (δηλαδή μετά την πώληση ή αυτοπαράδοση όλων των εμπορευσίμων και παγίων στοιχείων) σύμφωνα με την υποπερ. ββ της περ. α της παρ. 1 του άρθρ. 29 του Ν. 1642/86, δεν θα παραλαμβάνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο αν δεν φέρει ενυπόγραφη σημείωση του Τμήματος του Κ.Φ.Σ. ότι τα μη χρησιμοποιηθέντα φορολογικά στοιχεία προσκομίστηκαν από τον υπόχρεο και ακυρώθηκαν. Η ακύρωση θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται η χρησιμοποίησή τους μετά από αυτήν.

11. Οι Επιθεωρητές Οικονομικών Εφοριών, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθούν την εφαρμογή των πιο πάνω οδηγιών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο