Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-11-2010 ]

Αριθ. Πρωτ.: Δ30Α 4034006 ΕΞ2010/4.11.2010 Δημιουργία νέων ειδών φόρων και οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη ποσών που αφορούν στην εφαρμογή διατάξεων του ν.3888/2010 - άρθρα 11 & 12 - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1138/11.10. 2010 & ΠΟΛ.1147/27.10.2010

(Δημιουργία νέων ειδών φόρων και οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη ποσών που αφορούν στην εφαρμογή διατάξεων του ν.3888/2010 - άρθρα 11 & 12 - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1138/11.10. 2010 & ΠΟΛ.1147/27.10.2010)

Κατηγορία: Λοιπά

Μοσχάτο, 04/11/2010
Αριθ. Πρωτ.: Δ30Α 4034006 ΕΞ2010
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β

Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 183 46 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Σωτ. Σαράντης-Δημ. Τσομόκας-
Ομάδα Εσόδων Τηλέφωνο : 210-4802498/512,210-4802210-12
FAX : 210 -4802479


ΘΕΜΑ: «Δημιουργία νέων ειδών φάρων και οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη ποσών που αφορούν στην εφαρμογή διατάξεων του ν,3888/2010, άρθρα 11 & 12 (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1138/11.10.2010 & ΠΟΛ.1147/27.10.2010)»,
 

Σας ενημερώνουμε ότι για την υποστήριξη των ανωτέρω διατάξεων του ν.3888/2010, δημιουργήθηκαν τα πορακάτω είδη φόρων:
 

Α. ΝΕΑ ΕΙΔΗ ΦΟΡΩΝ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1138 (ΠAP. 1-6).

1. Κωδικός Φόρου: 1193 Τύπο Πηγής 5 (Εισόδημα).
2. Κωδικός Φόρου: 1908 με Τύπο Πηγής 5 (Εισόδημα Λοιποί Άμεσοι).
3. Κωδικός Φόρου: 2003 με Τύπο Πηγής 4 (Φ.Π.Α.- Λοιποί Έμμεσοι).
4. Κωδικός Φόρου: 2151 με Τύπο Πηγής 4 (Φ.Π.Α.).
5. Κωδικός Φόρου: 3508 με Τύπο Πηγής 10 (Κ.Β.Σ.).
 

Σημείωση: Τα παραπάνω είδη φόρων αφορούν στη βεβαίωση και είσπραξη ποσών που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.3888/2010.
 

Β. ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1138 (ΠΑΡ. 7).

Κωδικός Φόρου: 1192 με Τύπο Πηγής 5 (Εισόδημα).

Σημείωση: Το ποροπάνω είδος φόρου αφορά στη βεβαίωση και είσπραξη ποσών που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν.3888/2010.
 

Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.
1. Η βεβαίωση και είσπραξη των σχετικών ποσών θα γίνεται οπό το αρμόδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ. μέσω της λειτουργίας "Οίκοθεν Δήλωση- Ε.Δ.Ε." που βρίσκεται στη περιοχή «Εντός Συναλλαγής-Εισπράξεις» του υποσυστήματος Εσόδων, βάσει του τρόπου καταβολής που ορίζεται στα άρθρα 11 (παρ. 8) & 12 (παρ. 6) του ν.3888/2010 καθώς και της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1143/20.10.2010. Για τη καταχώρηση της χρήσης που περαιώνεται θα χρησιμοποιείτε το πλήκτρο « Παρατηρήσεις», κατά την έκδοση του διπλοτύπου είσπραξης.
 

2. Η έκπτωση 10% υπολογίζεται επί του οφειλόμενου συνολικώς ποσού βάσει συμβιβασμού, μετά την αφαίρεση του 20% , εφόσον ολόκληρο το ποσό αυτό καταβληθεί εφάπαξ ταυτόχρονα με την επίλυση των διαφορών ή στην ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης (σχετ. Α.Υ.Ο, ΠΟΛ.1143/20.10.2010 και ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ.1147/27.10.2010).
 

3. Η έκπτωση του 10% επειδή υπολογίζεται επί του οφειλόμενου συνολικώς ποσού που θα απομένει μετά τη κσταβολή του 20% , θα εισάγεται ως ποσό και όχι ως ποσοστό.
 

4. Σε περίπτωση που το ποσό της βάσει συμβιβασμού οφειλής είναι μικρότερο ή ίσο των 500,00 ευρώ δεν χορηγείται η έκπτωση 10% και καταβάλλεται εφάπαξ ταυτόχρονα με την επίλυση των διαφορών.
 

5. Σε καμία περίπτωση το 20% που θα καταβάλλεται δεν θα είναι μικρότερο των 500 ευρώ.
 

6. Για κάθε εκκρεμή καταλογιστική πράξη που περαιώνεται, θα εκδίδεται και αντίστοιχο διπλότυπο και όχι ένα διπλότυπο συνολικά για όλες τις πράξεις.
 

7.Ο τρόπος καταβολής των φόρων έχει ως εξής:
 

α) Όταν το ποσό της αρχικής βάσει συμβιβασμού συνολικής οφειλής που προκύπτει οπό την επίλυση των διαφορών είναι μέχρι 5.000€, τότε το υπόλοιπο ποσό (πλην του 20% που καταβάλλεται άμεσα) θα πληρωθεί σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις (συνολικά 7 δόσεις μαζί με την δόση της προκαταβολής).

Σημείωση; Το ποσό δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 500€, με εξαίρεση την τελευταία δόση.
 

β) Όταν το ποσό της αρχικής βάσει συμβιβασμού συνολικής οφειλής που προκύπτει από την επίλυση των διαφορών, είναι πάνω από πέντε χιλιάδες (5,000) ευρώ και μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, καταβάλλεται σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις (συνολικά 9 δόσεις μαζί με την δόση της προκαταβολής).
 

γ) Όταν το ποσό της αρχικής βάσει συμβιβασμού συνολικής οφειλής που προκύπτει από την επίλυση των διαφορών, είναι πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και μέχρι δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, καταβάλλεται σε δώδεκα (12) Ίσες μηνιαίες δόσεις (συνολικά 13 δόσεις μαζί με την δόση της προκαταβολής).
 

δ) Όταν το ποσό της αρχικής βάσει συμβιβασμού συνολικής οφειλής που προκύπτει από την επίλυση των διαφορών, είναι πάνω από δέκα πέντε χιλιάδες (15,000) ευρώ και μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, κοταβάλλεται σε δεκαοκτώ (18) ίσες μηνιαίες δόσεις (συνολικά 19 δόσεις μαζί με την δόση της προκαταβολής).
 

ε) Όταν το ποσό της ορχικής βάσει συμβιβασμού συνολικής οφειλής που προκύπτει οπό την επίλυση των διαφορών, είναι πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, καταβάλλεται σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις (συνολικά 25 δόσεις μαζί με την δόση της προκαταβολής).
 

8. Παρακαλούμε όπως χρησιμοποιείτε κατά περίπτωση το σωστό είδος φόρου, ώστε να εξάγονται ορθά στατιστικά στοιχεία από τη Γ.Γ.Π.Σ. τα οποία θα αποστέλλονται στης αρμόδιες Δ/νσεις του Υπουργείου.
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παραπάνω οδηγίες αφορούν τον τρόπο έκδοσης των διπλοτύπων είσπραξης για τα ποσά που προκύπτουν από τον συμβιβασμό.
 

Για τις περιπτώσεις που ύπαρχει ήδη βεβαιωθέν ποσό (λόγω προβεβαίωσης), ακολουθεί επισυναπτόμενος πίνακας με αναλυτικά παραδείγματα και τον τρόπο αντιμετώπισης τους.
 

Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΩΝ ΠΟΛ.1138/11.10.2010

Από το υποσύστημα Εσόδων/ Εντός Συναλλαγής Εισπράξεις, επιλέγετε το πρόγραμμα 'Οίκοθεν - Δήλωση - Ε.Δ.Ε" και καταχωρείτε στην αντίστοιχη οθόνη τα παρακάτω:

1..Π.Χ. ΓΊΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΑΠΟ Φ.Π.Α.


-Είδος Είσπραξης: Δήλωση

-Τύπος πηγής : 4 (Φ.Π.Α)
-Είδος Φόρου : 2151 (Φ.Π.Α. ΠΟΛ.1138/11.10.2010)
 

Επιλέγετε το πλήκτρο "Προτεινόμενοι ΚΑΕ'


Φωτίζοντας τον ΚΑΕ που επιλέγετε χα ι πατώντας το πλήκτρο "Μεταβολή F10" εμφανίζεται η οθόνη "Εισαγωγή Στοιχείων ΚΑΕ" όπου πληκτρολογείτε το ποσό που θο εισπραχθεί :

Το 20% σε περίπτωση πληρωμής σε δόσεις ή σε περίπτωση ολικής εξόφλησης, το ποσό που προκύπτει από την περαίωση Φ.Π.Α. αφού έχει αφαιρεθεί το ποσό της έκπτωσης. Με OK-F8 επανερχόσαστε στην αρχική οθόνη και επαναλαμβάνετε τη διαδικασία σε περίπτωση εισαγωγής ποσού και σε άλλο ΚΑΕ.
 

ΑΦΜ Οφειλέτη : ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
Ποσό πληρωμής
: Το ποσό που θα πληρώσει άμεσα ο φορολογούμενος (ίδιο με το ποσό που καταχωρήσατε στον ή στους ΚΑΕ).
Επιλέγετε το πλήκτρο "Λοιπά Στοιχεία Είσπραξης" και στο πεδίο Παρατηρήσεις της αντίστοιχης οθόνης θα καταχωρήσετε τη χρήση που αφορά η καταλογιστική πράξη που περαιώνεται.
Ποσό βεβαίωσης : Σαν ποσό βεβαίωσης πρέπει να καταχωρήσετε το συνολικό ποσό περαίωσης από Φ.Π.Α. Εάν το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ και χωρίς έκπτωση ( περίπτωση που το ποσό είναι ίσο ή μικρότερο των 500 ευρώ), τότε επιλέγετε το πλήκτρο "Νέο - F2" και ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσης διπλοτύπου.
Σε περίπτωση που το ποσό πληρωμής είναι διαφορετικό του ποσού βεβαίωσης (εφάπαξ με έκπτωση ή δόσεις), πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθούν τα "Στοιχείο βεβαίωσης" στην αντίστοιχη οθόνη ως ακολούθως:

Τελευταία Εργάσιμη
Περιοδικότητα : 1
 

Αριθμός Δόσεων : Στο συγκεκριμένο πεδίο θα συμπληρώσετε τον αριθμό δόσεων που δικαιούται ο φορολογούμενος βάσει του συνολικού ποσού της περαίωσης: π,χ. για ποσά μέχρι 15.000 ευρώ σε 13 δόσεις (12 δόσεις + 1 για τη προκαταβολή).
-- Επισήμανση 1
Ο αριθμός των δόσεων πρέπει να έχει ήδη προσδιοριστεί επί του αρχικού συνολικού ποσού της οφειλής και βάσει του περιορισμού ότι το ελάχιστο ποσό δόσης δεν θα είναι μικρότερο των 500 ευρώ, εκτός της τελευταίας δόσης.
-- Επισήμανση 2
 

Σε περίπτωση με το διπλότυπο που εκδίδεται εξοφλείται όλο το ποσό με έκπτωση τότε στο πεδίο Αριθμός Δόσεων θο εισάγετε πάντα το 1.
 

Ημερομηνία Πρώτης Δόσης : Τρέχουσα Ημερομηνία 

Δεν εισάγετε Ελάχιστο ποσό Δόσης

Δεν εισάγετε ποσοστό Έκπτωσης
 

Ποσό έκπτωσης: Εισάγετε το ποσό έκπτωσης υπολογισμένο επί του υπολοίπου ποσού (πλην του 20% ).
 

Ημερομηνία Ισχύος Έκπτωσης:

α)Εάν εξοφλείται όλο το ποσό ταυτόχρονα με την επίλυση της διαφοράς, η ημερομηνία ισχύος έκπτωσης θα είναι η τρέχουσα.
 

β) Εάν καταβάλλεται το 20%, η ημερομηνία ισχύος έκπτωσης θα είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα.
Με την επιλογή του πλήκτρου "Υπολογισμός Δόσεων" θα εμφανιστούν οι δόσεις όπως υπολογίστηκαν από το σύστημα. Στην περίπτωση καταβολής σε δόσεις στο ποσό Α' δόσης θα εμφανιστεί το ποσό που θα εισπραχθεί με το συγκεκριμένο διπλότυπο ( το 20% ) και το υπόλοιπο ποσό εμφανίζεται αναλυμένο στις δόσεις και στην περιοδικότητα που ορίστηκαν.
 

Εφόσον διαπιστώσετε ότι όλα τα στοιχεία που έχετε εισάγει είναι σωστό, εκλέγετε το πλήκτρο "OK- F8" και επανέρχεστε στην πρώτη οθόνη όπου με το πλήκτρο "Νέο- F2" δημιουργείτε και εκτυπώνετε το διπλότυπο. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

α) Για ποσά συνολικής οφειλής κάτω των 3.750 ευρώ, πρέπει να υπολογίζετε τις δόσεις σύμφωνα με το κανόνα της ελάχιστης δόσης των 500 ευρώ με εξαίρεση την τελευταία.
Π.χ. έστω συνολικό ποσό οφειλής Φ.Π.Α. 2.520 ευρώ.
Προκαταβολή: 504 ευρώ που θα είναι η πρώτη δόση τη τρέχουσα ημερομηνία.
Υπόλοιπες δόσεις: 2.016 ευρώ (το υπόλοιπο)/500 (ελάχιστη δόση)=4,03 (αρ. δόσεων). Επειδή όμως υπάρχει η εξαίρεση της τελευταίας δόσης, οι υπόλοιπες δόσεις θα είναι πέντε (5)+μία (1) η προκαταβολή άρα έξι δόσεις (6) συνολικά και θα δημιουργηθούν ως εξής :
 

Πρώτη δόση (20%) =504 ευρώ.
Δεύτερη δόση=500 ευρώ.
Τρίτη δόση=500 ευρώ.
Τέταρτη δόση=500 ευρώ.
Πέμπτη δόση=500 ευρώ.
Έκτη δόση= 16 ευρώ.

Επισημαίνεται, ότι η εισαγωγή των ποσών της κάθε δόσης θα γίνεται από τον υπάλληλο με το πλήκτρο Μεταβολή-F10.
 

β) Πριν την επιλογή του "Νέο -F2" πρέπει να είστε σίγουροι ότι έχετε εισάγει όλα τα στοιχεία σωστά διότι σε περίπτωση λάθους απαιτούνται χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες για την ακύρωση των διπλοτύπων και της βεβαίωσης. Αν διαπιστώσετε οποιοδήποτε λάθος μην προβείτε σε διόρθωση, πατήστε "Καθαρισμός - F6" και ξεκινήστε την διαδικοσία της έκδοσης του διπλοτύπου από την αρχή.
 

2. ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΜΕΣΟΥΣ  ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ.
Για την έκδοση διπλοτύπων με ποσό που προκύπτουν από τη περαίωση εκκρεμών ελεγμένων υποθέσεων που αφορούν εισόδημα, λοιπούς άμεσους και έμμεσους φόρους, θα ακολουθήσετε τα βήματα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 1 με τη διαφορά ότι θα εισάγετε τον αντίστοιχο τύπο πηγής και είδος φόρου όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο Α' του εγγράφου.
 

3. ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΑΠΟ Κ.Β.Σ.
Ομοίως για τα ποσό που προκύπτουν από τη περαίωση των εκκρεμών Πράξεων Προστίμων Κ.Β.Σ, θα ακολουθήσετε τα βήματα που αναφέρονται στην ενότητα 1, με τις παρακάτω διαφορές:
 

α) Ο τύπος πηγής no υ πρέπει να εισαχθεί είναι 10 (Τμήμα Κ.Β.Σ.) και το είδος φόρου 3508 (ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. ΠΟΛ.1138/11.10.2010).
 

β) Κάθε φορά που θα εκδίδετε διπλότυπο για την είσπραξη του ποσού περαίωσης από Κ.Β.Σ., είτε όταν καταβάλλεται το 20% της οφειλής, είτε όταν εξοφλείται εφάπαξ (με έκπτωση) πρέπει να εκδίδεται ένα επιπλέον διπλότυπο για τα τέλη (Χαρτόσημο, ΟΓΑ) που συνεισπράττονται σε οφειλές του Κ.Β.Σ.
 

Παραθέτουμε 3 παραδείγματα για τις 3 περιπτώσεις:


* Εφάπαξ εξόφληση με έκπτωση 10%
Έστω συνολικό ποσό συμβιβασμού από Κ.Β.Σ. 20.000€
Εκδίδετε ένα διπλότυπο στο είδος φόρου 3508 και εισάγετε στο ΚΑΕ 3732 το ποσό που θα καταβάλλει ο φορολογούμενος 20000€ - 4.000 (η προκαταβολή) = 16.000*10%=1.600 η έκπτωση, άρα 20000-1.600= 18.400€ το ποσό πληρωμής. Σαν ποσό βεβαίωσης θα εισάγετε 20000€.
Εκδίδετε δεύτερο διπλότυπο στο Ίδιο είδος φόρου 3508 για τα τέλη που αναλογούν στο ποσό που καταβάλλεται από τον φορολογούμενο ήτοι: στον ΚΑΕ 1229 368 ευρώ (18.400*2%) και στον ΚΑΕ 1228 73,60 ευρώ (368*20%) Ποσά πληρωμής: 441,60 Ποσό βεβαίωσης:441,60
 

• Εφάπαξ εξόφληση χωρίς έκπτωση 10%
Έστω συνολικό ποσό συμβιβασμού από ΚΒΣ 450€, δηλαδή μικρότερο των 500€ (ελαχίστο ποσό δόσης),
οπότε πρέπει να εξοφληθεί εφάπαξ και χωρίς έκπτωση.
Σ' αυτήν την περίπτωση θα εκδώσετε ένα διπλότυπο στο είδος φόρου 3508
Στους ΚΑΕ 3732: 450€
ΚΑΕ 1229: 2€ {100*2%) και ΚΑΕ 1228: 0,4€ (2*20%) Σύνολο : 460,800 και σαν ποσό βεβαίωσης θα εισάγετε 460,30€


• Πληρωμή του 20% της προκαταβολής
Έστω συνολικό ποσό συμβιβασμού από ΚΒΣ 20.000€. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επιλέξει την πληρωμή του φόρου σε δόσεις, τότε σύμφωνα με τα δεδομένα του πρώτου παραδείγματος, τα διπλότυπα που πρέπει να εκδοθούν στο ίδιο είδος φόρου 3508 είναι :
 

1° διπλότυπο :
Ποσό ΚΑΕ 3732 | 4000 (20000*20%)
Ποσό πληρωμής | 4000
Ποσό βεβαίωσης | 20000


2° διπλότυπο :
Ποσό ΚΑΕ 1229 80 (4000*2% )
Ποσό ΚΑΕ 1228 16 (80*20% )
Ποσό πληρωμής 96
Ποσό βεβαίωσης 96

Για το υπόλοιπο ποσό (16.000€) που βεβαιώνεται σε δόσεις, τα αντίστοιχα ποσά των τελών, θα συνεισπράττονται αυτόματο κοτά την έκδοση των διπλοτύπων έναντι βεβαιωμένων που θα πραγματοποιείται οπό το τμήμα Εσόδων.
 

4. ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΠΟΛ.1138/11.10.2010. ΠΑΡ. 7.
Για την έκδοση του διπλοτύπου φόρου εισοδήματος που προκύπτει από την υποβολή του ειδικού σημειώματος για τη λήψη ή έκδοση μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων, θα ακολουθήσετε τα βήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 με τις εξής διαφορές:

α) το είδος φόρου είναι Ο κωδικός 1192 (ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΡ. 7 ΠΟΛ.1138/11.10.2010).

β) δεν χορηγείται έκπτωση, καμία περίπτωση.

γ) το ποσό καταβάλλονται σε δώδεκα (12), κατ' ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις και χωρίς η κάθε μία να είναι κάτω των 500 ευρώ, με εξαίρεση τη τελευταία.


Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση και πληροφορία.


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 
Επισυναπτόμενος πίνακας  (Περαίωση εκκρεμών ελεγμένων υποθέσεων σελ. 7- 10).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΑΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝ ΠΟΣΟ.
 

Α. Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ.


1η Περίπτωση: Η βάσει συμβιβασμού οφειλή είναι μικρότερη οπό το ήδη βεβαιωθέν ποσό (προβεβαίωση η οποίο έχει εξοφληθεί).
Ενέργειες Δ.Ο.Υ.: Δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια στο ήδη βεβαιωθέν ποσό (προβεβαίωση), ούτε επιστρέφεται το επιπλέον ποσό που έχει καταβληθεί.
 

2η Περίπτωση: Η βάσει συμβιβασμού οφειλή είναι μικρότερη από το ήδη βεβαιωθέν ποσό (προβεβαίωση η οποία είναι ανεξόφλητη). Ενέργειες Δ.Ο.Υ.:
α) προκαταβάλλεται το 20% της βάσει συμβιβασμού οφειλής με διπλότυπο δήλωσης.
β) διαγράφει στην οφειλή της προβεβαίωσης το επιπλέον ποσό με ΑΦΕΚ (διαφορά του ποσού της βάση συμβιβασμού οφειλής από το ποσό της προβεβαίωσης + το ποσό της προκαταβολής).
γ) αποστέλλει σημείωμα στην Ομάδα Εσόδων-TAXIS, για τη μετατροπή του ήδη βεβαιωθέντος ποσού (προβεβαίωση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν,3888/2010.
Π.χ.
• Ποσό Συμβιβασμού=10 000 ευρώ.
• Προβεβαίωση= 15.000 ευρώ (ανεξόφλητη).
• Είσπραξη του 20% (10.000χ20%=2.000ευρώ), με διπλότυπο δήλωσης και ταυτόχρονη βεβαίωση Χ.Κ. του ποσού της προκαταβολής.
• ΑΦΕΚ=7.000 (5.000 η διαφορά+2000 η προκαταβολή).
• Το καθεστώς των δόσεων του ανοικτού υπολοίπου της προβεβαίωσης, καθορίζεται σε οκτώ δόσεις (8) και στη πρώτη δόση θα εισαχθεί ποσά έκπτωσης 800 ευρώ (10.000-2.000 η προκαταβολή=8.000χ10%).
 

3η Περίπτωση: Η βάσει συμβιβασμού οφειλή είναι μικρότερη από το ήδη βεβαιωθέν ποσό (προβεβαίωση στην οποία έχει καταβληθεί ποσό μικρότερο του συμβιβασμού). Ενέργειες Δ.Ο.Υ.:
α) προκαταβάλλεται το 20% της βάσει συμβιβασμού οφειλής με διπλότυπο δήλωσης.
β) διαγράφει στην οφειλή της προβεβαίωσης το επιπλέον ποσό με ΑΦΕΚ (διαφορά του ποσού της βάση συμβιβασμού οφειλής από το ποσό της προβεβοίωσης + το ποσό της προκαταβολής).
γ) αποστέλλει σημείωμα στην Ομάδα Εσόδων-TAXIS, για τη μετατροπή του ήδη βεβαιωθέντος ποσού (προβεβαίωση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3888/2010.
Π.χ.
• Ποσό Συμβιβασμού = 13.000 ευρώ.
• Προβεβαίωση=15.000 ευρώ
• Καταβληθέν ποσά στην προβεβαίωση=6.000 ευρώ.
• Είσπραξη του 20% (13.000χ20%=2.600ευρώ), με διπλότυπο δήλωσης και ταυτόχρονη βεβαίωση Χ.Κ. του ποσού της προκαταβολής.
• ΑΦΕΚ=4.600(2.000 η διαφορά+2.600 η προκαταβολή).
• Το καθεστώς των δόσεων του ανοικτού υπολοίπου της προβεβαίωσης (15.000-6.000 κατοβολή=9.000-4.600 ΑΦΕΚ=4.400 ανοικτό υπόλοιπο), καθορίζεται σε οκτώ δόσεις (8), των 550 ευρώ. Στη πρώτη δόση θα εισαχθεί ποσό έκπτωσης 440 ευρώ (ανοικτό υπόλοιπο=4.400χ10%).
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
- Ο αριθμός των δόσεων στην προβεβαίωση, υπολογίζεται πάντα με βάση το εναπομένον τελικώς βάσει συμβιβασμού οφειλόμενο ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το 20% (δηλ. ποσό συμβιβασμού μείον καταβληθέντα στην προβεβαίωση). Η έκπτωση υπολογίζεται στο ίδιο ποσό μείον το ποσό της προκσταβολής.
- Στη περίπτωση που λόγω καταβολών που έχουν ήδη γίνει στη προβεβαίωση, το υπόλοιπο ποσό που απομένει είναι μικρότερο της προκαταβολής, τότε ως προκαταβολή εισπράττεται το εναπομείναν ποσό εφάπαξ χωρίς έκπτωση.
π.χ.
• Ποσό Συμβιβασμού =15.000 ευρώ.
• Προβεβαίωση =20.000 ευρώ
• Καταβληθέν ποσό στην προβεβαίωση=13.000 ευρώ.
• Προκαταβολή = (15.000χ20%=3.000ευρώ), επειδή το υπόλοιπο ποσό (μετά την διαγραφή της διαφοράς), που απομένει στην προβεβαίωση είναι 2.000 ευρώ, εισπράττεται με διπλότυπο δήλωσης ως προκαταβολή το ποσό των 2.000 ευρώ εφάπαξ χωρίς έκπτωση.
• ΑΦΕΚ = 7.000 (5,000 η διαφορά+2.000 η προκαταβολή).

4η Περίπτωση: Η βσσει συμβιβασμού οφειλή είναι μικρότερη από το ήδη βεβαιωθέν ποσό (προβεβαίωση στην οποία έχει καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο του συμβιβασμού).
Ενέργειες Δ.Ο.Υ.:
Διαγράφει στην οφειλή της προβεβαίωσης το υπόλοιπο ανεξόφλητα ποσό που έχει απομείνει με ΑΦΕΚ.
Σημείωση: Το επιπλέον ποσό που έχει καταβληθεί δεν επιστρέφεται,
Π.χ.
» Συμβιβασμός= 15.000 ευρώ.
• Προβεβαίωση=20.000 ευρώ.
» Καταβληθέν ποσό στη προ βεβαίωση=17.000 ευρώ.
• Ανοικτό υπόλοιπο=3.000 ευρώ.
• ΑΦΕΚ=3.000 (όχι για 5.000 ευρώ).
 

Β. Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΕΒΑΙΩΣΗ.
1η Περίπτωση: Η βάσει συμβιβασμού οφειλή είναι μεγαλύτερη από το ήδη βεβαιωθέν ποσό (προβεβαίωση η οποία έχει εξοφληθεί).
Ενέργειες Δ.Ο.Υ.: Προβαίνει στη βεβαίωση κσι είσπραξη της διαφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 10 & 11 του ν.3888/2010.
Π.χ.
• Ποσό Συμβιβασμού= 15.000 ευρώ.
» Προβεβαίωση=10.000 ευρώ (εξοφλημένη).
• Είσπραξη του 20% (15.000χ20%=3.000 ευρώ),με διπλότυπο δήλωσης και ταυτόχρονη βεβαίωση Χ. Κ. γισ τη διαφορά (Συμβιβασμός 15.000-10.000 η προβεβαίωση=5.000 ευρώ), δηλ. βεβαίωση=5.000, προκσταβολή=3.000 ευρώ, υπόλοιπο=2.000 ευρώ, το οποίο ορίζεται σε τέσσερις (4) δόσεις των 500 ευρώ (αριθμός δόσεων 4+1 προκαταβολή=5). Στη πρώτη δόση μετά την προκαταβολή (δεύτερη για το σύστημα θο εισαχθεί ποσό έκπτωσης 200 ευρώ (5.000-3.000 η προκαταβολή=2.000χ10%).
 

2η Περίπτωση; Η βάσει συμβιβασμού οφειλή είναι μεγαλύτερη από το ήδη βεβαιωθέν ποσό (προβεβαίωση η οποία είναι ανεξόφλητη).
Ενέργειες Δ,Ο.Υ.:
α) προκοταβάλλεται το 20% της βάσει συμβιβασμού οφειλής με διπλότυπο δήλωσης κσι βεβαιώνεται το υπόλοιπο της διαφοράς του συμβιβασμού οπό την προβεβαίωση σύμφωνα με τα οριζόμενο στο άρθρο 10 .
β) αποστέλλει σημεΐωμο στην Ομάδα Εσόδων-TAXJS, για τη μετατροπή του ήδη βεβαιωθέντος ποσού (προβεβαίωση),σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3888/2010.
Π.Χ.
• Ποσό Συμβιβασμού=15.000 ευρώ.
• Προβεβαίωση=11.000 ευρώ (ανεξόφλητη).
• Είσπραξη του 20% (15.000χ20%=3.000ευρώ), με διπλότυπο δήλωσης και ταυτόχρονη βεβαίωση Χ. Κ. για τη διαφορά (Συμβιβασμός 15.000-11.000 ευρώ η προ βεβαίωση=4.000 ευρώ), δηλ. βεβαίωση=4.000, προκαταβολή=3.000 ευρώ, υπόλοιπο=1.000 ευρώ, το οποίο ορίζεται σε δυσ δόσεις των 500 ευρώ (αριθμός δόσεων 2+1 προκαταβολή=3). Στην πρώτη δόση μετά την προκαταβολή (δεύτΐρη για το σύστημα θα εισαχθεί ποσό έκπτωσης 100 ευρώ (1.000χ10%).
• Το καθεστώς των δόσεων του ανοικτού υπολοίπου της προβεβαίωσης, καθορίζεται σε δώδεκα δόσεις και στη πρώτη δόση θα εισαχθεί ποσό έκπτωσης 1.100 ευρώ (11.000Χ10%).
 

3η Περίπτωση: Η βάσει συμβιβασμού οφειλή είναι μεγαλύτερη από το ήδη βεβαιωθέν ποσό (προβεβαίωση στην οποία έχει καταβληθεί μέρος.
Ενέργειες Δ.Ο.Υ.:
α) προκαταβόλλεται το 20% της βάσει συμβιβασμού οφειλής με διπλότυπο δήλωσης και βεβαιώνεται το υπόλοιπο της διαφοράς του συμβιβοσμού από την προβεβαίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 .
β) αποστέλλει σημείωμα στην Ομάδα Εσόδων-TAXIS, για τη μετατροπή του υπολοίπου της προβεβοίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3888/2010.
Π.χ.
• Ποσό Συμβιβασμού= 15.000 ευρώ.
• Προβεβαιωση= 10.000 ευρώ
• Καταβληθέν ποσό στην προβεβαίωση=6.000 ευρώ.
• Είσπραξη του 20% (15,000χ20%=3.000ευρώ), με διπλότυπο δήλωσης και ταυτόχρονη βεβαίωση Χ.Κ. για τη διαφορά (Συμβιβασμός 15.000-10.000 ευρώ η προβεβαίωση=5.000 ευρώ),δηλ. βεβαίωση=5.000, προκαταβολή=3.000 ευρώ, υπόλοιπο=2 000 ευρώ σε τέσσερις δόσεις των 500 ευρώ (αριθμός δόσεων 4+1 προκαταβολή=5). Στην πρώτη δόση μετά την προκαταβολή (δεύτερη για το σύστημα θα εισαχθεί ποσό έκπτωσης 200 ευρώ (2.000χ10%).
• Το καθεστώς των δόσεων του ανοικτού υπολοίπου της προβεβαίωσης (10.000-6.000=4.000), ορίζετοι σε οκτώ δόσεις και στη πρώτη δόση θα εισαχθεί ποσό έκπτωσης 400 ευρώ (4.000χ10%).

Σημείωση: Η χορήγηση της έκπτωσης του 10% χορηγείται με την προϋπόθεση της ολικής εξόφλησης στην ημερομηνία της πρώτης δόσης και των δύο οφειλών που έχουν βεβαιωθεί στον επιτηδευματία, μετά από την πράξη συμβιβασμού κοι την προκαταβολή του 20% ( περίπτωση που το ποσά του συμβιβασμού είναι μεγαλύτερο του ήδη βεβαιωθέντος ποσού).
 

Γ. Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΒΕΒΑΙΩΣΗ.
 

1η Περίπτωση: Η βάση συμβιβασμού οφειλή είναι ίση με το ήδη βεβαιωθέν ποσό (προβεβαίωση η οποία έχει εξοφληθεί).
Ενέργειες Δ.Ο.Υ.: Προβαίνει στη επίλυση της διαφοράς χωρίς να απαιτείτο καμία ενέργεια στο ήδηβεβαιωθέν ποσό (προβεβαίωση).
 

2η Περίπτωση: Η βάση συμβιβασμού οφειλή είναι ίση με το ήδη βεβαιωθέν ποσό (προβεβαίωση η οποίο είναι ανεξόφλητη).
Ενέργειες Δ.Ο.Υ.:

α) προκαταβάλλεται το 20% της βάσει συμβιβασμού οφειλής με διπλότυπο δήλωσης,

β) διαγράφει στην οφειλή της προβεβαιωσης το ποσό της προκαταβολής με ΑΦΕΚ.

γ) αποστέλλει αημείωμο στην Ομάδα Εσόδων-TAXIS, για τη μετατροπή του ήδη βεβαιωθέντος ποσού (προβεβαίωση),σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3888/2010.
π.χ.
• Ποσό Συμβιβασμού=10.000 ευρώ.
• Προβεβαίωση=10.000 ευρώ (ανεξόφλητη).
• Είσπραξη του 20% (10.000χ20%=2.000ευρώ), με διπλότυπο δήλωσης κσι ταυτόχρονη βεβαίωση Χ.Κ. του ποσού της προκαταβολής.
• ΑΦΕΚ=2.000( η προκαταβολή).
• Το κσθεστώς των δόσεων του ανοικτού υπολοίπου της προ βεβαίωσης, καθορίζεται σε οκτώ δόσεις (8) και έτη πρώτη δόση θα εισαχθεί ποσό έκπτωσης 800 ευρώ (10.000-2.000 η προκαταβολή = 8000χ 10%).
 

3η Περίπτωση; Η βάση συμβιβασμού οφειλή είναι ίση με το ήδη βεβαιωθέν ποσό (προβεβαίωση στην οποία έχει καταβληθεί μέρος.
Ενέργειες Δ.Ο.Υ.:

α) προκαταβάλλεται το 20% της βάσει συμβιβασμού οφειλής με διπλότυπο δήλωσης,

β) διαγράφει στην οφειλή της προβεβαίωσης το ποσό της προκαταβολής με ΑΦΕΚ.

γ) αποστέλλει σημείωμα στην Ομάδα Εσόδων-TAXIS, γισ τη μετατροπή του ήδη βεβαιωθέντος ποσού (προβεβαίωση),σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3888/2010.
Π.χ.
• Ποσό Συμβιβασμου=13.000 ευρώ.
• Προ βεβαίωση =13.000 ευρώ
• Καταβληθέν ποοό στην προβεβαίωση=6.000 ευρώ.
♦ Είσπραξη του 20% (13.000χ20%=2.600ευρώ), με διπλότυπο δήλωσης κοι ταυτόχρονη βεβαίωση Χ.Κ. του ποσού της προκαταβολής.
♦ ΑΦΕΚ = 2.600( η προκαταβολή).
♦ Το καθεστώς των δόσεων του ανοικτού υπολοίπου της προβεβαίωσης (13.000-6.000 καταβολή=7.000-2.600 ΑΦΕΚ=4,400 ανοικτό υπόλοιπο), καθορίζεται σε οκτώ δόσεις (8), των 550 ευρώ. Στη πρώτη δόση θα εισαχθεί ποσό έκπποσης 440 ευρώ (ανοικτό υπόλοιπο= 4.400χ10%).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο