Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-11-2010 ]

ΠΟΛ.1151/3.11.2010 Έκδοση εισιτηρίων θεαμάτων μηχανογραφικά με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988 ευρισκομένων σε χώρους τρίτων.

(Έκδοση εισιτηρίων θεαμάτων μηχανογραφικά με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988 ευρισκομένων σε χώρους τρίτων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄ - Γ΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Γ. Εμμανουήλ, Κ. Κομπολίτου
Τηλέφωνο : 210 3610065, 210 3640870
FΑΧ : 210 3615052


ΠΟΛ 1151


ΘEMA: Έκδοση εισιτηρίων θεαμάτων μηχανογραφικά με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988 ευρισκομένων σε χώρους τρίτων.

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα προς την Υπηρεσία μας, αναφορικά με τη διαδικασία μηχανογραφικής έκδοσης εισιτηρίων θεαμάτων από τρίτους, για λογαριασμό των εκμεταλλευτών αυτών, οι οποίοι (τρίτοι) αναλαμβάνουν την πώληση –
διάθεση των εισιτηρίων (και ενημέρωση των εκμεταλλευτών), μέσω λογισμικού προγράμματος διαχείρισης εισιτηρίων και μέσω δικών τους, ή άλλων συνεργαζόμενων με αυτούς σημείων διανομής, με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988 δηλωμένων από του εκμεταλλευτές των θεαμάτων, αλλά ευρισκόμενων στους χώρους των τρίτων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1, 18 παρ. 3 και 19 παρ.1Βδ του Κ.Β.Σ (π.δ. 186/1992), όπως ισχύουν, προκύπτει ότι τα εισιτήρια είναι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, που εκδίδονται με τη μορφή θεωρημένων δίπτυχων ή τρίπτυχων αντιτύπων (αντί διπλότυπων ή τριπλότυπων) για την εξυπηρέτηση ορισμένων μορφών συναλλαγών.

2. Εξ άλλου, με τη εγκύκλιο 10112311/66/0015/ΠΟΛ.1019/29.1.2008 έγινε δεκτό ότι τα εισιτήρια θεαμάτων είναι δυνατόν να εκδίδονται μηχανογραφικά με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν. 1809/1988, υπό την προϋπόθεση ότι, είτε δεν υπάρχουν ειδικοί φόροι, κρατήσεις κ.λ.π. είτε, εάν υπάρχουν, αποδίδονται με ειδικά προβλεπόμενη διαδικασία από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και πάντως όχι προκαταβολικά πριν τη θεώρησή τους.

3. Ακόμη με την εγκύκλιο 1149460/1236/0015/ΠΟΛ.1139/30.5.1994 συμπεριλήφθηκαν και τα εισιτήρια θεαμάτων σε αυτά που μπορεί να διατίθενται από τρίτους για λογαριασμό του εκδότη τους (πέραν των εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων, όπως είχε γίνει ήδη δεκτό με την παράγραφο 13.2.4. της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992 του Κ.Β.Σ.)

4. Επί πλέον, όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (έγγραφα 1061423/551/0015/7.9.2000 και 1084020/899/0015/25.11.2003) η εκτύπωση δελτίων αποστολής ή τιμολογίων από τον εκδότη αυτών σε χώρους τρίτων που συνδέονται on line με το κεντρικό είναι δυνατή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εφόσον τα παραπάνω στοιχεία (μετά την ισχύ της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003)
εκδίδονται με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. η οποία δηλώνεται και εγκαθίσταται σε επαγγελματικό χώρο του εκδότη.

5. Περαιτέρω, από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 18α παρ. 1 και 2) του Κ.Β.Σ., για τη διευκόλυνση των συναλλαγών μεταξύ επιτηδευματιών, προβλέπεται ευθέως η ανάθεση τιμολόγησης σε τρίτους με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζονται ρητά, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η υποχρέωση κατάθεσης σχετικού συμφωνητικού στη Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου.

6. Ενόψει των ισχυουσών διατάξεων και κατ’ αναλογία των διοικητικών θέσεων που αναφέρονται στην έκδοση εισιτηρίων θεαμάτων, και δεδομένου ότι, κατά συνήθη πρακτική, οι εκμεταλλευτές θεαμάτων διαθέτουν τα εισιτήρια στο κοινό μέσω τρίτων και από χώρους που εκμεταλλεύονται αυτοί (τρίτοι), γίνεται δεκτό ότι οι φορολογικοί μηχανισμοί του ν. 1809/1988, με τους οποίους εκδίδονται μηχανογραφικά τα εισιτήρια θεαμάτων, μπορεί να εγκατασταθούν εκτός των επαγγελματικών χώρων του φορολογικά υπόχρεου (εν προκειμένω εκμεταλλευτή του θεάματος) σε εγκατάσταση τρίτου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Υποβολή γνωστοποίησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν.1809/1988, ανά τρίτο και τόπο εγκατάστασης του φορολογικού μηχανισμού.

β) Κατάθεση έγγραφης συμφωνίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του εκδότη των εισιτηρίων, μεταξύ αυτού και του τρίτου, από την οποία να προκύπτουν ο τρόπος έκδοσης - εκτύπωσης των εισιτηρίων, οι χώροι διανομής αυτών, τα θεάματα που αφορά, καθώς και
η συμφωνούμενη αμοιβή ή ο τρόπος που αυτή προκύπτει.

7. Τέλος, αναφορικά με αιτήματα για εξαίρεση από τη σήμανση του αντιτύπου του εισιτηρίου που προορίζεται για τον έλεγχο εισόδου, λόγω τεχνικών δυσκολιών, σας γνωρίζουμε ότι από τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η σήμανση όλων των αντιτύπων (υποχρεωτικά ή προαιρετικά εκδιδόμενων) των φορολογικών στοιχείων και κατά συνέπεια τα εν λόγω αιτήματα δεν δύνανται να ικανοποιηθούν. Όμως θέτουμε υπόψη των ενδιαφερομένων και για διευκόλυνσή τους ότι με την ΠΟΛ.1229/3.9.1998 έχει γίνει δεκτό στο αντίτυπο που προορίζεται για τον πελάτη ότι μπορεί να υπάρχει μικρό διάστικτο τμήμα το οποίο και να αποκόπτεται κατά την είσοδο του θεατή προς ακύρωση του εισιτηρίου, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του ελέγχου κατά την είσοδο, και αφετέρου ότι στα μηχανογραφικά με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία ως στέλεχος θεωρείται το αποθηκευμένο στη μνήμη του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (άυλο) αντίτυπο.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΜΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο