Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-11-2010 ]

ΙΚΑ Εγκύκλιος Αρ. 75/1.11.2010 Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)

(Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.))

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα 1/11/2010
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242 - 247
: 210 52 15 237 & 239
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 75

ΘΕΜΑ : «Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/2001) όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 3 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/τ.Α΄/2010), καθώς επίσης και των με αριθ. 30342, 30343/6-3-2002 Α.Υ.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 337/τ.Β΄/2002), Φ11321/1272/67/22-2-2006 Α.Υ.Α.Κ.Π. (ΦΕΚ 272/τ.Β΄/2006), Φ11321/25439/1831/23-2-2006 Α.Υ.Α.Κ.Π. (ΦΕΚ 273/τ.Β΄/2006) και 15527/639/2-8-2010 Α.Υ.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 1359/τ.Β΄/2010), που αφορούν στους όρους σύστασης και λειτουργίας των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης, τη διαδικασία ασφαλιστικής τακτοποίησης των εργαζομένων που παραχωρούνται σε έμμεσους εργοδότες και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :


ΣΥΣΤΑΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Π.Α. - ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) είναι οι εταιρείες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή εργασίας από μισθωτούς τους σε άλλον εργοδότη (έμμεσο εργοδότη) με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης.

Ως προσωρινή απασχόληση νοείται η εργασία, η οποία παρέχεται σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης) για περιορισμένο χρονικό διάστημα από μισθωτό, ο οποίος συνδέεται με τον εργοδότη του (άμεσος εργοδότης) με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.), επιτρέπεται να συσταθεί μόνο με την εταιρική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων ογδόντα τριών ΕΥΡΩ (176.083 €).

Οι Ε.Π.Α. δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλη δραστηριότητα εκτός από, α) μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεως εργασίας, για την οποία απαιτείται ειδική άδεια, που χορηγείται κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του π.δ. 160/1999 (ΦΕΚ 157/τ.Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει και β) αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις.

Κάθε Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης προκειμένου να λάβει από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την κατά το άρθρο 21 του Ν.2956/2001 Ειδική Άδεια, υποχρεούται να καταθέσει δύο (2) εγγυητικές επιστολές Τραπέζης (για ενημέρωσή σας επισυνάπτεται πίνακας με Ε.Π.Α. που έχουν λάβει σχετική άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις).

Η πρώτη δίδεται ως εγγύηση για τη διασφάλιση των αποδοχών των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών της Ε.Π.Α. και πρέπει να έχει απεριόριστη ισχύ. Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η δεύτερη δίδεται ως εγγύηση για τη διασφάλιση των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών των προσωρινά απασχολουμένων μισθωτών της Ε.Π.Α. και κατατίθεται στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..

Οι Ε.Π.Α. έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εργοδότη.

Για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης απαιτείται προηγούμενη έγγραφη σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ της Ε.Π.Α. (άμεσος εργοδότης) και του μισθωτού και σε αυτήν πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται οι όροι εργασίας και η διάρκειά της, οι όροι παροχής της εργασίας στον ή στους έμμεσους εργοδότες, οι όροι αμοιβής και ασφάλισης του μισθωτού, οι λόγοι της παραχώρησης του εργαζόμενου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο πρέπει να γνωρίζει ο μισθωτός αναφορικά με την παροχή της εργασίας του.

Οι αποδοχές του μισθωτού που δεν παρέχει εργασία σε έμμεσο εργοδότη δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις προβλεπόμενες στην εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Απασχόληση του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη επιτρέπεται μόνο μετά την κατάρτιση της σύμβασης με τον άμεσο εργοδότη.

Η διάρκεια της απασχόλησης του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ενδεχόμενες ανανεώσεις που γίνονται εγγράφως, δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από δώδεκα μήνες.

Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η υπέρβαση της διάρκειας αυτής με μέγιστο όριο τους δεκαοκτώ (18) μήνες, αν ο προσωρινά απασχολούμενος αναπληρώνει μισθωτό του οποίου η σύμβαση για οποιονδήποτε λόγο είναι σε αναστολή.

Σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων που τίθενται από την παρούσα παράγραφο, επέρχεται μετατροπή της υπάρχουσας σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη.

Με σύμβαση, που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ της Ε.Π.Α. και του έμμεσου εργοδότη, ορίζονται ειδικότερα τα του τρόπου αμοιβής και ασφάλισης του εργαζόμενου για το χρόνο που ο μισθωτός προσφέρει τις υπηρεσίες του στον έμμεσο εργοδότη, όπως και οι λόγοι της παραχώρησης του εργαζομένου.

ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Υπόχρεος, έναντι του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., εργοδότης θεωρείται η Ε.Π.Α. η οποία απογράφεται υποβάλλοντας στο αρμόδιο Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας της, εκτός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την απογραφή Α.Ε., αντίγραφα της Ειδικής Άδειας Λειτουργίας και των συμβάσεων που έχει συνάψει με τους προσωρινά απασχολούμενους και τους έμμεσους εργοδότες.

Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, χορηγείται στην Ε.Π.Α. «Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανομένου Προσωπικού» όπου καταχωρίζεται το μόνιμο και το προσωρινά απασχολούμενο προσωπικό της.

Δεν απαιτείται καταχώριση των προσωρινά απασχολουμένων στο Ε.Β.Κ.Ν.Π. του έμμεσου εργοδότη.

Στους επιτοπίους ελέγχους των αρμοδίων οργάνων του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., του Σ.ΕΠ.Ε. ή ΜΙΚΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ θα πρέπει να επιδεικνύονται τα αντίστοιχα έγγραφα στοιχεία (συμβάσεις, πίνακες προσωπικού κ.λ.π.), από τα οποία να προκύπτει ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα είναι προσωρινά απασχολούμενοι και έχουν διατεθεί στον έμμεσο εργοδότη από Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης.

Εάν από τη σύμβαση δεν προβλέπεται ότι υπόχρεος για την καταβολή των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών είναι ο άμεσος εργοδότης (Ε.Π.Α.), τότε η Ε.Π.Α και ο έμμεσος εργοδότης είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος υπεύθυνοι έναντι του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού με σύμβαση ή σχέση εργασίας για την ικανοποίηση των μισθολογικών δικαιωμάτων του και για την καταβολή των ασφαλιστικών του εισφορών.

Οι ως άνω περιπτώσεις θα αντιμετωπίζονται από τις Μονάδες μας βάσει οδηγιών που θα λαμβάνουν από τη Διοίκηση του Ιδρύματος μετά από σχετική αλληλογραφία.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Ε.Π.Α. ΣΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Ε.Τ.Ε.ΑΜ.
(σχετ. το Φ.80000/οικ.13750/458/02-06-2010 συν/νο έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.)

Όπως προαναφέρθηκε τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, καθώς και την ασφάλιση του προσωπικού τους, είχαν ρυθμισθεί αρχικά με τα άρθρα 20 και 22 του Ν.2956/2001.

Όμως, από τις διατάξεις αυτές δεν προέκυπτε σαφώς ο φορέας επικουρικής ασφάλισης των εργαζομένων στις εταιρείες προσωρινής
απασχόλησης.

Συγκεκριμένα με το άρθρο 20 του Ν.2956/2001 οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης ως εργοδότες, έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εργοδότη κατά τις κείμενες διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνεται και η υποχρεωτική υπαγωγή τους στην ασφάλιση του φορέα επικουρικής ασφάλισης που αντιστοιχεί στην ειδικότητα των εργαζομένων και στη συγκεκριμένη εργασία που παρέχουν ως μισθωτοί υπάλληλοι του ιδίου του άμεσου εργοδότη (εταιρεία προσωρινής απασχόλησης). Αντιθέτως, στην παρ. 7 του άρθρου 22 οριζόταν, ότι για την ασφάλιση ισχύουν τα προβλεπόμενα για το προσωπικό των ιδίων ειδικοτήτων του έμμεσου εργοδότη, δηλ. η ασφάλιση πραγματοποιείται στον φορέα ασφάλισης που υπάγεται το λοιπό προσωπικό του εμμέσου εργοδότη που απασχολείται στην ίδια ειδικότητα.

Με την ανωτέρω διατύπωση των άρθρων 20 και 22 του νόμου δημιουργήθηκαν ερμηνευτικά προβλήματα σχετικά με τον καθορισμό του φορέα επικουρικής ασφάλισης των συγκεκριμένων προσώπων, σε σχέση με συγκεκριμένους φορείς, όπως είναι το τ. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε., το τ. Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ. και το τ. Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων με το Φ.80000/13689/1145/14-6-2004 εγκύκλιό της προς όλους τους Ασφαλιστικούς
Οργανισμούς έκανε δεκτό ότι οι εργαζόμενοι στις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης θα πρέπει να ασφαλίζονται στο φορέα επικουρικής ασφάλισης που ασφαλίζεται και το λοιπό προσωπικό του έμμεσου εργοδότη.

Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3846/2010 αντικαθίστανται τα άρθρα 20, 22 και 24 του Ν.2956/2001.

Ειδικότερα στην παρ. 12 του άρθρ. 22 του Ν.2956/2001, όπως αυτή ισχύει, ορίζεται πλέον ρητώς, ότι οι προσωρινά απασχολούμενοι
μισθωτοί, για όσο χρόνο παραμένουν στην διάθεση της εταιρείας προσωρινής απασχόλησης, καθώς και κατά την διάρκεια της
απασχόλησής τους σε έμμεσο εργοδότη ασφαλίζονται για επικουρική σύνταξη στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., με εξαίρεση τα πρόσωπα που λόγω της ιδιότητάς τους ασφαλίζονται σε κλάδους άλλου επικουρικού φορέα.

Επομένως, βάσει των ανωτέρω διατάξεων, από 1/6/2010 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.3846/2010) τα ανωτέρω πρόσωπα σε περίπτωση που ασφαλίζονται σε άλλο επικουρικό φορέα ασφάλισης πλήν του Ε.Τ.Ε.ΑΜ., θα πρέπει να απασφαλισθούν από τον φορέα αυτό και να υπαχθούν στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ..

Πρόσωπα που εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και ασφαλίζονται σε άλλο επικουρικό φορέα λόγω ιδιότητας είναι :

α) Μηχανικοί που ασφαλίζονται στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του (άρθρ. 13 του Ν.3518/2006). Στα πρόσωπα αυτά περιλαμβάνονται οι μηχανικοί που απασχολούνται ως μισθωτοί και ασφαλίζονται στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.

β) Δικηγόροι που ασφαλίζονται στον Τομέα Επικουρική Ασφάλισης Δικηγόρων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις (άρθρ. 30 του Ν.Δ. 4114/1960).

Στα πρόσωπα αυτά περιλαμβάνονται οι δικηγόροι που ασφαλίζονται στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Κλάδου κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Η Ε.Π.Α. υποβάλλει Α.Π.Δ. (κατά τα γνωστά) για την ασφάλιση του μόνιμου και του προσωρινά απασχολούμενου προσωπικού της, ανεξάρτητα αν αυτό έχει διατεθεί σε έμμεσο εργοδότη ή όχι. Στις Α.Π.Δ., όσον αφορά τους προσωρινά απασχολούμενους, αναγράφεται ο ΚΑΔ του έμμεσου εργοδότη, οι Κωδικοί Ειδικότητας και οι Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) που αντιστοιχούν στο είδος της απασχόλησης που παρέχουν οι εργαζόμενοι σ΄ αυτόν.

Οι Ε.Π.Α. υποχρεούνται να γνωστοποιούν εγγράφως στο αρμόδιο Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας τους, τις βασικές μεταβολές των στοιχείων τους (αλλαγή έδρας, υπευθύνων, επωνυμίας, κ.λ.π.) στις προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες. Εξυπακούεται ότι θα δηλώνονται και τυχόν Παραρτήματα που διατηρούν και απασχολείται σ΄ αυτά μόνιμο προσωπικό.

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ - ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π.

Σε περιπτώσεις υποβολής καταγγελιών – δηλώσεων απασχόλησης από προσωρινά απασχολουμένους, αρμόδιο για τη διεκπεραίωσή τους θα είναι το Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του εργοδότη (Ε.Π.Α.) στο οποίο θα διαβιβάζεται σχετική έκθεση ελέγχου από το Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στην περιοχή του οποίου έλαβε χώρα η απασχόληση.

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και κατά τη διεκπεραίωση όλων των σημειωμάτων. Εξυπακούεται ότι η σύνταξη τυχόν καταλογιστικών πράξεων θα γίνεται από την ίδια μονάδα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (έδρας της Ε.Π.Α.).

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας χορηγούνται στις Ε.Π.Α. χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν οφειλές του έμμεσου εργοδότη με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση παραχώρησης προσωρινά απασχολούμενου προσωπικού.

Ομοίως χορηγούνται βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας  στους έμμεσους εργοδότες χωρίς να ερευνώνται τυχόν οφειλές της εταιρείας προσωρινής απασχόλησης η οποία του έχει διαθέσει προσωρινά απασχολούμενο προσωπικό.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Ε.Π.Α.

Στη με αριθ. 15527/639/2-8-2010 Α.Υ.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ/τ.Β΄/2010) που επισυνάπτεται κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις που αφορούν στη λειτουργία των Ε.Π.Α. ανάλογα με τη σοβαρότητά τους. Για κάθε διαπιστωθείσα παράβαση επιβάλλεται αυτοτελώς αρχικά ποσό προστίμου (από το Σ.ΕΠ.Ε.), που καθορίζεται σε άμεση συνάρτηση με τη σοβαρότητα της συγκεκριμένης παράβασης.

Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) σε περίπτωση που διαπιστώνουν παραβάσεις αναφορικά με τη λειτουργία των Ε.ΠΑ. ενημερώνουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και αντιστρόφως. Οι ως άνω κατά περίπτωση επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις, για παράβαση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία των Ε.Π.Α., είναι ανεξάρτητες, ως ειδικότερες, από τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για διαπιστωθείσες παραβάσεις των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν μέσα στα πλαίσια του πεδίου εφαρμογής τους.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
α/α
ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο