Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-11-2010 ]

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ.: Ε40/712/1.11.2010 Παράταση υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών Ν.Π.Δ.Δ.

(Παράταση υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών Ν.Π.Δ.Δ.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 1/11/2010
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/712

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Κ. Ανδρεόπουλος
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ


ΘΕΜΑ : «Παράταση υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών Ν.Π.Δ.Δ.»
ΣΧΕΤ. : Η εγκύκλιο 58/10 Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Όπως σας είναι ήδη γνωστό, με τις διατάξεις των άρθρ. 84 & 86 του Ν.3655/2008 από 1/8/2008 και μετά, ο ειδικός Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) εντάχθηκε στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ως Τομέας με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια με την επωνυμία «Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ.).

Ακολούθως με τις διατάξεις του άρθρ. 65 παρ. 2, του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 τ.Α΄) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου «Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ.» του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. εντάσσεται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.).

Οι ασφαλισμένοι του εντασσόμενου Τομέα καθίστανται ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και διέπονται, από την ένταξής τους (1/8/2010) και μετά από τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου αυτού, καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Προκειμένου να καθοριστούν τα πακέτα κάλυψης (Κ.Π.Κ.), εργοδοτών Ν.Π.Δ.Δ., ώστε να υποβληθούν Α.Π.Δ. για τους παραπάνω ασφαλισμένους και να απεικονιστεί ορθά η ασφάλιση των υπόψη προσώπων, να προσαρμοστούν τα μηχανογραφικά συστήματα Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αποφάσισε την Παράταση Υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) για χρονική περίοδο απασχόλησης Γ΄ τριμήνου 2010 έως 31/1/2011 με κατάθεση μαγνητικών μέσων στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. χωρίς την επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης (Π.Ε.Π.Ε.Ε.).

Η παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. για το Γ΄ τρίμηνο 2010 ισχύει και για εργοδότες Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε.,. εφόσον η παρεχόμενη απασχόληση είναι ασφαλιστέα σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.

Η Α.Π.Δ. Δ΄ τριμήνου 2010 θα γίνει κατά τα γνωστά στις ορισθείσες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις ημερομηνίες υποβολής.
Επισημαίνεται ότι, η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. θα γίνεται εντός των νομίμων προθεσμιών.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
α/α
ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο