Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-08-1996 ]

ΠΟΛ.1226/1.8.1996 Κοινοποίηση διατάξεων του Π.Δ. 218/1996 "Οργανισμός του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)"

(Κοινοποίηση διατάξεων του Π.Δ. 218/1996 "Οργανισμός του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)" )

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕΚοινοποίηση διατάξεων του Π.Δ. 218/1996 "Οργανισμός του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)"
1088265/967/Α0006/ΠΟΛ. 1226/1.8.1996

1. Οπως σας είναι γνωστό, με τις διατάξεις του Ν.2343/1995 "Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 211/Α/11.10.1995), που σας κοινοποιήθηκε με την αριθμ. 1143430/1378/0006Β/ΠΟΛ. 1328/22.12.1995 εγκύκλιο του Υπουργείου μας, συστήθηκε στο Υπουργείου
Οικονομικών υπηρεσία με τον τίτλο "Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)" υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών και της οποίας προϊσταται Ειδικός Γραμματέας.


2. Με το Π.Δ. 218/1996 "Οργανισμός του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)" που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 168/Α'/24.7.1996, καθορίσθηκαν τα θέματα οργάνωσης, εσωτερικής διάρθρωσης, κατανομής αρμοδιοτήτων, στελέχωσης και λειτουργίας των επιμέρους υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και οι καταργούμενες
διωκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των παραπάνω υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. και παύσης λειτουργίας των καταργούμενων υπηρεσιών, θα οριστεί με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

3. Τα θέματα κανονισμού λειτουργίας του Σ.Δ.Ο.Ε., δικαιωμάτων και καθηκόντων των υπαλλήλων αυτού, θα καθορισθούν με άλλο Προεδρικό Διάταγμα, που προωθείται για έκδοση.

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ. 218/1996):

α) Το Σ.Δ.Ο.Ε. διαρθρώνεται σε Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες.

β) Η Κεντρική Υπηρεσία του Σ.Δ.Ο.Ε. συγκροτείται από το Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε. και τις εξής Διευθύνσεις και Τμήματα αυτών:

- Δ/νση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων και Δίωξης
Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων, Τεκμηρίωσης & Ανάλυσης
Τμήμα Επιχειρησιακών Σχεδίων Ελέγχων & Δίωξης Φοροδιαφυγής
Τμήμα Επιχειρησιακών Σχεδίων Ελέγχων & Δίωξης Λαθρεμπορίου
Τμήμα Επιχειρησιακών Σχεδίων Ελέγχων & Δίωξης Ναρκωτικών & Οπλων
Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Συντονισμού

- Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Αμοιβαίας Συνδρομής και Επανελέγχου
Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
Τμήμα Συντονισμού & Υποστήριξης Μέσων Δίωξης

γ) Συστήνεται μία υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε. επιπέδου Διεύθυνσης σε κάθε Διοικητική Περιφέρεια (δηλαδή 13 υπηρεσίες συνολικά σε όλη τη χώρα) με τίτλο "Περιφερειακή Διεύθυνση...." συμπληρούμενο με το όνομα της οικείας Διοικητικής Περιφέρειας (π.χ. Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής).

- Ως έδρες των παραπάνω Περιφερειακών Διευθύνσεων ορίσθηκαν η Θεσσαλονίκη, η Κομοτηνή, η Κοζάνη, τα Ιωάννινα, η Λάρισα, η Κέρκυρα, η Πάτρα, η Λαμία, η Τρίπολη, η Μυτιλήνη, η Ρόδος, το Ηράκλειο και το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Αθηνών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιά.

- Ορισμένα Τμήματα των παραπάνω Περιφερειακών Διευθύνσεων θα λειτουργούν σε άλλες πόλεις και ειδικότερα:
Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ένα Τμήμα Δράσης θα λειτουργεί στην Καβάλα και το Τμήμα Ναρκωτικών Οπλων και Θαλασσίων Ελέγχων θα λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη.
Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Ηπείρου, ένα Τμήμα Δράσης και το Τμήμα Ναρκωτικών, Οπλων & Θαλασσίων Ελέγχων θα λειτουργεί στην Ηγουμενίτσα.

Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Θεσσαλίας ένα Τμήμα Δράσης και το Τμήμα Ναρκωτικών, Οπλων & Θαλασσίων Ελέγχων θα λειτουργεί στο Βόλο. Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Πελοποννήσου, ένα Τμήμα Δράσης και το Τμήμα Ναρκωτικών, Οπλων & Θαλασσίων Ελέγχων θα λειτουργεί στην Καλαμάτα.

δ) Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, διαρθρώνονται στις εξής Υποδιευθύνσεις και Τμήματα, η κάθε μία:

- Υποδ/νση Ελέγχων & Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
Τμήμα Προγραμματισμού & Συντονισμού Ελέγχων & Δίωξης
Τμήμα Ειδικών Ελέγχων & Ερευνών
Τμήματα Δράσης (15 τμήματα η Περ. Δ/νση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής και 10 τμήματα η Περ.
Δ/νση Κεντρ. Μακεδονίας)

- Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικών, Οπλων & Θαλασσίων Ελέγχων
Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών & Οπλων
- Τμήμα Θαλασσίων Ελέγχων
- Υποδ/νση Διοικητικής Υποστήριξης

Τμήμα Διοικητικού & Μέσων Δίωξης

Τμήμα Δικαστικού & Διαδικασιών

- Τμήμα Διαχείρισης Δεδομένων και Τηλεπικοινωνιών
(Αυτοτελές Τμήμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης)

ε) Οι λοιπές Περιφερειακές Διευθύνσεις Σ.Δ.Ο.Ε. διαρθρώνονται στα εξής τμήματα και γραφεία η κάθε μία:

Τμήματα Ελέγχων & Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
(3 τμήματα η κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση)

Τμήμα Ναρκωτικών, Οπλων & Θαλασσίων Ελέγχων
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Διαχείρισης Δεδομένων & Τηλεπικοινωνιών
Γραφείο Δικαστικού

στ) Καταργούνται η Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικού Εγκλήματος, η ΥΠ.Ε.Δ.Α. και τα παραρτήματα αυτής, οι Ε.Υ.Τ.Ε. και τα Παραρτήματα αυτών, καθώς και το Τμήμα Λοιπών Μέσων Δίωξης της Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνείων και οι αρμοδιότητες αυτών θα ασκούνται από το Σ.Δ.Ο.Ε.

- Οι αρμοδιότητες της ΔΙ.Π.Ε.Α. Αθηνών και Θεσσαλονίκης, που αφορούν τον τομέα της δίωξης, περιέρχονται στο Σ.Δ.Ο.Ε.

- Τα τμήματα της Διεύθυνσης Ελέγχων Τελωνείων: Δίωξης Λαθρεμπορίου & Λοιπών Παραβάσεων, Δίωξης Ναρκωτικών & Οπλων και Πληροφοριών Cis-Scent θα ασκούν τις αρμοδιότητές τους, μόνο σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις, που χειρίζονται τα Τελωνεία.

5. Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, με αντίγραφο του ΦΕΚ 168/Α/24.7.96 (στο οποίο δημοσιεύθηκε το Π.Δ.218/1996), παρακαλούνται:

α) Να φροντίσουν να λάβουν γνώση του εγγράφου αυτού και του περιεχομένου του Π.Δ.218/1996, ενυπόγραφα, όλοι οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας τους και

β) να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες, κατά λόγο αρμοδιότητά τους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο