Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με τις Κ.Υ.Α. 1.4773/Οικ. 3.869/5.4.2011 και Κ.Υ.Α. αριθμ. 2.4251/οικ.3.479/28.2.2012.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-11-2010 ]

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 0.18808/0ικ.3.3073/18.10.2010 Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 20 - 49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ')

(Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 20 - 49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ'))

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. 0.18808/0ικ.3.3073
(ΦΕΚ Β' 1659/ 18.10.2010) 

Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 20 - 49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ').
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).
 
2. Το Π.Δ. 189/09 (ΦΕΚ 221 Α/5-11-2009): «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 24/10 (ΦΕΚ 56/Α) και 28/10 (ΦΕΚ 64/Α) και ισχύει.
 
3. To Π.Δ 89/2010 (ΦΕΚ 154/Α) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
 
4. Το Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α) Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.
 
5. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20072013 και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 10 παρ. 5, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013.
 
6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/2009 (ΦΕΚ 2234/Β) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
 
7. Την παράγραφο 2, περίπτωση ια του άρθρου 9 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α) «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 
8. Την υπ' αριθμόν οικ. 190261/26.2.2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας (ΦΕΚ 366/16-3-2007, τ.Β'), Έγκριση τροποποιημένου καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.»".
 
9. Την υπ' αριθμόν 45549/ΕΓΔΕΚΟ900/9-11-2006 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και Οικονομίας & Οικονομικών περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε." (ΦΕΚ 85/21112006, τ. ΥΟΟΔ), όπως αυτή ισχύει τροποποιηθείσα με τις υπ' αριθμούς 42830/ ΕΓΔΕΚΟ3412/3-9-2009 (ΦΕΚ 384/392009, τ. ΥΟΟΔ) και 28728/ΕΓΔΕΚΟ730/2-7-2010 (ΦΕΚ 232/2-7-2010, τ. ΥΟΟΔ) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.
 
10. Την υπ' αριθμ. 32000/ΕΓΔΕΚΟ 835/21.07.2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, περί ορισμού Διευθύνοντος Συμβούλου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» (ΦΕΚ 249/21.07.2010, τ. ΥΟΟΔ).
 
11. Την από 1232007 ανακοίνωση της καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε." (ΦΕΚ 1831/1-3-2007, τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
 
12. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α) για την Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», όπως ισχύει.

13. Το Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.
 
14. Το Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύει.
 
15. Το Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Απασχόλησης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία μετονομάσθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, όπως ισχύει.
 
16. Την με αριθμό 36952/1275/20.5.2008 (ΦΕΚ 986/Β/28 508) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 107900/16.3.2001 (ΦΕΚ 599/Β/21.5.2001) ως τροποποιηθείσα ισχύει, κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007,
 
17. Τη με αριθμό οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (20072013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης», όπως εκάστοτε ισχύει.
 
18. Την υπ' αριθμ. 2672/09 (ΦΕΚ 2408 Β/31-2-2009) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».
 
19. Την υπ.αριθμ. 46500/1914 (ΦΕΚ 1642/Β/14.10.2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί "Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα".
 
20. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει.
 
21. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/ 2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.
 
22. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ για στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (EE L379/5, 28.12.2006).
 
23. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα.
 
24. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 σχετικά με την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των αρ. 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).
 
25. Την Οδηγία 97/81/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με τη συμφωνίαπλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης που συνήφθη από την UNICE, το CEEP και την CES (ΕΕΕΚ L 14/20-01-1998).
 
26. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C/2007/5534/ 12112007 σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
 
27. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων.
 
28. Την υπ' αριθμ. 2007/C/272/05 ανακοίνωση της Επιτροπής για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις.
 
29. Την με αριθμό Ε (2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός CCI2007GR6UN5001).
 
30. Την υπ' αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/ Β) Υπουργική Απόφαση Σ.Δ.Ε. (ΥΠΑΣΥΔ) του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
31. Την υπ' αριθμ. 124125/ 221208 πράξη αποδοχής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί εγκρίσεως του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
 
32. Την υπ' αριθμ. 64699/5812/19.9.2008 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας "Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" στην "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε."" (ΦΕΚ 2059/Β/6.10.2008), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 9.7682/οικ.6.955/03.06.2009 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1253 Β') και όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 0.13463/οικ.6.2366 (ΦΕΚ 1170/Β/4-8-2010) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
 
33. Την εκάστοτε Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας για Διάθεση πιστώσεων από το Π.Δ.Ε. για την εφαρμογή των δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος.
 
34. Το ν. 2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 247/Α/27.11.95).
 
35. Το ν.δ. 356/1974 "Περί Κωδικός Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων" (ΦΕΚ 90/Α/5.4.1974) όπως ισχύει.

36. Τη Σύσταση 2003/361 (ΕΚ) της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 124 της 20/05/2003).
 
37. Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Οικονομίας (C0M(2008) 800/26.11.2008), με το οποίο αποφασίσθηκε η λήψη έκτακτων μέτρων για την ανάπτυξη και την απασχόληση με σκοπό την τόνωση της ζήτησης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή οικονομία.
 
38. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 140 της 30/04/2004 σ. 0001 0134).
 
39. Την υπ' αριθμ. 28η Απόφαση της από 5/8/2010, 8η Συνεδρίασης του Δ.Σ. της εταιρείας «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.», με την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση του προγράμματος με τίτλο «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ».
 
40. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη ύψους είκοσι (20) εκατ. € εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (ΣΑΕ 134/8),

αποφασίζουμε:
 
τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20 - 49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ».
 
Άρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος - Στόχος του προγράμματος
 
Το Πρόγραμμα «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20 - 49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» αφορά στην ενίσχυση Μικρών Επιχειρήσεων μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής «Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων», με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση.
 
Ειδικότερα το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά και μόνο στις Επιχειρήσεις 20 - 49 ατόμων, που δεν έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής του Κλαδικού τους Φορέα και υποβάλλουν το ανωτέρω Σχέδιο αυτοτελώς.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν οι επιχειρήσεις που απασχολούν από είκοσι (20) έως σαράντα εννέα άτομα (49) , οποιασδήποτε νομικής μορφής, και οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς\επιχορήγησης ήσσονος σημασίας (de minimis).
 
Τα Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις που συνδέονται με προκαθορισμένες κατευθύνσεις και προγραμματισμένες αλλαγές στην οργάνωση κάθε επιχείρησης, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς, όπως,

- η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά στην εισαγωγή στις επιχειρήσεις μεθόδων διοίκησης που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων (π.χ πρώτων υλών, ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού)
- η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται με την υιοθέτηση μεθόδων εργασίας και διοίκησης με σεβασμό στο περιβάλλον (π.χ διασφάλιση ποιότητας προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση αποβλήτων, νομοθεσία)
- η ενίσχυση της εξωστρέφειας που περιλαμβάνει τη προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας (π.χ τεχνικές εξαγωγών, εξαγωγικό μάρκετινγκ, προδιαγραφές σήμανσης προϊόντων), και
- η ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού κάθε βαθμίδας και κατηγορίας (εργαζομένων και επιχειρηματιών) για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων θέσεων εργασίας και για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων
 
Ειδικοί Στόχοι
- Βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μέσω της εφαρμογής σχεδίου ευέλικτης προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες
- Αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων σε αντικείμενα, που προκύπτουν από τους στόχους του υποβαλλόμενου σχεδίου προσαρμογής.
 
Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης - Χρηματοδότηση

Επιλέξιμες Περιοχές - Περίοδος Εφαρμογής
Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 A), Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α) και ισχύει.

1. Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος θα συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης), στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 - 2013.
 
Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδρομή της πράξης, θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι σχετικές εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

2. Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007−2013 ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Ε.Π «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» ορίστηκαν και οι 13 Περιφέρειες της χώρας. Οι Άξονες Προτεραιότητας εξειδικεύουν τις στρατηγικές παρεμβάσεις του Ε.Π. στην ακόλουθη χωρική κλίμακα:
− Άξονας Προτεραιότητας 4 στις οκτώ (8) Περιφέρειες Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος,
− Άξονας Προτεραιότητας 5 στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία,
− Άξονας Προτεραιότητας 6 στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα.

Η μέγιστη δημόσια δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 73.700.000 ευρώ και ενδεικτικά κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

Άξονας Προτεραιότητας Περιφέρειες Ποσό
«Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» −Άξονας Προτεραιότητας 4 (8) Περιφέρειες Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος, 34.500.000€
«Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων»−Άξονας Προτεραιότητας 5 (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. 35.500.000€
«Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων»−Άξονας Προτεραιότητας 6 (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα. 3.700.000€
  Σύνολο: 73.700.000€


(Η παράγραφος 2 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Κ.Υ.Α. αριθμ. 2.4251/οικ.3.479/28.2.2012)

3. Το πρόγραμμα εντάσσεται στον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 2: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων», Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 με κωδικό θέματος προτεραιότητας 62 της με αριθμ. 0.13463/οικ.62366 (ΦΕΚ 1170/Β'/4.8.2010) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα "Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» στην «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.».
 
4. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί μόνον υπό την προϋπόθεση εξακρίβωσης ότι αυτή δεν αυξάνει το ανώτατο ποσό (200.000 ευρώ) ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) που η οικεία επιχείρηση θα έχει λάβει κατά την περίοδο που καλύπτει το οικονομικό έτος που θα χορηγηθεί η συγκεκριμένη ενίσχυση (μία ενίσχυση ήσσονος σημασίας πρέπει να θεωρείται ότι χορηγείται κατά το χρόνο παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του εννόμου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης) και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη.
 
Οι αιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα υποβάλλονται σε χρονικές περιόδους, οι οποίες θα καθορίζονται στις προσκλήσεις που θα ανακοινώνει ο ΕΦΔ.
 
Άρθρο 3
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής
 
Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις, που απασχολούν 20 - 49 εργαζόμενους και σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην εφαρμογή αλλαγών και μέτρων αναδιάρθρωσης και προσαρμογής, τα οποία θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και επιπτώσεις στο επιχειρησιακό και εργασιακό τους περιβάλλον. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να αφορούν κατά προτίμηση αλλά όχι αποκλειστικά έναν ή περισσότερους από τους βασικούς τομείς που προαναφέρονται (άρθρο 1) Ειδικότερα:
 
Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (εκτός των τομέων που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο), οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, θα πρέπει:
Α1. Να απασχολούν 20-49 άτομα
Α2. Να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια,
Α3. Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008
Α4. Η επιχείρηση να μην έχει εξαντλήσει το ανώτατο όριο επιχορήγησης σύμφωνα με τον κανόνα de minimis (200.000) σε άλλες Προκηρύξεις που υπάγονται σε καθεστώς ενισχύσεων σύμφωνα με τον κανόνα de minimis. Επισημαίνεται ότι στον έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει και οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις, όπως εξειδικεύεται στον Οδηγό Εφαρμογής του Άρθρου 9 (Α).
Α5. Η έναρξη της υλοποίησης του Σχεδίου να μην προηγείται της ημερομηνίας της απόφασης χρηματοδότησης της πράξης. Β.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΔΕΝ έχουν Δικαίωμα συμμετοχής
Β1. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.104/2000 του Συμβουλίου.
Β2. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
B3. Οι προβληματικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 244 της 01.10.2004).
Β4. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης. Γ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 Άμεσα ωφελούμενες είναι οι επιχειρήσεις. 'Εμμεσα ωφελούμενοι είναι οι εργαζόμενοι, είτε είναι πλήρους απασχόλησης είτε έχουν περιέλθει σε «εκ περιτροπής» εργασία, είτε σε μερική απασχόληση, μέχρι την υποβολή της αίτησης προς χρηματοδότηση.
 
Άρθρο 4
Επιλέξιμες Ενέργειες
 
Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος υποχρεούνται να υλοποιήσουν Δράσεις Κατάρτισης και όπου κρίνεται απαραίτητο Δράσεις Συμβουλευτικής:

A. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, οι οποίες θα αφορούν θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, κ.α.
B. Δράσεις κατάρτισης: κατάρτιση/επανακατάρτιση του προσωπικού,

1. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Περιεχόμενο Ενέργειας
1.1 Υπηρεσίες συμβούλου προσαρμογής για την σύνταξη «Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής» της Επιχείρησης και του Ανθρώπινου Δυναμικού της.
 
Το Σχέδιο Προσαρμογής θα πρέπει να περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των δράσεων της επιχείρησης στους σχετικούς με την παρούσα πρόσκληση λειτουργικούς τομείς όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
 
Το υποβαλλόμενο σχέδιο Προσαρμογής διαμορφώνεται ανάλογα με την επιλογή της κάθε επιχείρησης για συγκεκριμένους τομείς του προγράμματος και λαμβάνοντας υπόψη τα απαιτούμενα στα κριτήρια αξιολόγησης θα πρέπει ενδεικτικά να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
 
- Στοιχεία για το είδος, το προφίλ, τον τρόπο δομής και λειτουργίας της επιχείρησης και τη δραστηριοποίησή της ή το ενδιαφέρον της για τον τομέα για τον οποίο υποβάλει το σχέδιο.
 
- Ανάλυση επιμέρους στοιχείων - δεικτών που συνηγορούν για τη συμμετοχή της επιχείρησης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και τεκμηριώνουν το επιδιωκόμενο όφελος από τη συμμετοχή αυτή
 
- Σχεδιασμός - Έναρξη Έργου Διαρθρωτικής Προσαρμογής (συγκρότηση ομάδας εργασίας, θέση στόχων, ορισμός έκτασης Έργου, επιλογή μεθοδολογίας, ανάπτυξη χρονοδιαγράμματος, σχεδιασμός διοίκησης - διαχείρισης αλλαγών, προετοιμασία ομάδας εργασίας).

- Αξιολόγηση παρούσας κατάστασης (αποτύπωση διεργασιών, benchmarking, focus groups πελατών, focus groups εργαζομένων, αξιολόγηση χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας).

- Σχεδιασμός Λύσης (σχεδιασμός διεργασιών, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός τεχνολογίας, οργανωτικός σχεδιασμός, σχεδιασμός εργασίας).

- Ανάπτυξη Λύσης (λεπτομερής ορισμός διεργασιών, σύνταξη απαιτήσεων & ανάπτυξης συστήματος, ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης, σχεδιασμός υλοποίησης, επιχειρησιακό μεταβατικό σχέδιο, πιλότοι  δοκιμές).

- Υλοποίηση (πιλότοι ευρύτερης κλίμακας και υλοποίηση κατά φάση, συστήματα μέτρησης, πλήρης υλοποίηση).

- Συνεχής Βελτίωση (συνεχής βελτίωση και μέτρηση νέων διεργασιών και συστημάτων).
 
1.2 Παράλληλα για την επιτυχή εφαρμογή του Σχεδίου Προσαρμογής θα πρέπει αυτό να περιλαμβάνει και τις προτεινόμενες πρόσθετες συμβουλευτικές υπηρεσίες στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, όπως:
 
Αναδιοργάνωση, τεχνολογική αναβάθμιση και διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών (ενέργειες που σχετίζονται με τον ανασχεδιασμό διαδικασιών, το σχεδιασμό και διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, την εφαρμογή συστημάτων μέτρησης της απόδοσης, το σχεδιασμό και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.α.) και έχουν ως στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας της εργασίας,
 
- Προβολή και προώθηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών

- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοοικονομικής μηχανικής, ανόρθωσης και διαχείρισης υποχρεώσεων προσανατολισμός στα προβλήματα ρευστότητας των επιχειρήσεων  καθώς και υπηρεσίες που αφορούν στη συνεχή ενημέρωση για ευκαιρίες χρηματοδότησης, σε προγράμματα μείωσης κόστους).
 
- Άλλα θέματα που προκύπτουν από το σχέδιο αναδιάρθρωσης
 
2. Δράσεις Κατάρτισης
Περιεχόμενο Ενέργειας
 
2.1 Οι Δράσεις Κατάρτισης αφορούν στην κατάρτιση των εργαζομένων της επιχείρησης σε θεματικά πεδία σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης ή/και με τις ανάγκες των εργαζομένων για κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων που συνάδουν με τους στόχους του Σχεδίου Προσαρμογής.
 
Παράλληλα το πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνει και οριζόντια θέματα, όπως ενδεικτικά:
- Γνώση και εξοικείωση στη χρήση ΤΠΕ
- Βασικές αρχές συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
- Βασικές αρχές διασφάλισης ποιότητας
- Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία
- Εξαγωγικές επιχειρηματικές πολιτικές και πρακτικές
- Άλλα θέματα που προκύπτουν από το σχέδιο αναδιάρθρωσης
 
2.2.1 Περιεχόμενο εκπαιδευτικού προγράμματος
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υποβάλλεται ανά θεματικό αντικείμενο κατάρτισης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και τα εξής:
- Ο τίτλος του προγράμματος
- Ο σκοπός του προγράμματος
- Αναλυτικά οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος
- Συνοπτικό και αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος
- Τα μέσα και οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν
- Η διάρκεια του προγράμματος (θεωρίαπρακτική)
 
Η κατάρτιση θα γίνεται σε πιστοποιημένες δομές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης, όπως εκάστοτε ισχύει κατά τη δημοσίευση της Πρόσκλησης.
 
2.3 Εκπαιδευτικοί Όροι
 
Ακολουθούνται οι εκπαιδευτικοί όροι σύμφωνα με το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ), όπως ισχύει κατά τη δημοσίευση της Πρόσκλησης.
 
Οι μορφές με τις οποίες δύναται να υλοποιηθεί η πρακτική άσκηση είναι είτε με μελέτες περίπτωσης (case studies) ή με εικονικά εργαστήρια είτε με κλασσικού τύπου πρακτική άσκηση.
 
Η θεωρητική κατάρτιση πραγματοποιείται από πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ. είτε σε πιστοποιημένες δομές των Κ.Ε.Κ., είτε σε πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης, όπως εκάστοτε ισχύει κατά τη δημοσίευση της Πρόσκλησης.
 
Άρθρο 5
Έναρξη και Λήξη του Έργου
 
Η διάρκεια του Έργου ανέρχεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης χρηματοδότησης της πράξης.
 
Άρθρο 6
Επιλέξιμες δαπάνες
 
6.1 Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.
 
1. Υπηρεσίες Συμβούλων
2. Κατάρτιση
 
Ως επιλέξιμες θεωρούνται οι παρακάτω δαπάνες ανά κατηγορία:
 
1. Υπηρεσίες Συμβούλων
Στην κατηγορία αυτή, οι δαπάνες αφορούν: Τεχνική Υποστήριξη (σύνταξη σχεδίου προσαρμογής, σύνταξη φακέλου υποβολής, υποβολή τεχνικού δελτίου πράξης, επίβλεψη υλοποίησης του σχεδίου και σύνταξη των περιοδικών εκθέσεων καθώς και την τελική απολογιστική έκθεση).
Δαπάνες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας, ή προσωπικού ή σε οργανωτικά συστήματα - διαδικασίες.
Ειδικότερα στην κατηγορία αυτών των δαπανών συμπεριλαμβάνονται δαπάνες εξειδικευμένων φορέων/επιχειρήσεων Συμβούλων ή ειδικών επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες Συμβούλων.
2. Κατάρτιση
Επιλέξιμες δαπάνες για την κατάρτιση είναι οι οριζόμενες στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις δαπάνες: Δαπάνες πιστοποιημένων φορέων Κατάρτισης (ΚΕΚ) Δαπάνες καταρτιζομένων (Αμοιβές καταρτιζομένων) Δαπάνες επιχείρησης (δαπάνες υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, πρώτες ύλες πχ γραφική ύλη), όπως προβλέπεται στον Οδηγό Εφαρμογής του Άρθρου 9 (Δ).


Επιπλέον διευκρινίζεται ότι:
 
Οι κατηγορίες των δαπανών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον αποδεικνύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά που προβλέπει ο Κ.Β.Σ.
 
Οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν δαπάνες, για τις οποίες έχει αναληφθεί η υποχρέωση από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης χρηματοδότησης της Πράξης και μέχρι δυο (2) μήνες από τη λήξη της υλοποίησης του έργου (φυσικού αντικειμένου).
 
6.2 Ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης
 
Η ενίσχυση θα χορηγηθεί μόνον εφόσον εξακριβωθεί ότι αυτή δεν αυξάνει το ανώτατο ποσό (200.000 ευρώ) ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) που η οικεία επιχείρηση θα έχει λάβει κατά την περίοδο που καλύπτει το οικονομικό έτος που θα χορηγηθεί η συγκεκριμένη ενίσχυση (μία ενίσχυση ήσσονος σημασίας πρέπει να θεωρείται ότι χορηγείται κατά το χρόνο παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του εννόμου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης) και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη.
 
6.3 Ανώτατα όρια επιχορηγούμενων δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία επιλέξιμων δαπανών
 

Α/Α Επιλέξιμη Κατηγορία Δαπάνης Ανώτατα όρια επιχορηγούμενων δαπανών ανά κατηγορία
1 Υπηρεσίες Συμβούλων Σύνταξη Σχεδίου Προσαρμογής και Φακέλου Υποβολής/ Επίβλεψη Υλοποίησης Σχεδίου Προσαρμογής/Υποβολη Τεχνικού Δελτίου Πράξης/ δαπάνες μετακίνησης - διαμονής - διατροφής Η αμοιβή του Συμβούλου Προσαρμογής υπολογίζεται σε 400 ευρώ ανά εργαζόμενο επί το συνολικό αριθμό απασχολουμένων της επιχείρησης. Η αμοιβή του Συμβούλου Προσαρμογής θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη (ανθρωπομήνες απασχόλησης, αμοιβή συμμετεχόντων, λοιπά έξοδα)
2 Κατάρτιση O προϋπολογισμός της κατηγορίας αυτής διαμορφώνεται βάσει της παραγράφου 6.4


6.4 Στοιχεία υπολογισμού συνολικού κόστους προγράμματος κατάρτισης
 
Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.), υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο ανέρχεται μέχρι το ποσό των δεκατριών (13,00) ευρώ, εκ των οποίων πέντε (5) ευρώ, ανά ώρα κατάρτισης είναι το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε καταρτιζόμενο, και το υπόλοιπο ποσό αφορά:
- στην αμοιβή του ΚΕΚ για τις δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης, και
- στις δαπάνες της Επιχείρησης για πρόσθετη παροχή σε πρώτες ύλες και λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης
 
Σε περίπτωση μείωσης των ανθρωποωρών κατάρτισης λόγω πραγματοποίησης απουσιών και μέχρι του ανωτάτου επιτρεπτού ορίου ανά καταρτιζόμενο το συνολικό κόστος του Προγράμματος μειώνεται με τα ποσά που αντιστοιχούν στις μη πραγματοποιηθείσες αυτές ανθρωποώρες κατάρτισης και η ΕΚΑΕ εκδίδει στη συνέχεια απόφαση αναπροσαρμογής του εγκριθέντος κόστους το αργότερο μέχρι την εξέταση της αίτησης αποπληρωμής και πριν την πληρωμή της τελευταίας δόσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής του άρθρου 9 (Δ).
 
Δεν είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από το ΕΚΤ οι ακόλουθες δαπάνες (παράγραφος 2 του άρθρου 11 του 1081/2006):

α) ανακτήσιμος φόρος προστιθέμενης αξίας
β) τόκοι επί χρεών
γ) αγορά επίπλωσης, εξοπλισμού, οχημάτων, υποδομής, ακινήτων και γηπέδων
 
Άρθρο 7
Διαδικασία Υπαγωγής στο Πρόγραμμα
 
Η διαδικασία υπαγωγής των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει δύο στάδια.
 
1ο στάδιο: Προθεσμία και διαδικασία υποβολής «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα  υπεύθυνης δήλωσης»
 
Οι Δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, ηλεκτρονικά στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (http://ait.oaed.gr), στο πλαίσιο της Σύμβασης Συνεργασίας ΟΑΕΔΕΚΑΕ.
 
Η αίτηση θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της επιχείρησης, την περιγραφή του προτεινόμενου Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής, το Εκπαιδευτικό Σχέδιο  Θεματολογία Κατάρτισης, καθώς επίσης και τα στοιχεία του α) Συμβούλου εκπόνησηςεφαρμογής του Σχεδίου Προσαρμογής και του β) Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για τον σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση της Κατάρτισης. Τα σχετικά αρχεία θα επισυναφθούν στην αίτηση σε μορφή κατά προτίμηση pdf. Επισυνάπτονται επίσης με ηλεκτρονική σάρωση, έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, ασφαλιστική/φορολογική ενημερότητα και ότι άλλο προβλέπεται στο άρθρο 8 της παρούσης.
 
Οι υποψήφιες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέχρι και την Δευτέρα 18 Απριλίου 2011 και ώρα 12η Μεσημβρινή.

(Το τελευταίο εδάφιο τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Κ.Υ.Α. 1.4773/Οικ. 3.869/5.4.2011)
 
2ο στάδιο: Αξιολόγηση σε επίπεδο πληρότητας κριτηρίων Επιλεξιμότητας
 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων/Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί/συγκροτηθεί με Απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου οργάνου και θα απαρτίζεται από εκπροσώπους της ΕΚΑΕ, του ΟΑΕΔ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΕ, της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ, καθώς και από εξωτερικό εμπειρογνώμονααξιολογητή προερχόμενο από το Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΑ). Επιμέρους επιτροπές, συστηνόμενες από το καθ' ύλην αρμόδιο όργανο δύνανται να προσφέρουν υποστηρικτικό έργο (γραμματειακή/διοικητική υποστήριξη, κλπ) στο έργο της ανωτέρω Επιτροπής.
 
Τα πρόσωπα που ορίζονται μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης δεν επιτρέπεται:
- να έχουν ουδεμία εμφανή ή αφανή οικονομική σχέση και εν γένει συνεργασία οποιασδήποτε μορφής με τους προτείνοντες την ενέργεια φορείς.
- να έχουν συγγενικό δεσμό μέχρι και 3ου βαθμού συγγενείας με τους μετόχους ή και τους νομίμους εκπροσώπους των προτεινόντων φορέων.
 
Σε περίπτωση που συντρέχει οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα κωλύματα, το μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης οφείλει να ζητά την εξαίρεσή του. Προς το σκοπό αυτό τα μέλη της Επιτροπής μετά τον ορισμό τους υποβάλλουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86.
 
Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει των παρακάτω κριτηρίων αξιολόγησης των πράξεων κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος.
 
Κριτήρια που χαρακτηρίζονται με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» και αποτελούν λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα:
 
Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (κριτήρια αποκλεισμού)

1. Πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης.
Εξετάζεται η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και η πληρότητα των συνημμένων ηλεκτρονικά αρχείων,

2. Τήρηση βασικών προϋποθέσεων
Εξετάζεται εάν η επιχείρηση τηρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), έτσι όπως αυτές περιγράφονται στην προκήρυξη
 
3. Η περίοδος υλοποίησης του προτεινόμενου προς συγχρηματοδότηση έργου εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος.
Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος
 
Β. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (κριτήρια αποκλεισμού)
 
1. Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων για τη δημοσιότητα, την πληροφόρηση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων.
Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει σαφείς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως προς την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων περί δημοσιότητας και πληροφόρησης.
 
2. Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν κρατικές ενισχύσεις.
Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες που αφορούν κρατικές ενισχύσεις κατά το στάδιο της προκήρυξης, της σύμβασης και πιθανών τροποποιήσεων αυτής.
 
3. Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.
Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η πράξη διασφαλίζει τις προϋποθέσεις συμμετοχής για όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ, στις υπηρεσίες και στην πληροφόρηση με τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 
Ο έλεγχος των κριτηρίων αυτών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης σε πρώτο στάδιο πριν την ποιοτική αξιολόγηση των προγραμμάτων.
 
Προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας είναι η θετική απάντηση ΝΑΙ σε όλα τα ανωτέρω.
 
Στη συνέχεια η επιτροπή προχωρεί στη βαθμολόγηση των ακολούθων κριτηρίων:
 
Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ Συντελεστής: 20%
 
1. Σαφήνεια περιγραφής της πρότασης. Συντελεστής: 50%
Εξετάζεται η σαφήνεια της περιγραφής του φυσικού αντικειμένου της πράξης.
 
2. Συμβολή της πράξης στην επίτευξη των στόχων/ δεικτών του αντίστοιχου άξονα προτεραιότητας. Συντελεστής: 50%
Εξετάζεται η συμβολή της πράξης στους στόχους του αντίστοιχου Άξονα Προτεραιότητας/θεματικής προτεραιότητας/ κατηγορίας πράξεων και η ποσοτική εκτίμηση αυτής της συμβολής
 
Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ Συντελεστής: 80%
 
1. Πληρότητα Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής. Συντελεστής: 50%
 
Εξετάζεται η πληρότητα του Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:
- Καταλληλότητα Σχεδίου ως προς την εξυπηρέτηση των στόχων που έχουν τεθεί
- Επάρκεια και καταλληλότητα Συμβούλου
 
Εξετάζεται η επάρκειά του με βάση τα ακόλουθα:
- Αποδεδειγμένη Εμπειρία στην παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στο χώρο των Επιχειρήσεων, η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση αναλόγων παραστατικών, καθώς και με αναφορά στο αντικείμενο, στο προϋπολογισμό, στη διάρκεια καθώς και στους φορείς των κυριότερων έργων που έχει υλοποιήσει κατά την τελευταία τριετία ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας
- Τεχνοκρατική επάρκεια σε πολλούς τομείς (μελέτη αγοράς, χρηματοδοτικά, νομικά, τοπική ανάπτυξη, επιμόρφωση, κ.α.)
- Ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού του σχεδίου
 
2. Πληρότητα Εκπαιδευτικού Σχεδίου. Συντελεστής: 50%
Εξετάζεται η πληρότητα του Εκπαιδευτικού Σχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:
- Συνάφεια εκπαιδευτικού προγράμματος με τους στόχους του Σχεδίου
- Επάρκεια εκπαιδευτικού περιεχομένου  χρονοδιαγράμματος και εκπαιδευτικών μεθόδων
- Προσδοκώμενα αποτελέσματα
 
Η επιλογή για την υλοποίηση των προγραμμάτων θα βασιστεί σε συγκριτική αξιολόγηση βάσει της οποίας θα προκύψει πίνακας με τη σειρά κατάταξης των επιχειρήσεων.
 
Η ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα πραγματοποιείται με βάση τη σειρά κατάταξης μέχρι εξαντλήσεως των διατιθέμενων πόρων.
 
Η αρμόδια Υπηρεσία ενημερώνει τις επιχειρήσεις των οποίων η αίτηση έχει επιλεγεί καθώς και τις επιχειρήσεις των οποίων η αίτηση δεν επελέγη, με απαντητικό έγγραφο αιτιολογημένο.
 
Κατά των αποφάσεων της επιτροπής αξιολόγησης μπορεί να υποβληθεί ένσταση εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στον ειδικό χώρο της ιστοσελίδας της ΕΚΑΕΟΑΕΔ. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων που θα οριστεί από το καθ' ύλην αρμόδιο όργανο.
 
Άρθρο 8
Δικαιολογητικά
 
Α. Οι υποψήφιες επιχειρήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά συνημμένα (με ηλεκτρονική σάρωση)τα εξής δικαιολογητικά:
 
1. καταστατικό ή ΦΕΚ, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό περί μη λύσεως, ή Αντίγραφο ΔΟΥ έναρξης επιτηδεύματος της δραστηριότητας της επιχείρησης από την αντίστοιχη ΔΟΥ.
2. Υπεύθυνη δήλωση με κατάσταση προσωπικού την ημέρα που προηγείται της υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα.
3. Τελευταίο αντίγραφο Α.Π.Δ. ΙΚΑ
4. Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ επιχείρησης και πιστοποιημένου από το ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ
5. Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ επιχείρησης και Συμβούλου Διαρθρωτικής Προσαρμογής θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ
6. Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής.
7. Σχέδιοθεματολογία Κατάρτισης, που θα περιλαμβάνει Προϋπολογισμό και Διάρκεια Υλοποίησης
8. Ασφαλιστική φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του Νομίμου Εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνεται:
- ότι η επιχείρηση είναι ενήμερη για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα
- ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει στους επιλέξιμους κλάδους του Προγράμματος.
- ότι όλα τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά είναι ακριβή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της Αίτησης.
- ότι η αιτούμενη ενίσχυση εμπίπτει στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος σημασίας (de minimis) EK 1998/2006, όπως ισχύει,
- ότι η ενίσχυση που θα χορηγηθεί στην επιχείρηση δεν αυξάνει το ανώτατο ποσό (200.000 ευρώ) ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) που αυτή και οι συνδεδεμένες με αυτής επιχειρήσεις θα έχουν λάβει κατά την περίοδο που καλύπτει το οικονομικό έτος που θα χορηγηθεί η συγκεκριμένη ενίσχυση και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη.
- ότι η επιχείρηση εγγυάται την καλή εκτέλεση του προγράμματος.
- ότι η υποβληθείσα πρόταση δεν χρηματοδοτείται από οποιαδήποτε άλλη χρηματοδοτική πηγή (Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε., Ταμείο Συνοχής, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, ΠΔΕ, κ.λπ.)
- ότι η επιχείρηση δεν έχει καταθέσει αίτηση συμμετοχής στα πλαίσια της πρόσκλησης Β.
10. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, όπου αυτή απαιτείται ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ενδιαφερόμενου ότι στην περίπτωσή του δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας.
11. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που τυχόν έχει λάβει η επιχείρηση σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα αναρτηθεί στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (http://ait. oaed.gr). Νέα υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, θα ζητείται από τον ΕΦΔ πριν την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε άλλη περίπτωση που τυχόν θα κριθεί σκόπιμο.

(Η περίπτωση 11 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Κ.Υ.Α. αριθμ. 2.4251/οικ.3.479/28.2.2012) 
 
Β. Δικαιολογητικά μετά την έγκριση και κατά την υλοποίηση του έργου.

Μετά την έγκριση των προγραμμάτων και την έκδοση της εγκριτικής απόφασης οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν, στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών της προηγουμένης παραγράφου, για να υπογραφεί η σύμβαση συνεργασίας.

Επιπλέον οφείλουν να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού:

i. προκειμένου περί Α.Ε. και Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ εκπροσώπησης.

ii. προκειμένου περί Ο.Ε. ή Ε.Ε.: θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι εξακολουθεί να είναι διαχειριστής της εταιρείας.

iii. προκειμένου περί συνεταιρισμών: πρακτικά ή άλλα έγγραφα του Συνεταιρισμού, αρμοδίως θεωρημένα από δικαστική ή διοικητική αρχή, από τα οποία να προκύπτει η νομιμοποίηση του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του Συνεταιρισμού.

iv) νέα Υπεύθυνη Δήλωση περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας

v) Υπεύθυνη Δήλωση, σε συνέχεια της Υ.Δ. της παραγράφου Α.9 του παρόντος άρθρου, ότι η επιχείρηση είναι μικρή επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, όπως ισχύει. Συμπληρωματικά, και εφόσον δεν υποβλήθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης, προσκομίζονται:

α) (για νομικά πρόσωπα μόνο) καταστατικό ή ΦΕΚ, με όλες τις τροποποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μεταγενέστερων της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης τροποποιήσεων, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί καταστατικών τροποποιήσεων και περί μη λύσεως.

β) βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος με τις τροποποιήσεις της ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας/εργασιών με τις τροποποιήσεις τους.

Στη φάση υλοποίησης του έργου η επιχείρηση καλείται να υποβάλλει στο Ε.Ι.Ε.Α.Δ., τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Β1. Για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

− Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ Επιχείρησης και Συμβούλου Προσαρμογής, με ειδική αναφορά του παραδοτέου.

− Περιοδικές Εκθέσεις Προόδου

Β2. Για τις Δράσεις κατάρτισης πριν την έναρξη του κάθε προγράμματος κατάρτισης, συμπληρώνονται και αποστέλλονται:

1. Δήλωση–Βεβαίωση, όπου θα αναγράφονται η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, ο τίτλος του εγκεκριμένου προγράμματος και ο τόπος υλοποίησής του.

2. Αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα (θεωρίας −πρακτικής) στο οποίο αναγράφεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του (θεωρία και πρακτική) και θα αναφέρεται ανά θεματική ενότητα ο αντίστοιχος εκπαιδευτής με τον αναπληρωτή του.

3. Κατάσταση με τα Ονοματεπώνυμα των Καταρτιζομένων για το εγκεκριμένο πρόγραμμα.

4. Κατάσταση εκπαιδευτών, οι οποίοι θα πρέπει να προέρχονται από το Μητρώο Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΚΕΠΙΣ (εκτός της πρακτικής άσκησης) σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το ΕΣΔΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύει κατά τη δημοσίευση της πρόσκλησης και που έχουν ορισθεί για το εγκεκριμένο πρόγραμμα με τα στοιχεία τους και δείγμα υπογραφής τους.

5. Συμφωνητικό Συνεργασίας με πιστοποιημένη Δομή Κατάρτισης. Τα συμφωνητικά πρέπει να είναι νομίμως θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τον τρόπο που απαιτείται από τον Κ.Β.Σ.

(Η ενότητα Β τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Κ.Υ.Α. αριθμ. 2.4251/οικ.3.479/28.2.2012)
 
Γ. Δικαιολογητικά Μετά τη λήξη του έργου
 
Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης η επιχείρηση υποχρεούται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών να υποβάλλει στην ΕΚΑΕ τα εξής:
 
Γ1. Για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:
- Τελική Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το πραγματοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, συνοπτική αναφορά στα αποτελέσματα της δράσης και στη μεθοδολογία και στα εργαλεία συμβουλευτικής που χρησιμοποιήθηκαν.
Γ2. Για τις Δράσεις κατάρτισης:
- Τελική Αναλυτική Έκθεση Υλοποίησης του πραγματοποιηθέντος προγράμματος κατάρτισης
- Έκθεση αξιολόγησης των εκπαιδευτών, των καταρτιζομένων, των στόχων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος.
Γ3. Αίτηση Αποπληρωμής του Προγράμματος, στην οποία θα διατυπώνεται με σαφήνεια η απαρέγκλιτη αντιστοίχιση παραδοτέων υπηρεσιών και προϊόντων με πραγματοποιηθείσες δαπάνες (συνοδευόμενες από υποστηρικτικά έγγραφα) και με αντίστοιχες πληρωμές, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω παραστατικά:
 
Εξοφλημένες αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών συμβούλων των εξειδικευμένων φορέων ή ειδικών επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών προς τις επιχειρήσεις, όπου θα αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα και το είδος των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς την επιχείρηση.
 
Εξοφλημένη απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 
Δ. Παραστατικά
 
Πριν την έναρξη υλοποίησης των προγραμμάτων η αρμόδια Υπηρεσία της ΕΚΑΕ, θα αποστείλει στις επιχορηγούμενες επιχειρήσεις εγκύκλιο (οδηγό εφαρμογής) όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι υλοποίησης, τα έντυπα έναρξης με τις οδηγίες συμπλήρωσής τους, τα είδη παραστατικών που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση αποπληρωμής, κ.α., και ο τρόπος αποστολής τους στις αρμόδιες Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες της ΕΚΑΕ.
 
Άρθρο 9
Τρόπος και δικαιολογητικά πληρωμής δικαιούχων

Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) προβαίνει στην καταβολή των πληρωμών, μετά από πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και κατόπιν υποβολής από την επιχείρηση όλων των προβλεπόμενων δηλώσεων, στοιχείων ή δικαιολογητικών, καθώς και των σχετικών εγγράφων οικονομικών αιτημάτων, όπως αυτά θα προσδιοριστούν από τη Σύμβαση Συνεργασίας.

Οι πληρωμές από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. προς τις επιχειρήσεις θα γίνονται για το σύνολο του έργου που περιλαμβάνεται στο Συμφωνητικό Συνεργασίας και πραγματοποιούνται εναλλακτικά, με τον τρόπο Α΄ ή τον τρόπο Β’ ή τον τρόπο Γ’, ως εξής:

Α΄ Τρόπος

Α1. Προκαταβολή ύψους 40% της συνολικής εγκριθείσας ενίσχυσης του προγράμματος καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης χρηματοδότησης. Η καταβολή της πρώτης δόσης προϋποθέτει την ταυτόχρονη κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής τραπέζης (προκαταβολής) που λειτουργεί νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε., η οποία αποδεσμεύεται με την καταβολή της δεύτερης δόσης.

Α2. Η δεύτερη δόση ύψους 20% του συνολικού κόστους του προγράμματος καταβάλλεται μετά την υλοποίηση τουλάχιστον του 60% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την πιστοποίηση αυτού κατόπιν ελέγχου (επιτόπιου ή μη) από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ..

Α3. Η τρίτη δόση ύψους 20% του συνολικού κόστους του προγράμματος καταβάλλεται μετά την υλοποίηση τουλάχιστον του 80% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την πιστοποίηση αυτού κατόπιν ελέγχου (επιτόπιου ή μη) από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ.

Α4. Η τελευταία δόση αφορά στην πληρωμή του τελικού υπολοίπου και πραγματοποιείται μετά την υποβολή από την Επιχείρηση της Αίτησης Αποπληρωμής και της Αναλυτικής Έκθεσης Υλοποίησης στις οποίες βεβαιώνεται η υλοποίηση του 100% του φυσικού αντικειμένου και προσκομίζονται τα παραστατικά που δηλώνουν τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στη σύμβαση συνεργασίας και οι οποίοι διασφαλίζουν τα ποιοτικά κριτήρια του προγράμματος.

Β΄ Τρόπος

Το σύνολο του ποσού καταβάλλεται μετά την υποβολή από την Επιχείρηση της Αίτησης Αποπληρωμής και της Αναλυτικής Έκθεσης Υλοποίησης, στις οποίες βεβαιώνεται η υλοποίηση του 100% του φυσικού αντικειμένου και προσκομίζονται τα παραστατικά που δηλώνουν τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στην σύμβαση συνεργασίας και οι οποίοι διασφαλίζουν τα ποιοτικά κριτήρια του προγράμματος.

Γ΄ Τρόπος

Γ1. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του τριάντα τοις εκατό (30 %) του φυσικού αντικειμένου, όπως αυτό θα προσδιοριστεί στη σύμβαση συνεργασίας με βάση τις ανθρωποώρες κατάρτισης και τα παραδοτέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, και θα αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30 %) του εγκριθέντος προϋπολογισμού

Γ2. Το υπόλοιπο εβδομήντα τοις εκατό (70 %) θα καταβάλλεται έως και σε τρείς δόσεις, σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, όπως ειδικότερα θα καθορίζεται στη σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, η τελευταία δόση αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20% του συνολικού κόστους του προγράμματος και αφορά στην πληρωμή του τελικού υπολοίπου. Η πληρωμή του τελικού υπολοίπου πραγματοποιείται μετά την υποβολή από την Επιχείρηση της Αίτησης Αποπληρωμής, της Αναλυτικής Έκθεσης Υλοποίησης και της Τελικής Έκθεσης Ολοκλήρωσης Έργου, στις οποίες βεβαιώνεται η υλοποίηση του 100% του φυσικού αντικειμένου και των παραστατικών που τεκμηριώνουν τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στη σύμβαση συνεργασίας και οι οποίοι διασφαλίζουν τα ποιοτικά κριτήρια του προγράμματος.

Ο δικαιούχος, με την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή του, επιλέγει και τον τρόπο πληρωμής του. Ο δικαιούχος δύναται, επίσης, να προβεί σε επιλογή του τρόπου πληρωμής και κατά το στάδιο αποστολής των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη σύναψη της σύμβασης συνεργασίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο προηγούμενο άρθρο.

Επιλέξιμες δαπάνες, είναι αυτές που έχουν αναληφθεί από την έκδοση της Απόφασης χρηματοδότησης της Πράξης.

Επιλέξιμες δαπάνες για την καταβολή του τελικού υπολοίπου θεωρούνται και αυτές οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και 2 μήνες μετά τη λήξη της κατάρτισης.

Για τον υπολογισμό των δύο τελευταίων δόσεων, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη Σύμβαση θα λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν αναπροσαρμογές της εγκριθείσας ενίσχυσης.

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για κάθε πληρωμή:

i. ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων και εισφορών.

ii. λοιπά δικαιολογητικά περί μη πτώχευσης, εκκαθάρισης ή άλλης ανάλογης κατάστασης, ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης, τα οποία εξειδικεύονται στην εγκύκλιο του Ε.Ι.Ε.Α.Δ..

(Το άρθρο 9 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Κ.Υ.Α. αριθμ. 2.4251/οικ.3.479/28.2.2012)
 
Άρθρο 10
Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του προγράμματος
 
Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.» ασκεί τις προβλεπόμενες από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Ε.Π του ΕΣΠΑ επαληθεύσεις στους δικαιούχους της πράξης του προγράμματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος.
 
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί ελέγχους στην ΕΚΑΕ, ως προς την τήρηση των καθηκόντων του, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.
 
Έλεγχοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς κανονισμούς και το Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ), καθώς και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.
 
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι, συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών, που δηλώνουν οι δικαιούχοι, σύμφωνα με: τους όρους της εγκριτικής απόφασης χρηματοδότησης των πράξεων και της υπογραφείσας σύμβασης, καθώς και τη συμμόρφωση των εμπλεκόμενων φορέων με τους κοινοτικούς κανόνες καθ' όλη την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, οι οποίοι βασίζονται στο εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και την με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/08 (ΦΕΚ 540 Β/27.3.2008) Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
Οι δικαιούχοι τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση με την πράξη με την επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων.
 
Άρθρο 11
Τήρηση δεσμεύσεων- Παρέκκλιση από τους όρους υλοποίησης
 
Η τήρηση από τους δικαιούχους των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει, καθώς και των στοιχείων και διαδικασιών που απορρέουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο, είναι υποχρεωτική. Η μη τήρηση ή η ελλιπής τήρηση αυτών μπορεί να επιφέρει την περικοπή δαπανών ή ακόμα και την ακύρωση των δράσεων και την επιστροφή τυχόν εισπραχθέντων χρηματικών ποσών ως παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
 
Κάθε δικαιούχος ενίσχυσης δεσμεύεται, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβασή του, να μην μετεγκατασταθεί σε άλλη Περιφέρεια, πέραν αυτής, για την οποία του έχει χορηγηθεί η ενίσχυση. Σε αντίθετη περίπτωση, ο δικαιούχος υποχρεούται σε αναλογική επιστροφή του ποσού της δημόσιας επιχορήγησης, όπως εξειδικεύεται στον Οδηγό Εφαρμογής του άρθρου 9 (Δ).
 
Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δημόσιας επιχορήγησης από την επιχείρηση σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους, σύμφωνα με το άρθρο 15 της υπ' αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749 Υπουργικής Απόφασης συστήματος διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008), όπως ισχύει.
 
Πορίσματα επαληθεύσεων που επισημαίνουν παρεκκλίσεις από τους όρους υλοποίησης, τίθενται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΑΕ, το οποίο αποφασίζει την περικοπή μέρους της χρηματοδότησης, ή την ακύρωση του προγράμματος και επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ της υπ'αριθ. Πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β/ 27-03-2008).
 
Ακύρωση του προγράμματος επιβάλλεται στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων της παρούσας ή χρησιμοποίηση των πόρων του προγράμματος για δραστηριότητες κατάρτισης ξένες προς το περιεχόμενο του προγράμματος, ή δήλωση ανακριβών στοιχείων κατά την τρέχουσα ή τις προηγούμενες χρήσεις, ή καταστρατήγηση με οποιονδήποτε τρόπο των όρων ή των προϋποθέσεων του προγράμματος ή του Συμφωνητικού Συνεργασίας.
 
Η δημόσια επιχορήγηση που καταβάλλεται στον δικαιούχο της ενίσχυσης δεν επιτρέπεται να εκχωρείται σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της επιχορήγησης από τον δικαιούχο της ενίσχυσης σε οιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση της πρότασής του.

Στην περίπτωση αυτή ο εκδοχέας υποχρεούται για το έγκυρο της εκχώρησης να προβεί στην κατά νόμο απαιτούμενη αναγγελία αυτής και στον Ε.Φ.Δ.. Στην περίπτωση εκχώρησης της δημόσιας επιχορήγησης από τον δικαιούχο της ενίσχυσης, ο Ε.Φ.Δ. καταβάλλει στο δικαιούχο της ενίσχυσης το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης μειωμένο κατά το ποσό που έχει λάβει έναντι της εκχωρηθείσας επιχορήγησης, το οποίο και αποδίδει προς τον εκδοχέα. Σε κάθε περίπτωση, το άθροισμα της προκαταβολής και του δανείου από την εκχώρηση της επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό της εγκεκριμένης επιχορήγησης. Όταν ο δικαιούχος κάνει χρήση και του δικαιώματος της προκαταβολής και του δικαιώματος της εκχώρησης, πρέπει υποχρεωτικά να προηγείται η προκαταβολή.
 
Άρθρο 12
Τήρηση Φακέλου Παραστατικών
 
Η ΕΚΑΕ και οι δικαιούχοι θα τηρούν ειδικό φάκελο με το σύνολο των δικαιολογητικών και παραστατικών για το διάστημα που ορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί και κατ' ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2020.
 
Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωμές της πράξης, θα αναγράφεται ο τίτλος της πράξης, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ο αριθμός ΟΠΣ.
 
Οι επιχειρήσεις πρέπει να εφαρμόζουν την ελληνική νομοθεσία για τις λογιστικές καταχωρήσεις σύμφωνα με τον ΚΒΣ.
 
Άρθρο 13
Τήρηση όρων πληροφόρησης και δημοσιότητας
 
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (δηλαδή, ο ΕΦΔ, οι επιχειρήσεις και οι πάροχοι κατάρτισης) των πράξεων θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας για τις ενέργειές τους όπως αυτοί καθορίζονται από:
- τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 846/2009 της Επιτροπής, της 1ης Σεπτεμβρίου 2009, και ισχύει
- τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 20072013, και
- τον Επικοινωνιακό Οδηγό για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΥΠΟΙΑΝ.
 
Στο πλαίσιο διαφάνειας και σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 θα γίνεται ηλεκτρονική ή με άλλο τρόπο δημοσιοποίηση του καταλόγου δικαιούχων, των ονομασιών των πράξεων και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στις πράξεις.
 
Επιπλέον, εφόσον οι εμπλεκόμενοι φορείς υλοποιούν πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα πρέπει να εξασφαλίζουν με κάθε τρόπο τα παρακάτω:
 
1. Τα ονόματα των συμμετεχόντων στις πράξεις αυτές δεν δημοσιοποιούνται. Βάσει της διάταξης του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία δεν δημοσιοποιούνται τα ονόματα συμμετεχόντων σε δράσεις ΕΚΤ, απαιτείται να εξευρεθεί ένας τρόπος κωδικοποίησης της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής ωφελουμένων σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, χωρίς τη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους, όπως για παράδειγμα ο αριθμός πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης.
2. Όσοι συμμετέχουν στην πράξη να είναι ενήμεροι ότι η εν λόγω πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και υλοποιείται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ΕΠ.
3. Για την ενημέρωση των συμμετεχόντων, ο δικαιούχος οφείλει σε κάθε έγγραφό του, σχετικό με την υλοποιούμενη πράξη, να αναγράφει σε εμφανές σημείο (header/footer) την επικοινωνιακή ταυτότητα του ΕΚΤ, όπως αναλύεται στον Επικοινωνιακό Οδηγό του ΕΣΠΑ.
 
Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/δημοσίευσης των πράξεων των Δικαιούχων, εκ μέρους της ΕΚΑΕ, γίνεται μνεία για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση  και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου  και του Ελληνικού Δημοσίου  και ειδικότερα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 - 2013.
 
Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί και να καταθέτει στοιχεία φυσικού αντικειμένου βάσει του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 και σύμφωνα με τις οδηγίες του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης και τις απαιτήσεις των πράξεων. Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν σε δεδομένα για τους ωφελούμενους και συγκεκριμένα σε:
- Εργασιακό καθεστώς
- Ηλικιακά δεδομένα
- Δεδομένα για ευάλωτες ομάδες
- Μορφωτικό επίπεδο
 
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των δράσεων δημοσιότητας που υλοποιούν, ως προς το φυσικό και το οικονομικό τους αντικείμενο.
 
Άρθρο 14
Τροποποίηση σύμβασης
 
Αιτήματα τροποποίησης της σύμβασης μεταξύ ΕΚΑΕ και επιχείρησης, για μεταβολές σε ποσοστό έως 20% του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών ενεργειών, δύναται να υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στον ΕΚΑΕ και να εξετάζονται με την διαδικασία που αναλύεται στην εγκύκλιο της ΕΚΑΕ της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 9.
 
Άρθρο 15
Τελικές διατάξεις
 
Ενδεχόμενες λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος οι οποίες δεν έχουν οικονομική επίπτωση στον κρατικό προϋπολογισμό, εξειδικεύονται περαιτέρω με αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΚΑΕ, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού".
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΛΟΥΚΙΑ - ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο