Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-11-2010 ]

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ.: Γ55/808/20.10.2010 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 18 και 32 του Ν. 3846/2010

(Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 18 και 32 του Ν. 3846/2010)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 20-10-2010
Αριθ.Πρωτ.Γ55/808

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Ταχ.Δ/νση Αγ.Κων/νου 8, 102 41 Αθήνα
Αριθ. Τηλ. .: 210-5220754
210-5213697 -210-5213698
Αριθ.FAX : 210-5226730

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 18 και 32 του Ν. 3846/2010.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με τον Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α,66) παρέχεται, μεταξύ άλλων, η αρμοδιότητα της επιβολής χρηματικών κυρώσεων και της διακοπής σύμβασης ή αποκλεισμού κάθε μελλοντικής συνεργασίας με ιατρούς και φαρμακοποιούς που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους καθώς και με Ιδιωτικές Κλινικές και Διαγνωστικά εργαστήρια που με πράξεις τους ζημιώνουν τους Ασφαλιστικούς Φορείς.

Κατόπιν ερωτημάτων που υπεβλήθησαν από Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αναφορικά με το ποιά είναι αρμόδια όργανα που πρέπει να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις όταν η παράβαση διαπιστώνεται πριν από τη δημοσίευση του Ν.3846/2010 καθώς και με ποιο καθεστώς (πριν ή μετά το νόμο) θα επιβάλλονται οι κυρώσεις, με το υπ. αρ. 504/31-8-2010 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης διευκρινίζεται οτι:

1.Για τις παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί πριν από τη δημοσίευση του νόμου, οι κυρώσεις επιβάλλονται από τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Οργανισμών με βάση το προϊσχύον του Νόμου καθεστώς.

2. Για τις παραβάσεις που διαπιστώνονται μετά τη δημοσίευση του Νόμου επιβάλλονται κατά περίπτωση είτε από το Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α είτε από τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Οργανισμών οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Νόμου κυρώσεις και ειδικότερα:

α) εάν η παράβαση διαπιστώνεται από κλιμάκια ελέγχου των Ασφαλιστικών Οργανισμών η απόφαση για την επιβολή των κυρώσεων λαμβάνεται από τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Οργανισμών. Εξαίρεση της περίπτωσης αυτής αποτελούν οι κυρώσεις των διατάξεων του πέμπτου εδαφίου της παρ. 1Α, των εδαφίων β και γ της παρ. 1Γ και της παρ 1Ε του άρθρου 32 του Ν. 3846/2010 με τις οποίες προβλέπεται η διακοπή της σύμβασης ή ο αποκλεισμός κάθε μελλοντικής συνεργασίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών με τους ιατρούς, τους φαρμακοποιούς, τα διαγνωστικά εργαστήρια και τις ιδιωτικές κλινικέ, οι οποίες επιβάλλονται μόνο με αποφάσεις του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.

Επισημαίνεται ότι για την έκδοση των αποφάσεων του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α θα πρέπει ο Ασφαλιστικός Οργανισμός να αποστείλει τον πλήρη φάκελλο με τα στοιχεία, αφού προηγουμένως έχει ολοκληρώσει την προβλεπόμενη διαδικασία (κλήση για παροχή γραπτών εξηγήσεων) και έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις των Διοικήσεων για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

β) εάν η παράβαση διαπιστώνεται από κλιμάκια ελέγχου της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α οι αποφάσεις για την επιβολή των χρηματικών κυρώσεων και των κυρώσεων διακοπής της σύμβασης ή του αποκλεισμού κάθε μελλοντικής συνεργασίας λαμβάνονται από τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. Εξαίρεση αποτελούν οι χρηματικές κυρώσεις των διατάξεων της παρ. 1Β του άρθρου 32 του Ν. 3846/2010 οι οποίες επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές από τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Οργανισμών στους οποίους αποστέλλονται προς τούτο τα πορίσματα ελέγχου της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΞΙΩΤΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ε. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο