Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με τις Κ.Υ.Α. 1.8233/οικ.3.1452/16.6.2011 και 2.8951/οικ.3.858/6.4.2012.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-11-2010 ]

Απόφαση Αρ. Πρωτ.: 0.18805/0ικ.3.3071/18.10.2010 Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης

(Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθ. 0.18805/0ικ.3.3071 (ΦΕΚ Β' 1657/18.10.2010)
 
Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης.
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).
 
2. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20072013», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007  2013 και άλλες διατάξεις», και ιδίως το άρθρο 10 παρ. 5, καθώς και το άρθρο 29 του Ν.1262/1982 (70/Α') "για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων".
 
3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/2009 (ΦΕΚ 2234/Β) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
 
4. Το Π.Δ. 189/09 (ΦΕΚ 221 Α/5.11.2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α)
 
5. Το Π.Δ. 89/10 (ΦΕΚ 154/Α) «Διορισμός Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
 
6. Το Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ Α 170/28092010) «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
 
7. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α) για την Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
 
8. Το Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.
 
9. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει.
 
10. Το Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύει.
 
11. Το Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Απασχόλησης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία μετονομάσθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων.
 
12. Τον Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'258), όπως ισχύει.
 
13. Τον Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'205).
 
14. Το Ν.Δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Α'90), όπως ισχύει.
 
15. Τα άρθρα 22 παρ. 3 και 106 παρ. 4 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'247).
 
16. Την με αριθμό 1016784/129925/0016/26021997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Είσπραξη εσόδων υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες» (ΦΕΚ Β'120).
 
17. Την με αριθμό 36952/1275/20.5.2008 (ΦΕΚ 986/Β/28 508) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 107900/16.3.2001 (ΦΕΚ 599/Β/21.5.2001) ως τροποποιηθείσα ισχύει, κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007,
 
18. Τη με αριθμό οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (20072013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης», όπως ισχύει.
 
19. Την υπ' αριθ. 2672/2009 (ΦΕΚ 2408 Β/3122009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».
 
20. Την υπ.αριθμ. 46500/1914 (ΦΕΚ 1642/Β/14.10.2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί "Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα".
 
21. Την ΥΑ με αριθμό 34704/ΕΥΣ/5629 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης με τη μορφή άμεσης επιδότησης στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων βάσει του Προσωρινού Πλαισίου Ν304/2009» (ΦΕΚ Β' 1418/15.07.09)
 
22. Την με αριθμό 40015/27011999 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Σύστημα Διαχείρισης, παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ, διαδικασία υλοποίησης, όροι και προϋποθέσεις ανάθεσης και συνεργασίας εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΣΕΚ, σύμφωνα με τον Ν. 2639/1998».
 
23. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει.
 
24. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.
 
25. Την Οδηγία 97/81/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με τη συμφωνίαπλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης που συνήφθη από την UNICE, το CEEP και την CES (ΕΕΕΚ L 14/20011998).
 
26. Το άρθρο 10 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
 
27. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C/2007/5534/12112007 σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
 
28. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων.
 
29. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής της 15.12.2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (EE L379/5, 28.12.2006).
 
30. Την υπ' αριθ. 2007/C/272/05 ανακοίνωση της Επιτροπής για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις.
 
31. Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Οικονομίας (C0M(2008) 800/26.11.2008), με το οποίο αποφασίσθηκε η λήψη έκτακτων μέτρων για την ανάπτυξη και την απασχόληση με σκοπό την τόνωση της ζήτησης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή οικονομία.
 
32. Την με αρ. (2009/C83/01) Ανακοίνωση της Επιτροπής  Προσωρινό Κοινοτικό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης (Προσωρινό Κοινοτικό Πλαίσιο).
 
33. Την απόφαση (έγκριση) της Επιτροπής σχετικά με την κοινοποίηση περί κρατικής ενίσχυσης αρ. 304/2009 εκ μέρους της Ελλάδας βάσει του ως άνω προσωρινού Κοινοτικού Πλαισίου (C (2009) 5729/15.07.09).
 
34. Την με αριθμό Ε (2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός CCI2007GR6UN5001).
 
35. Την υπ'αριθ. 2442/22/08.06.2010 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ με την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση Προγράμματος με τίτλο: "Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης".
 
36. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 60.000.000 €, τα οποία (τόσο η εθνική συμμετοχή όσο και η κοινοτική συνδρομή) θα καλυφθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 2659 (Λοιπές χορηγίες για Εκπαιδευτικούς σκοπούς) του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ.,

αποφασίζουμε:
 
τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικά με την υλοποίηση προγράμματος με τίτλο "ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ".
 
Άρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος  Στόχος του προγράμματος
 
Το Πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την εκπόνηση και εφαρμογή "Ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων και Εργαζομένων", με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση καθώς και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία παραγωγής.
 
Τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής των Επιχειρήσεων περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις που συνδέονται με προκαθορισμένες κατευθύνσεις και προγραμματισμένες αλλαγές στην οργάνωση κάθε επιχείρησης, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς, όπως:
- η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά στην εισαγωγή στις επιχειρήσεις μεθόδων διοίκησης που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων (π.χ πρώτων υλών, ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού),
- η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται με την υιοθέτηση μεθόδων εργασίας και διοίκησης με σεβασμό στο περιβάλλον (π.χ διασφάλιση ποιότητας προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση αποβλήτων, νομοθεσία),
- η ενίσχυση της εξωστρέφειας που περιλαμβάνει τη προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας (π.χ τεχνικές εξαγωγών, εξαγωγικό μάρκετινγκ, προδιαγραφές σήμανσης προϊόντων) και
- η ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού κάθε βαθμίδας και κατηγορίας (εργαζομένων και επιχειρηματιών) για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων θέσεων εργασίας και για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων
 
Ειδικοί Στόχοι

- Βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μέσω της εφαρμογής σχεδίου ευέλικτης προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες,
- Αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων σε αντικείμενα, που προκύπτουν από τους στόχους του υποβαλλόμενου σχεδίου προσαρμογής.
 
Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης − Χρηματοδότηση Επιλέξιμες Περιοχές – Περίοδος Εφαρμογής

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του ν.3614/2007 (ΦΕΚ/Α΄/267/2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1. Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΣΑΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης), στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013.
Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδρομή της πράξης, θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 134/8) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2659. Οι σχετικές εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

2. Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007−2013 ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Ε.Π «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» ορίστηκαν και οι 13 Περιφέρειες της χώρας. Οι Άξονες Προτεραιότητας εξειδικεύουν τις στρατηγικές παρεμβάσεις του Ε.Π. στην ακόλουθη χωρική κλίμακα:

• Άξονας Προτεραιότητας 4 στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος,

• Άξονας Προτεραιότητας 5 στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία,

• Άξονας Προτεραιότητας 6 στις δύο (2) Περιφέρειες

Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα.

Η μέγιστη δημόσια δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 110.000.000 Ευρώ και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας, ενδεικτικά ως εξής:

 

Άξονας Προτεραιότητας Περιφέρειες Ποσό
«Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων»  Άξονας Προτεραιότητας 4 Οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος. 63.766.113 €
«Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων»  Άξονας Προτεραιότητας 5 Τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. 42.389.932 €
«Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων»  Άξονας Προτεραιότητας 6 Δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα. 3.843.955 €
  Σύνολο: 110.000.000 €Ο αριθμός των απασχολούμενων που θα ωφεληθούν άμεσα εκτιμάται σε περίπου 25.000.

3. Το πρόγραμμα εντάσσεται στον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 2: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων», Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 με κωδικό θέματος προτεραιότητας 62 της με αριθμ. 0.9723/6.1415/14.5.2010 (ΦΕΚ 714/Β΄/26.5.2010) Υπουργικής Απόφασης. του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα “Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 1.1470/οικ.6.353/2011 (ΦΕΚ 302/Β) όμοια απόφαση.

4. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση χορηγούνται βάσει του εγκεκριμένου καθεστώτος Ν.304/2009 στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό Κοινοτικό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων Κρατικής Ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης» (2009/C83/01), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό (2011/C6/05) Ανακοίνωση της Επιτροπής.

Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας Κοινή Υπουργική Απόφαση, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση, έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση κατά την περίοδο 1.1.2008 έως 31.12.2011 βάσει του Κανονισμού της ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) ή του ως άνω Προσωρινού Πλαισίου, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ.

5. Η περίοδος ένταξης επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα ορίζεται από την ημέρα έκδοσης της Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων μέχρι τις 31.12.2011.

Οι αιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα υποβάλλονται σε χρονικές περιόδους, οι οποίες θα καθορίζονται στις προσκλήσεις που θα ανακοινώνει ο ΕΦΔ.
 
(Το άρθρο 2 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Κ.Υ.Α. 1.8233/οικ.3.1452/16.6.2011)Άρθρο 3

Ρόλος του ΟΑΕΔ - Δικαιούχοι των πράξεων

Σύμφωνα με τον Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α'258), μεταξύ των σκοπών του ΟΑΕΔ είναι η ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας, η ασφάλιση κατά της ανεργίας, η προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η σύνδεσή της με την απασχόληση και σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ A 40).
 
Σύμφωνα με την με αριθμ. 0.9723/οικ. 6.1415/14.5.2010 ΥΑ ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ασκεί καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) στον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 2: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων».
 
Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις, που απασχολούν 50 εργαζόμενους και άνω και σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην εφαρμογή αλλαγών και μέτρων αναδιάρθρωσης και προσαρμογής, τα οποία θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και επιπτώσεις στο επιχειρησιακό και εργασιακό τους περιβάλλον. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να αφορούν κατά προτίμηση αλλά όχι αποκλειστικά έναν ή περισσότερους από τους βασικούς τομείς που προαναφέρονται (άρθρο 1)
 
Άρθρο 4
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής
 
Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (εκτός των τομέων που αναφέρονται στη Δ' παράγραφο), οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, θα πρέπει:
 
Α1. Να απασχολούν 50 εργαζόμενους και άνω Ως αριθμός εργαζομένων ορίζεται ο αριθμός των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σύμφωνα με την τελευταία ΑΠΔ, που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, συνοδευόμενη και από Υπεύθυνη Δήλωση Επικαιροποίησης μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης.
 
Α2. Να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια, και
 
Α3. Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008 και να μην ήταν προβληματικές την 1η Ιουλίου 2008. Μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές κατά την ημερομηνία εκείνη, αλλά κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.
 
i. Μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) θεωρείται προβληματική επιχείρηση όταν πληροί τους ακόλουθους όρους:
 
α) αν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
 
β) αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο αυτού του κεφαλαίου έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
 
γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της εγχώριας νομοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.
 
Οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο μικρότερο της τριετίας δεν θεωρούνται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι είναι προβληματικές αναφορικά με το εν λόγω διάστημα, εκτός εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (γ) της παρούσας παραγράφου.
 
ii. Μια μεγάλη επιχείρηση θεωρείται προβληματική στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 
α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
 
β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
 
γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.
 
Ακόμα και στην περίπτωση που δεν συντρέχει καμία από τις περιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω, μια εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να θεωρείται προβληματική, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις μιας προβληματικής επιχείρησης όπως αύξηση των ζημιών, μείωση του κύκλου εργασιών, διόγκωση των αποθεμάτων, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, φθίνουσα ταμειακή ροή, αυξανόμενη δανειοληψία, αύξηση των οικονομικών επιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση ή εξαφάνιση της αξίας του καθαρού ενεργητικού. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις, η επιχείρηση μπορεί να έχει ήδη κηρυχθεί σε πτώχευση ή να αποτελεί αντικείμενο συλλογικής πτωχευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει.

Β. Επιπλέον Προϋποθέσεις συμμετοχής
Η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση βάσει της παρούσας δεν πρέπει να οδηγεί τελικά το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που ελήφθησαν από την επιχείρηση βάσει του Κανονισμού της ΕΕ 1998/2006 ή του Προσωρινού Πλαισίου 2009/C83/01, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό (2011/C6/05) Ανακοίνωση της Επιτροπής, κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 σε επίπεδο υψηλότερο του ορίου των 500.000 ευρώ.

(Η παράγραφος Β του άρθρου 4 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Κ.Υ.Α. 1.8233/οικ.3.1452/16.6.2011)


 
Γ. Ωφελούμενοι είναι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις, είτε είναι πλήρους απασχόλησης είτε έχουν περιέλθει σε «εκ περιτροπής» εργασία, είτε είναι σε μερική απασχόληση μέχρι την υποβολή της αίτησης προς χρηματοδότηση.

Δ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
 
ΔΕΝ έχουν Δικαίωμα συμμετοχής

Δ1. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.104/2000 του Συμβουλίου.
 
Δ2. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
 
Δ3. Εποχικές Επιχειρήσεις, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ.  6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια και συναφή αυτών.
 
Άρθρο 5
Επιλέξιμες Ενέργειες

Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος υποχρεούνται να υλοποιήσουν και τις δύο κατωτέρω ενέργειες:
 
1. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες συμβούλου προσαρμογής, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, και
 
2. Δράσεις κατάρτισης: κατάρτιση/επανακατάρτιση του προσωπικού.
 
1. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Περιεχόμενο ενέργειας

- Υπηρεσίες Συμβούλου για την σύνταξη «Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής» της Επιχείρησης και του Ανθρώπινου Δυναμικού της.
 
Το Σχέδιο Προσαρμογής θα πρέπει να περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των δράσεων της επιχείρησης στους σχετικούς με την παρούσα πρόσκληση λειτουργικούς τομείς (άρθρο 1). Το υποβαλλόμενο σχέδιο Προσαρμογής διαμορφώνεται ανάλογα με την επιλογή της κάθε επιχείρησης για συγκεκριμένους τομείς του προγράμματος και λαμβάνοντας υπόψη τα απαιτούμενα στα κριτήρια αξιολόγησης, θα πρέπει ενδεικτικά να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
- Στοιχεία για το είδος, το προφίλ, τον τρόπο δομής και λειτουργίας της επιχείρησης και τη δραστηριοποί ησή της ή το ενδιαφέρον της για τον τομέα για τον οποίο υποβάλει το σχέδιο.
- Ανάλυση επιμέρους στοιχείωνδεικτών που συνηγορούν για τη συμμετοχή της επιχείρησης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και τεκμηριώνουν το επιδιωκόμενο όφελος από τη συμμετοχή αυτή
- Σχεδιασμός  Έναρξη Έργου Διαρθρωτικής Προσαρμογής (συγκρότηση ομάδας εργασίας, θέση στόχων, ορισμός έκτασης Έργου, επιλογή μεθοδολογίας, ανάπτυξη χρονοδιαγράμματος, σχεδιασμός διοίκησης  διαχείρισης αλλαγών, προετοιμασία ομάδας εργασίας).
- Αξιολόγηση παρούσας κατάστασης (αποτύπωση διεργασιών, benchmarking, focus groups πελατών, focus groups εργαζομένων, αξιολόγηση χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας).
- Σχεδιασμός Λύσης (σχεδιασμός διεργασιών, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός τεχνολογίας, οργανωτικός σχεδιασμός, σχεδιασμός εργασίας).
- Ανάπτυξη Λύσης (λεπτομερής ορισμός διεργασιών, σύνταξη απαιτήσεων & ανάπτυξης συστήματος, ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης, σχεδιασμός υλοποίησης, επιχειρησιακό μεταβατικό σχέδιο, πιλότοι  δοκιμές).
- Υλοποίηση (πιλότοι ευρύτερης κλίμακας και υλοποίηση κατά φάση, συστήματα μέτρησης, πλήρης υλοποίηση).
- Συνεχής Βελτίωση (συνεχής βελτίωση και μέτρηση νέων διεργασιών και συστημάτων).

Παράλληλα για την επιτυχή εφαρμογή του, το Σχέδιο Προσαρμογής θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις προτεινόμενες πρόσθετες συμβουλευτικές υπηρεσίες στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, όπως:

- Αναδιοργάνωση, τεχνολογική αναβάθμιση και διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών (ενέργειες που σχετίζονται με τον ανασχεδιασμό διαδικασιών, το σχεδιασμό και διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, την εφαρμογή συστημάτων μέτρησης της απόδοσης, το σχεδιασμό και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.α.) και έχουν ως στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας της εργασίας,
- Προβολή και προώθηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών,
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοοικονομικής μηχανικής, ανόρθωσης και διαχείρισης υποχρεώσεων προσανατολισμός στα προβλήματα ρευστότητας των επιχειρήσεων καθώς και υπηρεσίες που αφορούν στη συνεχή ενημέρωση για ευκαιρίες χρηματοδότησης, σε προγράμματα μείωσης κόστους).

2. Δράσεις Κατάρτισης - Περιεχόμενο ενέργειας
 
Κατάρτιση των εργαζομένων της επιχείρησης σε θεματικά πεδία σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης ή/και με τις ανάγκες των εργαζομένων για κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων που συνάδουν με τους στόχους του Σχεδίου Προσαρμογής.
 
Παράλληλα το πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνει σε μικρότερο ποσοστό και οριζόντια θέματα, όπως:
- Γνώση και εξοικείωση στη χρήση ΤΠΕ
- Βασικές αρχές συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
- Βασικές αρχές διασφάλισης ποιότητας
- Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία
- Εξαγωγικές επιχειρηματικές πολιτικές και πρακτικές
 
2.2 Περιεχόμενο εκπαιδευτικού προγράμματος
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υποβάλλεται ανά θεματικό αντικείμενο κατάρτισης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και τα εξής:
- Ο τίτλος του προγράμματος
- Ο σκοπός του προγράμματος
- Αναλυτικά οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος
- Συνοπτικό και αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος
- Τα μέσα και οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν
- Η διάρκεια του προγράμματος (θεωρίαπρακτική)

Η κατάρτιση θα γίνεται σε πιστοποιημένες δομές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης -  Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης
 
2.3 Εκπαιδευτικοί Όροι
 
Ακολουθούνται οι εκπαιδευτικοί όροι σύμφωνα με το ισχύον Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ).
 
Άρθρο 6
Επιλέξιμες δαπάνες

6.1 Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.

1. Υπηρεσίες Συμβούλων
2. Κατάρτιση
 
Ως επιλέξιμες θεωρούνται οι παρακάτω δαπάνες ανά κατηγορία:

1. Υπηρεσίες Συμβούλων
Στην κατηγορία αυτή, οι δαπάνες αφορούν:
Τεχνική βοήθεια (σύνταξη σχεδίου προσαρμογής, σύνταξη φακέλου υποβολής, επίβλεψη υλοποίησης του σχεδίου και σύνταξη των περιοδικών εκθέσεων καθώς και της τελικής έκθεσης  αναφοράς)
Δαπάνες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας, ή προσωπικού ή σε οργανωτικά συστήματα - διαδικασίες
Ειδικότερα στην κατηγορία αυτών των δαπανών συμπεριλαμβάνονται δαπάνες εξειδικευμένων φορέων/ επιχειρήσεων Συμβούλων ή ειδικών επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες Συμβούλων ή ειδικών επιστημόνων οι οποίοι απασχολούνται στην επιχείρηση.
2. Κατάρτιση
Επιλέξιμες δαπάνες για την κατάρτιση είναι οι οριζόμενες στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις δαπάνες: Δαπάνες πιστοποιημένων φορέων Κατάρτισης (ΚΕΚ) Δαπάνες καταρτιζομένων (Αμοιβές καταρτιζομένων)
Δαπάνες επιχείρησης (δαπάνες υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, πρώτες ύλες πχ γραφική ύλη)


Επιπλέον διευκρινίζεται ότι:

Οι κατηγορίες των δαπανών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον αποδεικνύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά που προβλέπει ο Κ.Β.Σ.
 
Οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν δαπάνες, για τις οποίες έχει αναληφθεί η υποχρέωση από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ΚΥΑ και μέχρι δυο (2) μήνες από τη λήξη της υλοποίησης του προτεινόμενου σχεδίου διαρθρωτικής προσαρμογής.
 
6.2 Ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης

Η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση (de minimis και ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου), έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2011.

(Η παράγραφος 6.2 του άρθρου 6, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Κ.Υ.Α. 1.8233/οικ.3.1452/16.6.2011)

 
6.3 Ανώτατα όρια επιχορηγούμενων δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία επιλέξιμων δαπανών
 

Α/Α Επιλέξιμη Κατηγορία Δαπάνης Ανώτατα όρια επιχορηγούμενων δαπανών ανά κατηγορία
1 Υπηρεσίες Συμβούλων (Σύνταξη Σχεδίου Προσαρμογής και Φακέλου Υποβολής/Επίβλεψη Υλοποίησης Σχεδίου Προσαρμογής/δαπάνες μετακίνησης- - διαμονής διατροφής) Ενδεικτικά η αμοιβή του Συμβούλου Προσαρμογής υπολογίζεται ως 150 ευρώ ανά εργαζόμενο Χ (επί) το συνολικό αριθμό απασχολουμένων της επιχείρησης
 Σε κάθε περίπτωση η αμοιβή του Συμβούλου Προσαρμογής δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 10.000 ευρώ ούτε να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ. Η αμοιβή του Συμβούλου Προσαρμογής θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη (ανθρωπομήνες απασχόλησης, αμοιβή συμμετεχόντων, λοιπά έξοδα)
2 Κατάρτιση O προϋπολογισμός της κατηγορίας αυτής διαμορφώνεται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.)


6.4 Στοιχεία υπολογισμού συνολικού κόστους προγράμματος κατάρτισης
 
Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.), υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο ανέρχεται μέχρι το ποσό των δεκατριών (13,00) Ευρώ, εκ των οποίων πέντε (5) ευρώ, ανά ώρα κατάρτισης είναι το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε καταρτιζόμενο, και το υπόλοιπο ποσό αφορά:
- στην αμοιβή του ΚΕΚ για τις δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης, και
- στις δαπάνες της Επιχείρησης για πρόσθετη παροχή σε πρώτες ύλες, αποσβέσεις εξοπλισμού και λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.
 
Σε περίπτωση μείωσης των ανθρωποωρών κατάρτισης λόγω πραγματοποίησης απουσιών και μέχρι του ανωτάτου επιτρεπτού ορίου ανά καταρτιζόμενο το συνολικό κόστος του Προγράμματος μειώνεται με τα ποσά που αντιστοιχούν στις μη πραγματοποιηθείσες αυτές ανθρωποώρες κατάρτισης και ο ΟΑΕΔ εκδίδει στη συνέχεια απόφαση αναπροσαρμογής του εγκριθέντος κόστους το αργότερο μέχρι την εξέταση της αίτησης αποπληρωμής και πριν την πληρωμή της τελευταίας δόσης.
 
Άρθρο 7
Διαδικασία Υπαγωγής στο Πρόγραμμα
 
Η διαδικασία υπαγωγής των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια.
 
1ο στάδιο: Προθεσμία και διαδικασία υποβολής «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα  υπεύθυνης δήλωσης»
 
Οι Δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, ηλεκτρονικά στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (http://ait.oaed.gr).
 
Η αίτηση θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της επιχείρησης, την περιγραφή του προτεινόμενου Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής, το Εκπαιδευτικό Σχέδιο  Θεματολογία Κατάρτισης, καθώς επίσης και τα στοιχεία του α) εξωτερικού Συμβούλου εκπόνησηςεφαρμογής του Σχεδίου Προσαρμογής (εκτός και άν αυτό εκπονηθεί  εφαρμοστεί εσωτερικά), και του β) Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για τον σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση της Κατάρτισης. Τα σχετικά αρχεία θα επισυναφθούν στην αίτηση σε μορφή κατά προτίμηση pdf. Επισυνάπτονται επίσης με ηλεκτρονική σάρωση αντίγραφα ισολογισμών, έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ, ασφαλιστικής/φορολογικής ενημερότητας και ότι άλλο προβλέπεται στο άρθρο 8 της παρούσης.
 
Οι υποψήφιες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ημέρα δημοσίευσης της Πρόσκλησης και για σαράντα (40) ημέρες.
 
2ο στάδιο: Αξιολόγηση σε επίπεδο πληρότητας κριτηρίων Επιλεξιμότητας
 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων / Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής θα γίνει από Τριμερή Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί / συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ και θα απαρτίζεται από εκπροσώπους του ΟΑΕΔ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΕ, της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ καθώς και από εξωτερικό εμπειρογνώμονα αξιολογητή προερχόμενο από το Ενιαίο Μητρώο Αξι ολογητών (ΕΜΑ).
 
Η Επιτροπή δύναται να υποβοηθηθεί στο έργο της από επιμέρους επιτροπές.
 
Τα πρόσωπα που ορίζονται μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης δεν επιτρέπεται:
- να έχουν ουδεμία εμφανή ή αφανή οικονομική σχέση και εν γένει συνεργασία οποιασδήποτε μορφής με τους προτείνοντες την ενέργεια φορείς.
- να έχουν συγγενικό δεσμό μέχρι και 3ου βαθμού συγγενείας με τους μετόχους ή και τους νομίμους εκπροσώπους των προτεινόντων φορέων.
 
Σε περίπτωση που συντρέχει οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα κωλύματα, το μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης οφείλει να ζητά την εξαίρεσή του. Προς το σκοπό αυτό τα μέλη της Επιτροπής μετά τον ορισμό τους υποβάλλουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86.
 
Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει των παρακάτω κριτηρίων αξιολόγησης των πράξεων κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος.
 
Κριτήρια που χαρακτηρίζονται με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» και αποτελούν λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα:
 
Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (κριτήρια αποκλεισμού)

1. Πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης. Εξετάζεται η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και η πληρότητα των συνημμένων ηλεκτρονικά αρχείων,
 
2. Τήρηση βασικών προϋποθέσεων
Εξετάζεται εάν η επιχείρηση τηρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο προσωρινό πλαίσιο, έτσι όπως αυτές περιγράφονται στην προκήρυξη
 
3. Η περίοδος υλοποίησης του προτεινόμενου προς συγχρηματοδότηση έργου εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος
 
Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος
 
Β. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (κριτήρια αποκλεισμού)
 
1. Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων για τη δημοσιότητα, την πληροφόρηση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων.

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει σαφείς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως προς την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων περί δημοσιότητας και πληροφόρησης
 
2. Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν κρατικές ενισχύσεις.
Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες που αφορούν κρατικές ενισχύσεις κατά το στάδιο της προκήρυξης, της σύμβασης και πιθανών τροποποιήσεων αυτής
 
3. Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.
Εξετάζεται η εξασφάλιση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία.
 
Ο έλεγχος των κριτηρίων αυτών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης σε πρώτο στάδιο πριν την ποιοτική αξιολόγηση των προγραμμάτων.
 
Προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας είναι η θετική απάντηση ΝΑΙ σε όλα τα ανωτέρω.
 
Στη συνέχεια η επιτροπή προχωρεί στη βαθμολόγηση των ακολούθων κριτηρίων:

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ Συντελεστής: 20%
 
1. Σαφήνεια περιγραφής της πρότασης. Συντελεστής: 50% Εξετάζεται η σαφήνεια της περιγραφής του φυσικού
 αντικειμένου της πράξης, καθώς και της τεκμηρίωσης των επιπτώσεων της κρίσης στην επιχείρηση
 
2. Συμβολή της πράξης στην επίτευξη των στόχων/ δεικτών του αντίστοιχου άξονα προτεραιότητας. Συντελεστής: 50%
 
Εξετάζεται η συμβολή της πράξης στους στόχους του αντίστοιχου Άξονα Προτεραιότητας/θεματικής προτεραιότητας/ κατηγορίας πράξεων και η ποσοτική εκτίμηση αυτής της συμβολής

Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ Συντελεστής: 80%

1. Επιδείνωση βασικών οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης κατά τα 3 τελευταία έτη 2007, 2008 και 2009. Συντελεστής: 30%
 
Εξετάζεται ο βαθμός επιδείνωσης των ακόλουθων βασικών οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στην προκήρυξη, κατά τα τρία (3) τελευταία έτη 2007, 2008 και 2009:
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας
- Κύκλος εργασιών 
- Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων
- Δανειακή επιβάρυνση
 
2. Πληρότητα Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής. Συντελεστής: 35%
 
Εξετάζεται η πληρότητα του Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:
 • Καταλληλότητα Σχεδίου ως προς την εξυπηρέτηση των στόχων που έχουν τεθεί
 • Επάρκεια και καταλληλότητα Συμβούλου Εξετάζεται η επάρκειά του με βάση τα ακόλουθα:
- Αποδεδειγμένη Εμπειρία στην παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στο χώρο των Επιχειρήσεων, η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση αναλόγων παραστατικών ή βεβαιώσεων και συνοδεύεται από πίνακα με αναφορά στο αντικείμενο, στο προϋπολογισμό, στη διάρκεια καθώς και στους φορείς των κυριότερων έργων που έχει υλοποιήσει κατά την τελευταία τριετία ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας,
- Τεχνοκρατική επάρκεια σε πολλούς τομείς (μελέτη αγοράς, χρηματοδοτικά, νομικά, τοπική ανάπτυξη, επιμόρφωση, κ.α.),
- Σε περίπτωση που προσωπικό της επιχείρησης συμμετέχει στην εκπόνηση του Σχεδίου Προσαρμογής θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον συναφείς επιστημονικές γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία στον αιτούμενο τομέα εξειδίκευσης (άρθρο 1).
  • Ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού του σχεδίου
 
3. Πληρότητα Εκπαιδευτικού Σχεδίου. Συντελεστής: 35%
 
Εξετάζεται η πληρότητα του Εκπαιδευτικού Σχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:
- Συνάφεια εκπαιδευτικού προγράμματος με τους στόχους του Σχεδίου
- Επάρκεια εκπαιδευτικού περιεχομένου  χρονοδιαγράμματος και εκπαιδευτικών μεθόδων s Προσδοκώμενα αποτελέσματα Η επιλογή για την υλοποίηση των προγραμμάτων θα βασιστεί σε συγκριτική αξιολόγηση βάσει της οποίας θα προκύψει πίνακας με τη σειρά κατάταξης των επιχειρήσεων.
 
Η ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα πραγματοποιείται με βάση τη σειρά κατάταξης μέχρι εξαντλήσεως των διατιθέμενων πόρων.
 
Η αρμόδια Υπηρεσία ενημερώνει τις επιχειρήσεις των οποίων η αίτηση έχει επιλεγεί καθώς και τις επιχειρήσεις των οποίων η αίτηση δεν επελέγη, με απαντητικό έγγραφο αιτιολογημένο.
 
Κατά των αποφάσεων της επιτροπής αξιολόγησης μπορεί να υποβληθεί ένσταση στην αρμόδια υπηρεσία εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στον ειδικό χώρο της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ. Η ένσταση εξετάζεται από Επιτροπή Ενστάσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του ΟΑΕΔ.
 
Άρθρο 8
Δικαιολογητικά

Α. Οι υποψήφιες επιχειρήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά συνημμένα τα εξής δικαιολογητικά:
 
1. Καταστατικό ή ΦΕΚ ή Αντίγραφο ΔΟΥ έναρξης επιτηδεύματος της δραστηριότητας της επιχείρησης από την αντίστοιχη ΔΟΥ.
 
2. Υπεύθυνη δήλωση με κατάσταση προσωπικού την ημέρα που προηγείται της υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα.
 
3. Τελευταίο αντίγραφο Α.Π.Δ. ΙΚΑ
 
4. Δημοσιευμένοι ισολογισμοί για τα έτη 2007, 2008 και 2009
 
5. Προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ επιχείρησης και πιστοποιημένου ΚΕΚ από ΕΚΕΠΙΣ θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ.
 
6. Προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ επιχείρησης και Συμβούλου Διαρθρωτικής Προσαρμογής θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ (εκτός αν η ενέργεια γίνει εσωτερικά με ίδιους πόρους)
 
7. Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής
 
8. Σχέδιοθεματολογία Κατάρτισης, που θα περιλαμβάνει Προϋπολογισμό και Διάρκεια Υλοποίησης
 
9. Ασφαλιστική φορολογική ενημερότητα (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
 
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του Νομίμου Εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνεται:
- ότι η επιχείρηση είναι ενήμερη για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα,
- ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει στους επιλέξιμους κλάδους του Προγράμματος,
- ότι όλα τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά είναι ακριβή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της Αίτησης,
- ότι για την αιτούσα επιχείρηση δεν συνέτρεχε καμία από τις περιστάσεις που να την χαρακτήριζαν και καθιστούσαν προβληματική πριν την 1η Ιουλίου 2008, σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος Α3 της παρούσας ΚΥΑ,
- ότι η επιχείρηση εγγυάται την καλή εκτέλεση του προγράμματος κατάρτισης, καθώς και την υλοποίηση του ολοκληρωμένου σχεδίου διαρθρωτικής προσαρμογής,
- ότι η υποβληθείσα πρόταση δεν χρηματοδοτείται από οποιαδήποτε άλλη χρηματοδοτική πηγή (Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε., Ταμείο Συνοχής, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, ΠΔΕ, κ.λπ.),
- ότι το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010 βάσει του Κανονισμού de minimis 1998/2006 (ΕΕ L379/5, 28.12.2006) και του Προσωρινού Πλαισίου (ΕΕ 2009/C83/01) δεν θα υπερβεί τις 500.000 ευρώ.
 
11. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που τυχόν έχει λάβει η επιχείρηση σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα αναρτηθεί στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (http://ait. oaed.gr).
 
12. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, όπου αυτή απαιτείται ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ενδιαφερόμενου ότι στην περίπτωσή του δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας.
 
Β. Δικαιολογητικά μετά την έγκριση και κατά την υλοποίηση του έργου

Μετά την έγκριση των προγραμμάτων και την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν, στην αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ − Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Α3), Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του Νομίμου Εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνεται ότι το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση κατά τα έτη 2008, 2009, 2010 και 2011 βάσει του Κανονισμού de minimis 1998/2006 (ΕΕ L379/5, 28.12.2006) και του Προσωρινού Πλαισίου (ΕΕ 2009/C83/01 και 2011/C6/05) δεν θα υπερβεί τις 500.000 ευρώ καθώς και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών της προηγουμένης παραγράφου, για να υπογραφεί η Σύμβαση συνεργασίας.

(Η πρώτη παράγραφος του Κεφαλαίου Β του άρθρου 8 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Κ.Υ.Α. 1.8233/οικ.3.1452/16.6.2011)
 
Στη φάση υλοποίησης του έργου η επιχείρηση καλείται να υποβάλλει στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Α3) ΟΑΕΔ, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 
Β1. Για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:
- Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ Επιχείρησης και Συμβούλου Προσαρμογής
- Περιοδικές Εκθέσεις Προόδου
 
Β2. Για τις Δράσεις κατάρτισης πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του κάθε προγράμματος, συμπληρώνονται και αποστέλλονται: 

(Το προοίμιο της παραγράφου Β2, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Κ.Υ.Α. 2.8951/οικ.3.858/6.4.2012)

1. Δήλωση  Βεβαίωση, όπου θα αναγράφονται η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, ο τίτλος του εγκεκριμένου προγράμματος και ο τόπος υλοποίησής του.
 
2. Αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα (θεωρίας πρακτικής) στο οποίο αναγράφεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του (θεωρία και πρακτική) και θα αναφέρεται ανά θεματική ενότητα ο αντίστοιχος εκπαιδευτής με τον αναπληρωτή του.
 
3. Κατάσταση με τα Ονοματεπώνυμα των Καταρτιζομένων για το εγκεκριμένο πρόγραμμα
 
4. Κατάσταση εκπαιδευτών, οι οποίοι θα πρέπει να προέρχονται από το Μητρώο Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΚΕΠΙΣ (εκτός της πρακτικής άσκησης) σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον ισχύοντα ΕΣΔΕΚ και που έχουν ορισθεί για το εγκεκριμένο πρόγραμμα με τα στοιχεία τους και δείγμα υπογραφής τους.
 
5. Συμφωνητικό Συνεργασίας με πιστοποιημένη Δομή Κατάρτισης. Τα συμφωνητικά πρέπει να είναι νομίμως θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τον τρόπο που απαιτείται από τον Κ.Β.Σ.
 
Γ. Δικαιολογητικά μετά τη λήξη του έργου

Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης η επιχείρηση υποχρεούται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ τα εξής:
 
Γ1. Για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:
- Τελική Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το πραγματοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, συνοπτική αναφορά στα αποτελέσματα της δράσης και στη μεθοδολογία και στα εργαλεία συμβουλευτικής που χρησιμοποιήθηκαν.
 
Γ2. Για τις Δράσεις κατάρτισης:
- Τελική Αναλυτική Έκθεση Υλοποίησης του πραγματοποιηθέντος προγράμματος κατάρτισης
- Έκθεση αξιολόγησης των εκπαιδευτών, των καταρτιζομένων, των στόχων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος.
 
Γ3. Αναλυτική Έκθεση Υλοποίησης, η οποία θα περιλαμβάνει αποτίμηση των πεπραγμένων σε σχέση με τους δείκτες και τους επιδιωκόμενους στόχους του σχεδίου διαρθρωτικής προσαρμογής.
 
Γ4. Αίτηση Αποπληρωμής του Προγράμματος, στην οποία θα διατυπώνεται με σαφήνεια η απαρέγκλιτη αντιστοίχιση παραδοτέων υπηρεσιών και προϊόντων με πραγματοποιηθείσες δαπάνες (συνοδευόμενες από υποστηρικτικά έγγραφα) και με αντίστοιχες πληρωμές, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω παραστατικά:
- Εξοφλημένες αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών συμβούλων των εξειδικευμένων φορέων ή ειδικών επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών προς τις επιχειρήσεις, όπου θα αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα και το είδος των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς την επιχείρηση,
- Κατάσταση προσωπικού της επιχείρησης που συμμετείχε στη σύνταξη του Σχεδίου Προσαρμογής,
- Εξοφλημένη απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης
 
Πριν την έναρξη υλοποίησης των προγραμμάτων η αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ, θα αποστείλει στις επιχορηγούμενες επιχειρήσεις εγκύκλιο όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι υλοποίησης, τα έντυπα έναρξης με τις οδηγίες συμπλήρωσής τους, τα είδη παραστατικών που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση αποπληρωμής, κ.α., και ο τρόπος αποστολής τους στις αρμόδιες Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
 
Άρθρο 9
Τρόπος και δικαιολογητικά πληρωμής δικαιούχων
 
Ο ΟΑΕΔ προβαίνει στην καταβολή των πληρωμών, μετά από πιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών και κατόπιν υποβολής από την επιχείρηση όλων των προβλεπόμενων δηλώσεων, στοιχείων ή δικαιολογητικών καθώς και των σχετικών εγγράφων οικονομικών αιτημάτων, όπως αυτά θα προσδιορισθούν από τη Σύμβαση Συνεργασίας.
 
Οι πληρωμές από τον ΟΑΕΔ προς τις επιχειρήσεις θα γίνονται για το σύνολο του έργου που περιλαμβάνονται στο Συμφωνητικό Συνεργασίας και πραγματοποιούνται σε τρεις δόσεις, ως εξής:
 
Α1. Η πρώτη δόση ύψους 40% της συνολικής εγκριθείσας ενίσχυσης του προγράμματος καταβάλλεται μετά την ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα και αφορά και στις υπηρεσίες συμβούλων (σύνταξη Σχεδίου Προσαρμογής και Φακέλου Υποβολής).
 
Η καταβολή της πρώτης δόσης προϋποθέτει την ταυτόχρονη κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής (προκαταβολής) που έχει εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια ή σε κράτος − μέλος της Ε.Ε. και έχει σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποπληρωμής. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων θα είναι σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που παρέχεται από τον ΟΑΕΔ και, εάν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

(Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου Α1, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από τρία νέα εδάφια με την Κ.Υ.Α. 2.8951/οικ.3.858/6.4.2012
 
Α2. Η δεύτερη δόση ύψους 40% του συνολικού κόστους του προγράμματος καταβάλλεται μετά την υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης υλοποίησης τουλάχιστον 60% του φυσικού αντικειμένου και την πιστοποίηση αυτού με επιτόπιο έλεγχο από τον ΟΑΕΔ.
 
Α3. Η τελευταία δόση αφορά στην πληρωμή του τελικού υπολοίπου και πραγματοποιείται μετά την υποβολή από την Επιχείρηση της Αίτησης Αποπληρωμής και της Αναλυτικής Έκθεσης Υλοποίησης στις οποίες βεβαιώνεται η υλοποίηση του 100% του φυσικού αντικειμένου και προσκομίζονται τα παραστατικά που δηλώνουν τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στην σύμβαση συνεργασίας και οι οποίοι διασφαλίζουν τα ποιοτικά κριτήρια του προγράμματος.

Εναλλακτικά είναι δυνατόν:

Β1. Σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί η πρώτη δόση με ταυτόχρονη κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής (προκαταβολής), να καταβληθεί μετά την υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης υλοποίησης τουλάχιστον 60% του φυσικού αντικειμένου και την πιστοποίηση αυτού από τον ΟΑΕΔ, δόση ύψους 60% του συνολικού κόστους του προγράμματος, με την ταυτόχρονη κατάθεση εγγυητικής επιστολής (καλής εκτέλεσης) ύψους 10% της συνολικής εγκριθείσας ενίσχυσης του προγράμματος, με τους όρους έκδοσης που αναφέρονται στη παράγραφο Α1.

Β2. Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί η πρώτη δόση ύψους 40% της συνολικής εγκριθείσας ενίσχυσης του προγράμματος με ταυτόχρονη κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής (προκαταβολής), να καταβληθεί μετά την υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης υλοποίησης τουλάχιστον 60% του φυσικού αντικειμένου και την πιστοποίηση αυτού από τον ΟΑΕΔ, δόση ύψους 20% του συνολικού κόστους του προγράμματος, με την ταυτόχρονη επιστροφή της εγγυητικής επιστολής (προκαταβολής) και την κατάθεση εγγυητικής επιστολής (καλής εκτέλεσης) ύψους 10% της συνολικής εγκριθείσας ενίσχυσης του προγράμματος, με τους όρους έκδοσης που αναφέρονται στη παράγραφο Α1.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των παραγράφων Β1 και Β2 επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποπληρωμής.

(Η φράση "Εναλλακτικά είναι δυνατόν:" και οι παράγραφοι Β1 και Β2, τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την Κ.Υ.Α. 2.8951/οικ.3.858/6.4.2012
 
Επιλέξιμες δαπάνες για την καταβολή του τελικού υπολοίπου θεωρούνται και αυτές οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και δύο (2) μήνες μετά την λήξη της κατάρτισης.
 
Για τον υπολογισμό των δύο τελευταίων δόσεων, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη Σύμβαση Συνεργασίας θα λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν αναπροσαρμογές της εγκριθείσας ενίσχυσης.
 
Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για κάθε πληρωμή:
 
Ι. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερώτητα
 
ΙΙ. Λοιπά δικαιολογητικά περί μη πτώχευσης, εκκαθάρισης ή άλλης ανάλογης κατάστασης, ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης, τα οποία εξειδικεύονται στην εγκύκλιο του ΟΑΕΔ, της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 8.
 
Άρθρο 10
Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του προγράμματος
 
Ο ΟΑΕΔ ασκεί τους προβλεπόμενους από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Ε.Π του ΕΣΠΑ, ελέγχους στους δικαιούχους της πράξης του προγράμματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος.
 
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί ελέγχους στον ΟΑΕΔ, ως προς την τήρηση των καθηκόντων του, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.
 
Έλεγχοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς κανονισμούς και το Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ), καθώς και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.
 
Οι έλεγχοι υλοποίησης του προγράμματος θα διενεργούνται από τον ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 2/34255/0022/6.6.2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και της με αριθμό 2854/01.07.2008 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.
 
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι, συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών, που δηλώνουν οι δικαιούχοι, σύμφωνα με: τους όρους της απόφασης ένταξης των πράξεων, του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης και της υπογραφείσας σύμβασης, καθώς και τη συμμόρφωση των εμπλεκόμενων φορέων με τους κοινοτικούς κανόνες καθ' όλη την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, οι οποίοι βασίζονται στο εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και την υπουργική απόφαση του Συστήματος με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 (ΦΕΚ 1957/Β/9.9.09)
 
Η ακριβής διαδικασία διενέργειας των ελέγχων θα προσδιορισθεί με αντίστοιχη εγκύκλιο του ΟΑΕΔ πριν την έναρξη υλοποίησης των έργων.
 
Άρθρο 11
Τήρηση δεσμεύσεων - Παρέκκλιση από τους όρους υλοποίησης
 
Η τήρηση από τους φορείς των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει, καθώς και των στοιχείων και διαδικασιών που απορρέουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο, είναι υποχρεωτική. Η μη τήρηση ή η ελλιπής τήρηση αυτών μπορεί να επιφέρει την περικοπή δαπανών ή ακόμα και την ακύρωση των δράσεων και την επιστροφή τυχόν εισπραχθέντων χρηματικών ποσών ως παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Πορίσματα ελέγχου που επισημαίνουν παρεκκλίσεις από τους όρους υλοποίησης και προτείνουν δημοσιονομική διόρθωση τίθενται υπόψη του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα έκδοσης της απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης.

Για τη διαδικασία αντιρρήσεων, την οριστικοποίηση των πορισμάτων ελέγχου και τη δημοσιονομική διόρθωση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 9 έως 14 της με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε περίπτωση που το οριστικοποιημένο πόρισμα ελέγχου και η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης περιλαμβάνουν πρόταση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(Τα εδάφια τρίτο, τέταρτο και πέμπτο, τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την Κ.Υ.Α. 2.8951/οικ.3.858/6.4.2012
 
Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δημόσιας επιχορήγησης από την επιχείρηση σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους, σύμφωνα με το άρθρο 15 της υπ' αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749 υπουργικής απόφασης συστήματος διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008).
 
Πορίσματα ελέγχου που επισημαίνουν παρεκκλίσεις από τους όρους υλοποίησης, τίθενται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, το οποίο αποφασίζει την περικοπή μέρους της χρηματοδότησης, ή την ακύρωση του προγράμματος και επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

(Καταργήθηκε με την Κ.Υ.Α. 2.8951/οικ.3.858/6.4.2012 
 
Ακύρωση του προγράμματος επιβάλλεται στην περίπτωση που διαπιστώνεται ουσιώδης παράβαση των διατάξεων της παρούσας ή χρησιμοποίηση των πόρων του προγράμματος για δραστηριότητες κατάρτισης ξένες προς το περιεχόμενο του προγράμματος, ή δήλωση ανακριβών στοιχείων κατά την τρέχουσα ή τις προηγούμενες χρήσεις, ή καταστρατήγηση με οποιονδήποτε τρόπο των όρων ή των προϋποθέσεων του προγράμματος ή του Συμφωνητικού Συνεργασίας.
 
Άρθρο 12
Τήρηση Φακέλου Παραστατικών
 
Ο ΟΑΕΔ και οι δικαιούχοι θα τηρούν ειδικό φάκελο με το σύνολο των δικαιολογητικών και παραστατικών για το διάστημα που ορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί μετά την τελευταία πληρωμή, δηλαδή κατ' ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2020.
 
Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωμές της πράξης, θα αναγράφεται ο τίτλος της πράξης, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ο αριθμός ΟΠΣ.
 
Οι επιχειρήσεις πρέπει να εφαρμόζουν την ελληνική νομοθεσία για τις λογιστικές καταχωρήσεις σύμφωνα με τον ΚΒΣ.
 
Άρθρο 13
Τήρηση όρων πληροφόρησης και δημοσιότητας
 
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (δηλαδή, ο ΕΦΔ, οι επιχειρήσεις και οι πάροχοι κατάρτισης) των πράξεων θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας για τις ενέργειές τους όπως αυτοί καθορίζονται από:
- τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 , όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 846/2009 της Επιτροπής, της 1ης Σεπτεμβρίου 2009, και ισχύει
- τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 20072013, και
- τον Επικοινωνιακό Οδηγό για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΥΠΟΙΑΝ.
 
Στο πλαίσιο διαφάνειας και ελέγχου της σώρευσης των κρατικών ενισχύσεων που λαμβάνουν οι δικαιούχοι του προγράμματος, θα δημοσιοποιούνται τα ποσά που λαμβάνουν ως κρατική ενίσχυση. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 θα γίνεται ηλεκτρονική ή με άλλο τρόπο δημοσιοποίηση του καταλόγου δικαιούχων, των ονομασιών των πράξεων και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στις πράξεις.
 
Επιπλέον, εφόσον οι εμπλεκόμενοι φορείς υλοποιούν πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα πρέπει να εξασφαλίζουν με κάθε τρόπο τα παρακάτω:
 
1. Τα ονόματα των συμμετεχόντων στις πράξεις αυτές δεν δημοσιοποιούνται. Βάσει της διάταξης του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία δεν δημοσιοποιούνται τα ονόματα συμμετεχόντων σε δράσεις ΕΚΤ, απαιτείται να εξευρεθεί ένας τρόπος κωδικοποίησης της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής ωφελουμένων σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, χωρίς τη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους, όπως για παράδειγμα ο αριθμός πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης.
 
2. Όσοι συμμετέχουν στην πράξη να είναι ενήμεροι ότι η εν λόγω πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και υλοποιείται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ΕΠ.
 
3. Για την ενημέρωση των συμμετεχόντων, ο φορέας οφείλει σε κάθε έγγραφό του, συμπεριλαμβανομένων του παρουσιολογίου ή άλλου πιστοποιητικού, να αναγράφει σε εμφανές σημείο (header/footer) την επικοινωνιακή ταυτότητα του ΕΚΤ, όπως αναλύεται στον Επικοινωνιακό Οδηγό του ΕΣΠΑ.
 
Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/δημοσίευσης των πράξεων των Δικαιούχων, εκ μέρους του ΟΑΕΔ, γίνεται μνεία για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση  και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου  και του Ελληνικού Δημοσίου  και ειδικότερα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 20072013.
 
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντικειμένου βάσει του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας και τις απαιτήσεις των πράξεων. Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν σε δεδομένα για τους ωφελούμενους και συγκεκριμένα σε: s Εργασιακό καθεστώς d Ηλικιακά δεδομένα s Δεδομένα για ευάλωτες ομάδες s Μορφωτικό επίπεδο
 
Όλοι οι φορείς υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των δράσεων δημοσιότητας που υλοποιούν, ως προς το φυσικό και το οικονομικό τους αντικείμενο.
 
Άρθρο 14
Τροποποίηση Σύμβασης

Αιτήματα τροποποίησης της σύμβασης μεταξύ ΟΑΕΔ και επιχείρησης, για μεταβολές σε ποσοστό έως 20% του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών ενεργειών, δύναται να υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στον ΟΑΕΔ και να εξετάζονται με τη διαδικασία που αναλύεται στην εγκύκλιο του ΟΑΕΔ της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 8.
 
Άρθρο 15
Τελικές διατάξεις

Ενδεχόμενες λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος για θέματα που δεν έχουν επίπτωση στον κρατικό προϋπολογισμό, εξειδικεύονται περαιτέρω με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, μετά τη σύμφωνη γνώμη της οικείας Διαχειριστικής Αρχής.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΛΟΥΚΙΑ - ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο