Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-1996 ]

ΠΟΛ.1224/30.7.1996 Κοινοποίηση διατάξεων του Π.Δ/τος 211/1996 "Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρήσεων"(Α166)

(Κοινοποίηση διατάξεων του Π.Δ/τος 211/1996 "Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρήσεων"(Α166) )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΚοινοποίηση διατάξεων του Π.Δ/τος 211/1996 "Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρήσεων" (Α'166)
1087775/964/0006Α/ΠΟΛ. 1224/30.7.1996

1. Οπως σας έχουμε ενημερώσει με σχετική εγκύκλιό μας αριθ. 1143430/1378/0006Β/22.12.95 (ΠΟΛ.1238), στο Υπουργείο Οικονομικών συστήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α'/11.10.1995) Υπηρεσία με τον τίτλο "Οικονομική Επιθεώρηση", υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών, καθώς και ιδιαίτερος κλάδος προσωπικού με τον τίτλο "Οικονομικοί Επιθεωρητές".

Οι κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες της Οικονομικής Επιθεώρησης συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης.

2. Με το Π.Δ.167/1996 (ΦΕΚ 128/Α'/20.6.1996), που σας κοινοποιήθηκε με την αριθμ. 1073281/820/0006Α/25.6.96 (ΠΟΛ.1190), εγκύκλιό μας, έγινε η οργάνωση των κεντρικών υπηρεσιών της Οικονομικής Επιθεώρησης και ειδικότερα:

α) Εγινε συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, η οποία περιλαμβάνει:

- Τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών

- Τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Δημοσίων Διαχειρίσεων, Νομικών Προσώπων και Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.).

- Τη Διεύθυνση Προσωπικού Επιθεώρησης και

- Τις Οικονομικές Επιθεωρήσεις

β) Εγινε η οργάνωση (εσωτερική διάρθρωση σε Τμήματα) και καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των τριών πρώτων Διευθύνσεων (κεντρική υπηρεσία) της Οικονομικής Επιθεώρησης, οι οποίες άρχισαν να λειτουργούν από 21.7.1996.

3. Με το Π.Δ.211/1996 "Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρήσεων", που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 166/22.7.1996 τεύχος Α' και του οποίου αντίγραφο σας επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωσή σας, ρυθμίστηκαν τα παρακάτω θέματα και έγιναν οι εξής κύριες μεταβολές:

α) Συστήθηκε μία Οικονομική Επιθεώρηση, επιπέδου Διεύθυνσης στην έδρα κάθε διοικητικής περιφέρειας (δηλαδή 13 Οικονομικές Επιθεωρήσεις σε όλη τη χώρα), με τίτλο "Οικονομική Επιθεώρηση..." συμπληρούμενο με το όνομα της οικείας Περιφέρειας (π.χ. Οικονομική Επιθεώρηση Αττικής) και με κατά τόπον αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των νομών της αντίστοιχης διοικητικής περιφέρειας.

β) Ορίστηκε η εσωτερική διάρθρωση κάθε Οικονομικής Επιθεώρησης ως εξής:

- Η Οικονομική Επιθεώρηση Αττικής διαρθρώνεται σε τέσσερις Υποδιευθύνσεις (Αθηνών, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής) και της Κεντρικής Μακεδονίας σε δύο Υποδιευθύνσεις (Θεσ/νίκης και υπολοίπου Κεντρικής Μακεδονίας). Οι Υποδιευθύνσεις ασκούν τις αρμοδιότητες της οικείας Οικον. Επιθεώρησης μέσα στα όρια της αντίστοιχης Νομαρχίας, της Υποδ/νσης υπολοίπου Κεντρικής Μακεδονίας που τις ασκεί στα όρια των λοιπών Νομαρχιών της οικείας Περιφέρειας πλην της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης (δηλαδή στις Νομαρχίες Σερρών, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας).

- Οι Υποδιευθύνσεις των δύο παραπάνω Οικονομικών Επιθεωρήσεων (Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας) και οι λοιπές ένδεκα (11) Οικον. Επιθεωρήσεις, διαρθρώνονται σε τρεις τομείς η καθεμία (Τομέα Επιθεώρησης Υπηρεσιών, Τομέα Επιθεώρησης Διαχειρίσεων Εθνικών Κληροδοτημάτων και Τομέα Επιθεώρησης Δημοσίων Διαχειρίσεων, Νομικών Προσώπων και Δ.Ε.Κ.Ο.), οι οποίοι (τομείς) δεν είναι οργανικές μονάδες, αλλά κύκλος αρμοδιοτήτων της οικείας Οικονομικής Επιθεώρησης.

γ) Καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των Οικονομικών Επιθεωρήσεων και η κατανομή τους στους παραπάνω Τομείς Επιθεώρησης.

δ) Ορίστηκε η οργανική σύνθεση προσωπικού κάθε Οικονομικής Επιθεώρησης (κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα) και οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια μετάταξης υποψηφίων στον κλάδο των Οικονομικών Επιθεωρήσεων. (Επισημαίνουμε ότι, με το διάταγμα αυτό καθιερώθηκαν αντικειμενικά κριτήρια επιλογής υποψηφίων με μόρια - συντελεστές βαρύτητας κατά κριτήριο).

ε) Καταργούνται οι επιμέρους Οικονομικές Επιθεωρήσεις που λειτουργούσαν μέχρι τώρα (Ειδικές Επιθεωρήσεις Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Ειδικές Επιθεωρήσεις Τελωνείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Διευθύνσεις Επιθεώρησης και Συντονισμού Δ.Ο.Υ. και οι Επιθεωρήσεις Τελωνείων).
Ο χρόνος λήξης της λειτουργίας των παραπάνω επιμέρους Επιθεωρήσεων και έναρξης λειτουργίας των νέων Οικονομικών Επιθεωρήσεων (άρθρο 2 του Ν.2343/95 και Π.Δ.211/1996) θα οριστεί με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες θα κοινοποιηθούν και σε σας όταν εκδοθούν.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος:

α) Να μεριμνήσουν, για να λάβουν γνώση αυτής και του περιεχομένου του Π.Δ.211/96, ενυπόγραφα, όλοι οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας τους και

β) Να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες, κατά λόγο αρμοδιότητας της υπηρεσίας τους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο