Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-06-1971 ]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1182/1971 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Ιουνίου 1971 περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες

(αριθ. 1182/1971 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Ιουνίου 1971 περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1182/71 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Ιουνίου 1971 περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 235,

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας, και ιδίως το άρθρο 203,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Συνελεύσεως(1),

Εκτιμώντας:

ότι πολλές πράξεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής καθορίζουν προθεσμίες, ημερομηνίες ή διορίες και χρησιμοποιούν τους όρους "εργάσιμες ημέρες" ή "αργίες"-

ότι είναι αναγκαίο να θεσπισθούν επί του θέματος αυτού ενιαίοι γενικοί κανόνες-

ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατό να καταστεί αναγκαίο, ορισμένες πράξεις του Συμβουλίου ή της Επιτροπής να παρεκκλίνουν από τους γενικούς κανόνες-

ότι, για την πραγματοποίηση των στόχων των Κοινοτήτων, είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και επομένως να καθορισθούν οι γενικοί κανόνες που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, στις ημερομηνίες και στις διορίες-

ότι οι συνθήκες δεν προβλέπουν τις απαιτούμενες εξουσίες για την θέσπιση των κανόνων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

 

Άρθρο 1

Εκτός αντιθέτων διατάξεων, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις πράξεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εξεδόθησαν ή θα εκδοθούν δυνάμει της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος ή της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Προθεσμίες

Άρθρο 2

1. Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ως "αργίες" νοούνται όλες οι ημέρες που προβλέπονται ως αργίες στο Κράτος μέλος ή στο όργανο των Κοινοτήτων, όπου πρέπει να αναληφθεί κάπoια ενέργεια.

Προς το σκοπόν αυτόν κάθε Κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή κατάλογο των ημερών που προβλέπονται ως αργίες από τη νομοθεσία του. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τους καταλόγους που της έχουν διαβιβασθεί από τα Κράτη μέλη, συμπληρωμένους με τις ημέρες που προβλέπονται ως αργίες στα όργανα της Κοινότητος.

2. Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ως "εργάσιμες ημέρες", νοούνται όλες οι ημέρες, εκτός από τις αργίες, τις Κυριακές και τα Σάββατα.

 

Άρθρο 3

1. Αν προθεσμία που προσδιορίζεται κατά ώρες υπολογίζεται από τη στιγμή που συμβαίνει κάποιο γεγονός ή πραγματοποιείται κάποια ενέργεια, η ώρα κατά την οποία συμβαίνει το γεγονός αυτό ή πραγματοποιείται η ενέργεια αυτή, δεν υπολογίζεται στη προθεσμία.

Αν προθεσμία που προσδιορίζεται κατά ημέρες, εβδομάδες, μήνες ή έτη υπολογίζεται από τη στιγμή που συμβαίνει κάποιο γεγονός ή πραγματοποιείται κάποια ενέργεια, η ημέρα κατά την οποία συμβαίνει το γεγονός αυτό ή πραγματοποιείται η ενέργεια αυτή, δεν υπολογίζεται στην προθεσμία.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 4:

α) προθεσμία που προσδιορίζεται κατά ώρες αρχίζει με την έναρξη της πρώτης ώρας και λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ώρας της προθεσμίας-

β) προθεσμία που προσδιορίζεται κατά ημέρες αρχίζει με την έναρξη της πρώτης ώρας της πρώτης ημέρας και λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ώρας της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας-

γ) προθεσμία που προσδιορίζεται κατά εβδομάδες, μήνες ή έτη αρχίζει με την έναρξη της πρώτης ημέρας της προθεσμίας και λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ώρας της ημέρας της τελευταίας εβδομάδας, του τελευταίου μήνα ή του τελευταίου έτους, που είναι κατά την ονομασία ή τον αριθμό αντίστοιχη με την ημέρα ενάρξεως της προθεσμίας- αν σε προθεσμία που προσδιορίζεται κατά μήνες ή έτη δεν υπάρχει στον τελευταίο μήνα η ημέρα που καθορίζεται για τη λήξη της, η προθεσμία αυτή λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ώρας της τελευταίας ημέρας του εν λόγω μήνα-

δ) αν προθεσμία περιλαμβάνει τμήματα μηνών, για τον υπολογισμό των τμημάτων αυτών θεωρείται ότι ο μήνας έχει τριάντα ημέρες.

3. Οι προθεσμίες περιλαμβάνουν τις αργίες, τα Σάββατα και τις Κυριακές, εκτός αν αυτές εξαιρούνται ρητά ή αν οι προθεσμίες προσδιορίζονται κατά εργάσιμες ημέρες.

4. Αν η τελευταία ημέρα προθεσμίας που δεν προδιορίζεται κατά ώρες είναι αργία, Κυριακή ή Σάββατο, η προθεσμία λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ώρας της επομένης εργάσιμης ημέρας.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις προθεσμίες που υπολογίζονται αναδρομικά από ορισμένη ημερομηνία ή ορισμένο γεγονός.

5. Κάθε προθεσμία δύο ή περισσοτέρων ημερών περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Ημερομηνίες και διορίες

Άρθρο 4

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις του άρθρου 3, εκτός από τις παραγράφους 4 και 5, εφαρμόζονται στις προθεσμίες που οι πράξεις του Συμβουλίου ή της Επιτροπής ή οι διατάξεις των πράξεων αυτών αρχίζουν να ισχύουν, να αποκτούν ενέργεια ή να εφαρμόζονται ή παύουν να ισχύουν, να έχουν ενέργεια ή να εφαρμόζονται.

2. Όπου πράξεις του Συμβουλίου ή της Επιτροπής ή διατάξεις των πράξεων αυτών αρχίζουν να ισχύουν, να αποκτούν ενέργεια ή να εφαρμόζονται σε ορισμένη ημερομηνία, ως έναρξή τους υπολογίζεται η έναρξη της πρώτης ώρας της ημέρας που αντιστοιχεί στην ημερομηνία αυτή.

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης όπου οι εν λόγω πράξεις ή διατάξεις πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν, να αποκτούν ενέργεια ή να εφαρμόζονται εντός ορισμένου αριθμού ημερών από τη στιγμή που συμβαίνει κάποιο γεγονός ή πραγματοποιείται κάποια ενέργεια.

3. Όπου πράξεις του Συμβουλίου ή της Επιτροπής ή διατάξεις των πράξεων αυτών παύουν να ισχύουν, να έχουν ενέργεια ή να εφαρμόζονται σε ορισμένη ημερομηνία, ως λήξη τους υπολογίζεται η παρέλευση της τελευταίας ώρας της ημέρας που αντιστοιχεί στην ημερομηνία αυτή.

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης όπου οι εν λόγω πράξεις ή διατάξεις πρέπει να παύσουν να ισχύουν, να έχουν ενέργεια ή να εφαρμόζονται εντός ορισμένου αριθμού ημερών από τη στιγμή που συμβαίνει κάποιο γεγονός ή πραγματοποιείται κάποια ενέργεια.

 

Άρθρο 5

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις του άρθρου 3, εκτός από τις παραγράφους 4 και 5, εφαρμόζονται όταν κατ' εφαρμογή πράξεως του Συμβουλίου ή της Επιτροπής, κάποια ενέργεια δύναται ή πρέπει να αναληφθεί σε ορισμένο χρονικό σημείο.

2. Όταν, κατ' εφαρμογή πράξεως του Συμβουλίου ή της Επιτροπής, κάποια ενέργεια δύναται ή πρέπει να αναληφθεί σε ορισμένη ημερομηνία, η ανάληψή της δύναται ή πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταξύ της ενάρξεως της πρώτης και της παρελεύσεως της τελευταίας ώρας της ημέρας που αντιστοιχεί στην ημερομηνία αυτή.

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης όπου, κατ' εφαρμογή μιας πράξεως του Συμβουλίου ή της Επιτροπής, κάποια ενέργεια δύναται ή πρέπει να αναληφθεί εντός ορισμένου αριθμού ημερών από τη στιγμή που συμβαίνει κάποιο γεγονός ή πραγματοποιείται κάποια άλλη ενέργεια.

 

Άρθρο 6

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 1971.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος μέλος.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις 3 Ιουνίου 1971.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

R. PLEVEN

 

(1) ΕΕ αριθ. Α 51 της 29. 4. 1970, σ. 25.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο