Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-10-2010 ]

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 81/12.10.2010 Νέες ρυθμίσεις για θέματα διαδοχικής ασφάλισης σύμφωνα με τον Ν 3863/2010

(Νέες ρυθμίσεις για θέματα διαδοχικής ασφάλισης σύμφωνα με τον Ν 3863/2010)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ, 12 / 10   /2010
Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 13 /  97315   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών                                                                                       

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ                                     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                         
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5                                                                                                                         
ΠΛΗΡ.:  ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΕΛ.ΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ                    
ΤΗΛ.:  210-5274328 ,210-5224147                                                         
FAX.:  210-5220204  


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 81 

ΘΕΜΑ: Νέες ρυθμίσεις για θέματα διαδοχικής ασφάλισης σύμφωνα με τον Ν 3863/2010.
ΣΧΕΤ: Ν 3863/2010 άρθρο 5.

    
Με τον  Ν 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) « νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» τέθηκαν νέες βασικές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις μεταξύ αυτών στο άρθρο 5 και θεμάτων διαδοχικής ασφάλισης.
   
Με την παρούσα εγκύκλιο δίδονται οδηγίες για τα παρακάτω θέματα:


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.
Άρθρο 5 παρ.1.

Η παράγραφος 1 αντικαθιστά τις παραγράφους 1,2,3,4 του άρθρου 2 του ν.δ 4202/1961, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 9 του ν.1405/1983 και το άρθρο 14 του ν.1902/1990.

Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΗΡΑΤΟΣ

Διατηρείται η αρμοδιότητα για την κρίση του δικαιώματος σύνταξης λόγω γήρατος  από τον τελευταίο οργανισμό, εφόσον ο ασφαλισμένος πραγματοποίησε στην ασφάλιση του πέντε (5) ολόκληρα έτη ή 1500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων όμως είκοσι (20) μήνες ή 500 ημέρες κατά την τελευταία πενταετία πριν την διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή αίτησης για την κρίση του δικαιώματος σύνταξης.

      
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Η΄ ΘΑΝΑΤΟΥ

Υπάρχει διαφοροποίηση. Απαιτείται πλέον η πραγματοποίηση στην ασφάλιση του τελευταίου οργανισμού σαράντα (40) μηνών ή 1000 ημερών εκ των οποίων όμως δώδεκα (12) μήνες ή 300 ημέρες ασφάλισης αντίστοιχα κατά την τελευταία πενταετία πριν την διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης για την κρίση του δικαιώματος σύνταξης.

Ο Οργανισμός που είναι αρμόδιος να κρίνει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θα πρέπει να εξετάζει αν συγκεντρώνονται κατά περίπτωση οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία του για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.    

Δηλαδή στην περίπτωση των συντάξεων λόγω γήρατος την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης, των συντάξεων λόγω αναπηρίας την συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και του ποσοστού αναπηρίας από τα αρμόδια υγειονομικά όργανα, των συντάξεων λόγω θανάτου την συμπλήρωση από τον θανόντα του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης.
 
Επομένως όπου στην νομοθεσία ασφαλιστικών οργανισμών υπάρχουν διατάξεις που θέτουν ειδικές προϋποθέσεις για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος , αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ενδεικτικά αναφέρονται ειδικές διατάξεις που αφορούν στην ύπαρξη ενεργού ασφαλιστικού δεσμού, στην συμπλήρωση ορίου ηλικίας σε δεδομένο χρόνο σε σχέση με τον χρόνο διακοπής της απασχόλησης και στην παραγραφή. Γενικά όμως περιλαμβάνονται κάθε είδους προϋποθέσεις που περιορίζουν την θεμελίωση του δικαιώματος. Όχι όμως χρονικές προϋποθέσεις που είναι θεμελιωτικές του συνταξιοδοτικού δικαιώματος της αναπηρίας και του θανάτου.

Β)  Με τις διατάξεις της περ 2 της παρ 1 παρέμεινε η διάταξη με την οποία καθορίζεται η κρίση του δικαιώματος από τον οργανισμό στον οποίο πραγματοποίησε ο ασφαλισμένος το μεγαλύτερο αριθμό ημερών εργασίας, εφόσον δεν έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του τελευταίου οργανισμού τον αριθμό ημερών που ορίζονται από την παρ1 ( δηλαδή 1500 ημέρες , εκ των οποίων 500 την τελευταία πενταετία για το γήρας, 1000 ημέρες εκ των οποίων 300 την τελευταία πενταετία για αναπηρία και θάνατο) ή αν τις έχει πραγματοποιήσει αλλά δεν πληροί τις χρονικές προϋποθέσεις της νομοθεσίας του βασική προϋπόθεση για να καταστεί αρμόδιος είναι να έχει συμπληρώσει ο ασφαλισμένος το όριο ηλικίας που απαιτείται για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από την νομοθεσία του τελευταίου οργανισμού και να έχει κριθεί ανάπηρος με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας για την συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας.
    
Επομένως το δικαίωμα του ασφαλισμένου θα κρίνεται από τον οργανισμό στην ασφάλιση του οποίου έχουν πραγματοποιηθεί οι περισσότερες ημέρες εργασίας ή έτη ασφάλισης ,εκτός του τελευταίου, εφόσον υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

-    ο ασφαλισμένος να συμπληρώνει τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας του οργανισμού αυτού  
-    ο ασφαλισμένος που ζητά να συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος πρέπει να έχει συμπληρώσει ένα από τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση που προβλέπει η νομοθεσία του τελευταίου οργανισμού.
-    ο ασφαλισμένος που ζητά να συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας θα πρέπει να έχει κριθεί ανάπηρος με το ποσοστό αναπηρίας που προβλέπει η νομοθεσία του τελευταίου οργανισμού.
-    τα μέλη της οικογένειας θανόντος ασφαλισμένου που ζητούν να συνταξιοδοτηθούν λόγω θανάτου θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία του οργανισμού αυτού και όχι του  τελευταίου.
 
Γ) Με τις διατάξεις της περ3 της παρ 1 παρέμεινε η διάταξη που όριζε ότι, αν ο ασφαλισμένος δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας του οργανισμού στην ασφάλιση του οποίου πραγματοποίησε τις περισσότερες ημέρες εργασίας το δικαίωμα του κρίνεται από τους άλλους οργανισμούς κατά φθίνουσα σειρά ημερών εργασίας εκτός από τον τελευταίο.
  
Ιδιαίτερα επισημαίνουμε ότι για να διαβιβαστεί η υπόθεση του ασφαλισμένου από τον οργανισμό στον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες ημέρες εργασίας  στον επόμενο κατά φθίνουσα σειρά αριθμού ημερών εργασίας οργανισμό, δεν είναι απαραίτητο ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει ένα από τα όρια ηλικίας που προβλέπονται από την νομοθεσία του, διότι η προϋπόθεση αυτή απαιτείται να υπάρχει μόνο στον τελευταίο οργανισμό.

Δ) Παρέμεινε η διάταξη που ορίζει ότι αν ο ασφαλισμένος δεν έχει τις προϋποθέσεις όλων των Οργανισμών στους οποίους ασφαλίστηκε πριν από τον τελευταίο, τότε ο τελευταίος καθίσταται αρμόδιος για την κρίση του δικαιώματος λόγω γήρατος εφόσον ο ασφαλισμένος πραγματοποίησε στην ασφάλιση του 1000 ημέρες εργασίας ή σαράντα (40) μήνες ασφάλισης εκ των οποίων 300 ημέρες εργασίας ή δώδεκα (12) μήνες ασφάλισης την τελευταία πενταετία.                                                          
 
Διαφοροποίηση υπάρχει για την κρίση του δικαιώματος λόγω αναπηρίας  οπότε πρέπει ο ασφαλισμένος να είχε πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του τελευταίου οργανισμού 300 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε  όπως ισχύει και για τις περιπτώσεις θανάτου.

Ε) Παρέμεινε η διάταξη που ορίζει ότι στην διαδοχική ασφάλιση ολόκληρος ο χρόνος υπολογίζεται από τον αρμόδιο για την απονομή της σύνταξης οργανισμό ως χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση του τόσο για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για τον καθορισμό του ποσού της σύνταξης και δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε οργανισμού.

Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό ότι η ισχύς της ανωτέρω παραγράφου αρχίζει από 1/1/2011 για αιτήσεις που υποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ.
Άρθρο 5 παρ.2
 
Με το άρθρο 69 του Ν. 2084/1992 προστέθηκαν διατάξεις στο τέλος της παρ 3 του άρθρου 11 του Ν 1405/1983 που ορίζουν ότι ο συμμετέχων οργανισμός επιβαρύνεται με την δαπάνη συνταξιοδότησης όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώσει το όριο ηλικίας που προβλέπεται από την νομοθεσία του , οπότε και καταβάλλεται σ’ αυτόν το ποσό της σύνταξης που του αναλογεί και γίνεται η απόδοση της σχετικής επιβάρυνσης.

Αν ο οργανισμός που απονέμει την σύνταξη χορηγεί σύνταξη σε ηλικία μικρότερη από την ηλικία που συνταξιοδοτούνται οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του ΙΚΑ , ο συμμετέχων οργανισμός επιβαρύνεται με την δαπάνη συνταξιοδότησης όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώσει το όριο ηλικίας που προβλέπεται από την νομοθεσία του ΙΚΑ για την συνταξιοδότηση των υπαγομένων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα, οπότε και καταβάλλεται στον ασφαλισμένο το ποσό της σύνταξης που του αναλογεί και γίνεται η σχετική επιβάρυνση.

Με το άρθρο 1 παρ 4 εδβ του Ν. 3232/2004 δόθηκε η δυνατότητα κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου, η τμηματική σύνταξη του συμμετέχοντα να καταβληθεί ταυτόχρονα με αυτή του απονέμοντα οργανισμού μειωμένη όμως κατά 3% για κάθε χρόνο που υπολείπεται μέχρι την συμπλήρωση των ορίων ηλικία ετών προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν 2084/1992.

Με την παρούσα παράγραφο 2 αντικαταστάθηκε το προαναφερόμενο εδάφιο και πλέον ορίζεται ότι η ταυτόχρονη καταβολή του τμηματικού ποσού σύνταξης του συμμετέχοντα με αυτό του απονέμοντα οργανισμού πάντοτε κατ’ επιλογήν του ασφαλισμένου θα συνεπάγεται μείωση της σύνταξης κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται ως την συμπλήρωση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν 2084/1992 ορίων ηλικίας.

Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό ότι η ισχύς της ανωτέρω παραγράφου αρχίζει από 1/1/2011 για αιτήσεις που υποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής.

                                                                 
ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Άρθρο 5 ,παρ3.
    
Με τις διατάξεις των παρ2α ,5,12β και 13 (δεύτερο εδάφιο ) του άρθρου 1 του Ν 3232/2004 καθορίστηκε ποιες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης όταν οι χρόνοι που συνυπολογίζονται διανύθηκαν σε οργανισμούς κύριας ασφάλισης μισθωτών.
 
Ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματοποιείται βάσει των αποδοχών των ασφαλισμένων που λαμβάνονται υπόψη για την απονομή της σύνταξης σύμφωνα με την νομοθεσία του κάθε οργανισμού αναπροσαρμοσμένες με το μέσο Ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, με εξαίρεση το Δημόσιο, για το οποίο ως προς την αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 9 και 34 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ.166/2000) κατά περίπτωση.

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής επαναπροσδιορίστηκαν οι συντάξιμες αποδοχές βάση των οποίων θα υπολογιστεί το ποσό της σύνταξης ώστε εκτός από την επικαιροποίηση αυτών με βάση τον μέσο ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή  να υπολογίζεται πλέον και η εξέλιξη των εισοδημάτων και η αναβάθμιση της ασφαλιστικής κλάσης των ασφαλισμένων.

Προκειμένου να γίνει αυτό ορίστηκε ότι οι συντάξιμες αποδοχές των φορέων ασφάλισης μισθωτών που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ2α ,5,12β και 13 (δεύτερο εδάφιο ) του άρθρου 1 του Ν 3232/2004 θα πολλαπλασιάζονται , για κάθε έτος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε από την διακοπή της ασφάλισης σε αυτούς μέχρι το προηγούμενο έτος του χρόνου υποβολής της αίτησης με ορισμένους συντελεστές οι οποίοι θα μεταβάλλονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης από την Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση την εξέλιξη των συντελεστών ωρίμανσης των μισθών και ημερομισθίων.

Επισημαίνουμε ότι ο πολλαπλασιασμός με τους συντελεστές θα ισχύσει και για το Δημόσιο πέραν της αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 34 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ.166/2000), ώστε να υπολογιστεί η ωρίμανση των μισθών.

Οι συντελεστές που αναφέρθηκαν καταχωρούνται στον παρακάτω πίνακα :
  

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΈΩΣ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΈΩΣ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

1

1,020

16

1,373

31

1,848

2

1,040

17

1,400

32

1,885

3

1,061

18

1,428

33

1,922

4

1,082

19

1,457

34

1,961

5

1,104

20

1,486

35

2,000

6

1,126

21

1,516

36

2,040

7

1,149

22

1,546

37

2,081

8

1,172

23

1,577

38

2,122

9

1,195

24

1,608

39

2,165

10

1,219

25

1,641

40

2,208

11

1,243

26

1,673

41

2,252

12

1,268

27

1,707

42

2,297

13

1,294

28

1,741

43

2,343

14

1,319

29

1,776

44

2,390

15

1,346

30

1,811

45

2,438

                                                                                     


Για την κατανόηση του θέματος παρατίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα:

       
1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
  
Έστω ασφαλισμένος  υπήχθη αρχικά  στην ασφάλιση του ΙΚΑ μέχρι και το 1995 και εν συνεχεία από το 1/1/1996 στην ασφάλιση του πρώην ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ) έως 30/7/2010 ( 14 έτη και 7 μήνες) , στον οποίο και υποβάλλει αίτηση το 2011.

Ο ΟΑΕΕ ως αρμόδιος για την απονομή της σύνταξης και αφού προβεί στους τρεις τρόπους υπολογισμού του ποσού της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν 3232/2004 , υπολογίζει και το αναλογούν ποσό σύνταξης του Ι.Κ.Α
Έστω ότι επικαιροποιημένες με τον Μέσο Ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή οι συντάξιμες  αποδοχές του ΙΚΑ από το έτος 1995 ως το έτος 2010 είναι 1675,16. Τα πλήρη έτη ασφάλισης  που μεσολαβούν από το 1995 (διακοπή ασφάλισης στο ΙΚΑ) ως και το προηγούμενο έτος του χρόνου υποβολής της αίτησης (2011) είναι 14 ,ως εκ τούτου ο συντελεστής που αντιστοιχεί στα 14 έτη είναι 1,319 και επομένως το τελικό διαμορφούμενο ποσό συντάξιμων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1675,16χ 1,319=2209,54.

2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 
Έστω ασφαλισμένος υπήχθη αρχικά στην ασφάλιση του ΙΚΑ ως το 1989 και εν συνεχεία από 1/6/1990 στην ασφάλιση του πρώην ΤΑΕ (ΟΑΕΕ) ως 31/10/2010 (20 έτη και 5 μήνες) , στον οποίο και υποβάλλει αίτηση τον 2/2011.

Έστω ότι επικαιροποιημένες με τον  Μέσο Ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή οι συντάξιμες  αποδοχές του ΙΚΑ από το 1989 ως το 2010 είναι 850,71. Τα πλήρη έτη ασφάλισης που μεσολαβούν από την διακοπή της ασφάλισης στο ΙΚΑ (1989) ως και το προηγούμενο έτος του χρόνου υποβολής της αίτησης είναι 20, ως εκ τούτου ο συντελεστής που αντιστοιχεί στα 20 έτη είναι 1,486 και επομένως  το τελικό διαμορφούμενο ποσό συντάξιμων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 850,71χ 1,486=1264,16.

3ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Έστω ασφαλισμένος υπήχθη αρχικά στην ασφάλιση του πρώην ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ) από 1/1/1974 ως 31/12/1978 ,κατόπιν ασφαλίστηκε στο ΙΚΑ μέχρι 31/12/1998 και εν συνεχεία ασφαλίστηκε ξανά στο πρώην ΤΕΒΕ ( ΟΑΕΕ) από 1/1/1999 ως 31/10/2011 ( 12 έτη και 10 μήνες). Υποβάλλει αίτηση για σύνταξη τον 11/2011. Έστω ότι επικαιροποιημένες με τον  Μέσο Ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή οι συντάξιμες  αποδοχές του ΙΚΑ από το 1998 ως το 2010 είναι 1986,32 . Τα πλήρη έτη ασφάλισης που μεσολαβούν από την διακοπή της ασφάλισης στο ΙΚΑ (1999) ως και το προηγούμενο έτος του χρόνου υποβολής της αίτησης είναι 12 , ως εκ τούτου ο συντελεστής που αντιστοιχεί στα 12 έτη είναι 1,268 και επομένως  το τελικό διαμορφούμενο ποσό συντάξιμων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1986,32 χ 1,268=2518,65.

Ωστόσο επειδή το τελικό διαμορφούμενο ποσό συντάξιμων αποδοχών υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποδοχών 2432,25 που ισχύει κατά την υποβολή της αίτησης και προσδιορίζεται από τον συμμετέχοντα οργανισμό , το ποσό που θα ληφθεί υπόψη , ως τελικό διαμορφούμενο ποσό συντάξιμων αποδοχών περιορίζεται σ΄αυτό, δηλαδή 2432,25.

Σε κάθε περίπτωση το ποσό των συντάξιμων αποδοχών που προκύπτει δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον ανώτατο όριο αποδοχών όπως αυτό προσδιορίζεται από τον συμμετέχοντα οργανισμό.

Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό ότι η ισχύς της ανωτέρω παραγράφου αρχίζει από 1/1/2011 για αιτήσεις που υποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής.

 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΟΑΕΕ
Άρθρο 5, παρ.4
   
Με την παρ.1 β,γ  αρθρ.1 Ν.3232/2004(ΦΕΚ 48 Α΄) σχετικά με τον υπολογισμό του τμήματος της σύνταξης που αναλογεί στους συμμετέχοντες, καθορίστηκαν ποσοστά επί τοις εκατό των συντάξιμων αποδοχών για κάθε έτος ασφάλισης και μέχρι τα 35 έτη σε 2% για τον ΟΑΕΕ (ΤΣΑ), 2,85% για τον ΟΑΕΕ (ΤΑΕ) και 3% για τον ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ) στην περίπτωση που συμμετέχων Οργανισμός είναι ο ΟΑΕΕ και επιλεγούν οι καταστατικές διατάξεις των καταργηθέντων Ταμείων.

Πλέον με την παρ.4 του άρθρου 5 του Ν.3863/2010 το ποσοστό επί των συντάξιμων αποδοχών για τον υπολογισμό του ποσού σύνταξης όταν ο ΟΑΕΕ είναι συμμετέχων φορέας και επιλεγούν οι καταστατικές του διατάξεις, καθορίζεται σε 2% για κάθε έτος ασφάλισης και μέχρι τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης. 


ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Άρθρο 5, παρ.8.

Με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρα.8 του άρθρου 5, ορίζεται ότι οι διατάξεις της Διαδοχικής Ασφάλισης εφαρμόζονται σε πρόσωπα που κατέχουν τη βουλευτική ιδιότητα, τη θέση του Υπουργού ή Υφυπουργού και των αιρετών προέδρων κοινοτήτων, δημάρχων και νομαρχών.

Με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ.8 του άρθρου 5, παρέχεται η δυνατότητα στα παραπάνω πρόσωπα να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στους κλάδους κύριας, επικουρικής σύνταξης και πρόνοιας στους οποίους ήταν ασφαλισμένα πριν από την εκλογή τους.

Εναλλακτικά, μπορούν να αναγνωρίσουν τους χρόνους που αντιστοιχούν στη θητεία τους στους ανωτέρω κλάδους οποτεδήποτε.
Το δικαίωμα των ενδιαφερομένων να υποβάλλουν σχετικό αίτημα δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισμό. Οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται στο σύνολό τους (εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη) από τους ενδιαφερόμενους.


ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 75,παρ 7

Α) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
 
Με το Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄), παρ.10, αρθρ.1 δημοσιεύτηκε ρύθμιση που αφορούσε την έκδοση και τήρηση Δελτίου Διαδοχικής Ασφάλισης η οποία όμως δεν εφαρμόστηκε έως σήμερα λόγω έλλειψης υποδομής, διοικητικού μηχανισμού και ενοποιημένου μηχανογραφικού αρχείου των ασφαλισμένων όλων των Οργανισμών.

Με την διάταξη της παραγράφου αυτής καταργείται η ανωτέρω διάταξη (παρ.10, αρθ.1, Ν.3232/2004) για την έκδοση Δελτίου Διαδοχικής Ασφάλισης.

Επισημαίνεται ότι με το αρθρ.47, Ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1Α) όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ.15 Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α 11-05-2010) θεσπίστηκε σχετική διάταξη για την επιτάχυνση του χρόνου απονομής των συντάξεων και προβλέπει την έκδοση προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης κατόπιν αιτήσεως εντός διετίας πριν την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης  για όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

   
Β) ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
        
Με την διάταξη της παραγράφου αυτής καταργείται η παρ.β του άρθρου 2 του Ν.3232/2004

Ως γνωστό με την καταργούμενη πλέον διάταξη επί προσωρινών συντάξεων αναπηρίας το ποσό της επιβάρυνσης του συμμετέχοντα οργανισμού καθοριζόταν από το γινόμενο του ποσού της σύνταξης αναπηρίας που αντιστοιχεί στο συμμετέχοντα φορέα και των μηνών καταβολής της σύνταξης στους οποίους προστίθενται και οι μήνες που αντιστοιχούν στα Δώρα Χριστουγέννων –Πάσχα και Επιδόματος Αδείας.

Στις περιπτώσεις αυτές δεν μεταφερόταν ο χρόνος στον απονέμοντα φορέα και δεν εφαρμόζονταν οι διατάξεις της παρ 4 του ιδίου άρθρου, όπου ο συνταξιούχος μετά τον διακανονισμό θεωρείται οριστικά συνταξιούχος του απονέμοντα ορφανισμού .

Πλέον και για τις περιπτώσεις χορήγησης συντάξεων αναπηρίας οι οποίες δεν είναι οριστικές θα εφαρμόζεται ο τρόπος διακανονισμού του ποσού της σύνταξης που περιγράφεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν 3232/2004.

Δηλαδή και στις περιπτώσεις αυτές ο οργανισμός που απένειμε την σύνταξη αφού υπολογίσει το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στο χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε στον συμμετέχοντα οργανισμό το πολλαπλασιάζει επί τον αριθμό των συντάξεων που καταβάλλονται ετησίως. Εν συνεχεία το ποσό θα πολλαπλασιάζεται επί τον αναλογιστικό συντελεστή που προκύπτει από τους πίνακες του άρθρου 3
Ν 3232/2004 για την αναπηρία ανδρών ή γυναικών.

Η εφαρμογή αυτή καταλαμβάνει όλες τις πρωτοείσακτες περιπτώσεις προσωρινής αναπηρίας  με έναρξη συνταξιοδότησης από 15/7/2010 και εφεξής καθώς και τις περιπτώσεις παρατάσεως συντάξεως αναπηρίας μετά την 15/7/2010.

Της παρούσης να λάβει  γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.


                                                        


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΕΡ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
                                                                                                          

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι.ΜΑΡΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο