Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-10-2010 ]

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ.: Ε41/294/25.10.2010 Συμπλήρωση οδηγιών χορήγησης βεβαιώσεων οφειλών για την κάλυψη υποχρεώσεων εργοδοτών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με τη λήψη Τραπεζικών Δανείων με την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

(Συμπλήρωση οδηγιών χορήγησης βεβαιώσεων οφειλών για την κάλυψη υποχρεώσεων εργοδοτών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με τη λήψη Τραπεζικών Δανείων με την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 25/10/2010
Αριθμ. Πρωτ. Ε41/294

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Σ. Κοκκίνης
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 258
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Συμπλήρωση οδηγιών χορήγησης βεβαιώσεων οφειλών για την κάλυψη υποχρεώσεων εργοδοτών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με τη λήψη Τραπεζικών Δανείων με την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.»
ΣΧΕΤ. : εγκύκλιο 41/10  ΓΕ: Ε57/36/03-09-2010.

ΓΕΝΙΚΑ

Με την εγκύκλιο 41/10 εγκύκλιο διαταγή και το με αριθ. Ε57/36/03-09-2010 Γενικό Έγγραφο, δόθηκαν οδηγίες και περιγράφεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται προκειμένου οι «επιλέξιμες» επιχειρήσεις να υπαχθούν στις διατάξεις της με αριθ. 5486/539/18-05-2010 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Στην εν λόγω εγκύκλιο αναφέρεται ότι η «Βεβαίωση οφειλής» που θα εκδοθεί θα περιλαμβάνει οφειλές οι οποίες θα αφορούν αποκλειστικά την κοινή επιχείρηση του συγκεκριμένου εργοδότη.

Μετά από σχετικές συσκέψεις και υποβολή από την Διεύθυνσή μας σχετικού ερωτήματος, η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. με το με αριθ. 11652/13-10-2010 έγγραφό της, μας γνωστοποίησε τις περιπτώσεις για τις οποίες μπορούν να υπαχθούν στη σχετική διαδικασία και εισφορές που προέρχονται από οικοδομικά και τεχνικά έργα και ότι στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να χορηγείται χωριστή «Βεβαίωση Οφειλής» για κάθε ΑΜΟΕ.

Πέραν δηλαδή της βεβαίωσης που θα χορηγείται για την κοινή επιχείρηση, θα χορηγείται και μία βεβαίωση για κάθε ΑΜΟΕ για το οποίο θα υποβληθεί αίτηση.

Οι οφειλές που προέρχονται από οικοδομοτεχνικά έργα και οι οποίες μπορούν να υπαχθούν στο προαναφερόμενο πρόγραμμα αφορούν :

1.Εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά ή ιδιωτικά τεχνικά έργα, με αυτεπιστασία, οι οποίοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ως τέτοια ασκούν δραστηριότητα. (το οικοδομικό ή τεχνικό έργο να αποτελεί γι΄ αυτά εμπορική εκμετάλλευση).

2.Εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά έργα ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που εκτελούνται με το σύστημα της αντιπαροχής ή με ανάθεση ή εργολαβία εφ΄ όσον το αίτημα υποβάλλεται από τον εργολάβο αντιπαροχής για την πρώτη περίπτωση και τον εργολάβο που εκτελεί το ιδιωτικό τεχνικό έργο στην δεύτερη περίπτωση, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

3.Εργοδότες που εκτελούν Δημόσια έργα με ανάθεση ή εργολαβία ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

- Όταν υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης, από την οποία να προσδιορίζεται η οφειλή του ενδιαφερόμενου εργοδότη προς το Ίδρυμα που προέρχεται από συγκεκριμένο οικοδομοτεχνικό έργο, αυτή θα καταχωρείται στο μηχανογραφικό σύστημα Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. μέσω της οθόνης «Διαχείριση Εισερχομένων» με τύπο κίνησης : 001Τ «ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ – ΤΕΜΠΜΕ» όπως ακριβώς γίνεται και για την Κοινή Επιχείρηση.

Για την συγκεκριμένη διαδικασία για κάθε ΑΜΟΕ υποβάλλεται χωριστή αίτηση.

- Το αρμόδιο Υποκ/μα θα διενεργεί τον έλεγχο κατά τα γνωστά και θα προσδιορίζει την οφειλή για το συγκεκριμένο έργο, θα βεβαιώνει τις οφειλές στην αρμόδια Ταμειακή Υπηρεσία και θα χορηγεί την «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ» ως το συνημμένο στο παρόν σχέδιο εντύπου.

- Για διευκόλυνση των υπηρεσιών μας κατά τη χορήγηση της εν λόγω «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ» (μία για κάθε έργο) και προκειμένου να προσδιορισθεί το ύψος της οφειλής (κύριες εισφορές, προσαυξήσεις, Π.Τ., κ.λ.π.), ώστε να αναγραφεί στη Βεβαίωση αυτή το οφειλόμενο ποσό (εξόφληση με εφ΄ άπαξ καταβολή ή με ρύθμιση), θα αντλούνται οι πληροφορίες αυτές μέσω συστήματος, από την οθόνη «υπολογισμός στοιχείων ρύθμισης» με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται στο με αριθ. Ε57/36/03-09-2010 Γενικό Έγγραφο.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
α/α
ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο