Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-10-2010 ]

Εγκύκλιος Ο.Γ.Α. Αρ. 7/28.9.2010 Πίνακες Υποχρέων καταβολής εισφοράς Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών Α΄ εξαμήνου 2010 – Μητρώα αυτοτελώς απασχολούμενων ασφαλισμένων

(Πίνακες Υποχρέων καταβολής εισφοράς Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών Α΄ εξαμήνου 2010 – Μητρώα αυτοτελώς απασχολούμενων ασφαλισμένων)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 28-9-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πατησίων  30
101 70  ΑΘΗΝΑ                                                              
                                                                   

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΑΡΙΘ. 7 / 2010

ΘΕΜΑ :  «Πίνακες Υποχρέων καταβολής εισφοράς Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών Α΄ εξαμήνου 2010 – Μητρώα  αυτοτελώς απασχολούμενων ασφαλισμένων».


I. Πίνακες Υποχρέων Καταβολής Εισφοράς Κλάδου Κύριας Ασφάλισης

Σας στέλνουμε, για ενημέρωσή σας, τους Πίνακες Υποχρέων Καταβολής Εισφοράς του Α΄εξαμήνου 2010, που αφορούν στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.

Στο πρώτο μέρος των Πινάκων περιλαμβάνονται όλοι οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι, συμπεριλαμβανομένων και των εν ενεργεία ασφαλισμένων που έχει παραταθεί η ασφάλισή τους  μετά  το 64ο έτος της ηλικίας τους.

Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται οι προς συνταξιοδότηση ασφαλισμένοι που δεν έχουν εξοφλήσει όλες τις ληξιπρόθεσμες εισφορές τους (οι γεννηθέντες το έτος 1945 και όσοι έχουν ήδη συμπληρώσει τον απαιτούμενο για συνταξιοδότηση χρόνο ασφάλισης, μετά από παράταση της ασφάλισής τους).

Στα υπόλοιπα μέρη περιλαμβάνονται οι λοιποί πρώην ασφαλισμένοι του Κλάδου (που έχει δηλαδή διακοπεί η ασφάλισή τους), οι οποίοι δεν έχουν εξοφλήσει όλες τις εισφορές τους. Ειδικά οι αποβιώσαντες, πρώην οφειλέτες του Κλάδου, περιλαμβάνονται για να μπορούν να ενημερωθούν οι επιζώντες τους (χήρος/χήρα και ορφανά) για το ύψος των οφειλών, σε περίπτωση που θα διεκδικήσουν σύνταξη από τον Κλάδο.

Σημειώνουμε ότι, για τους ασφαλισμένους οφειλέτες καθυστερούμενων εισφορών που έχουν ζητήσει να υπαχθούν ή έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση δόσεων, αναφέρονται στους Πίνακες τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  Το ρυθμισθέν σε δόσεις ποσό.

β)  Το πλήθος των δόσεων.

γ)  Η τρέχουσα δόση και το ποσό αυτής.

δ)  Η τυχόν ληξιπρόθεσμη δόση και το ποσό αυτής.

ε) Το συνολικό ποσό των δόσεων που απομένουν.

στ) Τυχόν καταβληθέντα ποσά (πίστωση) που έχουν επηρεάσει το αρχικό ύψος της υπό εξόφληση δόσης ή και της τυχόν ληξιπρόθεσμης .

Στη στήλη «Ασφαλιστική Ενημερότητα», στους αγρεργάτες (έλληνες και αλλοδαπούς) δεν υπάρχει η ένδειξη «ΝΑΙ» – «ΟΧΙ» αλλά «ΑΓΡ» και τούτο, διότι πριν τη χορήγηση – θεώρηση βιβλιαρίου υγείας των αγρεργατών, θα πρέπει, εκτός από την ασφαλιστική ενημερότητα, να ελέγχεται και αν εξακολουθούν να απασχολούνται συστηματικά στην αγροτική οικονομία. (βλ. εγκύκλιό μας υπ’ αριθ. 8/2009, κεφ.ΙΧ).  Για τους αλλοδαπούς  πρέπει να ελέγχεται, επιπλέον, εάν διαμένουν νόμιμα στη χώρα, σύμφωνα με τις εκάστοτε σχετικές οδηγίες.

Στις περιπτώσεις που έχει ανασταλεί η αποστολή ειδοποίησης – απόδειξης υπάρχει στη στήλη «Παρατηρήσεις» η ένδειξη «Αναστολή Ειδοπ.» (βλ. παρακάτω Κεφάλαιο ΙΙΙ).
 
ΙΙ. Ειδοποιήσεις καταβολής εισφοράς

Στους οφειλέτες αποστέλλονται, ανάλογα με την περίπτωση, ειδικές ειδοποιήσεις – αποδείξεις καταβολής των οφειλόμενων εισφορών.
Η προθεσμία για την πληρωμή όλων των εισφορών λήγει στις  30 Νοεμβρίου 2010.

Ε ί δ η  ε ι δ ο π ο ι ή σ ε ω ν 

1. Ασφαλισμένοι που δεν οφείλουν ληξιπρόθεσμες εισφορές ή οφείλουν και δεν τις έχουν ρυθμίσει.
Στην ειδοποίηση που αποστέλλεται στους ασφαλισμένους αυτούς περιλαμβάνονται η εισφορά του Α΄ εξαμήνου 2010 και οι τυχόν ληξιπρόθεσμες εισφορές.

2. Ασφαλισμένοι που έχουν  ενταχθεί  ή έχουν ζητήσει να ενταχθούν σε ρύθμιση δόσεων.
Στους οφειλέτες αυτούς αποστέλλεται ειδική  ειδοποίηση – απόδειξη καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς, η οποία περιλαμβάνει τρία αποκόμματα Ταχυπληρωμής. Και τα τρία έχουν ληκτική ημερομηνία πληρωμής την 30-11-2010.

Στο 1ο (άνω δεξιά) αναγράφεται το ποσό της τρέχουσας εισφοράς του Α΄ εξαμήνου 2010. Η μη εμπρόθεσμη εξόφληση του ποσού αυτού συνεπάγεται την άμεση έκπτωση από το δικαίωμα των δόσεων.

Στο 2ο (κάτω δεξιά) αναγράφεται το ποσό της  τρέχουσας δόσης και της τυχόν ληξιπρόθεσμης. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δύο συνεχόμενων δόσεων συνεπάγεται την άμεση έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης.

Στο 3ο (κάτω αριστερά) αναγράφεται το ποσό των υπόλοιπων δόσεων. Η εξόφληση του αποκόμματος αυτού είναι προαιρετική.

Εξοφλείται, δηλαδή, εάν ο ασφαλισμένος επιθυμεί να εξοφλήσει το σύνολο των οφειλών του. Εννοείται ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε, εκτός από το απόκομμα 3, να εξοφληθούν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία και τα αποκόμματα 1 και 2.

3. Ασφαλισμένοι που θα συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος, το έτος 2011 (γενν. 1946)
-  Όσοι από τους ασφαλισμένους αυτούς δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους έχουν λάβει μαζί:

α)  την κανονική ειδοποίηση με την τρέχουσα εισφορά του Α΄ εξαμήνου 2010 και τις τυχόν ληξιπρόθεσμες και

β)  ειδοποίηση με την εισφορά του Β΄ εξαμήνου 2010, η εξόφληση του ποσού της οποίας είναι προαιρετική, προκειμένου να τους δοθεί άμεσα η δυνατότητα υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση.
- Όσοι από αυτούς έχουν ζητήσει να υπαχθούν ή έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση δόσεων, θα λάβουν την ειδική ειδοποίηση με τα τρία αποκόμματα ταχυπληρωμής που περιγράψαμε ανωτέρω. Στις περιπτώσεις αυτές, στο 3ο απόκομμα – που εξοφλείται προαιρετικά – περιλαμβάνεται μαζί με τις υπόλοιπες δόσεις και η εισφορά του Β΄ εξαμήνου 2010. Οι ασφαλισμένοι αυτοί, αν εξοφλήσουν και τα τρία αποκόμματα της ειδοποίησης, θα μπορούν να υποβάλουν άμεσα αίτηση για συνταξιοδότηση, ώστε να συντομευτεί ο χρόνος απονομής της σύνταξής τους.

Όπως γνωρίζετε, η πληρωμή των εισφορών με τις ως άνω ειδοποιήσεις – αποδείξεις γίνεται μέσω ΕΛΤΑ (ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ).
Οι εισφορές πρέπει να εξοφλούνται εμπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι τη ληκτική ημερομηνία πληρωμής. Μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής, οι ειδοποιήσεις καθίστανται άκυρες (δεν ισχύει το αναγραφόμενο ποσό και δεν γίνονται δεκτές από τα ΕΛΤΑ).

Σε περίπτωση απώλειας ή μη έγκαιρης παραλαβής της ειδοποίησης καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς του Α΄ εξαμήνου 2010, θα πρέπει να ζητηθεί η επανέκδοση της ειδοποίησης το συντομότερο δυνατό, και πάντως το αργότερο μέχρι 29 Οκτωβρίου 2010 (αριθ. FAX : 2103841214), διαφορετικά δεν θα υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια να παραληφθεί η νέα ειδοποίηση πριν τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής.

Σημειώνουμε πάντως,  ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν ανάγκη να λάβουν άμεσα ασφαλιστική ενημερότητα, δίνεται  η δυνατότητα πληρωμής των οφειλόμενων εισφορών τους μέσω ΑΤΕ, όπως περιγράφουμε παρακάτω (Κεφάλαιο V).

ΙΙΙ. Αναστολή αποστολής ειδοποιήσεων – αποδείξεων καταβολής εισφοράς

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π. Δ/τος 78/1998 "Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών", σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές του επί δέκα συνεχή έτη, παύει η αποστολή σ’ αυτόν ειδοποίησης – απόδειξης καταβολής των οφειλόμενων εισφορών. Νέα ειδοποίηση – απόδειξη καταβολής εισφορών αποστέλλεται ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Κατόπιν τούτου δεν αποστέλλονται ειδοποιήσεις – αποδείξεις στους ασφαλισμένους που επί 10 συνεχή έτη δεν έχουν καταβάλει εισφορές στον Κλάδο.

Επισημαίνουμε και πάλι ότι απλώς παύει (αναστέλλεται) η αποστολή ειδοποιήσεων – αποδείξεων στους οφειλέτες, η υποχρέωση όμως εξόφλησης των οφειλόμενων εισφορών, για όλο το χρόνο εγγραφής τους στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου, εξακολουθεί να υφίσταται.

Οι ανωτέρω ασφαλισμένοι, προκειμένου να εξοφλήσουν τις εισφορές τους, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση, συμπληρωμένη στο έντυπο αίτησης που σας απεστάλη με την εγκύκλιό μας αριθ. 1/2009, ώστε να τους αποσταλεί εκ νέου ειδοποίηση – απόδειξη καταβολής των οφειλόμενων εισφορών τους. Η ειδοποίηση θα τους σταλεί στην αμέσως επόμενη της αίτησης εξαμηνιαία αποστολή ειδοποιήσεων και θα περιλαμβάνει τις τρέχουσες εισφορές και όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, αναπροσαρμοσμένες, σύμφωνα με τα νέα ισχύοντα ποσά εισφορών.

IV. Ποσά εισφορών 

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.2458/1997 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν.3863/2010 με τις οποίες ορίζεται ότι «τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2458/1997, όπως έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΓΑ».

Μετά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης τα νέα ποσά εισφορών 2011 θα αναρτηθούν, προς ενημέρωσή σας, στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ.

Κατωτέρω παραθέτουμε τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που ισχύουν για το έτος 2010 για τους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους, ανά ασφαλιστική κατηγορία.

ΠΟΣΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ*   

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ σε 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ σε 

 


 

Για σύνταξη  

 

Για

ασθένεια

 

Για ΛΑΕ

 

 

ΜΗΝΙΑΙΑ

 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

 

 

ΕΤΗΣΙΑ

 1η

436,98

30,59

6,55

1,92

39,06

234,36

468,72

 

2η

541,65

37,92

8,12

1,92

47,96

287,76

575,52

 

3η

651,78

45,62

9,78

1,92

57,32

343,92

687,84

 

4η

804,28

56,30

12,06

1,92

70,28

421,68

843,36

 

5η

956,77

66,97

14,35

2,88

84,20

505,20

1.010,40

 

6η

1.108,18

77,57

16,62

2,88

97,07

582,42

1.164,84

 

7η

1.258,47

88,09

18,88

2,88

109,85

659,10

1.318,20

 

 
*Ποσά ασφαλιστικών κατηγοριών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές για σύνταξη (ποσοστό 7%) και για ασθένεια (ποσοστό
1,5%). Μαζί με τη μηνιαία εισφορά για σύνταξη και ασθένεια συνεισπράττεται  και η εισφορά για το Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας «ΛΑΕ» (€ 1,92 για τις κατηγορίες 1η έως και 4η, και € 2,88  για τις κατηγορίες 5η έως και 7η) .

V. Πληρωμή εισφορών μέσω ΑΤΕ

Όπως σας έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, η πληρωμή των εισφορών μέσω ΑΤΕ (εμπρόθεσμη – εκπρόθεσμη) πρέπει να  γίνεται μόνο σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις, καθόσον η συγκεκριμένη αυτή διαδικασία εξόφλησης των εισφορών δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση αυτήν της εξόφλησης των εισφορών μέσω ΕΛΤΑ με ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά, και μόνο για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

Για τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου για την ΑΤΕ (με Κ.Μ.Π. 639) παρακαλούμε να λαμβάνετε  υπόψη σας τις οδηγίες που αναγράφονται στο αριθ. 30824/15-4-2005 έγγραφό μας,  και επιπλέον όσα αναφέρουμε παρακάτω:

α) Στα έντυπα για την ΑΤΕ που θα συμπληρωθούν μέχρι 30-11-2010, ως ληκτική ημερομηνία πληρωμής θα τίθεται η 30-11-2010.

Το πληρωτέο ποσό για τις πληρωμές που θα γίνουν μέχρι 30-11-2010, είναι το ποσό που αναγράφεται στους Πίνακες Υποχρέων που συναποστέλλονται. Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές, για τη συμπλήρωση του «ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ ΠΟΣΟΥ» θα πρέπει να συμβουλεύεστε τους εν λόγω Πίνακες.

Σας υπενθυμίζουμε, ότι και οι ασφαλισμένοι που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους μπορούν επίσης, σε επείγουσες περιπτώσεις, να πληρώσουν τις εισφορές τους μέσω ΑΤΕ, αλλά μόνο εμπρόθεσμα. Στις περιπτώσεις αυτές πληρωτέο ποσό είναι το άθροισμα των ποσών της τρέχουσας εισφοράς και της τρέχουσας (ή και της τυχόν ληξιπρόθεσμης) δόσης, όπως αυτά αναγράφονται στους Πίνακες Υποχρέων.

β) Στα έντυπα που θα συμπληρωθούν από 1-12-2010 μέχρι 31-12-2010, θα πρέπει να τίθεται  ως ληκτική ημερομηνία πληρωμής η 31-12-2010. Στις περιπτώσεις αυτές πληρωτέο ποσό είναι η  ληξιπρόθεσμη πλέον εισφορά του Α΄ εξαμήνου 2009 και οι τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες εισφορές. Όλες οι οφειλόμενες εισφορές θα πρέπει να υπολογιστούν με βάση τα ποσά εισφορών του έτους 2010 τα οποία, όπως προαναφέραμε, ειδικά για το έτος 2010, δεν έχουν αναπροσαρμοστεί αλλά παραμένουν στις ίδιες τιμές με αυτές των εισφορών του έτους 2009.

γ) Στα έντυπα που θα συμπληρωθούν από 3-1-2011 μέχρι και την παραλαβή των επόμενων ειδοποιήσεων, θα πρέπει να τίθεται ως ληκτική ημερομηνία πληρωμής η 31-5-2011. Στο πληρωτέο ποσό των εισφορών, εκτός από τις ληξιπρόθεσμες εισφορές (δηλαδή εισφορές μέχρι και το Α΄ εξάμηνο 2010), θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται οπωσδήποτε και η εισφορά του Β΄ εξαμήνου 2010. Όλες οι ληξιπρόθεσμες εισφορές θα πρέπει να υπολογιστούν με βάση τα ποσά εισφορών του έτους 2011 τα οποία, όπως προαναφέραμε, θα αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ. Εννοείται ότι στην περίπτωση αυτή οι ασφαλισμένοι δεν θα πρέπει να ξαναπληρώσουν τις εισφορές τους με την επόμενη ειδοποίηση που θα λάβουν.

Επειδή, όπως έχουμε διαπιστώσει, συχνά χρησιμοποιούνται λανθασμένα υποδείγματα εντύπων για την καταβολή εισφορών μέσω ΑΤΕ ή η συμπλήρωσή τους είναι ελλιπής, παρακαλούμε ιδιαίτερα για τα ακόλουθα:

α) να συμπληρώνονται με προσοχή τα στοιχεία των ασφαλισμένων (Αριθμός Μητρώου και Ονομαστικά στοιχεία).

β) Για τις ως άνω πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης να χρησιμοποιείται το ειδικό έντυπο για την ΑΤΕ με Κωδικό  Μεγάλου Πελάτη (Κ.Μ.Π.) 639.

γ) Για την αναγνώριση – εξαγορά χρόνου Πρόσθετης Ασφάλισης να χρησιμοποιείται αποκλειστικά το έντυπο για την ΑΤΕ με Κωδικό Μεγάλου Πελάτη 645. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να πληρώνονται εισφορές εξαγοράς χρόνου Πρόσθετης με το έντυπο ΑΤΕ με Κ.Μ.Π 639.

Επισημαίνουμε ακόμη ότι το έντυπο για την ΑΤΕ με Κωδικό Μεγάλου Πελάτη 608, χρησιμοποιείται μόνο για την προκαταβολή από τον εργοδότη των εισφορών ενός τριμήνου για τους μετακλητούς αλλοδαπούς.
Εκπρόθεσμη καταβολή εισφορών ασφαλισμένων σε ρύθμιση

Ειδικά για τους ασφαλισμένους που έχουν ήδη ρυθμίσει τις οφειλές τους, επισημαίνουμε τα παρακάτω:

Αν δεν εξοφλήσουν εμπρόθεσμα (μέχρι 30-11-2010) τις σύμφωνα με τους όρους της ρύθμισης εισφορές τους, χάνουν το δικαίωμα της ρύθμισης, που σημαίνει ότι δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ασφαλιστικά ενήμεροι πληρώνοντας ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ το ποσό της δόσης τους και το ποσό της εισφοράς του Α΄ εξαμήνου 2010. 

Συνεπώς, όσοι από τους ασφαλισμένους αυτούς δεν πληρώσουν εμπρόθεσμα τις εισφορές τους και επείγονται να θεωρήσουν βιβλιάριο υγείας ή να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα μετά την 30-11-2010 - και μέχρι την παραλαβή της επόμενης ειδοποίησης καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς - θα πρέπει να απευθύνονται στον ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Υποκατάστημα), προκειμένου να πληροφορηθούν το ακριβές ποσό που θα πρέπει να καταβάλουν μέσω της ΑΤΕ για να καταστούν ασφαλιστικά ενήμεροι.

VΙ. Υποβολή αιτήσεων για ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών 

Όπως σας ενημερώσαμε και με την εγκύκλιό μας αριθ. 5 /2010 από 15-7-2010 ισχύουν οι νέες διατάξεις περί ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών (Ν.3863/2010, άρθρα 53 έως 62).
Οι ασφαλισμένοι οφειλέτες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις οφειλές τους με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2458/1997, θα εξακολουθήσουν να διέπονται από τις εν λόγω διατάξεις μέχρι την εξόφληση της ρυθμισθείσας οφειλής τους (ή την έκπτωση από τη ρύθμιση σε περιπτώσεις μη τήρησης των όρων της) δεδομένου ότι οι όροι της ρύθμισης αυτής είναι ευνοϊκότεροι.

Για την υποβολή νέας αίτησης για ρύθμιση θα συμβουλεύεστε την ως άνω σχετική εγκύκλιό μας. 

Επισημαίνουμε και πάλι, ότι μόνη η υποβολή της αίτησης δεν σημαίνει και υπαγωγή του αιτούντα στη ρύθμιση. Ο αιτών εντάσσεται στη ρύθμιση - και κατά συνέπεια θεωρείται ασφαλιστικά ενήμερος ή δικαιούται βιβλιάριο υγείας - μόνο αφού εξοφλήσει εμπρόθεσμα τις αναλογούσες  στη ρύθμιση εισφορές του, δηλαδή την τρέχουσα εισφορά και την πρώτη δόση του.

VII. Ασφαλιστική ενημερότητα

Ασφαλιστικά ενήμεροι θεωρούνται:

α)  Οι ασφαλισμένοι που δεν οφείλουν ληξιπρόθεσμες εισφορές και

β)  Οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση των οφειλών τους (δόσεις) και τηρούν τους όρους της ρύθμισης.

VIII. ΑΜΚΑ - ΑΦΜ

Σύμφωνα με το Νόμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και ο αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) είναι απαραίτητα στοιχεία για τη χορήγηση των παροχών. Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε τα δύο αυτά στοιχεία να συμπληρώνονται οπωσδήποτε στα Δελτία Απογραφής των ασφαλισμένων καθώς και στις αιτήσεις συνταξιοδότησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων που αφορούν στον ΑΜΚΑ ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται στα ΚΕΠ ή στα γραφεία ΑΜΚΑ που λειτουργούν στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Επισημαίνουμε ότι για οποιαδήποτε μεταβολή που αφορά στα στοιχεία του Μητρώου Ασφαλισμένων θα εξακολουθείτε να συμπληρώνετε το Δελτίο μεταβολών (έντυπο Κ4).

IX. Έλεγχος Μητρώου – Πινάκων Υποχρέων

1. Παρακαλούμε να ελέγξετε προσεκτικά το Μητρώο Ασφαλισμένων (πρώτο μέρος των Πινάκων) και να μας ενημερώσετε άμεσα για τυχόν αλλαγές στην ασφαλιστική κατάσταση των ασφαλισμένων (διακοπή της άσκησης του επαγγέλματος, ασφάλιση σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, συνταξιοδότηση από άλλο φορέα ελληνικό ή ξένο κ.λ.π.).

Για την αναγγελία των ως άνω ασφαλιστικών μεταβολών παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε το ειδικό Δελτίο Αναγγελίας (έντυπο Κ4), υπόδειγμα του οποίου έχει επισυναφθεί στην εγκύκλιό μας αριθ. 5/2004.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει στο Δελτίο να επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τα οποία θα συμβουλεύεστε την ως άνω εγκύκλιό μας. (Αντίγραφο του Δελτίου παρακαλούμε να φυλάσσετε στο Αρχείο σας)

2. Αν κάποιος ασφαλισμένος έχει πληρώσει εμπρόθεσμα εισφορές, οι οποίες από παραδρομή ζητούνται εκ νέου, παρακαλούμε να μας στείλετε φωτοαντίγραφο της σχετικής απόδειξης πληρωμής των ΕΛΤΑ ή της ΑΤΕ. Αν η πληρωμή είναι εκπρόθεσμη, το πιθανότερο είναι ότι δεν έχει ενημερωθεί ακόμα η ασφαλιστική μερίδα του και συνεπώς δεν χρειάζεται να μας πληροφορήσετε σχετικά.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι αιτήσεις αμφισβήτησης των ασφαλισμένων, σχετικά με τα οφειλόμενα ποσά που αναγράφονται στις ειδοποιήσεις – αποδείξεις, πρέπει να υποβάλλονται στον ΟΓΑ μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

3. Σημειώνουμε ακόμη, ότι σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αιτείται διόρθωση ή αλλαγή των στοιχείων του (όνομα, διεύθυνση κ.λ.π.), πρέπει να εξοφλεί εμπρόθεσμα την ειδοποίηση – απόδειξη που του έχουμε στείλει και παράλληλα να ζητά τη διόρθωση των στοιχείων.

Σε όλα τα σχετικά έγγραφά σας, πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου.

Με την ευκαιρία σας ενημερώνουμε ότι όλα τα έντυπα του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (υποδείγματα αιτήσεων, έντυπα για ΑΤΕ κ.α) μπορείτε να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr) στην εφαρμογή για τους Ανταποκριτές ΟΓΑ, στο μενού Υπηρεσίες → ψηφιακά έντυπα.


               
                 

Ο Διοικητής
Παναγιώτης Θ. Πέτρουλας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο