Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-10-2010 ]

Εγκύκλιος Ο.Γ.Α. Αρ. 6/28.9.2010 Μητρώο Εργοδοτών – Υπόχρεοι εργοδότες για ασφαλιστικές εισφορές Α΄ εξαμήνου 2010. Μητρώο Ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004

(Μητρώο Εργοδοτών – Υπόχρεοι εργοδότες για ασφαλιστικές εισφορές Α΄ εξαμήνου 2010. Μητρώο Ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 28-9- 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πατησίων  30           
101 70  ΑΘΗΝΑ                   


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6 /2010

ΘΕΜΑ: «Μητρώο Εργοδοτών – Υπόχρεοι εργοδότες για ασφαλιστικές εισφορές Α΄ εξαμήνου 2010. Μητρώο Ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004»
                
1.Καταστάσεις Εργοδοτών και Ασφαλισμένων του Ν. 3232/2004

Σας στέλνουμε, για ενημέρωσή σας, Καταστάσεις του Δημοτικού Διαμερίσματος  της Κοινότητάς σας με τα Μητρώα Εργοδοτών – Υπόχρεους Εργοδότες για τις ασφαλιστικές εισφορές του  Α΄ εξαμήνου 2010 και τα Μητρώα Ασφαλισμένων κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004, όπως αυτές ισχύουν.

Οι Καταστάσεις αποτελούνται από τρία μέρη:

Α΄ Μέρος: ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ Δ. Δ/ΣΜΑ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

Αναφέρονται, με αλφαβητική σειρά, όλοι οι εργοδότες με έδρα το Δ. Δ/σμα – Κοινότητα  (και οι ανενεργείς επιχειρήσεις) και συγκεκριμένα: 
- Ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) με τον αντικώδικά του και η Επωνυμία της επιχείρησης ή το Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο του φυσικού προσώπου.   
- Το σύνολο του πληρωτέου ποσού. (Σε περίπτωση που δεν οφείλονται εισφορές, ή υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο εμφανίζονται, ανάλογα, το  μηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο.)   
- Η πλήρωση ή μη των προϋποθέσεων για χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας (ένδειξη «ΝΑΙ» - «ΟΧΙ»).   
- Παρατηρήσεις.

Β΄ Μέρος: ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΔΡΑ ΤΟ Δ. Δ/ΣΜΑ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

Αναγράφονται περιληπτικά τα στοιχεία κάθε εργοδότη–επιχείρησης (επωνυμία / ονοματεπώνυμο και Αριθμός Μητρώου Εργοδότη) και κάτω από τα στοιχεία αυτά αναφέρονται, με αλφαβητική σειρά, όλοι οι ασφαλισμένοι που απασχολήθηκαν ή απασχολούνται στην επιχείρηση, με τα στοιχεία τους (Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου – ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, ονομαστικά στοιχεία, έτος γέννησης, κατηγορία ασφάλισης, Κ.Α.  Δ. Δ/τος  Κοινότητας κατοικίας του ασφαλισμένου).

Στις «Παρατηρήσεις – Τελευταία Ασφαλιστική Κατάσταση» αναγράφεται, ανάλογα με την περίπτωση, η τελευταία ασφαλιστική κατάσταση του απασχολούμενου («ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» ή «ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ …..……….»).

Γ΄ Μέρος: ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3232/2004, ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΟ Δ. Δ/ΣΜΑ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

Αναφέρονται, με αλφαβητική σειρά, όλοι οι ασφαλισμένοι κατά τις ως άνω διατάξεις, που κατοικούν στο Δ. Δ/σμα – Κοινότητα, ανεξαρτήτως του τόπου απασχόλησής τους, με τα στοιχεία τους (Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου – ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, ονομαστικά στοιχεία, έτος γέννησης, κατηγορία ασφάλισης) και τα στοιχεία του τελευταίου εργοδότη τους (ΑΜΕ, Επωνυμία / Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο).

Στις παρατηρήσεις αναγράφεται, ανάλογα με την περίπτωση, η τελευταία ασφαλιστική τους κατάσταση («ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» ή  «ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ …..………»).

2. Ειδοποιητήρια Καταβολής Ασφαλιστικής Εισφοράς – Πληρωμή Εισφορών

Στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στις Καταστάσεις, αποστέλλονται ειδικά ειδοποιητήρια καταβολής εισφοράς του Α΄ εξαμήνου 2010.
Ως ληκτική ημερομηνία πληρωμής των εισφορών του Α΄ εξαμήνου 2010 έχει οριστεί η 30-11-2010.

Σημειώνουμε ότι για την πληρωμή των εισφορών των μισθωτών – ανειδίκευτων εργατών χρησιμοποιούνται ειδικά ειδοποιητήρια, τα οποία τυπώνονται επί απλού μηχανογραφικού χάρτου, έχουν Κωδικό ΑΤΕ Μεγάλου Πελάτη (ΚΜΠ) 640 και αποστέλλονται από τον ΟΓΑ στις επιχειρήσεις.

Υπόχρεος για την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης.

Η πληρωμή των εισφορών αυτών γίνεται μόνο μέσω της ΑΤΕ, με την προσκόμιση του ως άνω ειδικού ειδοποιητηρίου και φωτοαντιγράφου αυτού για την ΑΤΕ. Ο καταθέτης επιβαρύνεται με την αμοιβή της Τράπεζας.

Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει, μέχρι τη ληκτική ημερομηνία πληρωμής, το σύνολο των οφειλόμενων εισφορών. Σε περίπτωση που αδυνατεί να τις καταβάλει εφάπαξ, μπορεί να τις καταβάλει και τμηματικά με το ίδιο ειδοποιητήριο.

Αν η επιχείρηση οφείλει εισφορές κάτω των 5 €, δεν υποχρεούται σε άμεση εξόφληση της οφειλής. (Στην περίπτωση μη εξόφλησης, οι οφειλόμενες εισφορές ζητούνται  αναπροσαρμοσμένες, με το επόμενο ειδοποιητήριο.)

Εκπρόθεσμη πληρωμή εισφορών

Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής του συνόλου της οφειλής μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, ο υπόχρεος δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες πλέον οφειλές του - ή και μέρος αυτών - και μετά τη ληκτική ημερομηνία, με το ίδιο εκπρόθεσμο ειδοποιητήριο, δεν θεωρείται όμως ασφαλιστικά ενήμερος. Προκειμένου να χορηγηθεί ασφαλιστική ενημερότητα, στην περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής, ακολουθείται ειδική διαδικασία την οποία περιγράφουμε παρακάτω (Κεφ. 3 – Έκδοση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας).

Επισημαίνουμε ότι το έντυπο για την ΑΤΕ με ΚΜΠ 640 δεν εκδίδεται από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ. Σε περίπτωση απώλειας ή μη έγκαιρης παραλαβής του ειδοποιητηρίου, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να ζητά την επανέκδοσή του ΜΟΝΟ από τον ΟΓΑ.
Επισημαίνουμε επίσης ότι το έντυπο για την ΑΤΕ με ΚΜΠ 639 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή εισφορών εργοδοτών. Το έντυπο αυτό (ΚΜΠ 639) χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ για πληρωμή εισφορών αυτοτελώς απασχολούμενων ασφαλισμένων και σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει το έντυπο ΑΤΕ με ΚΜΠ 640.

3.Ασφαλιστική ενημερότητα 

Στο Α΄ Μέρος των Καταστάσεων που αποστέλλονται υπάρχει ειδική στήλη για την «Ασφαλιστική Ενημερότητα» των εργοδοτών με την ένδειξη «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ», ανάλογα εάν οφείλονται ή όχι  ληξιπρόθεσμες εισφορές. Σε όσες επιχειρήσεις δεν αποστέλλονται πλέον ειδοποιητήρια (π.χ. ανενεργείς) έχει τεθεί παύλα « - ».

Ασφαλιστικά ενήμερες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που δεν οφείλουν ληξιπρόθεσμες εισφορές ή οφείλουν ληξιπρόθεσμες εισφορές μέχρι 5 €. Εάν κάποια επιχείρηση έχει και υποκαταστήματα, είναι ασφαλιστικά ενήμερη εφόσον όλες οι μονάδες της (έδρα και υποκαταστήματα) έχουν εξοφλήσει εμπρόθεσμα τις ληξιπρόθεσμες εισφορές τους.
Έκδοση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας

Σε όλες τις επιχειρήσεις που είναι ασφαλιστικά ενήμερες έχουν αποσταλεί βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας.

Υπενθυμίζουμε ότι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας εργοδοτών χορηγούνται και από τους αρμόδιους Ανταποκριτές ΟΓΑ, αφού βεβαίως διαπιστωθεί προηγουμένως η μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το ειδικό έντυπο έχει αποσταλεί με την εγκύκλιό μας αριθ. 8/2006 και μπορείτε να το βρείτε και στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr), στην εφαρμογή για τους Ανταποκριτές ΟΓΑ, στο μενού Υπηρεσίες – Ψηφιακά έντυπα.

Επισημαίνουμε ότι η ένδειξη «ΝΑΙ» που υπάρχει στις Καταστάσεις για τις ασφαλιστικά ενήμερες επιχειρήσεις  (Α΄ Μέρος, στήλη «Ασφαλιστική Ενημερότητα»), ισχύει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας καταβολής των τρεχουσών εισφορών (30-11-2010).

Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν έχει εξοφλήσει τις εισφορές του (στη στήλη «Ασφαλιστική Ενημερότητα»  των Καταστάσεων αναγράφεται η ένδειξη «ΟΧΙ»), μπορεί να λάβει βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, εφόσον καταβάλει εμπρόθεσμα, με το ειδοποιητήριο που του έχει αποσταλεί (ΚΜΠ 640), όλες τις οφειλές του και προσκομίσει στον Ανταποκριτή ΟΓΑ το σχετικό γραμμάτιο είσπραξης  της ΑΤΕ.

Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει το σύνολο της οφειλής του μέχρι τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής (30-11-2010) και θέλει να του χορηγηθεί ασφαλιστική ενημερότητα, θα πρέπει να ερωτηθεί η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Περιφερειακό Υποκατάστημα), η οποία θα υπολογίσει την οφειλή και θα ενημερώσει εγγράφως (με FAX) τον ενδιαφερόμενο για το ποσό που θα πρέπει να καταβάλει. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στην ΑΤΕ με το εκπρόθεσμο ειδοποιητήριο και να καταβάλει όχι το ποσό που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο αλλά το «πληρωτέο ποσό» που θα αναφέρεται στο έγγραφο του ΟΓΑ (FAX). Μετά την καταβολή του ποσού αυτού ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να λάβει τη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει να προσκομίσει στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ το ειδοποιητήριο, το γραμμάτιο πληρωμής της ΑΤΕ και το ως άνω έγγραφο του ΟΓΑ (FAX).

Οι επιχειρήσεις του Πτηνοτροφικού Κλάδου, οι οποίες έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3460/2006, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.3581/2007, για να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στον ΟΓΑ.

4. Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών

Οι εργοδότες – επιχειρήσεις  μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλόμενες εισφορές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενάτου Κεφαλαίου « Ενιαίο σύστημα ρύθμισης οφειλών » (άρθρα 53 έως και 62) του Ν. 3863/2010 « Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις ». Σχετική είναι η εγκύκλιός μας αριθ. 5/2010, την οποία και παρακαλούμε να συμβουλεύεστε.
Ρυθμίσεις για επιχειρήσεις του Πτηνοτροφικού Κλάδου, που έχουν γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3460/2006, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 3581/2007 - οι οποίες είναι και ευνοϊκότερες -, εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης. Σε περίπτωση έκπτωσης από τη ρύθμιση, μπορεί να υποβληθεί αίτηση για ένταξη στη νέα ρύθμιση.

5. Ποσά εισφορών

Τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2010 παραμένουν ίδια με αυτά του έτους 2009.
Κατωτέρω σας παραθέτουμε τα ποσά των εισφορών για το έτος 2010 για τους μισθωτούς – ανειδίκευτους εργάτες και τους μετακλητούς αλλοδαπούς.

Μηνιαία εισφορά έτους 2010 μισθωτού-ανειδίκευτου εργάτη και μετακλητού αλλοδαπού

 

Ασφ/κή κατηγορία

Ποσά ασφ/κων κατηγοριών

Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου

Μηνιαία εισφορά εργοδότη

Σύνολο μηνιαίας εισφοράς*

Για σύνταξη

Για ασθένεια

Για ΛΑΕ

Σύνολο

5η

956,77

66,97

14,35

2,88

84,20

66,97

151,17

6η

1108,18

77,57

16,62

2,88

97,07

77,57

174,64

7η

1258,47

88,09

18,88

2,88

109,85

88,09

197,94

 

* Υπόχρεος για την καταβολή του συνόλου των εισφορών είναι ο εργοδότης.

Προκαταβολή εισφορών μετακλητών

Επισημαίνουμε, ότι για τους μετακλητούς αλλοδαπούς προκαταβάλλονται εισφορές ενός τριμήνου, μόνο μία φορά (εντός 10ημέρου από την είσοδο του αλλοδαπού στη χώρα και πριν από την υποβολή των απαιτούμενων για την ασφάλιση δικαιολογητικών). Οι ασφαλιστικές εισφορές για τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου μετάκλησης - απασχόλησης δεν προκαταβάλλονται, αλλά εξοφλούνται  μετά την εγγραφή του αλλοδαπού στα Μητρώα Ασφαλισμένων,  με το ειδικό ειδοποιητήριο που αποστέλλεται από τον ΟΓΑ στον υπόχρεο εργοδότη, κατά την αμέσως επόμενη της εγγραφής εξαμηνιαία αποστολή ειδοποιητηρίων.

6. Άλλες επισημάνσεις   

Όπως διαπιστώνουμε από τον έλεγχο των υποθέσεων που αποστέλλονται στον ΟΓΑ για την εγγραφή εργοδοτών – επιχειρήσεων στο Μητρώο Εργοδοτών και απασχολουμένων στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου, σε πολλές περιπτώσεις είτε δεν επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. λείπει το νομίμως θεωρημένο αντίγραφο καταστατικού, το φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής αλλοδαπού απασχολούμενου, η αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ κ.α) είτε υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις στα έντυπα της απογραφής (π.χ. συμπληρώνεται και αποστέλλεται μόνο το έντυπο Α2 και όχι και το έντυπο Α1 για την απογραφή του εργοδότη, δεν συμπληρώνεται το είδος της απογραφόμενης μονάδας, δεν τίθεται ο ίδιος αριθμός πρωτοκόλλου στα έντυπα Α1, Α2 και στα Δελτία Απογραφής Ασφαλισμένων, δεν αναγράφεται το έτος έναρξης προηγούμενης ασφάλισης του απασχολούμενου κ.λπ). Επίσης έχουν παρατηρηθεί λάθη στο είδος της απογραφόμενης μονάδας (π.χ. εταιρείες – κωδ.99 –  απογράφονται ως φυσικά πρόσωπα–κωδ.98).

Για να αποφεύγονται  καθυστερήσεις που οφείλονται σε τέτοια λάθη ή παραλείψεις,  παρακαλούμε, κατά την απογραφή των απασχολουμένων και των εργοδοτών τους, να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες της εγκυκλίου μας αριθ. 11/2004.   

Η χορήγηση επικυρωμένου φωτοαντιγράφου του εντύπου Α2 στους ενδιαφερόμενους θα γίνεται μόνο εφόσον ο  εργοδότης προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απογραφή τόσο της επιχείρησής του όσο και των απασχολουμένων σ’ αυτή.
   
Οι εργοδότες οφείλουν να ενημερώνουν τον ΟΓΑ το ταχύτερο δυνατόν, μέσω του αρμόδιου Ανταποκριτή, για οποιαδήποτε μεταβολή επέρχεται στην επιχείρησή τους, όπως π.χ. για την αλλαγή της νομικής μορφής της επιχείρησης, του Α.Φ.Μ της, της επωνυμίας της, της έδρας – διεύθυνσής της, του νομίμου εκπροσώπου της, καθώς για τη δημιουργία νέου Υποκ/τος, για τυχόν απορροφήσεις, συγχωνεύσεις, για τη διακοπή των εργασιών της κ.α.

Περαιτέρω πρέπει να ενημερώνουν τον ΟΓΑ και για κάθε μεταβολή που αφορά στους απασχολούμενους στην επιχείρησή τους, όπως είναι η αλλαγή δραστηριότητας – ειδικότητας, η μετακίνηση σε άλλο υποκατάστημα, η ασφάλιση σε άλλο Ταμείο, η διακοπή απασχόλησης κ.λπ.

Παρακαλούμε για τις μεταβολές αυτές να επισυνάπτονται τα ανάλογα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Επισημαίνουμε, ότι στις περιπτώσεις ασφαλισμένων κατά τις διατάξεις του Ν. 3232/2004 που διακόπτουν την απασχόλησή τους ως μισθωτοί και απασχολούνται στη συνέχεια ως αυτοτελώς απασχολούμενοι (αγρότες – αγρεργάτες κ.λπ.), απαιτείται η υποβολή νέου  Δελτίου Απογραφής Ασφαλισμένου μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να επανεγγραφούν στα Μητρώα ως αυτοτελώς απασχολούμενοι. Στο επάνω μέρος του δελτίου απογραφής θα πρέπει να αναγράφεται με κόκκινο στυλό «ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ του Ν.3232/2004, Α.Μ…………………»

Η παρούσα αποστέλλεται προς τους Ανταποκριτές ΟΓΑ, που έχουν απογράψει επιχειρήσεις – απασχολουμένους κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004.

Στα Δ. Δ/τα – Κοινότητες που δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Εργοδοτών, αλλά είναι ο τόπος μόνιμης κατοικίας ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, οι οποίοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις με έδρα διαφορετικό Δ. Δ/σμα – Κοινότητα, αποστέλλονται, συνημμένα με την παρούσα, Καταστάσεις που περιλαμβάνουν μόνο το  Γ΄ Μέρος.
                                                        
                                                                                                


Ο Διοικητής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο