Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-10-2010 ]

Υπ. Εργασίας Φ.10070/20551/1530/22.9.2010 Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.3863/2010 και παροχή οδηγιών προς τους Τομείς Σύνταξης και Ασφάλισης του κλάδου κύριας αφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, για την εφαρμογή του

(Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.3863/2010 και παροχή οδηγιών προς τους Τομείς Σύνταξης και Ασφάλισης του κλάδου κύριας αφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, για την εφαρμογή του)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα  22- 9- 2010                                                                                                                                                              
Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ.20551/1530

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                     
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ     
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                 
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ               
ΤΜΗΜΑ Δ΄                                

Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 29                                         
Ταχ.Κώδικας: 10110                                      
Πληροφορίες: Ι.Μαθιουδάκη - Ιλ.Μαλισιώβα                                         
Τηλέφωνα:210336-8123 -8121                                                                                      


ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.3863/2010 και παροχή οδηγιών προς τους Τομείς Σύνταξης και Ασφάλισης του κλάδου κύριας αφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, για την εφαρμογή του.

   
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α 115/15-7- 2010  δημοσιεύτηκε ο ν. 3863/2010 « Νέο Ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις », στον οποίο περιλαμβάνονται σημαντικές διατάξεις, κυρίως συνταξιοδοτικές, το πεδίο εφαρμογής των οποίων καταλαμβάνει και τους ασφαλισμένους των Τομέων του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 10 αυξάνονται τα όρια ηλικίας και τα έτη ασφάλισης που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος των ασφαλισμένων σε όλους τους φορείς κύριας ασφάλισης, ενώ με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρέχονται κίνητρα για παραμονή στην εργασία και πέραν των 35 ετών.  

Για την ορθή εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων και για την ενημέρωση των ασφαλισμένων σας, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΧΡΙ 31-12-1992

Άρθρο 10
Παρ. 4 και 8
   
Όπως σας  έχουμε γνωρίσει με την Φ80020/5968/271/16-03-2004 εγκύκλιό μας, με τη ρύθμιση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.3232/2004 παρέχεται στους μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένους όλων των Τομέων του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, η δυνατότητα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης και του 58ου έτους της ηλικίας τους.
    
Με τη ρύθμιση της παρ. 4 του άρθρου 10 του νέου νόμου, γίνεται προσθήκη διατάξεων στο τέλος της προαναφερθείσας διάταξης, με τις οποίες προβλέπεται  αύξηση τόσο του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης ( των 35 ετών) από 1-1-2011 κατά ένα (1) έτος κάθε χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης όσο και του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας ( 58ου) από 1-1-2012 κατά ένα (1) έτος κάθε χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους.
 
Σύμφωνα όμως με την παρ. 8 του ίδιου άρθρου, κατά το μεταβατικό διάστημα 2011-2014, που  αυξάνεται σταδιακά ο συντάξιμος χρόνος και το όριο ηλικίας, ο ασφαλισμένος/η θα δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης που θα ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης.

Παράδειγμα: Ασφαλισμένος που το έτος 2012 συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί όταν συμπληρώσει το όριο ηλικίας και τον χρόνο ασφάλισης που απαιτούνται το έτος αυτό ( το 2012) δηλαδή όταν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης και το 59ο έτος της ηλικίας.

Αν δεν υπήρχε η πρόβλεψη αυτή, ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος θα έπρεπε να συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης και το 60ό έτος της ηλικίας.
  
Η σταδιακή αύξηση του συντάξιμου χρόνου και του ορίου ηλικίας διαμορφώνεται ως εξής:


Συμπλήρωση των 35 ετών ασφάλισης

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

Έως 31-12-2010

35

58

1.1.2011 έως 31-12-2011

36

58

1.1.2012 έως 31-12-2012

37

59

1.1.2013 έως 31-12-2013

38

60

1.1.2014 έως 31-12-2014

39

60

1.1.2015 και μετά

40

60


Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.3232/2004, παραμένει ως έχει.

Υπενθυμίζεται ότι με την εν λόγω διάταξη καθορίζεται  ότι  καταστατικές διατάξεις των πρώην Ταμείων Τύπου ή γενικές διατάξεις που προβλέπουν τη συνταξιοδότηση με 35 έτη ασφάλισης  χωρίς όριο ηλικίας ή με όριο ηλικίας ευνοϊκότερο του 58ου ή με ειδικούς περιορισμούς ως προς το χρόνο ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου, εξακολουθούν να ισχύουν.
     
Δεδομένου όμως ότι με τις γενικές διατάξεις της περίπτωσης 6β του άρθρου 48 του ν. 2084/1992, σχετικά με την 35ετία, διατηρήθηκε η δυνατότητα των μέχρι 31-12-1982 υπαχθέντων στην ασφάλιση να συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας, σε αντίθεση με τους υπαχθέντες στην ασφάλιση από 1-1-1983 έως 31-12-1992 για τους οποίους, με τις ίδιες διατάξεις, τέθηκε ως όριο ηλικίας το 58ο, από το συνδυασμό των προαναφερθεισών διατάξεων ( των νόμων 2084/1992 και 3232/2004)  και των διατάξεων του ν. 3863/2010, προκύπτει ότι οι μέχρι 31-12-1982 ασφαλισμένοι δεν θίγονται από τις μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω 35ετίας που επέρχονται με τις κοινοποιούμενες διατάξεις.

Κατά συνέπεια, οι ρυθμίσεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 καταλαμβάνουν στο πεδίο εφαρμογής τους μόνο τους από 1-1-1983 έως 31-12-1992 υπαχθέντες στην ασφάλιση άνδρες και γυναίκες.

Παρ. 9 και διάταξη τελευταίου εδαφίου παρ. 10

Με τις σχετικές διατάξεις λαμβάνεται μέριμνα  για την προστασία των δικαιωμάτων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος που θεμελιώνονται μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους.

Ειδικότερα, με την ρύθμιση της παραγράφου 9 προβλέπεται ότι οι από 1-1-1983 μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένοι  που συμπληρώνουν μέχρι 31-12-2010 τον χρόνο ασφάλισης των 35 ετών και το 58ο έτος της ηλικίας, κατοχυρώνουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα, το οποίο δεν θίγεται από την τυχόν παραμονή τους στην εργασία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και τη συνέχιση της ασφάλισής τους.
        
Εξάλλου, με τη ρύθμιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 10 προβλέπεται ότι οι διατάξεις, του άρθρου 41 του ν.3518/2006,  έχουν εφαρμογή μέχρι 31-12-2010. Ως εκ τούτου, οι μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένοι σας, οι οποίοι συμπληρώνουν έως το  τέλος του τρέχοντος έτους  τα 37 έτη υποχρεωτικής ασφάλισης, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας, οποτεδήποτε, και μετά την παραπάνω ημερομηνία, αφού κατοχυρώνουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα. Η σχετική δυνατότητα παύει να παρέχεται σε όσους συμπληρώνουν τον αναφερόμενο συντάξιμο χρόνο από 1-1-2011 και εφεξής, αφού η σχετική διάταξη δεν έχει εφαρμογή από την ημερομηνία αυτή και μετά.


Παρ. 15 ( τα δύο πρώτα εδάφια)

   
Με τις σχετικές διατάξεις αυξάνονται σταδιακά, από 1-1-2011, τα όρια ηλικίας, που απαιτούνται για την συνταξιοδότηση ορισμένων κατηγοριών ασφαλισμένων, για τις οποίες  δεν γίνεται ειδική μνεία στον αναφερόμενο νόμο.

Ειδικότερα, για τους μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένους - άνδρες και γυναίκες - για τους οποίους από καταστατικές ή γενικές διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας ή με όριο ηλικίας μικρότερο αυτού, προβλέπεται σταδιακή αύξηση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας, κατά ένα (1) έτος κάθε χρόνο από 1-1-2011, μέχρι να διαμορφωθεί στο 65ο έτος. Όπου εξάλλου προβλέπεται η συνταξιοδότηση γυναικών με μειωμένη σύνταξη, με όριο ηλικίας μικρότερο του 60ού, το όριο αυτό αυξάνεται ομοίως, μέχρι να διαμορφωθεί στο 60ό.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, για παράδειγμα:

α) Το 60ό έτος της ηλικίας που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη των ανδρών και γυναικών ασφαλισμένων στο πρώην ΤΑΙΣΥΤ με 25 έτη ασφάλισης, από 1-1-2011 αυξάνεται σταδιακά, προκειμένου το έτος 2015 να διαμορφωθεί στο 65ο έτος της ηλικίας.

β) Το 55ο έτος της ηλικίας που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη των γυναικών ασφαλισμένων στο πρώην ΤΣΠΕΑΘ με 20 έτη ασφάλισης, αυξάνεται από 1-1-2011 σταδιακά, προκειμένου το έτος 2020 να  διαμορφωθεί στο 65ο έτος της ηλικίας.

γ) Το 60ό έτος της ηλικίας που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση των  ανδρών ασφαλισμένων με 20 έτη ασφάλισης και το 55ό έτος 
που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση με 25 έτη ασφάλισης των γυναικών ασφαλισμένων στο πρώην ΤΑΤΤΑ, από 1-1-2011 αυξάνονται σταδιακά προκειμένου τα έτη 2015  και 2020 αντίστοιχα να διαμορφωθούν στο 65ο έτος της ηλικίας.

δ) Το  55ο έτος της ηλικίας που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση με μειωμένη σύνταξη των γυναικών υπαλλήλων πρακτορείων οι οποίες είναι ασφαλισμένες στο πρώην ΤΣΕΥΠ Αθηνών, με 25 έτη ασφάλισης, αυξάνεται από 1-1-2011 σταδιακά, προκειμένου το 2015 να διαμορφωθεί στο 60ό έτος της ηλικίας.
   
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 15, κατά το μεταβατικό διάστημα της σταδιακής αύξησης των προβλεπόμενων ορίων ηλικίας, ο ασφαλισμένος/η κατοχυρώνει το όριο ηλικίας, το οποίο θα απαιτείται κατά το έτος που συμπληρώνει το κατά περίπτωση όριο ηλικίας που ισχύει κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δηλαδή το 2010.
 
Είναι ευνόητο ότι οι ασφαλισμένοι που μέχρι 31-12-2010 συμπληρώνουν το σήμερα απαιτούμενο όριο ηλικίας, δεν επηρεάζονται από τη σχετική μεταβολή.

Παρατίθενται σχετικοί πίνακες:
 
α) Άνδρες που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση των πρώην ΤΣΠΕΑΘ, ΤΣΕΥΠΑ ΚΑΙ ΤΣΕΥΠΘ και άνδρες και γυναίκες που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του πρώην ΤΑΙΣΥΤ μέχρι 31-12-1992.


 

Συμπλήρωση του 60ου έτους για πλήρη σύνταξη και του 55ου για μειωμένη

ΠΛΗΡΗΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

(μόνο για γυναίκες)

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

Έως 31.12.2010

20 ή 25

60

25

55

1.1.2011 έως 31-12-2011

20 ή 25

61

25

56

1.1.2012 έως 31-12-2012

20 ή 25

62

25

57

1.1.2013 έως 31-12-2013

20 ή 25

63

25

58

1.1.2014 έως 31-12-2014

20 ή 25

64

25

59

1.1.2015 και μετά

15

65

25

 60

 

β) Γυναίκες ασφαλισμένες μέχρι 31-12-1992 στο πρώην ΤΣΠΕΑΘ

Συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

Έως 31.12.2010

20

55

1.1.2011 έως 31.12.2011

20

56

1.1.2012 έως 31.12.2012

20

57

1.1.2013 έως  31.12.2013

20

58

1.1.2014 έως 31.12.2014

20

59

1.1.2015 έως 31.12.2015

20

60

1.1.2016 έως 31.12.2016

20

61

1.1.2017 έως 31.12.2017

20

62

1.1.2018 έως 31.12.2018

20

63

1.1.2019 31.12.2019

20

64

1.1.2020 και μετά

15

65

 

γ) Γυναίκες ασφαλισμένες μέχρι 31-12-1992 στα πρώην ΤΣΕΥΠ Αθηνών & ΤΣΕΥΠ Θεσσαλονίκης

Συμπλήρωση του 55ου ή του 57ου έτους για πλήρη σύνταξη και του 55ου για μειωμένη

 

 

 

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

 

ΠΛΗΡΗΣ

ΠΛΗΡΗΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

 

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

Έως 31.12.2010

25

55

25

57

25

55

1.1.2011 έως 31.12.2011

25

56

25

58

25

56

1.1.2012 έως 31.12.2012

25

57

25

59

25

57

1.1.2013 έως 31.12.2013

25

58

25

60

25

58

1.1.2014 έως 31.12.2014

25

59

25

61

25

59

1.1.2015 έως 31.12.2015

25

60

25

62

25

60

1.1.2016 έως 31.12.2016

25

61

25

63

25

60

1.1.2017 έως 31.12.2017

25

62

25

64

25

60

1.1.2018 έως 31.12.2018

25

63

15

65

25

60

1.1.2019 έως 31.12.2019

25

64

15

65

25

60

1.1.2020 και μετά

15

65

15

65

25

6


δ) ΄Εγγαμες γυναίκες (ανεξαρτήτως ιδιότητας) ασφαλισμένες μέχρι 31-12-1992 στο πρώην ΤΣΕΥΠ ΑθηνώνΣυμπλήρωση του 55ου έτους

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ

 

Έως 31.12.2010

20

55

 

1.1.2011 έως 31.12.2011

20

56

 

1.1.2012 έως 31.12.2012

20

57

 

1.1.2013 έως 31.12.2013

20

58

 

1.1.2014 έως 31.12.2014

20

59

 

1.1.2015 έως 31.12.2015

20

60

 

1.1.2016 έως 31.12.2016

20

61

 

1.1.2017 έως 31.12.2017

20

62

 

1.1.2018 έως 31.12.2018

20

63

 

1.1.2019 έως 31.12.2019

20

64

 

1.1.2020 και μετά

15

65

 

 

ε) ΄Ανδρες και γυναίκες που έχουν ασφαλιστεί μέχρι 31-12-1992 στο πρώην ΤΑΤΤΑ

 

 

Συμπλήρωση του 60ου έτους προκειμένου για άνδρες και του 55ου προκειμένου για γυναίκες

 

 

              ΑΝΔΡΕΣ

 

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 

ΕΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

΄Εως 31.12.2010

20 

60

25

55

1.1.2011 έως 31.12.2011

20

61

25

56

1.1.2012 έως 31.12.2012

20

62

25

57

1.1.2013 έως 31.12.2013

20

63

25

58

1.1.2014 έως 31.12.2014

20

64

25

59

1.1.2015 έως 31.12.2015

15  

65

25

60

1.1.2016 έως 31.12.2016

15  

65

25

61

1.1.2017 έως 31.12.2017

15

65

25

62

1.1.2018 έως 31.12.2018

15

65

25

63

1.1.2019 έως 31.12.2019

15

65

25

64

1.1.2020 και μετά

 15

65

15

65

 

Με βάση τον πίνακα α
Άνδρας ασφαλισμένος στο πρώην ΤΣΠΕΑΘ, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους με την συμπλήρωση 20 ετών ασφάλισης και του 60ού έτους ηλικίας. 
Αν ο εν λόγω ασφαλισμένος συμπληρώνει το 60ό έτος ηλικίας το έτος 2013, θα συνταξιοδοτηθεί μετά τη συμπλήρωση του 63ου έτους.
Αν δεν υπήρχε η πρόβλεψη αυτή, ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος θα έπρεπε να συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας.

Με βάση τον πίνακα β
Γυναίκα ασφαλισμένη στο πρώην ΤΣΠΕΑΘ, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί μέχρι τέλους του 2010 με την συμπλήρωση 20 ετών ασφάλισης και του 55ου έτους ηλικίας. Αν η εν λόγω ασφαλισμένη συμπληρώνει το 55ο έτος ηλικίας το έτος 2014, θα συνταξιοδοτηθεί μετά τη συμπλήρωση του 59ου έτους. 
 
Με βάση τον πίνακα γ
Γυναίκα υπάλληλος πρακτορείου ασφαλισμένη στο πρώην ΤΣΕΥΠ Αθηνών, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί  μέχρι τέλους του 2010 με την συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης και του 57ου έτους ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης ή του 55ου έτους για τη λήψη μειωμένης. Αν η εν λόγω ασφαλισμένη συμπληρώνει το 57ό έτος της ηλικίας το έτος 2015, θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη μετά τη συμπλήρωση του 62ου έτους. Μπορεί όμως να λάβει μειωμένη σύνταξη  μετά τη συμπλήρωσή του 58ου έτους της ηλικίας της, δεδομένου ότι το έτος 2013 συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας, που απαιτείται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης.

Με βάση τον πίνακα δ
Έγγαμη γυναίκα ασφαλισμένη στο πρώην ΤΣΕΥΠ Αθηνών, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί  μέχρι τέλους του 2010 με την συμπλήρωση 20 ετών ασφάλισης και του 55ου έτους ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης. Αν η εν λόγω ασφαλισμένη συμπληρώνει το 55ό έτος της ηλικίας το έτος 2013, θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη μετά τη συμπλήρωση του 58ου έτους.

Με βάση τον πίνακα ε
Άνδρας ασφαλισμένος στο πρώην ΤΑΤΤΑ, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί  μέχρι τέλους του 2010 με την συμπλήρωση 20 ετών ασφάλισης και του 60ου έτους της ηλικίας του. Σε περίπτωση που ο αναφερόμενος ασφαλισμένος συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας το έτος 2012, θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη μετά τη συμπλήρωση του 62ου έτους.

Παρ. 16

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής εναρμονίζεται σταδιακά, αρχής γενομένης από 1-1-2011, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών που απασχολούνται σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες (55ο) - που προβλέπεται με τις διατάξεις της περ. α΄ του εδαφίου β΄ της παρ. 5 α.ν. 1846/1951- με το όριο ηλικίας που ισχύει για τους άνδρες ασφαλισμένους που υπάγονται στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (60ο).

Υπενθυμίζεται ότι οι αναφερόμενες διατάξεις του ν. 1846/1951, τυγχάνουν εφαρμογής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1186/1981, και στις γυναίκες οι οποίες απασχολήθηκαν για πρώτη φορά μετά την 30-7-1981  με τις ειδικότητες της νέας τεχνολογίας  σε έντυπα του άρθρου 4 του ν. 1186/1981, και ως  εκ τούτου υπήχθησαν στην ασφάλιση του πρώην ΤΑΤΤΑ  μετά την ημερομηνία αυτή και μέχρι 31-12-1992.

Διευκρινίζεται α) ότι δεν επέρχεται καμιά μεταβολή στις χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους, οι οποίες εξακολουθούν να είναι 4.500 συνολικά ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 3.600 (κατ’ ελάχιστον) στα ΒΑΕ και εξ αυτών οι 1000 να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια και

β) ότι οι αναφερόμενες ασφαλισμένες κατοχυρώνουν το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης των 4.500 ημερών ασφάλισης εκ των οποίων οι 3.600 στον ΚΒΑΕ.

Παράδειγμα: Ασφαλισμένη που συμπληρώνει τις απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις το έτος 2012, κατοχυρώνει το 57ο έτος της ηλικίας, που ισχύει το έτος αυτό.

Συγκεκριμένα το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης  των εν λόγω γυναικών, αυξάνεται κατά ένα έτος κάθε χρόνο από 1-1-2011 και διαμορφώνεται, ως εξής :
 

Συμπλήρωση των 4.500 ημερών από τις οποίες οι 3.600 σε βαρέα

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

΄Εως 31.12.2010

4.500

55

1.1.2011 έως 31.12.2011

4.500

56

1.1.2012 έως 31.12.2012

4.500

57

1.1.2013 έως 31.12.2013

4.500

58

1.1.2014 έως 31.12.2014

4.500

59

1.1.2015 και μετά

4.500

6
Παρ. 17   

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται το έτος 2011, ως χρόνος έναρξης σταδιακής αύξησης του 50ου ή του 55ου έτους της ηλικίας, που απαιτείται για τη  συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη των ασφαλισμένων σας μητέρων ανηλίκων τέκνων, προκειμένου να εναρμονισθεί με το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των λοιπών ασφαλισμένων (65ο). Παράλληλα επεκτείνεται σε όλες τις μητέρες ανηλίκων τέκνων η δυνατότητα συνταξιοδότησης με μειωμένη σύνταξη, μέχρι και πέντε έτη νωρίτερα από το κάθε φορά προβλεπόμενο όριο ηλικίας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο ότι η συγκεκριμένη κατηγορία γυναικών κατοχυρώνει το όριο ηλικίας που θα ισχύει κατά το έτος που συμπληρώνει τον προβλεπόμενο συντάξιμο χρόνο εφόσον έχει και ανήλικο παιδί.
   
Επιπλέον, με τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης ε΄, προβλέπεται ότι οι σχετικές ρυθμίσεις που αφορούν τόσο τις μητέρες ανηλίκων όσο και αναπήρων παιδιών, εφαρμόζονται ανάλογα και στους χήρους πατέρες ανηλίκων παιδιών καθώς και στους χήρους πατέρες αναπήρων παιδιών.
  
Ειδικότερα:
α) Με τη ρύθμιση της περίπτωσης α΄ ορίζεται ότι το όριο ηλικίας που προβλέπεται από την περ. α της παρ. 3 του άρθρου 144 του ν. 3655/2008, για τη συνταξιοδότηση των μητέρων με ανήλικα παιδιά καθορίζεται από 1-1-2011 στο 52ο έτος, από 1-1-2012 στο 55ο και από 1-1-2013 στο 65ο. Επιπροσθέτως, παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησής τους με μειωμένη σύνταξη, τα δε όρια ηλικίας στην περίπτωση αυτή, διαμορφώνονται, κατά τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, στο 50ό, 53ο και 60ό αντίστοιχα.
   
Σημειώνεται ότι η εν λόγω ρύθμιση αφορά:
I) τις ασφαλισμένες μητέρες με ανήλικα παιδιά στον Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση από 1-1-1983 μέχρι 31-12-1992.
   
Υπενθυμίζεται ότι με την προαναφερθείσα  διάταξη του άρθρου 144 του ν. 3655/2008, προβλέφθηκε τόσο η σταδιακή αύξηση του συντάξιμου χρόνου της εν λόγω κατηγορίας ασφαλισμένων - κατά ένα εξάμηνο από 1-1-2013 μέχρι την συμπλήρωση 20 ετών ασφάλισης- όσο και η αύξηση του ορίου ηλικίας τους μέχρι την συμπλήρωση του 55ου  έτους.  
   
Με την κοινοποιούμενη διάταξη, ανακαθορίζεται μόνο το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.

Η πρόβλεψη του ν. 3655/2008 για σταδιακή αύξηση του συντάξιμου χρόνου εξακολουθεί μεν να ισχύει, ουσιαστικά όμως καθίσταται ανενεργός, δεδομένου ότι από 1-1-2013 και μετά θα είναι αναγκαία η συμπλήρωση του 65ου έτους για πλήρη σύνταξη ή του 60ου για μειωμένη, όρια στα οποία απαιτείται η πραγματοποίηση 15 ετών ασφάλισης.

Οι επερχόμενες μεταβολές αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Συμπλήρωση του απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου εφόσον συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού

 

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

΄Εως 31.12.2010

15

50

-

1.1.2011 έως 31.12.2011

15

52

50

1.1.2012 έως 31.12.2012

15

55

53

1.1.2013 και μετά

15

65

60

 


II) τις ασφαλισμένες μητέρες με ανήλικα παιδιά στον Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών, που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση από 1-1-1983 μέχρι 31-12-1992.
   
Με τις διατάξεις της περ. α΄  της παρ. 3 του άρθρου 144 του ν. 3655/2008 προβλέφθηκε η σταδιακή αύξηση μόνο του ορίου ηλικίας των μητέρων ανηλίκων παιδιών που είναι ασφαλισμένες στον αναφερόμενο Τομέα, προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση της νομοθεσίας των πρώην Ταμείων  Τύπου, ως προς την συγκεκριμένη προϋπόθεση . Ωστόσο, όπως και στην ανωτέρω περίπτωση των μητέρων του Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με την γνωστοποιούμενη διάταξη τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με πλήρη ή με μειωμένη σύνταξη θα διαμορφωθούν ως κατωτέρω, χωρίς φυσικά να μεταβάλλεται ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης.
 

 

Συμπλήρωση των 20 ετών ασφάλισης εφόσον συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού

 

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

Έως 31.12.2010

20

50

-

1.1.2011 έως 31.12.2011

20

52

50

 1.1.2012 έως 31.12.2012

20

55

53

1.1.2013 και μετά

15

65

60

 

β) Με τη ρύθμιση της περίπτωσης γ΄, το όριο ηλικίας που προβλέπεται για τη συνταξιοδότηση των μητέρων ανηλίκων παιδιών που έχουν υπαχθεί μέχρι 31-12-1992 στην ασφάλιση των λοιπών Τομέων του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ( εκτός των δύο Τομέων  που αναφέρθηκαν αμέσως πριν) καθορίζεται από 1-1-2011 στο 57ο όριο ηλικίας, από 1-1-2012 στο 60ο έτος και από 1-1-2013 στο 65ο έτος. Παράλληλα, καθιερώνεται και η δυνατότητα συνταξιοδότησής τους  με μειωμένη σύνταξη, με τη συμπλήρωση του 52ου, 55ου και 60ου έτους αντίστοιχα, κατά τις προαναφερόμενες ημερομηνίες.
 
Παρατίθεται σχετικός πίνακας, ως προς την εξέλιξη των ορίων ηλικίας:

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Συμπλήρωση των 20 ετών εφόσον συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού

 

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

Έως 31.12.2010

20

55

-

1.1.2011 έως 31.12.2011

20

57

52

1.1.2012 έως 31.12.2012

20

60

55

1.1.2013 και μετά

15

65

60

 


Σε ό,τι αφορά τις μητέρες ανηλίκων παιδιών, που έχουν υπαχθεί μέχρι 31-12-1992 στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης, επισημαίνεται ότι  η σχετική δυνατότητα συνταξιοδότησής τους, με προϋποθέσεις ίδιες με αυτές των μητέρων ασφαλισμένων στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ- δηλαδή με την συμπλήρωση 5.500 ημερών ασφάλισης και του 55ου ή 50ου έτους για τη λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης αντίστοιχα-θεσπίστηκε με τη διάταξη της παρ. 8 άρθρου 33 ν. 3232/2004. Στη συνέχεια, με τις διατάξεις των περ.α΄και β΄ της παρ. 3 άρθρου 144 ν. 3655/2008 προβλέφθηκε, αφενός η αύξηση του συντάξιμου χρόνου από 1-1-2013, κατά 150 ημέρες και για κάθε επόμενο έτος, μέχρι την συμπλήρωση των 6.000 ημερών και αφετέρου η σταδιακή κατάργηση της μειωμένης σύνταξης.

Με την αναφερόμενη διάταξη του πρόσφατου νόμου, μεταβάλλονται μόνο τα όρια ηλικίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη. Ειδικότερα, από 1-1-2011 το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη καθορίζεται στο 57ο και για  μειωμένη στο 52ο, από 1-1-2012 για πλήρη στο 60ο και για μειωμένη στο 55ο και τέλος από 1-1-2013 για πλήρη στο 65ο και για μειωμένη στο 60ό.

Η πρόβλεψη του ν.3655/2008, ως προς την αύξηση του συντάξιμου χρόνου, εξακολουθεί μεν να ισχύει, ουσιαστικά όμως καθίσταται ανενεργός, όπως προαναφέρθηκε και για την κατηγορία των μητέρων ανηλίκων τέκνων του Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
 
Οι αναφερόμενες μεταβολές αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:
 

 

Συμπλήρωση του απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου εφόσον συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού

 

ΗΜΕΡΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

Έως 31.12.2010

5.500

55

50

1.1.2011 έως 31.12.2011

5.500

57

52

1.1.2012 έως 31.12.2012

5.500

60

55

 1.1.2013 και μετά

4.500

65

60

 

Επαναλαμβάνουμε ότι, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ. ε΄ της παραγράφου 17, σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις σταδιακής αύξησης του ορίου ηλικίας, οι ασφαλισμένες μητέρες, κατοχυρώνουν το όριο ηλικίας όπως αυτό προοδευτικά διαμορφώνεται και ισχύει κατά την συμπλήρωση του εκάστοτε απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου, εφόσον συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού.

Παραδείγματα:

α)Ασφαλισμένη του Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης που συμπληρώνει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (15 έτη) το 2011 και έχει και ανήλικο παιδί, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί,  με πλήρη σύνταξη όταν συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας της ή με μειωμένη όταν συμπληρώσει το 50ό.
 
β) Ασφαλισμένη του Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, που συμπληρώνει το 2012 τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (20 έτη) και έχει και ανήλικο παιδί, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, με πλήρη σύνταξη, όταν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας της ή με μειωμένη όταν συμπληρώσει το 55ό.

EΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
  
Με την ολοκλήρωση του μεταβατικού διαστήματος σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις των παρ. 15 και 17 ( οπότε θα απαιτείται η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης) , ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης που θα απαιτείται είναι των 15 ετών.
  
Παραδείγματα:
 
α) Άνδρας ασφαλισμένος στο πρώην ΤΑΙΣΥΤ, από 1-1-2015 θα συνταξιοδοτείται με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας και την πραγματοποίηση 15 ( και όχι 25)  ετών ασφάλισης.
 
β) Μητέρα ανηλίκου τέκνου ασφαλισμένη στο πρώην ΤΑΤΤΑ, μπορεί να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2013 με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας  και την πραγματοποίηση 15 ετών ασφάλισης ( και όχι με τον αυξημένο χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ του άρθρου 144 του ν.3655/2008) δεδομένου ότι δεν μπορεί να αναζητείται αυξημένος χρόνος ασφάλισης για τη μητέρα που θα συνταξιοδοτείται στο 65ό έτος της ηλικίας τους όταν όλοι οι άλλοι ασφαλισμένοι ( άνδρες και γυναίκες) μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο όριο αυτό με τη γενική προϋπόθεση των 15 ετών.

Η μόνη διαφοροποίηση είναι ότι η αναφερόμενη μητέρα, θα μπορεί μετά την παραπάνω ημερομηνία να λάβει μειωμένη σύνταξη στο 60ό έτος της ηλικίας, προϋπόθεση που δεν υφίσταται για τις λοιπές γυναίκες, ούτε για τους άνδρες.


ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-1993

Παρ. 10:

Με τις σχετικές διατάξεις προβλέπεται α) ότι οι ασφαλισμένοι μετά την 1.1.1993 σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, εκτός του ΟΓΑ, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με την συμπλήρωση 40 ετών και του 60ού έτους ηλικίας. Για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου, συνυπολογίζεται ο χρόνος ασφάλισης  που έχει διανυθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε ομοειδή φορέα, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας ( εξαρτημένης ή μη) και β) ότι η διάταξη του άρθρου 41 του ν.3816/2006, που παρέχει στην αναφερόμενη κατηγορία ασφαλισμένων τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 37 ετών ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, παύει να ισχύει από 1-1-2011.

Παρ. 17 ( περ. ε΄ και στ΄)
 
Με τη ρύθμιση της περίπτωσης ε΄, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των υπαχθέντων στην ασφάλιση από 1.1.1993 και εφεξής μητέρων ανηλίκων παιδιών, ανακαθορίζεται από 1-1-2013 στο 65ο έτος για λήψη πλήρους σύνταξης και στο 60ό για λήψη μειωμένης.

Ο ανακαθορισμός των ορίων ηλικίας για λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα :

ΕΤΟΣ

ΕΤΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ                   ΜΕΙΩΜΕΝΗ

Έως 31.12.2012

20

55

50

1.1.2013 και μετά

15

65

60

 

Με τη ρύθμιση της περίπτωσης στ΄, καταργείται άμεσα η διάταξη της παρ. 7 άρθρου 24 ν. 2084/1992, όπως συμπληρώθηκε με την περίπτωση β΄της παρ. 7 άρθρου 144 ν. 3655/2008, που προέβλεπε τη συνταξιοδότηση των μητέρων ανηλίκων τέκνων οι οποίες έχουν περισσότερα από τρία παιδιά, με μείωση του προβλεπόμενου όριου ηλικίας (65ου) κατά δύο έτη για κάθε παιδί και με κατώτατο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 55ό.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Με τις διατάξεις του ν.3863/2010, δεν επέρχεται καμιά μεταβολή στον χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων ανικάνων παιδιών.


Παρ. 20
   
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 147 του ν.3655/2008 δόθηκε η δυνατότητα στους εργαζόμενους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις του ν. 1256/1982, να παραμείνουν στην υπηρεσία τους μέχρι και τρία έτη , μετά από αίτησή τους και υπό την προϋπόθεση της αποδοχής της από τον εργοδότη, ανεξάρτητα από την ύπαρξη διατάξεων σε Κανονισμούς Εργασίας ή σε Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που προβλέπουν αυτοδίκαιη και υποχρεωτική αποχώρηση με τη συμπλήρωση είτε του οριζόμενου σε αυτές χρόνου υπηρεσίας και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, είτε του ορίου ηλικίας που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος.
   
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 20, ουσιαστικά τροποποιείται η παραπάνω διάταξη και  παρέχεται στους προαναφερόμενους εργαζόμενους η δυνατότητα παραμονής στην εργασία μέχρι τρία έτη ή μέχρι τη συμπλήρωση των ετών που απαιτούνται για λήψη πλήρους σύνταξης, εφόσον υποβάλλουν σχετική  αίτηση, η οποία γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από τον εργοδότη.
 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη ρύθμιση αυτή υπάγονται  οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ-ΑΕ και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Άρθρο 25

Παρ. 2 και 3.

  
Με τις διατάξεις αυτές βελτιώνονται τα οικονομικά κίνητρα επιμήκυνσης του εργασιακού βίου, αφού ανακαθορίζεται και καθίσταται ευνοϊκότερο το ποσοστό προσαύξησης που χορηγείται στο ποσό της σύνταξης των μέχρι 31-12-1992 μισθωτών ασφαλισμένων, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, με χρόνο ασφάλισης πέραν των 35 ετών και μέχρι 40 έτη.
  
Ειδικότερα, η κατά 1/50 ( δηλαδή 2%) προσαύξηση του ποσού της σύνταξης για κάθε έτος ασφάλισης πέραν του 35ου έτους  που προβλέπεται, με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 51 του ν.2084/1992, για τους μισθωτούς ασφαλισμένους των φορέων κύριας ασφάλισης ( πλην του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) καθορίζεται σε 2,5 % για κάθε πλήρες έτος μέχρι και το 37ο  και σε 3,5% για κάθε πλήρες έτος από το 38ο και μέχρι το 40ό.  Για τα έτη ασφάλισης πέραν των 40 ετών, δεν χορηγείται καμιά προσαύξηση.
  
Με βάση τα παραπάνω, ασφαλισμένος που έχει 39 χρόνια ασφάλισης, θα λάβει για τα 35 έτη ποσοστό των συνταξίμων αποδοχών του - το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 80% αυτών - και για τα τέσσερα επιπλέον έτη θα λάβει προσαύξηση 12%, υπολογιζόμενη στο ποσό της σύνταξης που προκύπτει βάση των 35 ετών. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω προσαύξηση χορηγείται και πέραν του 80% των συνταξίμων αποδοχών κάθε ασφαλισμένου.
  
Τέλος σημειώνεται ότι οι εν λόγω προσαυξήσεις θα χορηγούνται σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010.
    
Είναι ευνόητο ότι από την ίδια ημερομηνία και η ρύθμιση του ν.3029/2002, όπως ισχύει, η οποία προβλέπει την προσαύξηση κατά 3,3 % του ποσού της σύνταξης των μετά την 1-1-1993 ασφαλισμένων για κάθε έτος ασφάλισης και μέχρι τρία, που πραγματοποιούν μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους και μέχρι το 68ό και τριάντα πέντε ετών ασφάλισης, θα καταστεί ανενεργός.


                                                        Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

                      
Θεωρήθηκε για την ακρίβεια
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο