Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-10-2009 ]

Αριθ. Πρωτ.: 1100992/Α0006/21.10.2009 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για τη μελέτη, επεξεργασία και επαλήθευση των αποτελεσμάτων του Πληροφοριακού Συστήματος «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» για τη μηχανογραφική παρακολούθηση στη διακίνηση σε όλα τα στάδια συναλλαγών του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης και την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης καθώς και τροποποίηση της αριθμ. 1019446/113/0015/14-02-2008 (ΦΕΚ 307 Β'/26-2-2008) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

(Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για τη μελέτη, επεξεργασία και επαλήθευση των αποτελεσμάτων του Πληροφοριακού Συστήματος «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» για τη μηχανογραφική παρακολούθηση στη διακίνηση σε όλα τα στάδια συναλλαγών του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης και την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης καθώς και τροποποίηση της αριθμ. 1019446/113/0015/14-02-2008 (ΦΕΚ 307 Β'/26-2-2008) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2009
Αριθ. Πρωτ.: 1100992/Α0006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ6)
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ, Κώδικας: 101 84
ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Η. Κουρόγιωργας
Τηλέφωνο: 210 - 3311291
ΦΑΞ:210-3375001

ΘΕΜΑ: Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για τη μελέτη, επεξεργασία και επαλήθευση των αποτελεσμάτων του Πληροφοριακού Συστήματος «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» για τη μηχανογραφική παρακολούθηση στη διακίνηση σε όλα τα στάδια συναλλαγών του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης και την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης καθώς και τροποποίηση της αριθμ. 1019446/113/0015/14-02-2008 (ΦΕΚ 307 Β'/26-2-2008) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις;

α) Των άρθρων 22, 23 και 24 του Ν.3634/2008 (ΦΕΚ 9Α') «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών-Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Eνιαίο τέλος ακινήτων-Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις».

β) Των άρθρων 89 και 123 του Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128Α') «Οργανισμός της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

γ) Του Π.Δ. 165/2009 (ΦΕΚ 213Α') «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε "Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας", μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

δ) Του άρθρου 34 του Ν. 1914/1990 (ΦEK 178 Α'), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2346/1995 (ΦΕΚ 220 Α').

ε) Του άρθρου 19 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α'), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 13,14 & 15 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α').

2.- Την αριθμ. 1019446/113/0016/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 (ΦΕΚ 3078) απόφαοη του Υττουργού Οικονομίας & Οικονομικών με θέμα: « Όροι και προϋποθέσεις, διαδικασία επιστροφής του Ε.Φ.Κ, και έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) Θέρμανσης-Εκδιδόμενα παραστατικά-υποβολή καταστάσεων με τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) Θέρμανσης-Κωδικοποίηση και συμπλήρωση της Α.Υ.Ο.Ο. 1011787/65/0015/ΠΟΛ.1018/30.1.2008 (ΦΕΚ Β' 16')».

3.- Το αριθμ. 57/22-09-2009 έγγραφο της Προϊσταμένης της  Γενικής Δ/νσης Φορολογίας, με το οποίο ζητείται n σύσταση, η συγκρότηση και ο ορισμάς των μελών της παραπάνω Ομάδας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. 1. Συνιστούμε Ομάδα Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, στη Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων (Δ33) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, για τη μελέτη, επεξεργασία και επαλήθευση των αποτελεσμάτων του Πληροφοριακού Συστήματος «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» για τη μηχανογραφική παρακολούθηση στη διακίνηση σε όλα τα στάδια συναλλαγών του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης και την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

2, Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:

α. Τον Α. Κ. του Ι., με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Τελωνειακών, υπάλληλο της ΥΠ.Ε.Ε., αποσπασμένο ση Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, ως Συντονιστή.

β. Τον Α. Δ. του Κ., υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.), ως μέλος.
 
γ. Την Ε. Β. του Σ., υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στη Δ/νση Ελέγχου Τελωνείων, ως μέλος.

δ. Την Α. Β. του Κ., υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στη Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, ως μέλος.

3. Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί το μέλος της Ομάδας Εργασίας που θα ορίσει ο Συντονιστής αυτής,

4. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι n μελέτη, επεξεργασία και επαλήθευση των αποτελεσμάτων του Πληροφοριακού Συστήματος «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» για τη μηχανογραφική παρακολούθηση στη διακίνηση σε όλα τα στάδια συναλλαγών τον ττετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης και την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

5. Στα πλαίσια του έργου της η Ομάδα Εργασίας μπορεί να συνεργάζεται με τις Διευθύνσεις & Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και με εκπροσώπους των θεσμικών φορέων του ιδιωτικού τομέα,

6. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, στο κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών, επί της οδού Καρ.Σερβίας 10-Αθήνα και η διάρκεια της λειτουργίας της ορίζεται για τρεις (3) μήνες, από 1/10/2009.

Β. Τροποποιούμε την αριθμ. 1019446/113/0016/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 (ΦΕΚ 307 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ως εξής:

1. Όπου στην αριθμ 1019446/113/0016/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 (ΦΕΚ 307 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρεται η Δ/νση Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων της Γενικής Δ/νσης Φορολογίας, αντικαθίσταται με τη Δ/νση Ελέγχου Τελωνείων (Δ33) της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.

2. Το πρώτο εδάφιο της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 7 της παραπάνω απόφαση μας αντικαθίσταται ως εξής: «Η ως άνω Διεύθυνση ελέγχει και προωθεί την ανακεφαλαιωτική κατάσταση επιστροφής φόρων, που εκδίδει το σύστημα Ήφαιστος και περιλαμβάνει το συνολικό ποσό ανά τράπεζα, άμεσα, στη Διεύθυνση Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων (Δ16).»

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο