Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-10-2010 ]

ΙΚΑ Εγκύκλιος Αρ. 70/13.10.2010 Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας

(Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 13/10/2010
Αριθμ. Πρωτ.: Ε40/663

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ι. Βλατάκης
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 245
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 70

ΘΕΜΑ : «Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας»
ΣΧΕΤ. : εγκύκλιο 50/10 & Γενικό Έγγραφο Ε40/530/10-09-2010

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 11358/422/7-7-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1075/τ.Β΄/2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

ΓΕΝΙΚΑ

Σκοπός του προγράμματος είναι η διατήρηση 10.000 θέσεων απασχόλησης σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, με την επιχορήγηση μέρους του μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στο 40% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα εφόσον πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις :

α) Διαθέτουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ,

β) διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό τόσο του μόνιμου προσωπικού όσο και του προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου υπό την
προϋπόθεση της επέκτασης της σύμβασής τους μέχρι τη λήξη του προγράμματος, που απασχολούσαν στις 30/4/2010, καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ήτοι για δώδεκα (12) μήνες,

γ) δεν έχουν προχωρήσει σε καταγγελία σύμβασης εργασίας από 1/1/2010 έως 30/4/2010.

Στο πρόγραμμα δεν θα προσμετρώνται στον αριθμό προσωπικού και δεν θα εντάσσονται για επιχορήγηση, οι πρακτικά ασκούμενοι π.χ. των Α.Τ.Ε.Ι. και των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων.


ΠΟΣΟ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΟΡΟΙ – ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ


Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί σε μέρος των εργοδοτικών εισφορών όπως παρακάτω υπολογίζεται για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και της επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., καθώς και σε μέρος εργοδοτικών εισφορών εκείνων που το Ι.Κ.Α. εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και του ειδικού λογαριασμού ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί σε μέρος των εργοδοτικών εισφορών, των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας, για τους μήνες που αυτά καταβάλλονται.

Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται στο 40% επί των εργοδοτικών εισφορών για κάθε μήνα για ένα (1) έτος συνολικά, και αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. - Ο.Α.Ε.Δ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη.

Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ανωτέρω ποσών επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/επιχορηγούμενων από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του 30πλάσιου του κατώτατου βασικού ημερομισθίου, όπως ορίζεται κάθε φορά από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε..

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας καθ΄ όλη τη διάρκεια του συνολικού προγράμματος, που ανέρχονται συνολικά σε δώδεκα (12) μήνες.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό και θα επιστρέφεται το αναλογούν ποσό της επιχορήγησης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης, εκτός των περιπτώσεων μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας, που θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.

Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία σύμβασης εργασίας, ή η αποχώρηση για οποιοδήποτε λόγο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.) – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Οι εργοδότες οι οποίοι έχουν ήδη ενταχθεί στο ανωτέρω πρόγραμμα επιχορήγησης μέρους των εργοδοτικών εισφορών του Ο.Α.Ε.Δ., θα υποβάλλουν Κανονικές (01) Α.Π.Δ. Γ΄ τριμήνου 2010, στις προθεσμίες που ορίζονται με την εγκύκλιο 19/10 με καταχωρημένους όλους τους εργαζόμενούς τους.

Οι εισφορές που αφορούν στους εν λόγω εργαζόμενους και αντιστοιχούν στις αποδοχές μισθολογικών περιόδων 7ος/2010 και 8ος/2010 θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες (άνευ προσθέτων τελών) εάν καταβληθούν έως 29/10/2010.

Εάν έχουν αποδοθεί, από επιδοτούμενες επιχειρήσεις, επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές ενώ δεν τις όφειλαν, δύναται να επιστραφούν ως
αχρεωστήτως καταβληθείσες ή να συμψηφιστούν με τις ασφαλιστικές εισφορές επομένων μηνών.

Προκειμένου να γίνει ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των εργαζομένων στις Α.Π.Δ. των εργοδοτών, κατωτέρω παραθέτουμε σχετικά παραδείγματα.

- Ξενοδοχειακή επιχείρηση συνεχούς λειτουργίας έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών (40%), από τον 9ο/2010. Οι εγγραφές μηνός 9ου/2010, για εργαζόμενο με τριάντα (30) ημέρες απασχόλησης ο οποίος αμείβεται με μικτές αποδοχές 991,20 €, θα εμφανίζονται ως εξής:

 
32 ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 4109 4171
37 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 30 30
39 ΑΠΟΔΟΧΕΣ 991,20 991,20
40 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 154,63 3,96
41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 270,20 7,93
42 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 424,83 11,89
44 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ % 40 40
45 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟ) 108,08 3,17
46 ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 316,75 8,72- Ξενοδοχειακή επιχείρηση συνεχούς λειτουργίας έχει ενταχθεί στο εν λόγω πρόγραμμα τον 8ο/2010. Οι εγγραφές μηνός 8ου/2010, για καθαριστή με πλήρη απασχόληση τριάντα (30) ημερών και ο οποίος αμείβεται με μικτές αποδοχές 1.200 €, θα εμφανίζονται ως εξής:

 
32 ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 4115 4171
37 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 30 30
39 ΑΠΟΔΟΧΕΣ 1200 1200
40 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 228,60 4,80
41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 352,92 9,60
42 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 581,52 14,40
44 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ % 40 40
45 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟ) 116,60 3,17
46 ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 464,92 11,23- Ξενοδοχειακή επιχείρηση συνεχούς λειτουργίας έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών (40%), από τον 10ο/2010. Οι εγγραφές μηνός 10ου/2010, για εργαζόμενο με είκοσι (20) ημέρες απασχόλησης ο οποίος αμείβεται με μικτές αποδοχές 800,00 €, θα εμφανίζονται ως εξής:

 
32 ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 4109 4171
37 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 20 20
39* ΑΠΟΔΟΧΕΣ 800 800
40 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 124,80 3,2
41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 218,08 6,4
42 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 342,88 9,6
44 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ % 40 40
45 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟ) 72,05 2,12
46 ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 270,83 7,48


* Η επιδότηση υπολογίζεται στο ποσό των 660,80 € (Η.Α.Ε. 33,04 Χ 20 = 660,80)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :
- Σε περίπτωση ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του μήνα, η απεικόνιση της ασφάλισης θα πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση δύο (2) εγγραφών (το άθροισμα των ημερών ασφάλισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ημερολογιακές του μήνα αναφοράς).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν οι αποδοχές (πεδίο 39) είναι υψηλότερες των 991,20 € (Η.Α.Ε. 33,04 Χ 30 = 991,20), δεν υπολογίζεται επιδότηση για το επιπλέον ποσό των αποδοχών.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
α/α
ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο