Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-10-2010 ]

Αιτιολογική Έκθεση - Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (Fast track)

(Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (Fast track))

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων»

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Η Ελλάδα, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει τις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη, δεν έχει μέχρι σήμερα διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο πλαίσιο προκειμένου να ενθαρρύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, μέσω ρυθμίσεων που διευκολύνουν την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων και τη χρηματοδότηση και κατασκευή μεγάλων αναπτυξιακών έργων, κυρίως μέσω συνεργασιών Δημοσίου και ιδιωτυχού τομέα. Οι μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώνονται λόγω των γνωστών, χρόνιων αδυναμιών της διοίκησης συντηρούν ένα περιβάλλον που αποθαρρύνει σταθερά τους επενδυτές και συνθλίβει την ανάπτυξη της χώρας.

Η κρίσιμη οικονομική συγκυρία απαιτεί ταχύτητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα. Για να ανακτήσει η οικονομία τον βηματισμό της και η χώρα την αξιοπιστία της είναι ανάγκη να παρέχει στην πράξη στη διεθνή και Ελληνυχή επενδυτική κοινότητα ένα σταθερό και διαφανές επενδυτυκό πλαίσιο, το οποίο θα λειτουργήσει ως εργαλείο απεμπλοκής από τις χρονίζουσες αγκυλώσεις και ταυτόχρονης αξιοποίησης των δυνατοτήτων που έχει η χώρα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της Ελληνυχής, της Ευρωπαϊκής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας, με το παρόν νομοθέτημα εισάγεται για πρώτη φορά ένα ειδυχό, ευέλικτο, διαφανές, αντυχειμενυχό και αποτελεσματικό πλαίσιο κανόνων, διαδυχασιών και διοικητικών δομών για την υλοποίηση μεγάλων δημοσίων και ιδιωτικών έργων, σε σύμπνοια με τις περιβαλλοντικές αρχές με σκοπό τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών, δικτύων και τελικά υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ένα πλαίσιο κανόνων που θα λειτουργήσει ως εργαλείο για τη στήριξη της εθνικής οικονομίας, τη δημιουργία ενός νέου εθνικού μοντέλου ανάπτυξης, τη διασφάλιση μίας βιώσιμης και αυτοτροφοδοτούμενης προοπτυχής, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας , τη δημιουργία δομυχών προϋποθέσεων στήριξης και αύξησης της απασχόλησης, την παροχή νέων, σύγχρονων και τεχνολογυχά προωθημένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον φορολογούμενο.

Με το παρόν νομοσχέδιο εισάγονται, μεταξύ άλλων, και οι ακόλουθες καινοτομίες:
1. Προσδιορίζεται αντικειμενικά, με βάση τη σημαντυχότητα και το εύρος της θετικής επίδρασης μιας επένδυσης στην Εθνική Ουχονομία, η έννοια της Στρατηγυχής Επένδυσης.
2. Καθιερώνονται κριτήρια ποσοτικά και ποιοτυχά για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων δημόσιου ή/και ιδιωτικού χαρακτήρα στη διαδικασία Στρατηγυχών Επενδύσεων. Την ένταξη αποφασίζει η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων.
3. Εισάγεται ένα νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο κανόνων, διαδυχασιών και υποχρεώσεων του Δημοσίου, συνδεόμενων με δεσμευτυχές προθεσμίες εξέτασης και έγκρισης, ως μία νέα «λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας» για την υποστήριξη και υλοπούηση στρατηγικών επενδυτικών σχεδίων, με προέλευση είτε τον ιδιωτυχό τομέα ή και τον δημόσιο.
4. Σχεδιάζεται ένα νέο, διαφανές, αντυχειμενυχό και αποτελεσματικό σύστημα παραγωγής Στρατηγικών Επενδύσεων, με έμφαση στις συνεργασίες μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, το οποίο απαλείφει στρεβλώσεις, υποκειμενικές αξιολογήσεις επιτροπών και μηχανισμούς κινητροδότησης της διαπλοκής κατά τις διαγωνιοττκές διαδικασίες.
5. Εισάγεται νέα διοικητική δομή με τη συνολική ευθύνη συντονισμού, παρακολούθησης και υλοποίησης του νέου πλαισίου. Την υπαγωγή επενδύσεων και έργων στο νέο πλαίσιο αποφασίζει η Διυπουργυχή Επιτροπή Στρατηγυχών Επενδύσεων. Την εποπτεία, το συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης αναλαμβάνει ο Υπουργός Επικρατείας.
6. Ενισχύεται και αναβαθμίζεται η εταιρία Invest in Greece, αναλαμβάνοντας την ευθύνη λειτουργίας της «υπηρεσίας μιας στάσης» (one-stop-shop) για τις στρατηγικές επενδύσεις και τα μεγάλα έργα, με κλειστές προθεσμίες υλοποίησης.
7. Προβλέπονται ταχείες και διαφανείς διαγωνιστυχές και αδειοδοτυχές διαδικασίες καθώς και διαδικασίες που αφορούν αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και δικαστικές προσβολές στο πλαίσιο των κανόνων που θέτει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8. Για τον ορθολογικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των περιοχών υποδοχής των Στρατηγικών Επενδύσεων καθώς και των βοηθητικών και συνοδών έργων τους προβλέπεται η κατάρτιση και έγκριση Ειδικών Σχεδίων Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης.
9. Για όλες τις διαδυχασίες ενώπιον διοικητικών αρχών και της Invest in Greece καθιερώνονται σύντομες προθεσμίες μετά την παρέλευση των οποίων θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί τα υποβληθέντα σχέδια και οι αιτήσεις.

Με το παρόν νομοσχέδιο καταργούνται οι αποσπασματικές και ανεπαρκείς ρυθμίσεις που εμβόλιμα εισήλθαν σε νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των ημιυπαίθριων (ν. 3775/2009 ΦΕΚ Α' 122), με τις οποίες καθιερωνόταν διαδικασία ταχείας αδειοδότησης σε ορισμένα πεδία με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Μεγάλων Έργων. Πλέον συγκροτείται ένα συνολικό αναπτυξιακό σύστημα για την προετοιμασία και εκτέλεση των Στρατηγικών Επενδύσεων που περιλαμβάνει όχι μόνο το κεφάλαιο των αδειοδοτήσεων αλλά και της κατάρτισης Ειδικών Σχεδίων Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, των αναγκαίων απαλλοτριώσεων, των δυχαστυχών ζητημάτων που ανακύπτουν και των συναφών οργανωτικών, χωροταξικών και πολεοδομικών θεμάτων.

Με την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής προβλέπεται να απεμπλακούν οι εκκρεμείς διαδυκασίες στρατηγικών επενδύσεων και να δοθεί πραγματική αναπτυξιακή ώθηση στην ελληνική οικονομία με τη δημιουργία ενός σίγουρου επενδυτικού περιβάλλοντος για τους ενδιαφερόμενους. Για το λόγο αυτό έχει αξιοπουηθεί η νομοθετική εμπειρία του παρελθόντος σε σχέση με αντίστοιχες προσπάθειες.

Η θέση και η επίτευξη του στόχου της ταχείας αδειοδότησης για επενδύσεις κεφαλαιώδους σημασίας στο πλαίσιο των αρχών της αναλογικότητας και επικουρικότητας, με γνώμονα τις εθνικές στρατηγικές και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης είναι μέρος της προσπάθειας για τη δημιουργία αφ' ενός μιας νέας διοικητικής πρακτυχής και αφ' ετέρου της καθημερινής κοινωνικής συνείδησης των πολιτών.

Η διαδικασία διαβούλευσης του νομοσχεδίου ήταν επιτυχής και παραγωγική. Κατά τη διάρκεια της υποβλήθηκαν παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις τόσο από φορείς και κοινωνυχούς εταίρους όσο και από πολίτες. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία, φορείς και πολίτες αναγνώρισαν την ανάγκη για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού εργαλείου προώθησης των επενδύσεων στη χώρα και επιβράβευσαν την Κυβέρνηση για τη νομοθετική της πρωτοβουλία. Σε αρκετές περιπτώσεις φορέων που εκπροσωπούν σημαντικά τμήματα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου οι παρατηρήσεις υπήρξαν ιδιαιτέρως τολμηρές, συμβάλλοντας στην περαιτέρω βελτίωση του αρχικού σχεδίου.

Οι παρατηρήσεις που ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο αφορούσαν κατά κύριο λόγο οργανωτυχές παρεμβάσεις, όπως α) η δημιουργία ειδικής Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία θα διασφαλίζει τη συνεκτυχότητα του στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδίου της χώρας και την αξιοποίηση του γεωπολιτικού της πλεονεκτήματος, β) την αποτελεσματική αναδιοργάνωση της εταιρίας Invest in Greece, ή γ) την απευθείας υπαγωγή της εταιρίας Invest in Greece στην εποπτεία του Υπουργού Επικρατείας που θα διασφαλίζει την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των επενδυτικών σχεδίων, είτε παρεμβάσεις στις επιμέρους λειτουργίες αξιολόγησης, έγκρισης και προώθησης των στρατηγικών επενδύσεων εκ μέρους του Κράτους, όπως γ) η πρόβλεψη αναφοράς στην προστασία του περιβάλλοντος ως κριτήριο αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, δ) η σύντμηση της προθεσμίας για την απόφαση ένταξης επενδυτικών σχεδίων από τη Διυπουργυχή Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, ε) η πρόβλεψη για παράθεση αναλυτικών περιεχομένων του επιχειρησιακού σχεδίου, στ) η μη καθυστέρηση των αδειοδοτήσεων από τη διαδικασία ολοκλήρωσης των ΕΣΟ Α, ζ) η σαφής εξειδίκευση και διάκριση μεταξύ βοηθητυχών και συνοδών έργων, η) η απαλλαγή από πρόσθετες και επαναλαμβανόμενες διαδικασίες έγκρισης περιβαλλοντολογικών όρων, από τη στιγμή που ήδη κατά το νόμο αυτοί έχουν εγκριθεί, και θ) η πρόνοια για αναγκαστυχές απαλλοτριώσεις και στις ιδιωτικές επενδύσεις, η εκτίμηση της αξίας των οποίων θα γίνεται από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών.

Το παρόν σχέδιο νόμου εισάγει αντυχειμενυχά κριτήρια προσδιορισμού μιας στρατηγικής επένδυσης, η οποία μπορεί να υπαχθεί στις προβλέψεις του. Δεν αφορά το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων ανεξαρτήτως προϋπολογισμού ή στόχευσης. Το σχέδιο νόμου εισάγει στο νομικό οπλοστάσιο της χώρας μία νέα «εξαιρετική» διαδυχασία, η οποία σήμερα θα δοκιμαστεί στην πράξη για μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις. Εφόσον επιτύχει, θα καταστεί ο προπομπός για την υιοθέτηση και άλλων ρυθμίσεων για την υπαγωγή όλο και περισσότερων επενδύσεων σε αντίστοιχες διαδικασίες. Αυτός ακριβώς ήταν και ο λόγος για τον οποίο παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν και αφορούσαν τροποποιήσεις που θα επέτρεπαν σε κάθε επενδυτικό σχέδιο, ανεξαρτήτως κόστους επένδυσης ή μείζονος σημασίας για την οικονομία, να υπάγεται στις ρυθμίσεις του, δεν ενσωματώθηκαν στο σχέδιο νόμου. Επίσης δεν υιοθετήθηκαν προτάσεις για ένταξη στη διαδικασία δυνητικών και «μη ωρίμων» επιχειρησιακών σχεδίων (όπως π.χ. απλή ανταλλαγή επιστολών εκδήλωσης ενδιαφέροντος), καθώς είναι σαφές πως η διαδικασία αυτή αφορά την προσέλκυση και υλοποίηση ώριμων επενδύσεων με υπαρκτό και εκπεφρασμένο επενδυτικό ενδιαφέρον.


Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α


Άρθρο 1 Έννοιες και Ορισμοί


Σημαντικό σε ένα νέο και καινοτόμο νόμο είναι να δοθούν με σαφήνεια οι ορισμοί των κρίσιμων, για την εφαρμογή του νόμου, όρων. Από την πρώτη παράγραφο του άρθρου 1 λοιπόν καθορίζεται λεπτομερώς η έννοια της Στρατηγυχής Επένδυσης, προσδιορίζοντας τους τομείς της οικονομίας στους οποίους θα αφορούν οι επενδύσεις που δύνανται να ενταχθούν στη διαδυχασία του παρόντος νόμου και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν. Συγκεκριμένα, η διαδυχασία θεσπίζεται για παραγωγυχές επενδύσεις που επιφέρουν αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στη συνολική ουχονομία και αφορούν στη βιομηχανία, στην ενέργεια, στον τουρισμό, στις μεταφορές, στην υγεία και στην υψηλή τεχνολογία και καινοτομία. Παράλληλα, πρέπει να συντρέχουν διαζευκτυχά οι εξής προϋποθέσεις: α) το συνολικό κόστος των ανωτέρω επενδύσεων να ανέρχεται άνω του ποσού των 200.000.000 ευρώ ή β) άνω του ποσού των 75.000.000 ευρώ με τη παράλληλη δημιουργία τουλάχιστον 200 θέσεων εργασίας ή γ) να πρόκειται για επενδύσεις που προωθούν και ενσωματώνουν υψηλή τεχνολογία και καινοτομίες ή δ) να δημιουργούνται άνω των 250 νέων θέσεων εργασίας ή ε) να προάγουν την περιβαλλοντική προστασία της χώρας ή στ) να δημιουργούν υπεραξία στο χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας και της τεχνολογίας εντός της επυχράτειας.
Μόνον όταν μία επένδυση συγκεντρώνει τα ανωτέρω κριτήρια καθίσταται δυνατή η ένταξη της στη διαδικασία του παρόντος νόμου. Και τούτο διότι, με τον παρόντα νόμο αυτό που πρωτίστως επιδιώκεται είναι να προσδεθεί η χώρα σε μια νέα τροχιά αλλά και νέα αντίληψη ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης που δεν είναι δυνατόν να αυτοπεριορίζεται στη σφαίρα της οικονομίας αλλά αντίθετα οφείλει να είναι πολυεπίπεδη και μελλοντοστραφής ώστε να στοχεύει εξίσου, με την ευρύτερη δυνατή οπτική, και στην προώθηση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας, στην αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της ανεργίας, στην προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στην εφεύρεση ή εισαγωγή νέων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης, στη βελτίωση των υποδομών και εντέλει στην διαμόρφωση συνολικά καλύτερων συνθηκών για την ζωή του Έλληνα πολίτη. Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι απολαύων της διαδικασίας του παρόντος νόμου δεν είναι μόνο φορείς του δημοσίου, αλλά δίνεται η δυνατότητα και σε ιδιώτες υπό ίσους όρους με το δημόσιο να ζητούν την υπαγωγή της επένδυσης του στη διαδικασία των Στρατηγικών Επενδύσεων. Με τη διάταξη αυτή, δίνεται η δυνατότητα σε ιδιώτες με επενδυτικό πνεύμα και νέες, δημιουργικές, καινοτόμες ιδέες που έχουν καταστεί πλέον ώριμες, να υλοποιήσουν την επένδυση τους με παραγωγικό και αποτελεσματικό τρόπο με την στήριξη του Δημόσιου τομέα, ο οποίος λόγω των εγγενών του δυσλειτουργιών και των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τους διεθνείς και Έλληνες επενδυτές. Στην παράγραφο 3 προσδιορίζονται άλλες σημαντυχές για την εφαρμογή του παρόντος νόμου έννοιες, όπως Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, Φορέας Πραγματοποίησης, κύριος του έργου και Διαδυχασίες Στρατηγυχών Επενδύσεων.


Άρθρο 2 Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων

Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.). Πρόεδρος της ορίζεται ο Υπουργός Επικρατείας. Μετέχουν επίσης οι Υπουργοί Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ο αρμόδιος βάσει του είδους της επένδυσης Υπουργός. Με την ανωτέρω σύνθεση, η λήψη αποφάσεων επιτυγχάνεται σε ανώτερο πολιτυχό επίπεδο, προκειμένου να είναι εφικτός ο συντονισμός της δράσης των Υπουργείων και των επί μέρους πολιτικών σε θέματα επενδύσεων και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, η οποία αποτελεί κεντρικό στόχο για την ανάπτυξη της δυναμικής της ελληνικής οικονομίας.

Άρθρο 3 Αρμοδιότητα και Κριτήρια Εντάξεως

Η Δ.Ε.Σ.Ε είναι αρμόδια για την ένταξη των προτεινόμενων έργων στη διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων. Για την απόφαση ένταξης λαμβάνονται υπόψη επιπλέον, εκτός των «ποσοτικοποιημένων» κριτηρίων του άρθρου 1, κριτήρια, των οποίων η εφαρμογή εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της επένδυσης, την περιφερειακή ή τοπυχή ανάπτυξη, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας , την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μεταφορά και τη διάδοση γνώσης και τεχνογνωσίας. Με τη διάταξη αυτή δεν εισάγονται ουσιαστικά νέα κριτήρια αλλά περισσότερο προσδίδονται τα απαραίτητα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να αντανακλούν τα κριτήρια του άρθρου 1.
Η παράγραφος 3 προβλέπει ότι η Δ.Ε.Σ.Ε μπορεί να επιβάλλει όρους για την υπαγωγή των επενδύσεων στη διαδικασία του παρόντος νόμου, με την προϋπόθεση όμως ότι οι όροι αυτοί συναρτώνται με τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων για την ένταξη στη διαδικασία των προηγούμενων διατάξεων. Ως εκ τούτου, η επιβολή όρων αποφασίζεται ad hoc και δεν είναι υποχρεωτική, αλλά σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι απαραίτητη για να καταστεί ωριμότερη μια επενδυτική ιδέα ή να γίνει περισσότερο επωφελής τόσο για τον επενδυτή όσο και για το κοινωνικό σύνολο.


Άρθρο 4 Κατ' εξαίρεση ένταξη

Σε περύατωση επενδύσεων μείζονος σημασίας για την εθνική οικονομία, η Δ.Ε.Σ.Ε. ανεξαρτήτως του κόστους της επένδυσης, μπορεί να αποφασίζει την ένταξη τους στη διαδικασία του παρόντος νόμου. Σημαντικός και απαραίτητος όρος της απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε, ο οποίος αποτελεί συγχρόνως σημαντική δικλείδα ασφαλείας για την πραγματοποίηση της επένδυσης και την αποκόμιση των εκτιμώμενων ωφελειών από αυτή, είναι μεταξύ άλλων, η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της επένδυσης, της φερεγγυότητας του επενδυτή και η ώθηση στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα.


Άρθρο 5 «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε»

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών, δέκτης των αιτήσεων (φακέλων επενδυτικού σχεδίου) ένταξης επενδύσεων στην διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων έναντι διαχειριστικής αμοιβής αξιολόγησης ορίζεται η ανώνυμη εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα» ή αλλιώς «Invest in Greece», της οποίας, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία και να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του νέου νόμου, το καταστατικό τροποποιείται με το παρόν άρθρο. Ως εταιρεία εξακολουθεί να λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και σύμφωνα με τους κανόνες για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ) και για τις Ανώνυμες Εταιρείες αλλά πλέον εποπτεύεται ανάλογα με το αντικείμενο δράσης της από δύο Υπουργούς. Τον μεν Υπουργό Επικρατείας με αρμοδιότητα τις στρατηγικές επενδύσεις του παρόντος νόμου, τον δε Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το μέρος που αφορά στην προσέλκυση, υποδοχή, προώθηση και υποστήριξη των λοιπών επενδύσεων. Για την καλύτερη λειτουργία της εταιρείας βάσει των στόχων που αυτή επιδιώκει, ο μεν Πρόεδρος της με αρμοδιότητα τις Στρατηγικές Επενδύσεις, ορίζεται από τον Υπουργό Επικρατείας, ο δε Διευθύνων Σύμβουλος με απόφαση του δεύτερου εποπτεύοντα Υπουργού. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν άλλα 7 μέλη, 4 από τα οποία υποδεικνύονται από φορείς της ελληνικής αγοράς, οι οποίοι μπορούν να μεταφέρουν στο Συμβούλιο την εμπειρία της αγοράς προκειμένου να σχεδιαστούν επενδύσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της. Τα άλλα 3 μέλη διορίζονται από κοινού από τους εποπτεύοντες Υπουργούς. Κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται αμοιβή εκτός από τα έξοδα παραστάσεως και κίνησης. Ειδυχότερα όσον αναφορά τις Στρατηγικές Επενδύσεις, η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» έχει αυξημένες αρμοδιότητες σε όλη τη διαδικασία: δέχεται αιτήσεις επενδυτών, αξιολογεί, γνωμοδοτεί, διεκπεραιώνει αδειοδοτυχές διαδικασίες και οργανώνει τους απαραίτητους διαγωνισμούς για την υλοποίηση των επενδύσεων. Σκοπός της είναι η διευκόλυνση των επενδυτών με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διεκπεραίωσης των διαδικασιών και πράξεων που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για τις αδειοδοτήσεις που είναι αναγκαίες και υποχρεωτικές προκειμένου να υλοποιηθούν οι επενδύσεις. Για την επίτευξη του σκοπού της, λειτουργεί ως Κέντρο Εξυπηρέτησης Επενδυτών μίας στάσης (one-stop-shop) και οι υπηρεσίες που προσφέρει συμβάλλουν καταρχήν στην βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, που αποτελεί ύψιστη ανάγκη, σύμφωνα με τις κατά καιρούς εκθέσεις αξιολόγησης της χώρας από τους διεθνείς οργανισμούς (ΟΟΣΑ, Παγκόσμια Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στην απλούστευση των διαδικασιών και στη μείωση του διοικητυχού βάρους. Βούληση του νομοθέτη είναι η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» να αποτελέσει μία εταιρεία προώθησης των στρατηγικών και μη επενδύσεων καθώς και της διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας. Ως εκ τούτου, η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» δύναται να συμμετέχει ως ιδρυτυχό ή και απλό μέρος σε διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία, ή των οποίων το αντικείμενο δραστηριότητας εξυπηρετεί τους σκοπούς της Εταιρείας.
Τέλος, στο κεφάλαιο ΣΤ του παρόντος άρθρου προβλέπεται η υποχρέωση των υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου για την καλή εφαρμογή του νόμου να παρέχουν συνδρομή, πληροφόρηση και διευκόλυνση για την υλοποίηση της Διαδικασίας στους τομείς αρμοδιότητας τους.

Άρθρο 6 Σύμβουλοι

Για την υποστήριξη του έργου της, η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» συνάπτει συμβάσεις με χρηματοοικονομικούς, νομικούς, τεχνικούς και άλλους εξειδικευμένους συμβούλους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία πρέπει να έχουν κύρος, ανεξαρτησία και αμεροληψία και κυρίως εμπειρία σε παρόμοια έργα και σε θέματα επενδύσεων.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Ειδικές Ρυθμίσεις


Άρθρο 7 Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων

Στον παρόντα νόμο η ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας πραγματοποίησης των Στρατηγικών Επενδύσεων δεν θέτει στο περιθώριο την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. Ο νομοθέτης επιλέγει την θέσπιση διαδικασιών που παρέχουν την καλύτερη δυνατή προστασία τόσο στο φυσικό όσο και στο οικιστικό περιβάλλον. Και τούτο


διότι, μόνο μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, μία επένδυση μπορεί να είναι βιώσιμη και με μόνιμα αποτελέσματα για την ανάπτυξη της χώρας.
Έτσι, με τις διατάξεις του άρθρου 7 ορίζεται ότι η έγκριση περιβαλλοντικών όρων πριν την υλοποίηση κάθε Στρατηγικής επένδυσης παραμένει απαραίτητη. Επιτυγχάνεται όμως η επιτάχυνση της έκδοσης της με την επίσπευση της διαδικασίας ενώπιον των αρμοδίων υπηρεσιών από τον Φορέα Πραγματοποίησης και τη δυνατότητα παράλειψης έκδοσης συγκεκριμένων γνωμοδοτήσεων. Σημαντική καινοτομία της διάταξης είναι η υποχρέωση που θεσπίζεται να δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων οι εγκρίσεις των περιβαλλοντικών όρων. Με αυτό τον τρόπο το κοινωνικό σύνολο πληροφορείται τις περιβαλλοντικές επιδράσεις της επένδυσης και σε περίπτωση αντιδράσεων του δίνεται η δυνατότητα άμεσης αναστολής του.


Άρθρο 8 Πολεοδομικές Ρυθμίσεις

Για την κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό των Στρατηγικών Επενδύσεων σε χώρους εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων εισάγεται η δυνατότητα των απαραίτητων παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς με έκδοση προεδρικού διατάγματος, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ). Η έκδοση προεδρικού διατάγματος εξασφαλίζει ότι η όποια τροποποίηση δεν αποβαίνει εις βάρος του οικιστικού περιβάλλοντος.


Άρθρο 9 Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και Πολιτισμού και Τουρισμού μετά από γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού είναι δυνατή η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα για την εξυπηρέτηση λειτουργυχών αναγκών των Στρατηγικών Επενδύσεων. Προϋπόθεση της εν λόγω παραχώρησης αποτελεί η έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων του άρθρου 25, τα οποία εξασφαλίζουν ότι σε κάθε περίπτωση το θαλάσσιο και το ανθρωπογενές περιβάλλον γύρω από αυτό, προστατεύονται. Στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι τα ακίνητα που δημιουργούνται από τη μετατόπιση προς τη θάλασσα του ορίου του αιγιαλού, λόγω ανθρώπινων παρεμβάσεων, δεν περιέρχονται αυτόματα στην χρήση του επενδυτή αλλά αποτελούν ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και μπορεί να παραχωρούνται και αυτά κατά χρήση ή να εκμισθώνονται στον κύριο της επένδυσης με απόφαση των αρμοδίων Υπουργών.

Άρθρο 10 Βοηθητικά και Συνοδά Έργα

Λόγω της μεγάλης σημασίας των βοηθητικών και συνοδών έργων για την εξυπηρέτηση της κατασκευής των Στρατηγικών Επενδύσεων δίνεται η δυνατότητα στους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τον κατά περίπτωση αρμόδιο υπουργό, με απόφαση τους, να ορίζουν ποια είναι απαραίτητα για την κατασκευή και τη λειτουργία της επένδυσης βοηθητικά και συνοδά έργα, ακόμα και εάν δεν έχουν προβλεφθεί σε προηγούμενες μελέτες , και θεσπίζεται η υποχρέωση της κατά προτεραιότητα εκτέλεσης τους από τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου.
Άρθρο 11 Απαλλοτριώσεις και διαδικασία

Η απαλλοτρίωση των απαραίτητων εκτάσεων για την εγκατάσταση της Στρατηγικής Επένδυσης αλλά και των συνοδών υποστηρικτικών του υποδομών θεωρείται μείζονος σημασίας και ως εκ τούτου τυγχάνουν εφαρμογής διατάξεις που απλουστεύουν και συντέμνουν τις προθεσμίες των διαδικασιών, παρόμοιες με αυτές που συνέβαλαν στη γρήγορη διεκπεραίωση των απαλλοτριώσεων στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ειδικότερα, στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι η απαλλοτρίωση μπορεί να συντελείται και πριν την προκήρυξη της Στρατηγικής Επένδυσης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου αλλά και υπέρ φυσικών προσώπων. Έτσι, οι δύο διαδικασίες, προκήρυξης και απαλλοτρίωσης μπορεί να βαίνουν παράλληλα.
Στην παράγραφο 3, η χρονοβόρα διαδικασία του χαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων πριν την κήρυξη της απαλλοτρίωσης τους καταργείται ενώ στην παράγραφο 4 ορίζεται η δυνατότητα παραχώρησης εκτάσεων που ανήκουν στο δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ με απόφαση του φορέα- ιδιοκτήτη του ακινήτου.
Με τη διάταξη της παραγράφου 6 εξασφαλίζεται η άμεση πληροφόρηση των ενδιαφερομένων για τη κήρυξης της απαλλοτρίωσης μέσω της δημοσίευσης στον τύπο, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της τοιχοκόλλησης στο δημοτικό κατάστημα της σχετικής πράξης.
Βάσει της παραγράφου 7, για τις απαλλοτριώσεις του παρόντος νόμου λόγοι ταχύτητας επιβάλλουν την κατάρτιση μόνο απλού διαγράμματος οριζοντιογραφίας σε κλίμακα όχι μεγαλύτερη από 1:2000 και το κτηματολογικό διάγραμμα και πίνακας συντάσσονται σε επόμενο στάδιο, στο οποίο η καταγραφή των ιδιοκτησιών μπορεί να θεωρηθεί πιο εύκολη. Η παράγραφος 8 ρυθμίζει ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης για την πραγματοποίηση των Στρατηγικών επενδύσεων και των βοηθητικών και συνοδών τους έργων, εφαρμόζεται το άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων με την σημαντυχή διαφοροποίηση ότι στη διαδικασία ενώπιον του Εφετείου για τον προσδιορισμό του εύλογου τμήματος της αποζημίωσης εφαρμόζεται το άρθρΟ 19 του Κώδικα Αναγκαστυχών Απαλλοτριώσεων για να αποφεύγεται η χρονοβόρα διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης.

Άρθρο 12 Δικαστική προσβολή αναγκαστικών απαλλοτριώσεων

Συντέμνεται η προθεσμία άσκησης αίτησης ακυρώσεων κατά της απαλλοτριωτικής πράξης σε τριάντα ημέρες, όπως και στα Ολυμπιακά Έργα, και η διαδικασία εκδίκασης της υπόθεσης επιταχύνεται με την απευθείας ειδοποίηση όλων των ενδιαφερομένων και τον ορισμό σύντομης δικασίμου. Εάν, εν τω μεταξύ ασκηθεί αίτησης αναστολής, αυτή εκδικάζεται σε οκτώ ημέρες από την κατάθεση της.


Άρθρο 13 Εκτίμηση αξίας απαλλοτριωμένων ακινήτων

Η εκτίμηση των απαλλοτριωμένων ακινήτων γίνεται, όπως και στα έργα του Ν. 3389/2005 για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) του Ν. 820/1978 το αργότερο εντός δύο μηνών από την κατάθεση της αίτησης από τον Φορέα Πραγματοποίησης, δηλαδή του ιδιώτη επενδυτή ή της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» για τις Δημόσιες Στρατηγικές Επενδύσεις. Λαμβάνονται επιπλέον όλα τα μέτρα για να μην υπερχρεωθεί ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση λόγω πλασματικών υπερεκτιμήσεων των ακινήτων.
Άρθρο 14 KτημaτoL•γικά Στοιχεία- Αναγνώριση Δικαιούχων

Η διόρθωση των κτηματολογικών στοιχείων μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων γίνεται άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η δικαστική αναγνώριση των δικαιούχων πραγματοποιείται σε πολύ σύντομη δικάσιμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Με δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και τοιχοκόλληση εξασφαλίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν γνώση και θα παραστούν. Σε περίπτωση έφεσης, η δικάσιμος ορίζεται εντός δύο μηνών, με ή χωρίς πραγματογνωμοσύνη, και η υπόθεση κλείνει με την απόφαση του Εφετείου.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ


Άρθρο 15 Διαδικασία αιτήσεως για την ένταξη

Η παράγραφος 1 περιγράφει αναλυτικά το απαραίτητο περιεχόμενο του φακέλου. Ειδικότερα, οι επενδυτές οφείλουν να υποβάλουν, μεταξύ άλλων, επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) της επένδυσης, οικονομοτεχνική μελέτη, μελέτη σκοπιμότητας και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι η επένδυση που προτείνουν είναι ώριμη, εφικτή εντός συγκεκριμένου χρονικού και οικονομικού πλαισίου, καινοτόμος, φιλική προς το περιβάλλον και ικανή να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, οι ίδιοι οι επενδυτές οφείλουν να αποδείξουν την φερεγγυότητα και την σχετυχή εμπειρία τους στην κατασκευή. Σκοπός όλων των ανωτέρω στοιχείων είναι ο επενδυτής να υποστηρίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προτεινόμενη επένδυση του παρέχοντας ικανές πληροφορίες για τους στόχους της επένδυσης και τη συμβολή της στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας όπως επίσης και η θωράκιση της πραγματοποίησης του έργου.
1. Η παράγραφος 2 ρυθμίζει τη δυνατότητα της Δ.Ε.Σ.Ε να εξειδικεύει περισσότερο το περιεχόμενο του φακέλου ανάλογα με τις ανάγκες τις κάθε επένδυσης. Η παράγραφος 3 προσδιορίζει την υποχρέωση της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» να δρα άμεσα και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την κατάθεση του φακέλου και του αποδεικτικού καταβολής της Διαχειριστικής Αμοιβής Αξιολόγησης, να μελετά το φάκελο και να γνωμοδοτεί στην Δ.Ε.Σ.Ε, η οποία εντός προθεσμίας τριάντα ημερών αποφασίζει για την ένταξη ή μη του Επενδυτικού Σχεδίου στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων. Ο επενδυτής ενημερώνεται άμεσα για το περιεχόμενο της γνώμης της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» και της απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. Αν κριθεί απαραίτητο, όπως για παράδειγμα εάν προβλέπονται ειδικά φορολογικά κίνητρα, η απόφαση ένταξης της επενδυτικής πρότασης κυρώνεται από τη Βουλή. Σε περίπτωση μη κύρωσης, η Βουλή μπορεί να ενημερώνεται με πρωτοβουλία του Υπουργού Επικρατείας για την απόφαση για την ένταξη της επενδυτικής πρότασης στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων. Βάσει της παραγράφου 5, οι μελέτες και τα στοιχεία που υποβάλλει ο υποψήφιος επενδυτής είναι δεσμευτικά για αυτόν και στην περίπτωση που ενταχθεί στην διαδικασία του παρόντος νόμου, δεν μπορεί να τα μεταβάλει μεταγενέστερα με τρόπο που να αλλοιώνονται τα κριτήρια, με τα οποία η επένδυση επελέγη. Η πρόβλεψη αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση της διαδικασίας με την υποβολή προτάσεων, τα οποία μεταγενέστερα τροποποιούνται και τελικά δεν υλοποιούνται.


Άρθρο 16 Υποχρεώσεις εντασσόμενου στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων

Η παράγραφος 1 προβλέπει ότι μετά την ένταξη του έργου στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, ο ιδιώτης επενδυτής ή το Δημόσιο υποβάλλει στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών αδειών για την εκτέλεση του έργου. Απαραίτητη είναι επίσης η καταβολή της Διαχειριστικής Αμοιβής Προώθησης και η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής για την φερεγγυότητα των ιδιωτών-επενδυτών. Την ευθύνη έκδοσης όλων των απαραίτητων αδειών για την πραγματοποίηση του έργου αναλαμβάνει η «Επενδύστε στη Ελλάδα Α.Ε» βάσει των δικαιολογητικών που προσκομίζει ο επενδυτής. Στόχος των διατάξεων αυτών είναι να αποτελέσει η « Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» υπηρεσία μίας στάσης που όχι μόνο επιταχύνει τις διαδικασίες και διευκολύνει τον επενδυτή αλλά και εξετάζει τη δυνατότητα αλλαγών των αδειοδοτικών διαδικασιών για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας.
Βάσει της παραγράφου 2, σε περίπτωση αναληθών στοιχείων και μη προσήκουσας εκτέλεσης του έργου, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει. Και τούτο διότι, ο επενδυτής πρέπει να φέρει την ευθύνη των στοιχείων που προσκομίζει και του έργου που εκτελεί. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου συμβάλλουν στην διευκόλυνση της διαδικασίας εγκατάστασης μιας επένδυσης αλλά απευθύνεται μόνο σε υπεύθυνος και αξιόπιστους επενδυτές. Η παράγραφος 3 σε αναλογία με την προηγούμενη παράγραφο ορίζει ότι η Διαχειριστική Αμοιβή Προώθησης επιστρέφεται στον ιδιώτη επενδυτή στη περίπτωση που λόγω καθυστερήσεων, για τις οποίες ευθύνονται οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, δεν ολοκληρωθεί η επένδυση.


Άρθρο 17 Εξουσιοδότηση

Το ύιμος της Διαχειριστικής Αμοιβής Αξιολόγησης, Προώθησης και της εγγυητικής επιστολής καθώς και το περιεχόμενο της τελευταίας καθορίζεται με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων. Σημαντικός συντελεστής για τον υπολογισμό των ανωτέρω ποσών, εκτός αυτού της Διαχειριστικής Αμοιβής Αξιολόγησης, είναι το κόστος της επένδυσης. Και τούτο διότι, μόνο έτσι εξασφαλίζεται ότι θα καταβληθεί η αναγκαία επιμέλεια στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων από τον επενδυτή αλλά και από το Δημόσιο.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Διαδικασία Ένταξης και ανάθεσης Δημόσιων Στρατηγικών Επενδύσεων


Άρθρο 18 Ένταξη

Στην παράγραφο 1 διευκολύνεται η ένταξη επενδύσεων και έργων των φορέων του δημοσίου στη διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων από τη στιγμή που το δημόσιο με δική του πρωτοβουλία δια του αρμόδιου υπουργού ή δια του Υπουργού Επικρατείας, εφαρμόζοντας τα κριτήρια του παρόντος νόμου, μπορεί να τα εντάσσει στις διαδικασίες του παρόντος νόμου. Ωστόσο, πάντα η τελική έγκριση δίνεται από την Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων.
Η παράγραφος 2 ορίζει ότι για την ανωτέρω πρόταση, σε αντίθεση με τους ιδιώτες επενδυτές, δεν απαιτείται η υποβολή πλήρους φακέλου αλλά μιας όσο το δυνατόν πιο λεπτομερούς παρουσίασης της επένδυσης, του προϋπολογισμού της και των κοινωνικών αναγκών που θα καλύψει. Εντούτοις, το Δημόσιο, σύμφωνα με την παράγραφο 3, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να καταβάλει υπέρ της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» Διαχειριστική Αμοιβή Αξιολόγησης και Προώθησης, το ύψος της οποίας καθορίζει με απόφαση της η Δ.Ε.Σ.Ε. Η μικρή αυτή διαφοροποίηση ως προς την πληρότητα του φακέλου μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων έχει ως σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών διότι για την ωριμότητα του έργου καλείται να εγγυηθεί ο ίδιος ο Υπουργός που προτείνει την ένταξη του στη διαδικασία.


Άρθρο 19 Τρόπος Ανάθεσης

Βάσει της παραγράφου 1, όλες οι αναθέσεις των Δημοσίων Στρατηγικών Επενδύσεων με την επιφύλαξη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πάντα αποτελεί το κύριο ρυθμιστικό πλαίσιο σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις, γίνονται μέσω διεθνών ανοικτών διαγωνισμών σε μία φάση χωρίς προεπιλογή προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα των διαδικασιών. Η ίδια παράγραφος ορίζει ότι σε ειδικές περιπτώσεις περιπλοκότητας του έργου ή για λόγους ειδικού ενδιαφέροντος μπορεί να αποφασιστεί από την Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων η ανάθεση μέσω διεθνούς κλειστού διαγωνισμού ή η προσφυγή σε άλλο τρόπο ανάθεσης. Η παράγραφος 2 δίνει την εξουσιοδότηση στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων να ορίζει ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διάγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης του έργου ή της υπηρεσίας που εντάσσεται στη διαδυχασία και να προβλέπει την κύρωση της τελικής σύμβασης ανάθεσης από τη Βουλή. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργού Επικρατείας να ενημερώνει ειδικά τη Βουλή για την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων για την ένταξη της επενδυτικής πρότασης στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων.


Άρθρο 20 Διαδικασία Ανάθεσης

Στην παράγραφο 1 ρυθμίζεται ότι αρμόδιος φορέας πραγματοποίησης όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών είναι η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε», η οποία με εξειδικευμένους συμβούλους, που σχηματίζουν ομάδες εργασίας ανά επένδυση, ετοιμάζει το Φάκελο Δημοπράτησης του έργου με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 3, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε συγκαταλέγονται υποδομές όπως οι δανειοθάλαμοι για την προμήθεια αδρανών υλικών, οι αποθεσιοθάλαμοι και τα δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατασκευή του έργου και όπως δείχνει η εμπειρία, συνήθως δεν προβλέπονται σε αρχικό στάδιο, με αποτέλεσμα να προκαλούνται μεγάλες καθυστερήσεις στα εν εξελίξει έργα. Σκοπός της επιλογής της « Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» είναι να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες από έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, που λειτουργεί με ευελιξία και ταχύτητα. Η παράγραφος 4 προσδιορίζει την υποχρέωση της « Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» να προετοιμάσει τον φάκελο εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία της έγκρισης της ένταξης από τη Δ.Ε.Σ.Ε εκτός εκτάκτων περιπτώσεων που εξετάζονται ad hoc. Η διάταξη διαπνέεται από τον ευρύτερο στόχο του νόμου για την θέσπιση αυστηρών προθεσμιών εντός των οποίων πρέπει να ολοκληρώνονται οι διαδικασίες και να αποφεύγονται φαινόμενα διαιώνισης διαγωνιστικών αλλά και αδειοδοτικών διαδικασιών του παρελθόντος.
Η παράγραφος 5 προσδιορίζει ότι οι διαγωνιστικές διαδικασίες και το έργο της « Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» ολοκληρώνονται με την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Σύμφωνα όμως με τις παραγράφους 6 και 7, η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» συνεχίζει να συνδράμει με την τεχνογνωσία της και το προσωπυχό της τον κύριο του έργου για την ορισπκή ανάθεση και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο κύριος του έργου έχει σε κάθε περίπτωση την ευθύνη ολοκλήρωσης των διαδικασιών της οριστικής ανάθεσης και προετοιμασίας της σύμβασης που θα κυρωθεί με νόμο από τη Βουλή, εφόσον αυτό προβλέπεται.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Ειδικές διατάξεις για Δ.Σ.Ε με ιδιωτική χρηματοδότηση


Άρθρο 21 Δημοπράτηση- τρόπος υποβολής προσφορών

Η παράγραφος 1 ορίζει ότι για Δημόσιες Στρατηγικές Επενδύσεις, οι οποίες υλοποιούνται με ιδιωτική χρηματοδότηση, το Δημόσιο ορίζει στην προκήρυξη του έργου της επένδυσης ελάχιστες προδιαγραφές και απαιτήσεις ως προς τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία του έργου. Επιπλέον , στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι για τις υπό δημοπράτηση επενδύσεις του παρόντος άρθρου ο κύριος του έργου δεν προβαίνουν σε οριστικές μελέτες για την επένδυση. Σκοπός των διατάξεων είναι να δοθεί η δυνατότητα και η ευελιξία στους ιδιώτες που αναλαμβάνουν την υλοποίηση της επένδυσης να κάνουν δικές τους προτάσεις για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και ως εκ τούτου η προσέλκυση ενδιαφερομένων ιδιωτών με ανταγωνιστικές και εναλλακτικές προτάσεις να είναι μεγαλύτερη.
Στην παράγραφο 3 θεσπίζεται η διαδικασία υποβολής των προσφορών των ενδιαφερομένων. Ειδικότερα, οι προσφορές των διαγωνιζομένων υποβάλλονται για την εξασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστούς κλειστούς υποφακέλους: Ο πρώτος με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού, όπως πιστοποιητικά εμπειρίας, αποδοχής της του κειμένου της σύμβασης και εγγυητική επιστολή, ο δεύτερος με την Τεχνυχή Προσφορά και ο τρίτος με την Οικονομική Προσφορά. Όπως και ανωτέρω, με τη διαδικασία αυτή εξασφαλίζεται η διαφάνεια, η αμεροληψία και η ισότητα των διαγωνιζομένων.


Άρθρο 22- Αξιολόγηση Προσφορών

Σύμφωνα με την παράγραφο 1, η αξιολόγηση των φακέλων του προηγούμενου άρθρου γίνεται ανά υποφάκελο με σκοπό να επιλεγεί η καλύτερη και οικονομοτεχνικά πιο συμφέρουσα προσφορά, η οποία συγχρόνως θα υλοποιηθεί από ανάδοχο με φερεγγυότητα και εμπειρία. Ειδυχότερα, η εξέταση του κάθε φακέλου αποτελεί και μία ενότητα της διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας. Κατά την πρώτη ενότητα εξετάζεται η επάρκεια και η πληρότητα των στοιχείων που υποβλήθηκαν χωρίς βαθμολόγηση με σκοπό να αποκλειστούν όσοι δεν έχουν υποβάλει ολοκληρωμένες και με επιμέλεια προτάσεις. Κατά τη δεύτερη ενότητα εξετάζονται οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην προκήρυξη και ολοκληρώνεται μετά από βαθμολόγηση με την έκδοση σχετικού αναλυτικού και πλήρως αιτιολογημένου πρακτικού, που καλύπτει τόσο την πρώτη όσο και τη δεύτερη ενότητα. Η ύπαρξη ενός πρακτικού για τις δύο ενότητες συντελεί στην επιτάχυνση των διαδικασιών αλλά συγχρόνως δίνει τη δυνατότητα στους διαγωνιζομένους να ζητήσουν δικαστυχή προστασία στην περίπτωση που θεωρούν ότι υπάρχει μεροληπτική κρίση εις βάρος τους πριν ανοιχτούν οι οικονομικές προσφορές.
Κατά την τρίτη ενότητα, εξετάζεται και επιλέγεται η βέλτιστη από άποψη τιμής προσφορά ανάμεσα σε αυτές που έχουν ικανοποιήσει πλήρως τις ελάχιστες αλλά απαραίτητες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, που θέτει η διακήρυξη και ανακηρύσσεται ο προσωρινός ανάδοχος. Η ολοκλήρωση της τρίτης ενότητας συντελείται με την έκδοση αναλυτικού Πρακτικού Ανάθεσης, το οποίο αναρτάται εντός τριών ημερών στο διαδίκτυο προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
Οι παράγραφοι 2 και 3 ορίζουν ότι την ευθύνη για τις διαδικασίες αντιμετώπισης όλων των ενστάσεων, αντιρρήσεων και προσφυγών, που κατατίθενται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής έχει ο κύριος της επένδυσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε εφαρμοστέες διατάξεις. Ωστόσο, γνώμη παρέχει και ο Φορέας Πραγματοποίησης και σε περίπτωση απόκλισης από αυτή ο κύριος του έργου οφείλει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών συντελείται η οριστική ανάδειξη του αναδόχου και ολοκληρώνεται το έργο του Φορέα Πραγματοποίησης, ενώ δεν επιτρέπεται η διαπραγμάτευση ή μεταβολή οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς από τον ανάδοχο του έργου. Στόχος των διατάξεων αυτών είναι να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η αποτελεσματικότερη προστασία των διαγωνιζομένων τόσο μέσω του διπλού ελέγχου των ενστάσεων, αντιρρήσεων και προσφυγών από δύο φορείς όσο και με την απαγόρευση οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης μετά την ανάδειξη του αναδόχου.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Αδειοδοτική διαδικασία


Άρθρο 23 Χορήγηση Αδειών

Στην παράγραφο 1 θεσπίζεται προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή της σχετικής αίτησης εντός της οποίας οι αρμόδιες υπηρεσίες και διοικητικές αρχές υποχρεούνται να εκδώσουν όλες τις απαραίτητες άδειες. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, σύμφωνα με την παράγραφο 2, η άδεια τεκμαίρεται ότι έχει εκδοθεί, ενώ στους αρμόδιους υπαλλήλους που αδράνησαν επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις. Η παράγραφος 3 ορίζει ότι την παρέλευση της προθεσμίας βεβαιώνει εγγράφως ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Σ.Ε. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις έχουν ως σκοπό την αποφυγή της μεγάλης ταλαιπωρίας των επενδυτών στα γραφεία των αρμοδίων υπηρεσιών, της αυθαιρεσίας των υπαλλήλων τους και ως εκ τούτου των τεράστιων για τις επενδύσεις καθυστερήσεων. Επίσης, η βεβαίωση που παρέχεται από τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Σ.Ε. επιλύει κάθε ζήτημα ύπαρξης ή μη της τεκμαρτής άδειας που μπορεί να καθυστερήσουν περαιτέρω τις διαδικασίες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

Άρθρο 24 Αρμοδιότητα δικαστηρίων
Για την εκδίκαση των υποθέσεων που σχετίζονται με την ανάθεση των Στρατηγικών Επενδύσεων, εφαρμογή έχει ο πρόσφατος νόμος 3886/2010 (Α' 173). Επιλέγεται η εφαρμογή της γενικής διάταξης διότι η θέσπιση ειδικών δικαιοδοσιών και αρμοδιοτήτων, είναι πιθανό να προκαλέσει καθυστερήσεις και ζητήματα έλλειψης αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας σε ανώτερο επίπεδο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Άρθρο 25- Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Περιοχών Εγκατάστασης Στρατηγικών Επενδύσεων


Η παράγραφος 1 ορίζει ότι για τον ορθολογικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των περιοχών υποδομής των Στρατηγικών Επενδύσεων καθώς και των βοηθητικών και συνοδών έργων τους, μετά από απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων μπορεί να καταρτίζονται και να εγκρίνονται με προεδρικό διάταγμα Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης. Τα σχέδια αυτά, που καταρτίζονται με γνώμονα τις κατευθύνσεις των περιφερειακών, των ειδικών και των γενικών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη και τη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, καθορίζουν σύμφωνα με την παράγραφο 2, την περιοχή χωροθέτησης των Στρατηγικών Επενδύσεων και εγκρίνουν τα συνοδά έργα, τους περιβαλλοντικούς όρους, τους περιορισμούς δόμησης, τη δημιουργία ειδικών ζωνών προστασίας και ελέγχου γύρω από τα έργα, καθώς και τις απαραίτητες προσχώσεις επί της θάλασσας και επεμβάσεις στον αιγιαλό και στην παραλία.
Στην παράγραφο 3 θεσπίζεται η έγκριση των ανωτέρω σχεδίων με προεδρικό διάταγμα με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Με τα ίδια διατάγματα, σύμφωνα με την παράγραφο 4 εγκρίνονται και οι προσχώσεις επί της θάλασσας για την εκτέλεση έργων μετά την τήρηση της κατάλληλης διαδικασίας.
Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 προβλέπουν ότι τα Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Διαχείρισης του παρόντος άρθρου κατισχύουν πολεοδομικών και ρυμοτομικών σχεδίων και σε περίπτωση που απαιτείται Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη λόγω τροποποίησης που επέρχεται από τα εν λόγω Ειδικά Σχέδια οι απαραίτητες προθεσμίες κατάρτισης της στρατηγικής μελέτης συντέμνονται για να αποφευχθεί κάθε καθυστέρηση στην πορεία της υλοποίησης των Στρατηγικών Επενδύσεων.
Η θέσπιση της κατάρτισης Ειδικών Σχεδίων Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης με το παρόν άρθρο θεωρείται απαραίτητη για την ένταξη των Στρατηγικών Επενδύσεων εντός του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος χωρίς να προκληθούν δυσμενείς συνέπειες. Και τούτο, διότι με τις Στρατηγικές Επενδύσεις και την ειδική διαδικασία εγκατάστασης του, ο νομοθέτης στοχεύει όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος και του κοινωνικού συνόλου. Είναι άνευ αξίας και εκτός του πνεύματος του παρόντος νόμου, να επιδιώκεται η προσέλκυση επενδύσεων χωρίς να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα τους, για την οποία σημαντικός παράγοντας είναι η ομαλή ένταξη τους στο περιβάλλον.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ Τελικές και μεταβατικές διατάξεις


Άρθρο 26 Μεταβατικές Διατάξεις

Με την παράγραφο 1 δίνεται η δυνατότητα σε επενδύσεις, των οποίων οι διαδικασίες εκκρεμούν κατά την έναρξη του παρόντος νόμου να ολοκληρωθούν μετά από απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε, η οποία εξετάζει εάν οι εν λόγω επενδύσεις πληρούν τα κριτήρια του πρώτου και τρίτου άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Σκοπός είναι ο νόμος να τύχει ευρύτερης εφαρμογής και να μην δημιουργηθούν ανισότητες με όσους επενδυτές θέλησαν να ξεκινήσουν το εγχείρημα τους πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τέλος, στην παράγραφο 4, προβλέπεται η δυνατότητα θέσπισης με νόμο φορολογικών κινήτρων όσων ενταχθούν στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων του παρόντος νόμου με σκοπό την προσέλκυση όσο το δυνατό σημαντικότερων στρατηγικών επενδύσεων.

Άρθρο 28 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει με τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ


Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μ. ΧΡΥΣΘΧΟΙΔΗΣ
Κ. ΜΠΙΡΜ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΐ!0ίΣΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

I. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Χ. ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ
 

 

 

Νομοσχέδιο «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1 Έννοιες και ορισμοί


1. Ως Στρατηγικές Επενδύσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου νοούνται οι παραγωγικές επενδύσεις που επιφέρουν αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στη συνολική οικονομία και αφορούν ιδίως στην κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση ή στον εκσυγχρονισμό υποδομών και δικτύων (α) στη βιομηχανία, (β) στην ενέργεια, (γ) στον τουρισμό, (δ) στις μεταφορές και επικοινωνίες, (ε) στην παροχή υπηρεσιών υγείας, (στ) στη διαχείριση απορριμμάτων, (ζ) σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, εφόσον πληρούν μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) ευρώ ή,
(β) το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) ευρώ και ταυτόχρονα από την επένδυση δημιουργούνται τουλάχιστον διακόσιες (200) νέες θέσεις εργασίας, ή (γ) ανεξαρτήτως του συνολικού κόστους της επένδυσης, προβλέπεται ότι ποσό τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ επενδύεται ανά τριετία σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, που εντάσσονται στη στρατηγική επένδυση, ή
(δ) από την επένδυση δημιουργούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον διακόσιες πενήντα (250) νέες θέσεις εργασίας, ή (ε) η επένδυση προάγει την περιβαλλοντική προστασία της Ελλάδας, ή (στ) η επένδυση δημιουργεί υπεραξία στην Ελλάδα στο χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας και της τεχνολογίας.
2. Οι Στρατηγικές Επενδύσεις πραγματοποιούνται είτε από το Δημόσιο, είτε από ιδιώτες, είτε με συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με το Ν. 3389/2005 (Α' 232), είτε με συμβάσεις μικτής μορφής. Η αίτηση για την εξέταση ένταξης των στρατηγικών επενδύσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων υποβάλλεται από τον κύριο του έργου.
3. Λοιποί ορισμοί:
α. Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.)
είναι η επιτροπή του άρθρου 2.
β. Φορέας Πραγματοποίησης είναι κατά περίπτωση, για μεν τις ιδιωτικές στρατηγικές επενδύσεις, ο ιδιώτης επενδυτής, για δε τις Δημόσιες Στρατηγικές Επενδύσεις, η εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α. Ε».
γ. Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων είναι οι διαδικασίες που προβλέπονται που προβλέπονται στον παρόντα νόμο για την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων.
δ. Δημόσια Στρατηγική Επένδυση (Δ.Σ.Ε.) είναι η στρατηγική επένδυση που εντάσσεται στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, κύριος του έργου είναι το Δημόσιο ή φορέας του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
ε. Κύριος του έργου είναι, κατά περίπτωση, είτε ο ιδιώτης επενδυτής είτε το Δημόσιο ή φορέας του ευρύτερου δημόσιου τομέα στους οποίους αφορά η επένδυση, η οποία εντάσσεται στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων επένδυση.

Άρθρο 2
Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων
1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), στην οποία μετέχουν ως Πρόεδρος, ο Υπουργός Επικρατείας και ως μέλη οι Υπουργοί Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Πολιτισμού και Τουρισμού και ο αρμόδιος κατά περίπτωση Υπουργός, ο οποίος εισηγείται το θέμα της αρμοδιότητας του. Η Γραμματειακή υποστήριξη στη Δ.Ε.Σ.Ε. παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων.
2. Η Δ.Ε.Σ.Ε. έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.


Άρθρο 3
Αρμοδιότητα και Κριτήρια ένταξης
1. Η Δ.Ε.Σ.Ε. με απόφαση της εντάσσει επενδυτικές προτάσεις στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου.
2. Για την ένταξη των επενδυτικών προτάσεων στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων λαμβάνονται υπόψη ιδίως: (α) η βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης και η φερεγγυότητα του επενδυτή και (β) η μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας, η προβλεπόμενη αύξηση της απασχόλησης, η περιφερειακή ή κατά τόπους ανάπτυξη της χώρας, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της
2 εθνικής οικονομίας, η υιοθέτηση καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας, η αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας, η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση ενέργειας.

3. Εκτός από τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 1, η Δ.Ε.Σ.Ε. μπορεί με απόφαση της να επιβάλλει περαιτέρω όρους για την ένταξη όλων ή μίας από τις επενδυτικές προτάσεις, των οποίων εξετάζεται η ένταξη, στις διαδικασίες του παρόντος νόμου, με σκοπό τη βέλτιστη επίτευξη των στόχων-κριτηρίων που αναφέρονται στην παρ. 2.


Άρθρο 4 Επενδύσεις μείζονος σημασίας

Εκτός από τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1 περ (α) έως και (γ) η Δ.Ε.Σ.Ε. μπορεί, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της, να εντάξει στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων, οποιαδήποτε επενδυτική πρόταση, που κρίνει ότι είναι μείζονος σημασίας για την εθνική οικονομία με βάση ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια - στόχους, που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 3.


Άρθρο 5 «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε»

1. Το άρθρο πρώτο του Ν. 2372/1996 (Α' 29), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 3049/2002 (Α' 212), τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο πρώτο
1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», και αποκτά το διακριτικό τίτλο «lnvest in Greece S.A.» ή σε ακριβή μετάφραση της σε άλλη γλώσσα.
2. Η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται από κοινού από τον Υπουργό Επικρατείας με αρμοδιότητα τις στρατηγικές επενδύσεις, κατά το μέρος που αφορά την προσέλκυση, υποδοχή, προώθηση και υποστήριξη στρατηγικών επενδύσεων κατά την έννοια του νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις, και τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατά το μέρος που αφορά στην προσέλκυση, υποδοχή, προώθηση και υποστήριξη των λοιπών επενδύσεων. Η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» υπάγεται ειδικώς στις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Ν. 3429/2005 (Α' 314), πλην των παρ. 4 και 8 του άρθρου 3, του άρθρου 13, και του άρθρου 14, και συμπληρωματικώς στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.
3
3. To καταστατικό της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» έχει ως εξής:


«Άρθρο 1 Σκοπός
1. Σκοπός της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» είναι η προσέλκυση, η υποδοχή, η προώθηση και η υποστήριξη στρατηγικών και λοιπών επενδύσεων στην Ελλάδα, η συμβολή στη διαρκή βελτίωση του θεσμικού πλαισίου τους και η υποστήριξη των διεθνών συνεργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.»:

α. Κινητοποιεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και τους πληροφορεί για το θεσμικό, νομοθετικό, φορολογικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις στην Ελλάδα.
β. Προβάλλει στις αλλοδαπές χρηματοοικονομικές αγορές τις συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα κατά τομέα και κλάδο.
γ. Μεριμνά για την έναρξη των διαδικασιών για την έκδοση αδειών ή την παροχή άλλων εγκρίσεων, που είναι αναγκαίες, για την έναρξη πραγματοποίησης των επενδύσεων ύψους άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ ή εφόσον το πενήντα τοις εκατό της ίδιας συμμετοχής προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού, των τριών εκατομμυρίων ευρώ, παρακολουθεί την εξέλιξη αυτών και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επιτάχυνση τους. Τα πιο πάνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις του εποπτεύοντος Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Για το σκοπό αυτόν παραλαμβάνει το φάκελο της επένδυσης, ελέγχει την πληρότητα του, φροντίζει για τη συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον επενδυτή και τα αποστέλλει στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν ταχέως στις επιβαλλόμενες για το σκοπό αυτόν ενέργειες τους. Οι φορείς αυτοί υποχρεούνται επίσης να παρέχουν στην εταιρεία έγγραφη ενημέρωση κάθε μήνα για το στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης ή της αδυναμίας παροχής των αδειών ή και των εγκρίσεων, δ. Για τους υποψηφίους επενδυτές κατά το στάδιο της υπαγωγής της επένδυσης στους αναπτυξιακούς νόμους συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση σκοπιμότητας, την οποία κοινοποιεί μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στις υπηρεσίες που συμπράττουν στη διαδικασία παροχής άδειας και υπαγωγής της επένδυσης ή του επιχειρηματικού σχεδίου στους αναπτυξιακούς νόμους που κάθε φορά ισχύουν. Για τις αιτήσεις επενδύσεων ή επιχειρηματικών σχεδίων που υποβάλλουν οι πιο πάνω επενδυτές και παραλαμβάνονται από την εταιρεία, δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί υποβολής και εξέτασης τους, που προβλέπονται στο εδ. α της παρ.6 του άρθρου 6 του Ν. 1892/1990 (Α' 101), στο άρθρο 23α και στην περίπτωση 4α του άρθρου 23β του ίδιου νόμου, που προστέθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2234/1994 (Α' 142). ε. Στο πλαίσιο του νόμου για την «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων», η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε»: αα) δέχεται τις αιτήσεις για την ένταξη των επενδύσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, ββ) ελέγχει το επιχειρησιακό σχέδιο, τις συνέπειες στην ελληνική οικονομία και αξιολογεί την πλήρωση των κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό της επένδυσης ως Στρατηγικής, γγ) αναζητά συμπληρωματικά στοιχεία από τους επενδυτές στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών των προηγούμενων παραγράφων, δδ) εισηγείται στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) δια του αρμοδίου Υπουργού σχετικά με την ένταξη των επενδύσεων στην Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων ή τη διακοπή της διαδικασίας ένταξης μιας επένδυσης στην κατηγορία των Στρατηγικών Επενδύσεων, εε) λειτουργεί ως υπηρεσία μίας στάσης (one-stop shop) λαμβάνοντας την ανέκκλητη εντολή από τους επενδυτές προκειμένου να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την εμπρόθεσμη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης των απαραίτητων αδειών προκειμένου να υλοποιηθούν οι επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, στστ) εισπράττει τη Διαχειριστική Αμοιβή Αξιολόγησης και τη Διαχειριστική Αμοιβή Προώθησης, ζζ) ενημερώνει τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων για συγκεκριμένες περιπτώσεις καθυστερήσεων ή δυσχερειών, για τους λόγους στους οποίους αυτές οφείλονται καθώς και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπιση τους. στ. Διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των επενδύσεων και την προώθηση της διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας.
ζ. Στα πλαίσια των ανωτέρω σκοπών της, δύναται να συνιστά κατόπιν σύμφωνης γνώμης των εποπτευόντων Υπουργών, συμβουλευτικές στη Διοίκηση επιτροπές ή ομάδες εργασίας από ιδιώτες εμπειρογνώμονες ή και δημόσιους λειτουργούς για την επεξεργασία θεμάτων που εμπίπτουν στον κύκλο των αρμοδιοτήτων της. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσδιορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των ανωτέρω επιτροπών ή ομάδων εργασίας. Δεν προβλέπεται αμοιβή για τα μέλη των επιτροπών ή ομάδων εργασίας παρά μόνο η καταβολή αποζημίωσης, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ύστερα από έγκριση του Υπουργού Οικονομικών και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της. Επίσης με τον ίδιο τρόπο μπορεί να καταργεί τις ήδη συσταθείσες επιτροπές ή ομάδες εργασίες και να μεταβάλλει τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες τους. η. Τέλος, δύναται να συμμετέχει ως ιδρυτικό ή και απλό μέλος σε διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς με την εταιρεία ή των οποίων, το αντικείμενο δραστηριότητας εξυπηρετεί τους σκοπούς της εταιρείας.


Άρθρο 2 Διάρκεια - Έδρα
1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήντα (50) έτη από τη σύσταση της.
2. Έδρα της εταιρείας είναι η Αθήνα. Είναι δυνατή η ίδρυση παραρτημάτων, υποκαταστημάτων και γραφείων της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 3 Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια δεκατρία ευρώ (293.513 €), διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Επικρατείας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το κεφάλαιο αυτό μπορεί να αυξηθεί έως και εκατό τοις εκατό (100%). Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος της κάλυψης του ποσού της αύξησης. Για κάθε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου στην γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
3. Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 4 Έσοδα

Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από ετήσια επιχορήγηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του σκοπού της, από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από την εκμετάλλευση της περιουσίας της, από ανταποδοτικές εισφορές, τέλη και αμοιβές για τις υπηρεσίες που προσφέρει, όπως ιδίως τη Διαχειριστική Αμοιβή Αξιολόγησης και τη Διαχειριστική Αμοιβή Προώθησης, και από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.


Άρθρο 5 Διαχείριση
1. Η διαχειριστική χρήση της εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.
2. Η εταιρεία υποβάλλει στην Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών:
α. έως τη 16η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους το σχέδιο του ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού της καθώς και εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης των οικονομικών μεγεθών,
β. τον ετήσιο απολογισμό, τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ή το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, εντός των προθεσμιών του Κ.Ν. 2190/1920,
γ. τα απολογιστικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία της απασχόλησης ανά τρίμηνο,
δ. κάθε πρόταση που αφορά σε αλλαγή κανονισμού λειτουργίας, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τιμολογίων, καθώς και κάθε άλλου μέτρου της διοίκησης που επηρεάζει σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα πριν να τεθεί σε ισχύ.
3. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η ανακατανομή των κονδυλίων του προϋπολογισμού. Για την αύξηση του προϋπολογισμού απαιτείται έγκριση του συνολικού προϋπολογισμού.
5. Ο τρόπος της διενέργειας των δαπανών, της σύνταξης του ισολογισμού και του απολογισμού, της οργάνωσης και της λειτουργίας των οικονομικών υπηρεσιών και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οικονομική διαχείριση της εταιρείας ρυθμίζεται με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο και εγκρίνονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 6 Οικονομικός Έλεγχος
1. Η οικονομική διαχείριση της εταιρείας υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο από τακτικούς ελεγκτές.
2. Ο κρατικός έλεγχος και η οικονομική εποπτεία της εταιρείας ασκείται από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, διενεργείται δε κατ' εντολή της, από την Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και αφορά στον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3429/2005.

Άρθρο 7 Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
1. Στην εταιρεία λειτουργεί υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον ένα εσωτερικό ελεγκτή, οριζόμενο από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρείας καθώς και την εν γένει συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή.
β) παρακολουθεί και αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και στη Γενική Συνέλευση των μετόχων περιπτώσεις συγκρούσεις συμφερόντων των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των κατά περίπτωση συμβούλων του άρθρου 6 του παρόντος, με τα συμφέροντα της επιχείρησης ή παράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, του Διευθύνοντα Συμβούλου, και των Συμβούλων του άρθρου 6 του παρόντος.
γ) ενημερώνει εγγράφως τουλάχιστον μια φορά κάθε τρίμηνο το διοικητικό συμβούλιο και τη γενική συνέλευση των μετόχων για τα πορίσματα των ελέγχων που διενεργεί,
δ) είναι υπεύθυνη για την παροχή και την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας ζητηθεί και χορηγηθεί προς τη Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (άρθρο 11 Ν. 3429/2005).
3. Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε  καμία υπηρεσιακή μονάδα της εταιρείας, δεν αποκτούν καθ' οιονδήποτε τρόπο την υπαλληλική ιδιότητα ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, ενώ παρέχουν τις υπηρεσίες τους με έμμισθη εντολή.

Άρθρο 8 Απαλλαγές

1. Η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Απαλλάσσεται επίσης από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου και απολαμβάνει γενικά όλων των δικονομικών και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου. Η απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων παρέχεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 1676/1986 (Α' 204). 2. Οι διατάξεις περί προμηθειών δεν εφαρμόζονται στην εταιρεία μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Άρθρο 9 Διοίκηση - Εκπροσώπηση


1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.» διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 9 μέλη κατ' ανώτατο όριο. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική της εταιρείας και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο Ν. 3429/2005, την κείμενη νομοθεσία και το παρόν καταστατικό και αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Ο Πρόεδρος, κατά παρέκκλιση της παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν. 3429/2005 και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι εκτελεστικά μέλη με αρμοδιότητες ο μεν πρώτος, το Στρατηγικό Σχεδιασμό των επενδύσεων και τις Στρατηγικές Επενδύσεις, ο δε δεύτερος για την Προβολή και το Δίκτυο, το Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων, τη Διοικητική Υποστήριξη της εταιρίας και τις λοιπές Ιδιωτικές Επενδύσεις.
2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Εάν κενωθεί πρόωρα θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται αντικαταστάτης σύμφωνα με το παρόν άρθρο για το χρόνο θητείας που απομένει. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επαναδιοριστούν, η συνολική όμως θητεία δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το χρόνο δύο θητειών.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός και αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, έστω και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
4. Ο Πρόεδρος της ανώνυμης εταιρείας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με αρμοδιότητα τις στρατηγικές επενδύσεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος με απόφαση του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 3429/2005, τα δε λοιπά τρία (3) μέλη τα οποία δεν εκλέγονται ή υποδεικνύονται σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου, ορίζονται με κοινή απόφαση των δύο ως άνω Υπουργών. Με όμοια απόφαση με εκείνη του διορισμού τους παύονται αζημίως για το Δημόσιο και για τη δημόσια επιχείρηση.
5. Τέσσερα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τον Πρόεδρο και τον Δ/ντα Σύμβουλο, διορίζονται μετά από υπόδειξη της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος και του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, που υποδεικνύουν από ένα πρόσωπο. Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω μπορούν να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και καθ' υπέρβαση του ανωτάτου οριζομένου αριθμού των μελών αυτού. Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω προτείνονται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθούν σχετικά με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Επικρατείας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Έως τον ορισμό των εκπροσώπων αυτών το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τα μέλη αυτά.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας όποτε αυτό είναι αναγκαίο και τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση του παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση που περιλαμβάνει τον τόπο, την μέρα και ώρα, καθώς και τα θέματα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τακτή μέρα και ώρα συνεδρίασης, οπότε παραλείπεται η σύγκληση με έγγραφη πρόσκληση. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο κάθε φορά που το απαιτεί το συμφέρον της εταιρείας ή μετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς αυτόν, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου επικουρεί νομικός σύμβουλος, με σχέση έμμισθης εντολής, ο οποίος παρίσταται και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
7. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή άλλος προς τούτο εξουσιοδοτημένος σύμβουλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται πέντε τουλάχιστον μέλη του, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Δ/νων Σύμβουλος, και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της εταιρείας. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα μέλη και το γραμματέα. Αντίγραφο ή απόσπασμα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
8. Η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τη συγκεκριμένη περίπτωση πρόσωπο. Η εταιρεία εκπροσωπείται στο Δικαστήριο, απέναντι σε κάθε Αρχή ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά. Στο πλαίσιο του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, σε υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλα πρόσωπα, παρέχοντας σε αυτούς γενική ή ειδική εξουσιοδότηση. Η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους, με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία, του κατά το προηγούμενο άρθρο εκπροσώπου της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παράσχει δικαίωμα υπογραφής σε Συμβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρείας, καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσίας τους.
9. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καταρτίζεται κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού της Συμβουλίου, ο οποίος περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ειδικότερο προσδιορισμό των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου στο πλαίσιο του νόμου και του Καταστατικού.


Άρθρο 10 Ευθύνη - Αμοιβή Συμβούλων


1. Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Σύμβουλοι δεν έχουν καμία ατομική ευθύνη απέναντι σε τρίτους για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, που προκύπτουν από τη διαχείριση τους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα τους κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
3. Η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων και του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου, καθορίζεται με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3429/2005. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται καμία άλλη παροχή, απολαβή, αμοιβή ή προνόμιο.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Άρθρο 11 Στελέχωση - Εσωτερική λειτουργία
1. Στην εταιρεία προσλαμβάνεται προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου και με συμβάσεις έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι διατάξεις περί προσλήψεων, βαθμολογίου και μισθολογίου του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και των άρθρων 13 και 14 του Ν. 3429/2005 δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό της εταιρείας, με εξαίρεση το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών, καθορίζονται βάσει και της περιγραφής της κάθε θέσης εργασίας, οι αποδοχές και τα επιδόματα του προσωπικού της εταιρείας στο πλαίσιο των συγκριτικών αμοιβών στην αγορά εργασίας. Στο παραπάνω προσωπικό περιλαμβάνεται η θέση νομικού συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) νομικών συνεργατών της εταιρείας, καθώς και η θέση εσωτερικού ελεγκτή, οι οποίες καλύπτονται με σχέση έμμισθης εντολής. Η πρόσληψη του νομικού συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου και των νομικών συνεργατών πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 1649/1986 (Α' 149).
2. Επιτρέπεται η απόσπαση στην εταιρεία υπαλλήλων από το δημόσιο τομέα, τις τράπεζες και τις θυγατρικές τους εταιρίες και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα με ειδική συμφωνία. Οι αποσπώμενοι στην εταιρεία εξακολουθούν να λαμβάνουν από την υπηρεσία που αποσπώνται το σύνολο των αποδοχών τους με τα πάσης φύσεως επιδόματα, γενικά ή ειδικά, της οργανικής τους θέσεως. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς ειδικού επιδόματος.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Αρθρο 12

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Επικρατείας με αρμοδιότητα τις στρατηγικές επενδύσεις και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που δημοσιεύεται σε περίληψη στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της
Εφημερίδας της Κυβέρνησης, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με τον οποίο ρυθμίζονται τα παρακάτω θέματα:
α) Η διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας και η σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη Διοίκηση.
β) Η κατανομή αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες της και ο τρόπος λειτουργίας τους.
γ) Η κατανομή των θέσεων προσωπικού στις διοικητικές μονάδες της. δ) Τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης, εργασίας και εξέλιξης του προσωπικού.
ε) Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό.
στ) Οι διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας
ζ) Η διαδικασία λειτουργίας της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου.

2. Ο Κανονισμός Προσωπικού της Εταιρείας καταρτίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις χωρίς να απαιτείται έγκριση του με υπουργική απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κατά τα λοιπά ισχύουν συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 3429/2005.»»
2. Η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» υποχρεούται μετά από απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη λήψη αδειών προκειμένου να καταστεί δυνατή η προκήρυξη των έργων ή υπηρεσιών που εντάσσονται στις στρατηγικές επενδύσεις.
3. Η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» ασκεί τις ανωτέρω αρμοδιότητες και όσες άλλες της εκχωρούνται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
4. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμοί του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να παρέχουν στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» κάθε αναγκαία συνδρομή, πληροφορία και διευκόλυνση για την πραγματοποίηση του σκοπού της στο πλαίσιο του παρόντος νόμου.


Άρθρο 6 Σύμβουλοι

1. Με απόφαση της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου με χρηματοοικονομικούς, νομικούς, τεχνικούς και άλλους εξειδικευμένους συμβούλους με σκοπό την αξιολόγηση των αιτήσεων για την ένταξη των επενδυτικών προτάσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων καθώς και για την υποστήριξη των αρμοδιοτήτων της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε», που πηγάζουν από τον παρόντα νόμο. Η σύναψη των συμβάσεων αυτών μπορεί να γίνεται με ή χωρίς διαγωνισμό κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συμβάσεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 19 του Π.Δ. 774/1980 (Α' 189) και του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (Α'206).
2. Αν για τις υπηρεσίες, που προβλέπονται στην παρ. 1, απαιτείται η παροχή υπηρεσιών τρίτων (υπεργολάβων), η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στην αμοιβή των συμβούλων, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνος και υπόλογος για την παροχή των υπηρεσιών και την καλή εκτέλεση της σύμβασης παραμένει ο σύμβουλος που συμβάλλεται με την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου.
3. Οι σύμβουλοι πρέπει να έχουν τεχνογνωσία και εμπειρία στα αντίστοιχα θέματα και ειδικότερα σε θέματα επενδύσεων. Οι σύμβουλοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματος τους και το επαγγελματικό απόρρητο, ακόμη και μετά το πέρας της εργασίας τους. Οι σύμβουλοι οφείλουν να ενημερώνουν την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» αν τα συμφέροντα του κυρίου του έργου συγκρούονται προς τα συμφέροντα τους αναφορικά με το υπό κρίση επενδυτικό σχέδιο.
4. Οι σύμβουλοι, εφόσον είναι νομικά πρόσωπα, οφείλουν να διαθέτουν έμπειρο προσωπικό με την κατάλληλη εξειδίκευση, να οργανώνουν, διοικούν και διαχειρίζονται το έργο τους με τρόπο ώστε να μην καθυστερεί τη διαδικασία προώθησης των επενδύσεων και με το πέρας της εργασίας τους να παραδίδουν στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» όλο το υλικό που παρήχθη στη διάρκεια της. Το υλικό αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους συμβούλους μεταγενέστερα, χωρίς ρητή αναφορά του έργου για το οποίο παρήχθη σε συνεργασία με την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» στο πλαίσιο του παρόντος νόμου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β" Ειδικές ρυθμίσεις

Άρθρο 7
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
1. Για την πραγματοποίηση των στρατηγικών επενδύσεων απαιτείται η προηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων, που χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των καθ' ύλη αρμόδιων Υπουργών. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλεται σχετική αίτηση, που συνοδεύεται από τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που είναι αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1650/1986 (Α' 160).
2. Εφόσον έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων και δραστηριοτήτων που εντάσσονται στη στρατηγική επένδυση, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν απαιτείται η έκδοση γνωμοδοτήσεων υπηρεσιών υπουργείων που έχουν εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους κατά τις διατάξεις των παρ. 3, 4 και 6 του άρθρου 3 του Ν. 2882/2001 (Α' 17) ούτε η ανακοίνωση της υπηρεσίας που προτείνει την απαλλοτρίωση κατά τη διάταξη της παρ. 5 του ίδιου άρθρου.
3. Οι εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του παρόντος νόμου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Άρθρο 8 Πολεοδομικές ρυθμίσεις

1. Για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων σε χώρους εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων επιτρέπονται συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής, καθώς και από τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 1577/1985, Α' 210) για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος όπως αυτοί προσδιορίζονται και εξειδικεύονται στο άρθρο 3 παρ. 2.


2. Οι συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις αυτές εγκρίνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη του οικείου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και μπορεί να αφορούν: α) τις αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του οικοπέδου, καθώς και τις αποστάσεις μεταξύ των κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων, β) το συντελεστή δόμησης, γ) το συντελεστή κατ* όγκο εκμετάλλευσης, 4) την κάλυψη και 5) το ύψος, με εξαίρεση το ύψος των πυλώνων φωτισμού, το οποίο θα καθορίζεται από την αντίστοιχη μελέτη φωτοτεχνικής κάλυψης.
3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων σε γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, και των στερούμενων σχεδίου προγενέστερου του έτους 1923 οικισμοί, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και προηγούμενη γνώμη του οικείου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) κατόπιν αίτησης του Φορέα Πραγματοποίησης.

Άρθρο 9
Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας
1. Για την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων επιτρέπεται η παραχώρηση στο κύριο του έργου του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα μετά από αίτηση της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε».
2. Η παραχώρηση επιτρέπεται μόνο μετά την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που καθορίζονται σε αυτά.
3. Κατ' εκτέλεση και σε εφαρμογή των ως άνω προεδρικών διαταγμάτων εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και Πολιτισμού και Τουρισμού μετά από γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Η ως άνω υπουργική απόφαση μπορεί να περιλαμβάνει και απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των στρατηγικών επενδύσεων, καθορίζει τους λοιπούς όρους της παραχώρησης και τεκμηριώνει τους λόγους, για τους οποίους η παραχώρηση αυτή θεωρείται δημόσιας ωφέλειας βάσει των αναφερομένων στο άρθρο 3 παρ. 2 του παρόντος νόμου.
4. Τα ακίνητα που δημιουργούνται από τη μετατόπιση προς τη θάλασσα του ορίου του αιγιαλού, λόγω κατασκευής ή επέκτασης των
16
έργων ή προσχώσεων, καταγράφονται ως δημόσια κτήματα και περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση ή να εκμισθώνονται στο κύριο του έργου των στρατηγικών επενδύσεων. Το αντάλλαγμα χρήσης και το μίσθωμα καθορίζονται από την αρμόδια κτηματική υπηρεσία και ανταποκρίνονται στις τρέχουσες μισθωτικές αξίες της περιοχής.

5. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο χρήση των εκτάσεων που παραχωρούνται ή εκμισθώνονται κατά την παρ. 4 από τρίτους, απαγορεύεται, εφόσον παρεμποδίζει την εκπλήρωση του σκοπού, για τον οποίο έγινε η παραχώρηση.


Άρθρο 10 Βοηθητικά και Συνοδό Έργα

1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών ορίζονται τα βοηθητικά και συνοδό έργα εξωτερικής υποδομής που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των Στρατηγικών Επενδύσεων. Ως βοηθητικά νοούνται τα έργα προσωρινού χαρακτήρα που σκοπό έχουν να εξυπηρετήσουν τις στρατηγικές επενδύσεις κατά το στάδιο της κατασκευής τους, όπως ιδίως λατομεία, δανειοθάλαμοι, πρόχειρες εγκαταστάσεις γραφείων. Ως συνοδά έργα νοούνται έργα μόνιμου χαρακτήρα για την υποστήριξη της στρατηγικής επένδυσης, όπως ιδίως τα δίκτυα Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., φυσικού αερίου, ύδρευσης, καθώς και οι οδοί προσπέλασης και οι κόμβοι σύνδεσης των περιοχών εγκατάστασης των έργων με το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο και με το βασικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας.

2. Οι φορείς του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση βοηθητικών ή συνοδών έργα οφείλουν, να τα εκτελούν κατ' απόλυτη προτεραιότητα.


Άρθρο 11
Διαδικασία αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση Στρατηγικών Επενδύσεων

1. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ' αυτών για την εξυπηρέτηση των Στρατηγικών Επενδύσεων και των βοηθητικών και συνοδών έργων τους. Η απαλλοτρίωση μπορεί να συντελείται και πριν από την προκήρυξη του έργου που εντάσσεται στη στρατηγική επένδυση.


2. Οι κατά τα ως άνω απαλλοτριώσεις κηρύσσονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων και με δαπάνη του υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή άλλου προσώπου που ορίζεται με την πράξη κήρυξης της.
3. Αν υπάρχουν δασικές εκτάσεις η απαλλοτρίωση κηρύσσεται με κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού εκτάσεων του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 (Α' 289) ή η τήρηση οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας.
4. Ακίνητα ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με εξαίρεση τις ιδιοκτησίες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και μόνο κατά το μέρος που κρίνονται αναγκαία για την κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό των στρατηγικών επενδύσεων, δεν απαλλοτριώνονται αλλά μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση για την κατασκευή, επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των ανωτέρω επενδύσεων.
5. Οι διαδικασίες σχετικά με κηρυχθείσες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις εντός ρυμοτομικού σχεδίου για κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους που γειτνιάζουν με την έκταση κατασκευής, επέκτασης ή εκσυγχρονισμού των στρατηγικών επενδύσεων ή στους οποίους πρόκειται να χωροθετηθούν οι τελευταίες, διεκπεραιώνονται από την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» εφόσον η τελευταία το κρίνει απαραίτητο ή κατόπιν σχετικής αίτησης του κυρίου του έργου.
6. Αν ο αριθμός των εικαζόμενων ιδιοκτητών και εμπράγματων δικαιούχων είναι μεγαλύτερος από πενήντα (50), περίληψη της απαλλοτριωτικής πράξης της παρ. 2, με μνεία του ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε, καθώς και αναφορά στην τοποθεσία και κτηματική περιοχή των απαλλοτριουμένων, δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών ή του νόμου όπου γίνεται η απαλλοτρίωση, σε δύο συνεχόμενα ημερήσια φύλλα τους. Η πράξη κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον δήμαρχο και τοιχοκολλάται στο δημοτικό κατάστημα της κτηματικής περιοχής όπου βρίσκονται τα απαλλοτριούμενα ακίνητα. Για την τοιχοκόλληση συντάσσεται σχετική πράξη από το γραμματέα του δήμου ή της κοινότητας άλλως γίνεται τοιχοκόλληση από δικαστικό επιμελητή. Η τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων επέχει θέση ατομικής γνωστοποίησης της απαλλοτριωτικής πράξης, για καθέναν που αξιώνει δικαιώματα στα απαλλοτριούμενα ακίνητα.
7. Οι απαλλοτριώσεις του παρόντος άρθρου θεωρούνται κατεπείγουσες και μείζονος σημασίας. Για την κήρυξη τους αρκεί απλό διάγραμμα οριζοντιογραφίας σε κλίμακα όχι μεγαλύτερη από 1:2000, που απεικονίζει την προς απαλλοτρίωση έκταση, ενώ στην απόφαση της κήρυξης γίνεται ρητή αναφορά ότι δεν έχουν τηρηθεί οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, το κτηματολογικό διάγραμμα και ο κτηματολογικός πίνακας συντάσσονται μέσα σε προθεσμία, που ορίζει η πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης, η οποία δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της πράξης αυτής, ενώ μπορεί να παραταθεί για τρεις (3) επιπλέον μήνες με όμοια απόφαση. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης θεωρείται αυτοδικαίως ανακληθείσα.
8. Στην περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης για την πραγματοποίηση των στρατηγικών επενδύσεων και των βοηθητικών και συνοδών έργων τους για τις οποίες κηρύσσονται οι απαλλοτριώσεις, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7α του Ν. 2882/2001, η συντέλεση της απαλλοτρίωσης επέρχεται μόνο με την παρακατάθεση ή καταβολή αποζημίωσης χωρίς να απαιτείται δημοσίευση της σχετικής ειδοποίησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μπορεί επίσης να επιτρέπεται με ειδική απόφαση του Εφετείου που δικάζει με τη διαδικασία του άρθρου 19 του Ν. 2882/2001 ύστερα από αίτηση του βαρυνόμενου με τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης, η πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης, υπό τον όρο της καταβολής εύλογου τμήματος της αποζημίωσης που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 70% της κατά το οικείο σύστημα προσδιοριζόμενης αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, άλλως της εκτιμώμενης αποζημίωσης και της παροχής πλήρους εγγύησης υπέρ του δικαιούχου της αποζημίωσης.
9. Για την κατασκευή, επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό ή την εξυπηρέτηση των στρατηγικών επενδύσεων επιτρέπεται η απαλλοτρίωση υπέρ του Δημοσίου ευρύτερων ζωνών, πέρα από τις εκτάσεις που είναι αναγκαίες για την κατασκευή των έργων με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού.


Άρθρο 12
Δικαστική προσβολή αναγκαστικών απαλλοτριώσεων

1. Οποιοσδήποτε προσβάλλει εμπράγματα δικαιώματα στα απαλλοτριούμενα καθώς και οποιοσδήποτε τρίτος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει αίτηση ακύρωσης κατά της απαλλοτριωτικής πράξης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας από τις παρακάτω ενέργειες διαζευκτικά: της δημοσίευσης σε εφημερίδα ή της κοινοποίησης στον δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας ή της τοιχοκόλλησης στο δημοτικό κατάστημα.
2. Μετά την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης η διοίκηση, η οποία ειδοποιείται εγγράφως χωρίς καθυστέρηση με τον προσφορότερο τρόπο (ιδίως με κοινοποίηση επιδιδόμενη με όργανο της διοίκησης, τηλεγράφημα, τέλεξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή fax) από τη γραμματεία του Συμβουλίου της Επικρατείας υποχρεούται να αποστείλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας με δημόσιο όργανο και απόδειξη παραλαβής, το φάκελο της υπόθεσης σε έξι (6) ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, διαφορετικά η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά και χωρίς την ύπαρξη του φακέλου.
3. Η κοινοποίηση της αίτησης από το δικαστήριο σε όσους έχουν έννομο συμφέρον να παρέμβουν γίνεται επτά (7) ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Η συζήτηση της αίτησης ακύρωσης ορίζεται το ταχύτερο δυνατόν, πάντως δε όχι αργότερα από είκοσι (20) ημέρες από την άσκηση της, η κλήτευση για εμφάνιση κατά τη συζήτηση επιδίδεται επτά (7) ημέρες πριν από τη δικάσιμο, η δε απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικώς σε τριάντα (30) ημέρες από τη συζήτηση της. Αναβολή της υπόθεσης επιτρέπεται για σοβαρό λόγο μόνο μια φορά και σε δικάσιμο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες. Παρέμβαση ασκείται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από τη συζήτηση και κοινοποιείται είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συζήτηση.
4. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εξετάζεται από την Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάθεση της, εφόσον αποσταλεί ο φάκελος. Η δικάσιμος για την αίτηση αναστολής ορίζεται κατά την κατάθεση της αίτησης. Τρεις (3) ημέρες πριν από τη συζήτηση επιδίδεται κλήση για εμφάνιση προς τη διάδικο αρχή, με επιμέλεια του αιτούντος. Η Διοίκηση ειδοποιείται αμέσως από τη γραμματεία του Συμβουλίου της Επικρατείας και υποχρεούται να αποστείλει αμέσως με δημόσιο όργανο και απόδειξη παραλαβής το σχετικό φάκελο στο γραμματέα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εξέταση της αίτησης αναστολής. Η τυχόν χορηγούμενη αναστολή εκτέλεσης της απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δεν αναστέλλει τη διαδικασία δικαστικού προσδιορισμού της προσωρινής αποζημίωσης.

Άρθρο 13
Εκτίμηση αξίας απαλλοτριούμενων ακινήτων


1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15 του Ν. 2882/2001, για την εκτίμηση της αξίας των απαλλοτριουμένων ακινήτων και των επικειμένων τους, της μείωσης της αξίας των τμημάτων που απέμειναν, κατά το άρθρο 13 παρ. 4 του Ν. 2882/2001, της ωφέλειας των παρόδιων ιδιοκτησιών κατά το άρθρο 1 του Ν. 653/1977 (Α' 214), καθώς και του ύψους της οφειλόμενης αποζημίωσης, συντάσσεται σχετική έκθεση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) του Ν. 820/1978 (Α' 174), ανεξαρτήτως του αν οι απαλλοτριωθείσες εκτάσεις υπάγονται ή όχι στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Η αίτηση προς το Σ.Ο.Ε. υποβάλλεται από την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» για λογαριασμό του κυρίου του έργου και η έκθεση του Σώματος υποβάλλεται σε εύλογο χρόνο, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δύο μηνών. Για τον υπολογισμό της νόμιμης αμοιβής του Σώματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, οι απαλλοτριωθείσες εκτάσεις και τα επικείμενα τους, καθώς και η αποζημίωση για μείωση της αξίας των τμημάτων που απέμειναν, υπολογίζονται για κάθε απόφαση απαλλοτρίωσης ως ένα αντικείμενο. Η αμοιβή καταβάλλεται από τον ιδιώτη υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή εκκαθαρίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και καταβάλλεται, μετά την παράδοση της σχετικής έκθεσης, από τις πιστώσεις του έργου.
2. Όταν το δικαστήριο εκτιμά συγκριτικά στοιχεία αξίας ακινήτων της περιοχής των απαλλοτριουμένων, μεταγενέσετρα της εξαγγελίας της στρατηγικής επένδυσης, υποχρεούται να ερευνά αν η επελθούσα αύξηση οφείλεται στην εξαγγελία ή τη μελλοντική κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό των στρατηγικών επενδύσεων που προγραμματίσθηκαν στην περιοχή και να μην τη λάβει υπόψη. Το δικαστήριο, κατά την ελεύθερη εκτίμηση των αποδείξεων για τον προσδιορισμό της τιμής μονάδας αποζημίωσης των απαλλοτριουμένων ακινήτων, συνεκτιμά και τα στοιχεία που προκύπτουν από τους φακέλους του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.).

Άρθρο 14
Κτηματολογικά στοιχεία - Αναγνώριση δικαιούχων

1. Αν οι ενδιαφερόμενοι διαφωνούν με τα στοιχεία του κτηματολογικού πίνακα και διαγράμματος, μπορούν από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, με αίτηση τους στην αρχή που θεώρησε τα κτηματολογικά στοιχεία ή άλλως σε κάθε περίπτωση στη Διεύθυνση Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να ζητήσουν τη διόρθωση τους υποβάλλοντας τους σχετικούς τίτλους. Η διόρθωση αυτή μπορεί να γίνει μέχρι και τη συζήτηση της αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων. Οι δικαιούχοι αποζημίωσης υποχρεούνται να προσκομίσουν στη δίκη αναγνώρισης δικαιούχων, πιστοποιητικό ύπαρξης ή ανυπαρξίας δικαιωμάτων του Δημοσίου ή βεβαίωση μη έκδοσης του πιστοποιητικού. Η αίτηση διόρθωσης των κτηματολογικών στοιχείων δεν αναστέλλει τη διαδικασία προσδιορισμού της αποζημίωσης και συντέλεσης της απαλλοτρίωσης. Αντίγραφα των διορθώσεων διαβιβάζονται και στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο για να ενεργήσει τα νόμιμα.
2. Το κτηματολογικό διάγραμμα και ο κτηματολογικός πίνακας με τις διορθώσεις των προηγούμενων παραγράφων διαβιβάζονται από τον υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή τον υπόχρεο αποζημίωσης ή όσους έχουν έννομο συμφέρον στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο.
3. Η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, στην οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά η απόφαση κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, υποχρεούται να χορηγήσει βεβαίωση για την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων του Δημοσίου, σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή σχετικής αίτησης από την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», άλλως το δικαστήριο προβαίνει στη διαδικασία αναγνώρισης και χωρίς τη σχετική βεβαίωση, με μόνη την προσκόμιση βεβαίωσης μη έκδοσης της κατ' εφαρμογή του άρθρου 23 παρ.3.
4. Η αναγνώριση των δικαιούχων γίνεται σε δικάσιμο που ορίζεται από τον Πρόεδρο του δικαστηρίου μέσα σε είκοσι πέντε (25) ημέρες από την κατάθεση της σχετικής αίτησης. Αντίγραφο της αίτησης με την πράξη και με κλήση για εμφάνιση κοινοποιείται δέκα (10) ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2882/2001.
5. Στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται για την κατασκευή, επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των στρατηγικών επενδύσεων, ο ορισμός της δικασίμου και η κλήτευση των δικαιούχων αποζημίωσης, στη δίκη αναγνώρισης δικαιούχων στο Μονομελές Πρωτοδικείο, εφόσον οι εικαζόμενοι δικαιούχοι υπερβαίνουν τους διακόσιους (200), γίνεται με πράξη του Προέδρου του δικαστηρίου μετά από αίτηση του κάθε ενδιαφερόμενου, που δημοσιεύεται σε δύο συνεχόμενα φύλλα δύο (2) ημερήσιων εφημερίδων του οικείου νομού και με τοιχοκόλληση στο δημοτικό κατάστημα, της τοποθεσίας των ακινήτων, δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Οι δημοσιεύσεις και η τοιχοκόλληση περιλαμβάνουν και πρόσκληση των ενδιαφερομένων να παραστούν κατά τη δικάσιμο και τα ονόματα των εικαζόμενων δικαιούχων σύμφωνα με τα στοιχεία του κτηματολογικού πίνακα. Η παραπάνω διαδικασία γίνεται με δαπάνη του υπόχρεου καταβολής της αποζημίωσης. Αν η διαδικασία κινηθεί από τον υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή τον έχοντα εμπράγματο δικαίωμα, η σχετική δαπάνη επιδικάζεται σε βάρος του υπόχρεου καταβολής της αποζημίωσης με την απόφαση αναγνώρισης των δικαιούχων.


6. Κάθε διαφορά αποζημίωσης από παραλείψεις και ανακρίβειες των κτηματολογικών στοιχείων, χωρίς να επηρεάζει τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, δικάζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 663 έως 676 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Σε περίπτωση άσκησης έφεσης, το δικαστήριο δικαιούται, με προδικαστική του απόφαση, να διατάξει τη διενέργεια γραπτής πραγματογνωμοσύνης από έναν πραγματογνώμονα. Νέα συζήτηση της υπόθεσης ορίζεται με την απόφαση σε ορισμένη δικάσιμο, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση της. Ο πραγματογνώμονας υποχρεούται, μέσα σε ένα (1) μήνα από την επίδοση σε αυτόν της απόφασης, να ορκιστεί και να καταθέσει την πραγματογνωμοσύνη του. Κατά της απόφασης του Εφετείου δε χωρεί ένδικο μέσο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διαδικασία ένταξης Στρατηγικών Επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα

Άρθρο 15 Διαδικασία ένταξης

1. Ιδιώτες επενδυτές που ζητούν την ένταξη της επενδυτικής πρότασης τους στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από πλήρη φάκελο, ο οποίος, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2, περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) της επένδυσης, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ταυτότητα του επενδυτή και των συνεργατών του, αναφορά της προηγούμενης εμπειρίας του επενδυτή σε σχέση προς το είδος και τη φύση της επένδυσης που προτείνεται, περιγραφή της επένδυσης, περιγραφή των επιμέρους επενδύσεων με ειδικότερη αναφορά σε επιμέρους επενδύσεις ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και περιβαλλοντικής προστασίας, περιγραφή του τρόπου που προτείνεται για την υλοποίηση του έργου, περιγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που προβλέπεται ότι θα παρασχεθούν, περιβαλλοντικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά των ακινήτων που προβλέπονται στο σχέδιο, ανάλυση του προϋπολογισμού της συνολικής και των επιμέρους επενδύσεων που προβλέπονται, ανάλυση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επενδύσεων και του χρονικού διαστήματος λειτουργίας τους, αναφορά των πηγών κεφαλαίου και της δομής χρηματοδότησης του έργου, ανάλυση των χρηματορροών του έργου για την περίοδο κατασκευής των υποδομών και τον χρόνο λειτουργίας και εκμετάλλευσης, παράθεση των βασικών δεικτών αποδοτικότητας, αναφορά οποιασδήποτε μορφής συνδρομής που έχει ζητηθεί από το Δημόσιο, ανάλυση ενδεχομένων άμεσων ή έμμεσων αντισταθμιστικών ωφελειών υπέρ του Δημοσίου,
23
β) Ανάλυση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονομία σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα (investment impact assessment), γ) Κάθε πρόσθετο στοιχείο από το οποίο προκύπτει η εξυπηρέτηση των στόχων - κριτηρίων της παρ. 2 του άρθρου 3,
δ) Ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα προς την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τον έλεγχο ή/και διασταύρωση των στοιχείων του φακέλου της επενδυτικής πρότασης, τη λήψη των αδειών που απαιτούνται για την υπαγωγή της επενδυτικής πρότασης στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων και για την πραγματοποίηση της επένδυσης (ο επενδυτής μπορεί να επιφυλαχθεί ως προς την αποδοχή των περαιτέρω όρων που ενδέχεται να του επιβληθούν κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 3) καθώς και την συναίνεση του για τη δημοσίευση στοιχείων της επένδυσης (με την εξαίρεση στοιχείων που υποβάλλονται εμπιστευτικά στο φάκελο της επενδυτικής πρότασης) και της εξέλιξης της, των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί καθώς και των σχετικών αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων, στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» , (ε) Αποδεικτικό καταβολής Διαχειριστικής Αμοιβής Αξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε», σύμφωνα με το άρθρο 17, η οποία δεν επιστρέφεται.
2. Με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. μπορούν να εξειδικεύονται περαιτέρω τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στο φάκελο της επενδυτικής πρότασης, ιδίως ως προς το περιεχόμενο του επιχειρησιακού σχεδίου, της οικονομοτεχνικής μελέτης, της μελέτης σκοπιμότητας και της μελέτης επιπτώσεων της επένδυσης και να ρυθμίζονται λεπτομέρειες της διαδικασίας.
3. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου της επενδυτικής πρότασης, η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» υποχρεούται να γνωμοδοτήσει σχετικά με την πληρότητα του φακέλου, την πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 1 παρ. 1 και τη σκοπιμότητας ένταξης της επένδυσης στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων. Ο επενδυτής ενημερώνεται άμεσα και εγγράφως για το περιεχόμενο της γνώμης.
4. Ανεξαρτήτως της παροχής ή μη γνώμης, αμέσως μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 3, η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» προωθεί την αίτηση και το φάκελο της επενδυτικής πρότασης στη Δ.Ε.Σ.Ε., αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους δεν γνωμοδότησε. Η Δ.Ε.Σ.Ε. μέσα σε προθεσμία 30 (τριάντα) εργάσιμων ημερών αποφασίζει για την ένταξη ή μη της επενδυτικής πρότασης στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων. Με πρωτοβουλία του Υπουργού Επικρατείας, η απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. για την ένταξη της επενδυτικής πρότασης στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων μπορεί να
24
κυρώνεται από τη Βουλή ή μπορεί να ενημερώνεται η Βουλή για τη σχετική ένταξη.
5. Οι επενδυτικές προτάσεις είναι δεσμευτικές για τον επενδυτή, ο οποίος δεν μπορεί να τις μεταβάλει, παρά μόνο με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., μετά από γνώμη της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε», η δε περιγραφή των πραγματικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στο φάκελο υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (Α' 75) για τον κατά νόμο υπεύθυνο.
6. Η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» υποβάλλει μηνιαίως στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων αναλυτική έκθεση προόδου επί όλων των υποβληθέντων επενδυτικών προτάσεων και των σχετικών με αυτά ενεργειών της.

Άρθρο 16
Υποχρεώσεις εντασσόμενου στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων

1. α. Μετά την απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. για την ένταξη της επένδυσης στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, ο επενδυτής καταθέτει στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών, που απαιτούνται κατά το νόμο για την έγκριση και έκδοση των σχετικών αδειών μαζί με: (α) αποδεικτικό καταβολής Διαχειριστικής Αμοιβής Προώθησης του φακέλου στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» και (β) εγγυητική επιστολή τράπεζας εγνωσμένου κύρους, για την φερεγγυότητα του επενδυτή καθώς και τη γνησιότητα και ακρίβεια των δικαιολογητικών.
β. Η Διαχειριστική Αμοιβή Προώθησης επιστρέφεται στον ιδιώτη επενδυτή αν η επένδυση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί λόγω της αδράνειας ή της μη δικαιολογημένης καθυστέρησης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και της Δ.Ε.Σ.Ε. γ. Η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» υποχρεούται να προωθήσει το σχετικό φάκελο στις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών.

2. Ο επενδυτής φέρει το βάρος της πληρότητας, ακρίβειας και αλήθειας των στοιχείων που υποβάλλονται στις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες κατά το νόμο για τις αδειοδοτήσεις και υποχρεούται να συνεργάζεται με την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» , εφόσον κληθεί προς τούτο, προκειμένου να συμπληρωθούν ελλείψεις. Αν υποβληθούν ψευδή στοιχεία από δόλο ή από βαριά αμέλεια, η ένταξη της επένδυσης στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων ανακαλείται με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε, με την οποία αποφασίζεται συγχρόνως και η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της παρ. 1 υπέρ της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε». Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει και στην περίπτωση που το έργο δεν εκτελεστεί, με ευθύνη του επενδυτή, εμπροθέσμως και προσηκόντως σύμφωνα με την επενδυτική πρόταση που υποβλήθηκε, τους περαιτέρω όρους που έχει θέσει η Δ.Ε.Σ.Ε. κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 3 και τις άδειες που εκδόθηκαν.

3. Αν υπάρξει αδικαιολόγητη καθυστέρηση του επενδυτή ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που προβλέπονται στην παρ. 1, μπορεί να διακοπεί η διαδικασίας ένταξης της επένδυσης του στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. μετά από γνώμη της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε», οπότε δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου ως προς την επένδυση αυτή. Στην περίπτωση αυτή, η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» επιστρέφει το φάκελο στον επενδυτή μαζί με τις άδειες που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή του παρόντος νόμου, όσες δε διαδικασίες εκκρεμούν ενώπιον οποιασδήποτε αρχής συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, με επιμέλεια του επενδυτή, ενώπιον των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών, όπως προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Όσες άδειες τεκμαίρεται ότι έχουν δοθεί κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 23 θεωρούνται ότι έχουν ανακληθεί αυτοδικαίως.


Άρθρο 17 Έγκριση

Με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. καθορίζονται το ύψος του ποσού που οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καταβάλλουν στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» , τόσο αρχικά, με την κατάθεση της αίτησης τους και του φακέλου της επενδυτικής πρότασης (Διαχειριστική Αμοιβή Αξιολόγησης) όσο και μεταγενέστερα, μετά την έγκριση της ένταξης της επενδυτικής πρότασης στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, για τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή (Διαχειριστική Αμοιβή Προώθησης) καθώς και οι λεπτομέρειες καταβολής τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ποσό και το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής. Το ποσό της Διαχειριστικής Αμοιβής Προώθησης και της εγγυητικής επιστολής υπολογίζεται βάσει του κόστους της επένδυσης.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ*
Διαδικασία ένταξης και ανάθεσης Δημόσιων Στρατηγικών Επενδύσεων

Άρθρο 18 Ένταξη


1. Δημόσια Στρατηγική Επένδυση (Δ.Σ.Ε.), που πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια των άρθρων 1 έως 3, μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος νόμου με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., είτε μετά από αίτηση του κυρίου του έργου, που υπογράφει ο καθ' ύλη αρμόδιος ή εποπτεύων Υπουργός, είτε μετά από αυτεπάγγελτη εισήγηση του Υπουργού Επικρατείας.
2. Ειδικώς για τη λήψη απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. για την υπαγωγή Δ.Σ.Ε. στις διατάξεις του παρόντος νόμου προσκομίζεται: α) φάκελος στον οποίο περιγράφεται η επένδυση στο σύνολο της, τα επιμέρους τμήματα της, ο τρόπος υλοποίησης της, ο προϋπολογισμός της, οι υπηρεσίες που θα παρέχει και οι κοινωνικές ανάγκες που θα καλύψει, β) αποδεικτικό καταβολής Διαχειριστικής Αμοιβής Αξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε», η οποία δεν επιστρέφεται.
3. Η Δ.Ε.Σ.Ε., με την απόφαση της για την έγκριση της ένταξης της επένδυσης στην Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, καθορίζει επίσης, βάσει του εκτιμώμενου κόστους της Δ.Σ.Ε, το ύψος της Διαχειριστικής Αμοιβής Προώθησης της επενδυτικής πρότασης, την οποία οφείλει να καταβάλει το Δημόσιο στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε».

Άρθρο 19 Τρόπος Ανάθεσης
1. Με την επιφύλαξη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Δ.Σ.Ε. που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, ανατίθενται μέσω διεθνών ανοικτών διαγωνισμών σε μία φάση, χωρίς προεπιλογή. Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν είτε λόγοι ιδιαίτερης τεχνικής πολυπλοκότητας της προς υπαγωγή Δ.Σ.Ε. είτε λόγοι ειδικού ενδιαφέροντος, ειδικώς αιτιολογημένου στην απόφαση εντάξεως, η Δ.Ε.Σ.Ε. μπορεί να αποφασίσει, την ανάθεση μέσω Διαδικασίας Διεθνούς Κλειστού Διαγωνισμού, ή να προσφύγει σε άλλες μορφές ανάθεσης.
2. Η απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. για ένταξη της επενδυτικής πρότασης στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων μπορεί να ορίζει ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης του έργου ή της υπηρεσίας που εντάσσεται στη διαδικασία και να προβλέπει την κύρωση της τελικής σύμβασης ανάθεσης από τη Βουλή. Με πρωτοβουλία του Υπουργού Επικρατείας μπορεί να ενημερώνεται ειδικά η Βουλή για την απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. για την ένταξη της επενδυτικής πρότασης στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων.

Άρθρο 20
Διαδικασία ανάθεσης
1. Η, για λογαριασμό του κυρίου του έργου, διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών των Δ.Σ.Ε., που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, ανατίθεται στην εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε». Οι διαγωνιστικές διαδικασίες πραγματοποιούνται με την υποστήριξη εξειδικευμένων συμβούλων τους οποίους η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» προσλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 6 και, αν παρίσταται ανάγκη, με τη συνδρομή στελεχών του κυρίου του έργου, σε σχέση προς ειδικά ζητήματα, που αφορούν στη δημοπράτηση του. Η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» ορίζει για κάθε μία επένδυση ειδική ολιγομελή ομάδα εργασίας, με τη συμμετοχή στελεχών της και στελεχών των συμβούλων της. Ο επικεφαλής της ομάδας εργασίας μπορεί να είναι στέλεχος της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» ή συμβούλου της. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των ιδίων στελεχών της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» σε περισσότερες από τρεις ομάδες εργασίας ταυτόχρονα.
2. Η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» προετοιμάζει το φάκελο δημοπράτησης της επένδυσης, που περιλαμβάνει τη διακήρυξη, το σχέδιο της σύμβασης ανάθεσης και κάθε άλλο αναγκαίο τεύχος δημοπράτησης.

3. Η Διακήρυξη:
(α) περιγράφει, μεταξύ άλλων και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, αναλυτικά: τις τεχνικές λειτουργικές προδιαγραφές και απαιτήσεις του έργου, τον κύριο του έργου, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια συμμετοχής, την απαιτούμενη εμπειρία, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υποβολής της προσφοράς, το περιεχόμενο της προσφοράς, τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής, τις διαδικασίες ενστάσεων, τις διαδικασίες μεταβολής στοιχείων του διαγωνισμού μέσω τευχών μεταβολών, τη διαδικασία διαβούλευσης για την οριστικοποίηση του σχεδίου της σχετικής σύμβασης ανάθεσης/παραχώρησης, τις διαδικασίες ανάθεσης και, εφόσον τούτο προβλέπεται στην απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., τις διαδικασίες κύρωσης της ανάθεσης από τη Βουλή, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ανάγκες της επένδυσης, (β) προβλέπει ρητά τους δανειοθαλάμους για την προμήθεια αδρανών υλικών, τους αποθεσιοθαλάμους, τα δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας κ.λπ. εφόσον αυτά είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου.
(γ) μπορεί να προβλέπει και τη προσφυγή στη διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Η μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια προετοιμασίας του φακέλου δημοπράτησης ορίζεται σε εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της έγκρισης της Δ.Ε.Σ.Ε. στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε». Σε ειδικές περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης τεχνικής πολυπλοκότητας, η παρούσα προθεσμία δύναται να παραταθεί για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο, με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. Με την ολοκλήρωση του φακέλου δημοπράτησης, η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες δημοπράτησης της επένδυσης, σύμφωνα και με τη διαδικασία που προβλέπει η απόφαση ένταξης της Δ.Ε.Σ.Ε.
5. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες και το έργο της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» ολοκληρώνονται με την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
6. Με την έκδοση του Πρακτικού Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου του άρθρου 22 παρ. 1 (γ), η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε» παραδίδει το σύνολο των διαγωνιστικών κειμένων, και την προσφοράς του προσωρινού αναδόχου στον κύριο του έργου και εξακολουθεί να τον συνδράμει έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών της οριστικής ανάθεσης.
7. Ο κύριος του έργου έχει την ευθύνη ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την οριστική ανάθεση, σύμφωνα με τους όρους του φακέλου δημοπράτησης του έργου, και της προετοιμασίας της εισαγωγής της σχετικής σύμβασης ανάθεσης για κύρωση στη Βουλή, εφόσον τούτο προβλέπεται στο φάκελο δημοπράτησης.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Ειδικές διατάξεις για Δ.Σ.Ε. με ιδιωτική χρηματοδότηση

Αρθρο 21
Δημοπράτηση - τρόπος υποβολής προσφορών

1. Για Δ.Σ.Ε. οι οποίες υλοποιούνται με ιδιωτική χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση, με συνεργασία η σύμπραξη μεταξύ του Δημοσίου και ιδιωτών, είτε με σύμβαση παραχώρησης ή μακροχρόνιας μίσθωσης, ο τεχνικός και λειτουργικός προσδιορισμός και η περιγραφή της επένδυσης, καθώς και η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των Διαγωνιζομένων, που προβλέπεται στο άρθρο 22, γίνεται μέσω της αναλυτικής περιγραφής των Ελάχιστων Τεχνικών και Λειτουργικών Απαιτήσεων της επένδυσης, οι οποίες ορίζονται ως οι ελάχιστες προδιαγραφές και απαιτήσεις του Δημοσίου, αποκλειστικά ποσοτικοποιημένες και εκφρασμένες μαθηματικώς σε συγκεκριμένους αριθμούς.


2. Για τις υπό δημοπράτηση επενδύσεις του παρόντος άρθρου ο Φορέας Πραγματοποίησης ή ο κύριος του έργου δεν προβαίνουν σε οριστικές μελέτες για την επένδυση.
3. Για τις υπό δημοπράτηση επενδύσεις του παρόντος άρθρου, η προσφορά των διαγωνιζόμενων υποβάλλεται σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, που περιλαμβάνει τρεις αυτοτελείς κλειστούς και σφραγισμένους υποφακέλους, από τους οποίους:

(α) ο 1ος υποφάκελος θα περιλαμβάνει εξαντλητικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού, τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται από το διαγωνισμό, τη δήλωση πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής του κειμένου της σχετικής διακήρυξης παραχώρησης, τα πιστοποιητικά εμπειρίας και κάθε άλλο ειδικότερο έγγραφο που προσδιορίζεται στη Διακήρυξη, στοιχεία που αποτελούν την «Πρώτη Ενότητα» της προσφοράς.

(β) Ο 2ος υποφάκελος περιλαμβάνει την τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, η οποία κατ' αρχήν περιλαμβάνει μαθηματικώς εκφρασμένα ποσοτικοποιημένα στοιχεία, που αποτελούν την «Δεύτερη Ενότητα» της προσφοράς.

(γ) Ο 3ος υποφάκελος περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, η οποία περιλαμβάνει μαθηματικώς εκφρασμένα ποσοτικοποιημένα στοιχεία που αποτελούν την «Τρίτη Ενότητα» της προσφοράς.


Άρθρο 22 Αξιολόγηση προσφορών

1. Για τις υπό δημοπράτηση επενδύσεις του προηγούμενου άρθρου, η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία, η οποία αποσκοπεί στην ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς μεταξύ εκείνων, που ικανοποιούν πλήρως τις προϋποθέσεις και τους όρους της διακήρυξης, τις ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις της Δ.Σ.Ε. και τις απαιτήσεις επάρκειας εμπειρίας :

α. Πρώτη Ενότητα: Η αξιολόγηση συνίσταται αποκλειστικά στον έλεγχο της επάρκειας και πληρότητας των στοιχείων που υποβλήθηκαν ως προς την συμμόρφωση του διαγωνιζομένου με τους όρους της διακήρυξης. Δεν γίνεται σχετική βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων. Προσφορές, των οποίων η πρώτη ενότητα δεν είναι πλήρης, αποκλείονται. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρώτης ενότητας δεν συνοδεύεται από έκδοση σχετικού πρακτικού. Η μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια αξιολόγησης της πρώτης ενότητας ορίζεται σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες.

β. Δεύτερη Ενότητα: Η αξιολόγηση συνίσταται αποκλειστικά στον έλεγχο της πληρότητας των στοιχείων που υποβλήθηκαν και της συμμόρφωσης της τεχνικής προσφοράς με τις ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις και τους όρους της διακήρυξης. Η Διακήρυξη μπορεί να ορίζει ένα υποσύνολο των ελάχιστων τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων, ως εκείνες τις απαιτήσεις με βάση τις οποίες θα γίνει η αξιολόγηση της δεύτερης ενότητας, χωρίς αυτό να περιορίζει ή να μεταβάλλει την υποχρέωση της συμμόρφωσης του διαγωνιζομένου στο σύνολο των ελάχιστων τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων της διακήρυξης. Δεν γίνεται σχετική βαθμολόγηση τω διαγωνιζομένων. Προσφορές, των οποίων η δεύτερη ενότητα δεν είναι πλήρης ή δεν ικανοποιεί το σύνολο των ελάχιστων τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων ή του υποσυνόλου αυτών που εξετάζονται σύμφωνα με τη διακήρυξη, αποκλείονται από το διαγωνισμό. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που λόγω της φύσης του έργου θα απαιτηθεί να υπάρξει, περαιτέρω αξιολόγηση της συμμόρφωσης των τεχνικών προσφορών, αυτές θα γίνονται επί προκαθορισμένων με βάση τη διακήρυξη μαθηματικώς εκφρασμένων, στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και μόνον, που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις. Η σχετική αξιολόγηση δε θα περιλαμβάνει καθ' οιονδήποτε τρόπο υποκειμενική βαθμολόγηση. Σε αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις, η βαθμολογία της δεύτερης ενότητας θα λαμβάνεται υπόψη στη αξιολόγηση της τρίτης ενότητας. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης της δεύτερης ενότητας συντελείται με τη σύνταξη και έκδοση σχετικού αναλυτικού και πλήρως αιτιολογημένου μοναδικού πρακτικού, που καλύπτει την πρώτη και τη δεύτερη ενότητα. Η μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια αξιολόγησης της δεύτερης ενότητας ορίζεται σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες.

γ. Τρίτη Ενότητα: Η αξιολόγηση συνίσταται αποκλειστικά στον έλεγχο της πληρότητας των στοιχείων που υποβλήθηκαν, της συμμόρφωσης αυτών με τους όρους της διακήρυξης και στην εξέταση της υψηλότερης (ή χαμηλότερης) οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της διακήρυξης. Η προσφορά με την βέλτιστη τιμή (υψηλότερη ή χαμηλότερη) σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης κατατάσσεται πρώτη και ο διαγωνιζόμενος που την υπέβαλε ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος της Δ.Σ.Ε. Η μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια αξιολόγησης της τρίτης ενότητας ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης της τρίτης ενότητας συντελείται με τη σύνταξη και έκδοση σχετικού αναλυτικού πρακτικού που αιτιολογείται πλήρως (στο εξής: «Πρακτικό Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου»), το οποίο αναρτάται μέσα σε τρεις (3) ημέρες στο διαδίκτυο και υπογράφεται από το πρόσωπο που έχει υπογράψει και τη διακήρυξη.
2. Οι διαδικασίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την προβολή αντιρρήσεων, ενστάσεων ή προσφυγών κατά της διαγωνιστικής διαδικασίας και του Πρακτικού Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου εφαρμόζονται αναλόγως του είδους της σύμβασης στη σύναψη της οποίας καταλήγει η διαγωνιστική διαδικασία και των διατάξεων που εφαρμόζονται για κάθε αναθέτουσα αρχή. Οι ως άνω αντιρρήσεις, ενστάσεις και προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής μέσα στην προθεσμία και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζουν οι εκάστοτε εφαρμοστέες διατάξεις και κοινοποιούνται υποχρεωτικά στο Φορέα Πραγματοποίησης. Ο κύριος του έργου αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες αντιμετώπισης τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μετά από γνώμη του Φορέα Πραγματοποίησης. Σε περίπτωση απόκλισης της απόφασης του κυρίου του έργου από τη γνώμη του Φορέα Πραγματοποίησης, απαιτείται ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.
3. Μετά την έκδοση αποφάσεως επί των κατά τα ως άνω αντιρρήσεων, ενστάσεων ή προσφυγών κατά του Πρακτικού Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου, συντελείται η οριστική ανάδειξη του αναδόχου και ολοκληρώνεται το έργο του Φορέα Πραγματοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο. Μετά την ολοκλήρωση της ανάδειξης του αναδόχου δεν επιτρέπεται διαπραγμάτευση ή μεταβολή οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' Αδειοδοτική διαδικασία

Άρθρο 23 Χορήγηση αδειών
1. Με την επιφύλαξη ειδικής διαφορετικής ρύθμισης, όπου σύμφωνα με τον παρόντα νόμο απαιτείται η σύμπραξη διοικητικών αρχών, η σχετική διοικητική διαδικασία ολοκληρώνεται και οι αναγκαίες γνώμες και άδειες για την εκτέλεση των έργων, ιδίως σε σχέση με χωροταξικές και περιβαλλοντικές άδειες, συνοδά και βοηθητικά έργα και έργα σύνδεσης, εκδίδονται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός. Η προθεσμία αρχίζει από την υποβολή σχετικής αίτησης από την "Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε." στην αρμόδια υπηρεσία. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής τεκμαίρεται ότι η άδεια που έχει ζητηθεί έχει δοθεί σύμφωνα με τη σχετική αίτηση.
2. Η άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας του ενός (1) μήνα αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που καταλογίζεται στον αρμόδιο υπάλληλο και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3528/2007 (Α' 26).

3. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας του ενός (1) μηνός, η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Σ.Ε., ο οποίος βεβαιώνει εγγράφως την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Άρθρο 24 Αρμοδιότητα δικαστηρίων

Στο πλαίσιο του παρόντος νόμου εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 3886/2010 (Α' 173).


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' Σχέδια ολοκληρωμένης ανάπτυξης

Άρθρο 25
Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Περιοχών Εγκατάστασης Στρατηγικών Επενδύσεων

1. Για τον ορθολογικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των περιοχών υποδοχής των Στρατηγικών Επενδύσεων καθώς και των βοηθητικών και συνοδών έργων τους, μετά από απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., στην οποία, μεταξύ άλλων, εξετάζεται η αναγκαιότητα, ο τόπος και το χρονικό περιθώριο πραγματοποίηση της στρατηγικής επένδυσης, μπορεί να καταρτίζονται και να εγκρίνονται Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Τα Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Περιοχών Εγκατάστασης Στρατηγικών Επενδύσεων εναρμονίζονται προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις των εγκεκριμένων περιφερειακών πλαισίων και, αν αυτά ελλείπουν, προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Γ ενικού και των εγκεκριμένων Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Έως την έγκριση των ανωτέρω πλαισίων, η έγκριση των Ειδικών Σχεδίων Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης γίνεται μετά από συνεκτίμηση των διαθέσιμων στοιχείων του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού και ιδίως αυτών που απορρέουν από υφιστάμενες ή υπό εξέλιξη μελέτες χωροταξικού χαρακτήρα.

2. Με τα Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης οριοθετούνται σε χάρτη κλίμακας 1:5000 οι περιοχές χωροθέτησης των στρατηγικών επενδύσεων και καθορίζονται και εγκρίνονται, με την επιφύλαξη ειδικών  καθεστώτων που ρυθμίζουν τη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση περιοχών ειδικών χρήσεων και προβλέπονται από ειδικές διατάξεις νόμων, ειδικότερα:

α) Οι ειδικότερες κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων που θα κατασκευασθούν σε κάθε περιοχή.
β) Οι περιβαλλοντικοί όροι, για κάθε επί μέρους στρατηγική επένδυση και τα ειδικότερα μέτρα προστασίας περιβάλλοντος που απαιτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις για την χρήση των επενδύσεων αυτών και των συνοδευτικών τους δραστηριοτήτων.
γ) Οι γενικοί και ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης που απαιτούνται για την ανέγερση κτισμάτων που εντάσσονται στις στρατηγικές επενδύσεις και των βοηθητικών και συνοδών έργων τους. δ) Η γενική διάταξη των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων και των συνοδευτικών τους δραστηριοτήτων, καθώς και τα προβλεπόμενα δίκτυα υποδομής.
ε) Ειδικές ζώνες προστασίας και ελέγχου γύρω από τις οριοθετούμενες κατά τα ανωτέρω περιοχές, στις οποίες μπορεί να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί στις χρήσεις γης, στη δόμηση και στην εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών.

Η κατάρτιση των παραπάνω σχεδίων γίνεται με πρωτοβουλία του καθ' ύλη αρμόδιου ή εποπτεύοντος Υπουργού.

3. Τα Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης εγκρίνονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από γνώμη του οικείου πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι γνώμες των Ο.Τ.Α. και των δύο βαθμών εκδίδονται και κοινοποιούνται στους ανωτέρω Υπουργούς, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τότε που περιέρχονται σε αυτούς τα σχετικά στοιχεία. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται χωρίς τη γνώμη των παραπάνω Ο.Τ.Α. Οι διατάξεις της παρ. 3 (δ) και της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986, δεν έχουν εφαρμογή για έργα και δραστηριότητες, η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των οποίων γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου αυτού.

4. α. Με τα διατάγματα της προηγούμενης παραγράφου εγκρίνονται και οι προσχώσεις επί της θάλασσας που απαιτούνται κατά περίπτωση για την κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό των στρατηγικών επενδύσεων και οι χρήσεις αυτών, ο τρόπος καθορισμού του νέουαιγιαλού και η ανάληψη από τον κύριο του έργου της εκτέλεσης των  έργων αυτών, καθώς και τα ειδικότερα μόνιμα ή προσωρινά έργα που απαιτούνται να εκτελεσθούν επί του αιγιαλού και της παραλίας, καθώς και επί του συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα, για την εξυπηρέτηση των στρατηγικών επενδύσεων. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται και η τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων και εν γένει ναυδέτων, πλωτών προβλητών και εξέδρων και η πόντιση τεχνητών υφάλων.
β. Στις περιπτώσεις αυτές, τα διατάγματα της προηγούμενης παραγράφου προτείνονται και από τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας ύστερα από γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Πριν από την έκδοση των ανωτέρω διαταγμάτων, πρέπει να υποβάλλονται οι αναγκαίες τεχνικές μελέτες για τα έργα ή τις προσχώσεις και να καταρτίζεται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τις κείμενες διατάξεις. Για το σκοπό αυτόν, η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» υποβάλλει σχετική αίτηση στην αρμόδια κατά περίπτωση κτηματική υπηρεσία, η οποία και γνωμοδοτεί σχετικά μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που περιέρχονται σε αυτήν τα παραπάνω στοιχεία. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, εφαρμόζονται οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 23. γ. Οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2971/2001 (Α' 285) δεν έχουν εφαρμογή για την κατασκευή, επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των στρατηγικών επενδύσεων στον αιγιαλό και στην παραλία στις περιοχές του παρόντος άρθρου.
5. Οι ρυθμίσεις των προεδρικών διαταγμάτων της παρ. 3 κατισχύουν κάθε άλλης αντίθετης ή διαφορετικής ρύθμισης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, σχεδίων πόλεων ή πολεοδομικών μελετών και σχεδίων χρήσεων γης που αφορά τις περιοχές για τις οποίες καταρτίζονται και εγκρίνονται Ειδικά Σχέδια κατά το άρθρο αυτό.
6. Με τα προεδρικά διατάγματα των προηγούμενων παραγράφων μπορεί επίσης να τροποποιούνται εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια και πολεοδομικές μελέτες, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.Δ. 17.7/16.8.1923 (Α' 228), εφόσον η τροποποίηση καθίσταται αναγκαία για το σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των Στρατηγικών Επενδύσεων του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις αυτές η δημοσίευση των σχετικών εγκριτικών διαταγμάτων έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως, κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 17.7/ 16.8.1923.

7. Αν απαιτείται Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Σ.Π.Ε) λόγω των τροποποιήσεων της προηγούμενης παραγράφου, οι προθεσμίες που προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 107017/2006 (Β' 1225) και οι οποίες είναι άνω των 5 ημερών και έως 15 ημέρες μειώνονται κατά 5 ημέρες, ενώ όλες οι υπόλοιπες κατά 10 ημέρες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν κατά προτεραιότητα τις περιπτώσεις αυτές.

8. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αφορά τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές, δεν έχει εφαρμογή στις περιοχές που οριοθετούνται και σχεδιάζονται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι απαραίτητες μελέτες, σχέδια και τα λοιπά δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την έκδοση των οικοδομικών αδειών των ανωτέρω έργων, η σχετική διαδικασία θεώρησης ή ελέγχου, ο χρόνος ισχύος και η διαδικασία αναθεώρησης των αδειών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 26
1. Επενδύσεις των οποίων οι διαδικασίες εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, όπως ιδίως η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έργων και βοηθητικών και συνοδών έργων τους, μπορούν να υπαχθούν στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων και να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. Για την υπαγωγή στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων απαιτείται απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. μετά από γνώμη της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 1.
2. Στην περίπτωση των επενδύσεων της παρ. 1, οι περιβαλλοντικοί όροι εγκρίνονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμοδίου, ύστερα από γνώμη της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.». Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις Ν. 1650/1986 και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 69269/5387/1990 (Β' 678). Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σε υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας ή της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
3. Τα άρθρα 8 έως και 14 του Ν. 3775/2009 καταργούνται. Επενδυτικές προτάσεις που υποβλήθηκαν στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» κατ' εφαρμογή του ως άνω νόμου αξιολογούνται, εντάσσονται στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων και αδειοδοτούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
36
4. Με το νόμο που κυρώνει τη σύμβαση ανάθεσης του έργου ή την ένταξη της επενδυτικής πρότασης στις διατάξεις του παρόντος νόμου, μπορεί να προβλέπονται ως κίνητρα ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις, όπως για την παγιοποίηση του φορολογικού καθεστώτος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της στρατηγικής επένδυσης, τον προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος, τη διενέργεια αφορολόγητων αποθεματικών, τη φορολόγηση των μερισμάτων, τη διαδικασία και το χρόνο επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου φόρου προστιθέμενης αξίας, ή την ελάφρυνση, μείωση ή απαλλαγή από τέλη, ειδικούς φόρους και δικαιώματα ή αμοιβές τρίτων.


Άρθρο 27 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

I. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ^
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩί
Δ. ΡΕΠΠΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ


ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ

Χ. ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ

 

Τροποποιούμενες Διατάξεις
 

Ν 2372/1996: Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση αναπτυξιακής διαδικασίας

"Αρθρο πρώτο

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ" (ΕΛ.Κ.Ε.). Στις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία αυτή μπορεί να αποδίδεται στα αγγλικά ως "HELLENIC CENTER FOR INVESTMENT (H.C.I) η σε ακριβή μετάφραση της σε άλλη γλώσσα.

2.Το ΕΛ.Κ.Ε λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.Το ΕΛ.Κ.Ε υπάγεται στον παρόντα νόμο και συμπληρωματικά στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως κάθε φορά ισχύει.

3.Το καταστατικό του ΕΛΚΕ έχει ως εξής:

Αρθρο 1 Σκοπός

1 .Σκοπός του ΕΛ.Κ.Ε είναι η προσέλκυση,η υποδοχή,η προώθηση και η υποστήριξη επενδύσεων στην Ελλάδα.η συμβολή στη διαρκή βελτίωση του θεσμικού πλαισίου τους και η υποστήριξη των διεθνών συνεργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων.

2.Για την επίτευξη του σκοπού του το ΕΛΚΕ.

α)Κινητοποιεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και τους πληροφορεί για το θεσμικό ,νομοθετικό,φορολογικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις στην Ελλάδα.

β)Προβάλλει στις αλλοδαπές χρηματοοικονομικές αγορές τις συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα κατά τομέα και κλάδο.

"γ. Μεριμνά για την έναρξη των διαδικασιών για την έκδοση αδειών ή την παροχή άλλων εγκρίσεων, που είναι αναγκαίες, για την έναρξη πραγματοποιήσεως των επενδύσεων ύψους άνω των εννέα εκατομμυρίων ευρώ ή, εφόσον το πενήντα τοις εκατό της ιδίας συμμετοχής προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού, των τριών εκατομμυρίων ευρώ, παρακολουθεί την εξέλιξη αυτών και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επιτάχυνση τους. Για το σκοπό αυτόν παραλαμβάνει το φάκελο της επένδυσης, ελέγχει την πληρότητα του, φροντίζει για τη συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον επενδυτή και τα αποστέλλει στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν ταχέως στις επιβαλλόμενες για το σκοπό αυτόν ενέργειες τους. Οι φορείς αυτοί υποχρεούνται επίσης να παρέχουν στο ΕΛ.Κ.Ε. έγγραφη ενημέρωση κάθε μήνα για το στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, καθώς και
για τους λόγους της καθυστέρησης ή της αδυναμίας παροχής των αδειών ή και των εγκρίσεων."

***Η εντός " " περίπτωση γ' αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.4 του άρθρου 12 του Ν.3049/2002 (Α' 212).

"δ. Για τους υποψήφιους επενδυτές κατά το στάδιο της υπαγωγής της επένδυσης στους αναπτυξιακούς νόμους συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση σκοπιμότητας, την οποία κοινοποιεί μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στις υπηρεσίες που συμπράτουν στη διαδικασία παροχής άδειας και υπαγωγής της επένδυσης ή του επιχειρηματικού σχεδίου στους αναπτυξιακούς νόμους που κάθε φορά ισχύουν.

Για τις αιτήσεις επενδύσεων ή επιχειρηματικών σχεδίων που υποβάλλουν οι πιο πάνω επενδυτές και παραλαμβάνονται από το ΕΛ.Κ.Ε. δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί υποβολής και εξέτασης τους, που προβλέπονται στο εδ. α' της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), στο άρθρο 23Α και στην περίπτωση 4Α του άρθρου 23Β του ίδιου νόμου που προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α')."

***Η εντός "" νέα περίπτωση δ' προστέθηκε ως άνω από την παρ.5 του άρθρου 12 του Ν.3049/2002 (Α' 212).

"ε. Διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των επενδύσεων και την προώθηση της διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας."

***Η εντός "" νέα περίπτωση ε' προστέθηκε ως άνω από την παρ.6 του άρθρου 12 του Ν.3049/2002 (Α' 212).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο