Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-10-2010 ]

ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ.: Ε41/282/11.10.2010 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5, 6. 9 &10 του κεφ. β΄ του Ν.3843/2010

(Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5, 6. 9 &10 του κεφ. β΄ του Ν.3843/2010)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 11/10/2010
Αριθμ. Πρωτ. Ε41/282

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 258, 256, 259
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5, 6. 9 &10 του κεφ. β΄ του Ν.3843/2010»
ΣΧΕΤ. : Το Γενικό Έγγραφο Ε41/139/25-05-2010

Με το με αριθ. Ε41/139/25-5-2010 Γενικό Έγγραφο δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5, 6, 9 και 10 του κεφ. Β΄ του Ν.3843/2010 που αναφέρονται στις υπερβάσεις δόμησης, αλλαγές χρήσης και στο «Ειδικό Πρόστιμο» διατήρησης ιδιωτικών οικοδομικών έργων.

Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται ότι, για τα έργα που καταλαμβάνουν οι προαναφερόμενες διατάξεις, στις περιπτώσεις που θα προσκομισθούν από τους εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών έργων, έγγραφα στοιχεία από τις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές, από τα οποία θα προκύπτει ότι έχουν καταβάλλει τα κατά τα ανωτέρω «πρόστιμα», δεν θα καταλογίζονται, από της ισχύος του νόμου αυτού, δηλαδή από 28/4/2010, εισφορές που θα προκύψουν για καταλογισμό από την αιτία αυτή και η εκκαθάρισή τους θα γίνεται με βάση την αρχική προβλεπόμενη από την άδεια, χρήση του χώρου (αρχικός πίνακας).

Προς αποφυγήν προβλημάτων και επειδή από τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν.3843/2010 που κοινοποιήθηκαν με το εν λόγω έγγραφο ορίζεται ότι, η υποβολή δικαιολογητικών στις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές μπορεί να γίνει εντός αποκλειστικής προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή μέχρι 28/12/2010, στις περιπτώσεις που από τον έλεγχο διαπιστωθεί κλείσιμο ημιυπαιθρίων χώρων, αλλαγή χρήσης χώρων που βρίσκονται στο υπόγειο, ισόγειο ή άλλη στάθμη του κτιρίου οι οποίοι βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου κτιριακού όγκου της οικοδομικής αδείας, η οποία εκδόθηκε ή αναθεωρήθηκε έως 2/7/2009, θα πρέπει :

- Να ενημερώνεται η χειρόγραφη πινακίδα για το περιεχόμενο της έκθεσης επιτοπίου ελέγχου κατά τα γνωστά.

- Να ενημερώνεται εγγράφως ο εργοδότης για τις διαπιστώσεις των επιτοπίων ελέγχων και ότι εάν μέχρι την ως άνω ημερομηνία 28/12/2010 δεν υποβάλλουν στις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές σχετικά αιτήματα για υπαγωγή στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές ρύθμιση, η υπηρεσία θα προβεί σε επαναπροσδιορισμό των κατ΄ ελάχιστα απαιτουμένων ημερομισθίων λαμβάνοντας υπ΄ όψιν και τις διαπιστώσεις αυτές.

- Εφόσον παρέλθει άπρακτος η προθεσμία που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις η υπηρεσία θα προβεί σε έλεγχο καταβλητέων εισφορών με βάση τα κατ΄ ελάχιστα απαιτούμενα ημερομίσθια που θα καθορισθούν λαμβάνοντας υπόψη και τις αλλαγές χρήσης που έχουν συντελεστεί.

Εξυπακούεται ότι για τις περιπτώσεις που για την ως άνω αιτία δεν υπάρχει καταλογισμός εισφορών ο έλεγχος για τη χορήγηση πιστοποιητικών ασφαλιστικής ενημερότητας δεν θα λαμβάνει υπόψη τις διαπιστώσεις των εν λόγω επιτοπίων ελέγχων.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο