Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-10-2010 ]

Αριθμ. Δ6Α 1128876 ΕΞ 21.9.2010 Τροποποίηση της αριθμ Δ6Α 1083438ΕΞ2010/22-6-2010 υπουργικής απόφασης -Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής -Με εντολή Υπουργού- στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών- (Β 920).

(Τροποποίηση της αριθμ Δ6Α 1083438ΕΞ2010/22-6-2010 υπουργικής απόφασης -Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής -Με εντολή Υπουργού- στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών- (Β 920).)

Κατηγορία: Λοιπά

ΦΕΚ Β΄ 1554/21.09.2010

Αριθμ. Δ6Α/1128876/ΕΞ/21.9.2010

Τροποποίηση της αριθμ Δ6Α 1083438ΕΞ2010/22-6-2010 υπουργικής απόφασης "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Υπουργού" στο  Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
του Υπουργείου Οικονομικών" (Β' 920).


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 41, 50, 51, 54 και 90 του "Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Οργανα", (Α' 98).

β) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 "Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (Α' 101).

γ) του π.δ. 284/1988 "Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών" (Α' 128), όπως ισχύει.

δ) των άρθρων του π.δ. 61/1997 "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών" (Α' 53).

ε) του π.δ. 185/2009 "Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε "Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας", μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής" (Α' 213),

στ) του π.δ. 189/2009 "Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων" (Α' 221)

2. Την υπ' αριθμ. 2672/03-12-2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη" (Β' 2408).

3. Την υπ' αριθμ. 1086421/2042/0006/30.11.1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών "Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών από τον περιορισμό των υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 1892/1990" (Β' 756).

 4. Την αριθμ Δ6Α1083438 ΕΞ 2010/22-6-2010 απόφαση "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών" (Β' 920)

5. Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, επί των οποίων ασκούμε αρμοδιότητες, καθώς και η ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί σ' αυτές.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

 
Άρθρο Μόνο

1. Τροποποιούμε την αριθμ Δ6Α1083438 ΕΞ 2010/22-6-2010 (Β'920) απόφαση μας, με τη συμπλήρωση εδαφίου στο τέλος της περίπτωσης ιβ του άρθρου 1 αυτής, ως εξής:

"Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης στο ΕΣΠΑ, του έργου για την πάταξη της γενικευμένης φοροδιαφυγής και επίτευξη βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Οικονομικών ως φορέα πρότασης, χρηματοδότησης και υλοποίησης, καθώς και υπογραφή κάθε άλλου σχετικού εγγράφου."

2. Υστερα από τα ανωτέρω, το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής:

"Αρθρο 1
 Στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών μεταβιβάζουμε την εξουσία να υπογράφει "Με εντολή Υπουργού" τις πιο κάτω πράξεις:

α) θέματα συναρμοδιότητος Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης ΚΕΠΥΟ.

β) Προσυπογραφή των ερωτημάτων και αποφάσεων για την απόσπαση, τοποθέτηση, προαγωγή ή άλλη υπηρεσιακή μεταβολή των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών, κλάδων και βαθμών των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων (ΓΓΠΣ).

γ) Εγκριση συμμετοχής των υπάλληλων των οργανικών μονάδων της ΓΓΠΣ σε εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια ή σεμινάρια στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, που οργανώνονται από άλλους φορείς εκτός του Υπουργείου,

δ) Αποφάσεις μετάβασης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό του Προϊστάμενου Γενικής Δ/νσης ΚΕΠΥΟ.

ε) Αποφάσεις μετάβασης των υπαλλήλων των οργανικών μονάδων της ΓΓΠΣ στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό για υπηρεσία ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς και ερωτήματα και αποφάσεις χορήγησης άδειας στο προσωπικό αυτό για εκπαίδευση ή για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό.

στ) Εγκριση των κανονικών αδειών του Προϊστάμενου της Γενικής Δ/νσης ΚΕΠΥΟ.

ζ) Αποφάσεις μετακίνησης υπαλλήλων μεταξύ των οργανικών μονάδων της ΓΓΠΣ.

η) Εγκριση κάθε είδους δαπανών, παροχής πιστώσεων εντολών προμηθειών ή εκτέλεσης έργων και κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων για τα έργα αρμοδιότητος του, όπως και για έργα του Υπουργείου που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητος του, μέχρι του ποσού των 5.000.000 ευρώ.

θ) Εγκριση δαπανών, παροχής πιστώσεων, εντολών προμηθειών ή εκτέλεσης έργων καθώς και κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων όλων των έργων αρμοδιότητος του που προβλέπονται στις ενταγμένες σε συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ενωση προγράμματα,

ι) Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπών και ομάδων - υποομάδων εργασίας για θέματα αρμοδιότητος του, όπως και των επιτροπών προμήθειας και παραλαβής.

ια) Αποδοχή προτάσεων συγκρότησης και συγκρότηση των οικείων Επιτροπών προμήθειας και παραλαβής, συλλογικών οργάνων, επιτροπών και ομάδων έργου πληροφοριακών Συστημάτων και συναφών έργων του τομέα αρμοδιότητος της ΓΓΠΣ.

ιβ) Υποβολή των τεχνικών δελτίων έργων που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αρμοδιότητος του, όπως και αυτών που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητος του, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Οικονομικών ως φορέας χρηματοδότησης και υλοποίησης. Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης στο ΕΣΠΑ, του έργου για την πάταξη της γενικευμένης φοροδιαφυγής και επίτευξη βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Οικονομικών ως φορέα πρότασης, χρηματοδότησης και υλοποίησης, καθώς και υπογραφή κάθε άλλου σχετικού εγγράφου.

ιγ) Την ευθύνη λειτουργίας της ΓΓΠΣ ως Κέντρο Δεδομένων (Data Center) του Υπουργείου Οικονομικών και την αρμοδιότητα να εγκαθιστά στους χώρους της ΓΓΠΣ, να λειτουργεί και να υποστηρίζει τεχνικά το σύνολο των κεντρικών υπολογιστών (servers) των πληροφοριακών συστημάτων των Υπηρεσιών του Υπουργείου.

ιδ) Εγγραφα που απευθύνονται σε συναρμόδια Υπουργεία, στη ΜΕΑ/ΕΕ ή άλλους εθνικούς εκπροσωπευτικούς μας φορείς, σε διεθνείς οργανισμούς ή ξένες ομόλογες Διοικήσεις, εφόσον διατυπώνονται θέσεις ή εκτιμήσεις ή δίνονται οδηγίες ή απαντήσεις επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής και εφόσον, λόγω εξαιρετικής ειδικής διαδικασίας, εθιμοτυπίας ή πρωτοκόλλου, πρέπει να υπογραφούν από το Γενικό Γραμματέα της ΓΓΠΣ.

ιε) Εκκαθαριστικά σημειώματα γενικά.

ιστ) Τον καθορισμό της τεχνολογικής στρατηγικής του Υπουργείου Οικονομικών.

ιζ) Τον καθορισμό της χρήσης των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η ΓΓΠΣ (Θεσσαλονίκης και Χανδρή 1, Μοσχάτο).

ιη) Ερωτήματα προς το ΝΣΚ για θέματα της αρμοδιότητας του".


3. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ Δ6Α 1083438 ΕΞ 2010/22-6-2010 (Β' 920) απόφαση μας.

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 
Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2010

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο