Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-01-2005 ]

Αρ. Πρωτ.: 1089690/11472π.ε./Β0012/13.1.2005 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των μερισμάτων αλλοδαπής εταιρείας πλοιοκτήτριας πλοίου με ξένη σημαία

(Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των μερισμάτων αλλοδαπής εταιρείας πλοιοκτήτριας πλοίου με ξένη σημαία)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2005
Αρ. Πρωτ.: 1089690/11472π.ε./Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ   
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΙ, Β'
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: I. Καθαρός, Α. Βασιλοπούλου
Τηλέφωνο : 210 - 3375311, 312, 314-316
FAX: 210-3375001


ΘΕΜΑ: "Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των μερισμάτων αλλοδαπής εταιρείας πλοιοκτήτριας πλοίου με ξένη σημαία"
ΣΧΕΤ: Η από 10-11-2004 αίτησή σας

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 27/1975, αλλοδαπή εταιρεία πλοιοκτήτρια πλοίου υπό ξένη σημαία, το οποίο τελεί υπό την εκμετάλλευση ή διαχείριση ημεδαπής ή αλλοδαπής επιχείρησης εγκατεστημένης στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση επί του εισοδήματος του κτηθέντος στο εξωτερικό από την εκμετάλλευση του πλοίου, του οποίου τυγχάνει πλοιοκτήτρια.
Της αυτής απαλλαγής από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση απολαμβάνουν και οι μέτοχοι ή οι εταίροι των άνω εταιριών για το παρ' αυτών κτώμενον τοιούτον εισόδημα υπό μορφής διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων, είτε απ'ευθείας είτε υπό μορφή εταιρειών χαρτοφυλακίου (HOLDING COMPANIES).

2. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει, ότι η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των μερισμάτων που καταβάλει αλλοδαπή εταιρεία - πλοιοκτήτρια πλοίου με ξένη σημαία - στους μετόχους της (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) παρέχεται μόνο στην περίπτωση που το πλοίο της αυτό τελεί υπό τη διαχείριση ή εκμετάλλευση γραφείου που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του 27/1975.

3. Τέλος, σας γνωρίζουμε, ότι για να δηλωθούν τα υπόψη μερίσματα που εισπράττονται από τα φυσικά πρόσωπα απαιτούνται:

α) Βεβαίωση της αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρίας από την οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία του μετόχου, το καταβληθέν σε αυτόν μέρισμα και το όνομα του πλοίου, από την εκμετάλλευση του οποίου χορηγείται το σχετικό μέρισμα, καθώς και

β) Αντίγραφο της σχετικής άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975, του γραφείου ή του υποκαταστήματος της αλλοδαπής ναυτιλιακής επιχειρήσεως που ασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση, εκμετάλλευση ή ναύλωση του ανωτέρω πλοίου.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο