Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-10-2010 ]

ΙΚΑ Εγκύκλιος Αρ. 67/30.9.2010 α) Επιδόματα εορτών και αδείας κατ’ εφαρμογή των Κοινοτικών Κανονισμών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3845/2010. β) Δυνατότητα ενημέρωσης για ποσά συντάξεων που καταβάλλονται από γερμανικής πλευράς

(α) Επιδόματα εορτών και αδείας κατ’ εφαρμογή των Κοινοτικών Κανονισμών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3845/2010. β) Δυνατότητα ενημέρωσης για ποσά συντάξεων που καταβάλλονται από γερμανικής πλευράς)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 30 - 09 - 2010
Αριθ.Πρωτ. Σ07 / ΓΕΝ / 18

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ε.Ε. 

Ταχ. Δ/νση : Αγ.Κων/νου 8-102 41-Αθήνα
Πληροφορίες : Χ. Πεδιωτίδη
Αριθ. Τηλεφώνου : 210-6756316
Αριθ. fαx : 210-6741377
Γραφεία : Χαλκοκονδύλη 17- Αθήνα
Ηλεκτρ.Δ/νση : [email protected]


Εγκύκλιος 67

ΘΕΜΑ : α) Επιδόματα εορτών και αδείας κατ’ εφαρμογή των Κοινοτικών Κανονισμών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3845/2010.
β) Δυνατότητα ενημέρωσης για ποσά συντάξεων που καταβάλλονται από γερμανικής πλευράς.


Α. Με την με αρ. 178 / 87 εγκύκλιο της Διεύθυνσής μας σας είχαν δοθεί οδηγίες για τον καθορισμό του ποσού των Δώρων εορτών & επιδόματος αδείας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Κοινοτικών Κανονισμών, σε συνδυασμό με τις προϊσχύουσες διατάξεις της εσωτερικής μας νομοθεσίας.

Με την εγκύκλιο 53/10 της Διεύθυνσης Παροχών μας γνωστοποιήθηκαν οι νέες διατάξεις του άρθ.3 του Ν.3845/2010 σχετικά με το ύψος του ποσού και την καταβολή των ανωτέρω επιδομάτων. Είναι ευνόητο – λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της ισότητας μεταχείρισης (άρθρο 4 Κ.Κ.883/04) - ότι οι νέες περιοριστικές διατάξεις έχουν εφαρμογή και στα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται με βάση τους Κοινοτικούς Κανονισμούς, είτε λαμβάνουν αυτοτελή, είτε τμηματική σύνταξη και επομένως τροποποιούμε τις οδηγίες της εγκ.178 σε ότι αφορά το ύψος των ποσών των πρόσθετων παροχών.

Συνεπώς για τα εν λόγω επιδόματα θα ισχύουν πλέον τα εξής:

- σε κάθε περίπτωση που το ποσό της μηνιαίας σύνταξης ΙΚΑ υπερβαίνει το ποσό των 400€, τα επιδόματα εορτών και αδείας θα περιορίζονται με βάση τις οδηγίες της εγκ. 53/10.

- Στις περιπτώσεις των κατοίκων Ελλάδας στους οποίους χορηγείται εκτός από την τμηματική σύνταξη - η οποία καταβάλλεται μηχανογραφικά - και συμπληρωματική παροχή του άρθρου 50 Κ.Κ. 1408/71 (ή άρθ.58 Κ.Κ.883/04) - η οποία καταβάλλεται χειρόγραφα από τα Κέντρα Πληρωμής - το συμπλήρωμα στα επιδόματα θα πρέπει να περιορίζεται αναλόγως, έτσι ώστε τα ποσά που
λαμβάνουν οι συνταξιούχοι ως επιδόματα εορτών και αδείας (τμηματικό + συμπλήρωμα) να μην υπερβαίνουν τα ποσά των 200 ή 400€ .
- Οι συνταξιούχοι - κάτοικοι εξωτερικού, εφόσον το ποσό της σύνταξης τους είναι μικρότερο των 400€, θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν τα ποσά που ελάμβαναν με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα παραδείγματα:
- Συνταξιούχος λόγω γήρατος- κάτοικος Ελλάδας λαμβάνει :
- τμηματική σύνταξη ΙΚΑ λόγω γήρατος 80€ το μήνα
- σύνταξη από γαλλικό φορέα 300 € »
- συμπληρωματική παροχή μέχρι το Κ.Ο 106,84 »

Επειδή ο γαλλικός φορέας δεν καταβάλλει επιδόματα εορτών, ο ανωτέρω λόγω της εφαρμογής του άρθρου 50 θα λάβει π.χ. ως επίδομα Χριστουγέννων το ποσό των 400€ ( τμηματική 80 + συμπλήρωμα 320). Το ίδιο ποσό θα λάβει και σε περίπτωση που η γαλλική σύνταξη ανέρχεται π.χ. σε 600€ οπότε δικαιούται συμπληρωματική παροχή μόνο στις πρόσθετες παροχές.

- Συνταξιούχος γήρατος- κάτοικος Ελλάδας ,του οποίου το αίτημα έχει απορριφθεί από γερμανικής πλευράς, λαμβάνει τμηματικό ποσό και συμπληρωματική παροχή μέχρι το προσαυξημένο Κ.Ο. 740€. Ως επιδόματα εορτών-αδείας θα λάβει τα ποσά των 400 / 200€.

- Συνταξιούχος λόγω συνήθους αναπηρίας- κάτοικος Ελλάδας λαμβάνει τμηματικό ποσό 55,86€ και συμπληρωματική παροχή 309,27€ μέχρι δηλ. το μειωμένο Κ.Ο. , διότι ο βελγικός φορέας έχει απορρίψει το αίτημά του. Δεν θίγεται από τη νέα διάταξη και ως εκ τούτου θα λάβει ως επίδομα Χριστουγέννων 365,13€ (τμήμα 55,86 + συμπλήρωμα 309,27) και ως επιδόματα Πάσχα και αδείας από 182,56€ (τμήμα 27,93 + συμπλήρωμα 154,63).

Β. Με την ευκαιρία σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν Συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ της Διοίκησης ΙΚΑ και των γερμανικών φορέων συντάξεων (DRV), η Διεύθυνσή μας έχει τη δυνατότητα μέσω της ευρωπαϊκής on-line διαδικασίας παροχής πληροφοριών της DRV,να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα ποσά συντάξεων που καταβάλλονται από τους γερμανικούς φορείς του γενικού συστήματος.

Στις περιπτώσεις λοιπόν που σας είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση των ποσών των γερμανικών συντάξεων (π.χ. για συμπληρώματα, ΕΚΑΣ , διπλοσυνταξιούχους κλπ), παρακαλούμε να στέλνετε έγγραφο ή φαξ στην υπηρεσία μας αναφέροντας το ονοματεπώνυμο του συν/χου, το γερμανικό ασφαλιστικό του αριθμό ( VSNRVersicherungsnummer) και την ημερομηνία από την οποία επιθυμείτε να πληροφορηθείτε το ποσό της γερμανικής σύνταξης. Εάν δεν είναι γνωστός ο γερμανικός ασφαλιστικός αριθμός, θα πρέπει να μας γνωστοποιείτε επίσης την πλήρη ημερομηνία γέννησης, τον τόπο γέννησης του συνταξιούχου καθώς και το γένος εφόσον πρόκειται
για γυναίκα.

Υπόδειγμα του εντύπου-απάντησης που θα λαμβάνετε, επισυνάπτεται στην παρούσα για ενημέρωσή σας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Αξιωτάκη Γραμματική

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο