Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-10-2010 ]

Υπ. Εργασίας Φ.80020/19220/703/11.8.2010 Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ A ΄115). Ένταξη στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ)

(Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ A ΄115). Ένταξη στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ))

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα, 11/8/2010
Αρ. Πρωτ. Φ.80020/oικ.19220/703

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Β΄

TAX. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29
ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10 AΘΗΝΑ
Fax : 210 3368148
Πληροφορίες : Μ. Βογιατζόγλου
Τηλέφωνο : 210 3368151
   

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ A ΄115). Ένταξη στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ)

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ, 115/15-7-2010 τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και συγκεκριμένα, στο άρθρο 65 παρ.2 αυτού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την ένταξη, από την 1η του επόμενου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης, δηλαδή από 1 Αυγούστου 2010, του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου «ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ» του ΤΕΑΔΥ, στο ΕΤΕΑΜ.

Ειδικότερα, στο άρθρο 65 παρ.2 ορίζονται, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:

Στην περ. α) προβλέπεται η ένταξη, από 1-8-2010, στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ) του ΤΕΑΔΥ ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν.3655/2008 λειτουργούσε από 1-8-2008 στο ΤΕΑΔΥ, με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.

Δικαιολογητικός λόγος της ένταξης του Τομέα «ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ» του ΤΕΑΔΥ στο ΕΤΕΑΜ είναι: α) η ανατροπή της σχέσης ασφαλισμένων – συνταξιούχων του Τομέα καθόσον μετά, τη μετατροπή οργανισμών και ν.π.δ.δ., με σημαντικό αριθμό εργαζομένων σε ανώνυμες εταιρείες , το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό σ’ αυτές ασφαλίζεται για κύρια σύνταξη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κοινό καθεστώς και για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΕΑΜ και β) το γεγονός ότι, ο εν λόγω Τομέας παρουσίαζε σοβαρά λειτουργικά και οικονομικά προβλήματα και σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του.

Με την περ. β) ορίζεται ότι οι ασφαλισμένοι του εντασσόμενου Τομέα, καθίστανται ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑΜ και διέπονται, από την ένταξη και μετά, από τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου αυτού, καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Επιπλέον προσδιορίζεται ότι οι ασφαλισμένοι του Τομέα δικαιούνται σύνταξη από το ΕΤΕΑΜ ακόμη και αν συνταξιοδοτηθούν από το Δημόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης με καθεστώς εξομοιούμενο με αυτό του Δημοσίου.

Στην περ. γ) προβλέπεται ότι ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης στον ανωτέρω Τομέα, καθώς και ο χρόνος που έχει αναγνωριστεί και έχει εξαγοραστεί ως συντάξιμος με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας του, καθώς και της γενικότερης νομοθεσίας, θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ.

Με την παρ. δ) προβλέπεται ότι οι συνταξιούχοι του εντασσόμενου Τομέα μέχρι την ημερομηνία της ένταξης, καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΤΕΑΜ, το οποίο βαρύνεται εφεξής με την καταβολή των συντάξεών τους και διέπονται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας του.

Στην παρ. ε) ορίζεται ότι οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στον Τομέα «ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ» μέχρι την 31η-7-2010, ημερομηνία της ένταξής του στο ΕΤΕΑΜ και εκκρεμούν, κρίνονται από το ΕΤΕΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας, μέχρι την ημερομηνία αυτή, νομοθεσίας του Τομέα. Επίσης και οι εκκρεμείς αιτήσεις για αναγνώριση χρόνου, που έχουν υποβληθεί στον εν λόγω Τομέα μέχρι την 31η-7-2010, εξετάζονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία του Τομέα έως την ημερομηνία ένταξής του στο ΕΤΕΑΜ.

Με την παρ. στ) προβλέπεται ότι οι πόροι που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία υπέρ του εντασσόμενου Τομέα, το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού που προέρχεται από αυτό καθώς και η κινητή περιουσία του, περιέρχονται από την ημερομηνία της ένταξής του στο ΕΤΕΑΜ, ως καθολικού διαδόχου αυτού.

Με την περ. ζ) παρέχεται εξουσιοδότηση, έτσι ώστε, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΕΑΜ ρυθμίζεται κάθε ειδικό θέμα ή λεπτομέρεια που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την ένταξη του Τομέα στο ΕΤΕΑΜ.

Με την παρ. η) προβλέπεται ότι τα οικονομικά ζητήματα μεταξύ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Τομέα «ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ» του ΤΕΑΔΥ, τα οποία αφορούν χρονικές περιόδους πριν την ένταξη του στο ΕΤΕΑΜ, μεταξύ των οποίων και η αποζημίωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του στο ΤΕΑΔΥ υπέρ του εν λόγω Τομέα με βάση τις Υ.Α/Φ20144/20037/1598/1-8-2008 (ΦΕΚ 1621 Β΄) και Φ20144/4604/255/25-2-2009 (ΦΕΚ 413 Β΄), διευθετούνται μεταξύ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑΜ.

Στην παρ. θ) ρυθμίζονται θέματα συνέχισης εκκρεμών δικών από το ΕΤΕΑΜ, στις οποίες είναι διάδικος ο εντασσόμενος Τομέας του ΤΕΑΔΥ.

Τέλος, προκειμένου να υλοποιηθεί η ένταξη του Τομέα «ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ» του ΤΕΑΔΥ, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΤΕΑΜ καθώς και του ΤΕΑΔΥ παρακαλούνται να συνεργαστούν και να προβούν άμεσα στις δέουσες ενέργειες για την ομαλή ένταξή του στο ΕΤΕΑΜ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
   
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο