Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-10-2010 ]

Υπ. Εργασίας 80020/20632/746/11.8.2010 Υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΤΑΠΓΤΕ στο ΕΤΕΑΜ

(Υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΤΑΠΓΤΕ στο ΕΤΕΑΜ)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα 11 / 8 / 2010
Α.Π. 80020/οικ.20632/746

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜATEIA ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΤΑΧ. ΔΝ/ΣΗ : Σταδίου 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10
ΤELEFAX : 210-3368148
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. Bανικιώτης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2103368155
   
 

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΤΑΠΓΤΕ στο ΕΤΕΑΜ.


Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 115/15.7.2010, τεύχος Α΄, έχει δημοσιευθεί ο ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις». Με την παρ. 1 (περίπτ. α) του άρθρου 65 του ανωτέρω νόμου, ορίζεται ότι οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος (Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε.) υπάγονται υποχρεωτικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.). Παράλληλα, το Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε., ως φορέας με τη συγκεκριμένη νομική μορφή του, δεν διαλύεται ούτε θίγεται η περιουσία του, προκειμένου να συνεχίσει να χορηγεί το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Καταστατικού του εφάπαξ βοήθημα.

Ειδικότερα ως προς τις λοιπές διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Από την υποχρεωτική υπαγωγή στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. εξαιρούνται οι έμμισθοι δικηγόροι και μηχανικοί που υπηρετούν στη Γενική Τράπεζα, επειδή λόγω της ιδιότητάς τους ασφαλίζονται στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισής τους. Ειδικότερα οι δικηγόροι έχουν ασφαλισθεί στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων του Κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), ενώ οι μηχανικοί έχουν ασφαλισθεί στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., στους οποίους θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται. Δίδεται όμως στα πρόσωπα αυτά η δυνατότητα να ασφαλισθούν προαιρετικά στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., με βάση το χρόνο ασφάλισής τους στο Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε., για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Ως προς τη διαδικασία της προαιρετικής ασφάλισή τους ισχύουν τα προβλεπόμενα για τους προαιρετικά ασφαλισμένους του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (περίπτ. β).

2. Μετά την υπαγωγή, οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε., που καθίστανται πλέον ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., θα διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισής τους στο Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε. καθίσταται χρόνος ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., συμπεριλαμβανομένου και αυτού που έχει αναγνωρισθεί ή προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Καταστατικού του ( περίπτ. γ).

3. Σύμφωνα με την ειδική πρόβλεψη της περίπτ. δ, όσον αφορά στους χρόνους για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η αναγνώρισή τους με την πλήρη εξαγορά τους (άρθρο 18 του Καταστατικού του Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε.), συνεχίζεται η καταβολή των υπολοιπομένων ποσών στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Επειδή από τις ανωτέρω διατάξεις του Καταστατικού του Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε. προβλέπεται δυνατότητα καταβολής του προκύπτοντος ποσού εξαγοράς μέχρι και σε 96 έντοκες δόσεις, αναλόγως βεβαίως με το ύψος του οφειλομένου ποσού, αυτές πλέον θα συνεχίσουν να καταβάλλονται κανονικά από τους ασφαλισμένους στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και θεμελίωσης παράλληλα συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., πριν την πλήρη εξόφληση των δόσεων, οι οποίες είχαν καθορισθεί από το Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε. για αναγνώριση του κατά περίπτωση χρόνου, οι υπόλοιπες δόσεις θα εξοφλούνται εφάπαξ στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

4. Η υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε. στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι, μετά την ημερομηνία της υπαγωγής, οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις του Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε. επανυπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Ειδικότερα, από το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης του Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε. θα αφαιρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα και με βάση το ποσό που προκύπτει και το σύνολο του χρόνου ασφάλισής τους στο Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε. οι συνταξιούχοι θα κατατάσσονται στην αντίστοιχη ασφαλιστική κλάση. Το ποσό της σύνταξης που θα προκύπτει με βάση τον ανωτέρω υπολογισμό αποτελεί πλέον την καταβαλλόμενη σύνταξη του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. Οι συντάξεις αυτές δεν υπόκεινται στους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 2434/1996, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3232/2004, και αυξάνονται σύμφωνα με τις ετήσιες αυξήσεις των συντάξεων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (περίπτ. ε΄).

5. Σημειώνεται ότι οι εκκρεμούσες αιτήσεις συνταξιοδότησης στο Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε. μέχρι την ημερομηνία της υπαγωγής, θα κριθούν με τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

6. Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση Υπουργικής Απόφασης προς ρύθμιση κάθε άλλου ειδικού θέματος ή λεπτομέρειας που δεν καλύπτεται από τις ανωτέρω διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 65, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (περίπτ. στ΄).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο