Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-10-2010 ]

Υπ. Εργασίας Φ.80000/19379/1443/30.7.2010 Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 53-62

(Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 53-62)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα , 30/07/2010
Α.Π. Φ80000/ οικ.19379/1443

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ .ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΤΑΔΙΟΥ 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚ: 10110
ΠΛΗΡΟΦΟΡ: Δ. ΠΑΤΟΥΝΑ Ασφάλισης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103368124 -8128 - 8254
 
ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 53-62

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α 115/15-7-2010 δημοσιεύτηκε ο ν. 3863 « Νέο Ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις » .

Με τις διατάξεις του Ένατου Κεφαλαίου του εν λόγω νόμου ( άρθρα 53 έως και 62) καθιερώνεται από 15.7.2010 νέο ενιαίο για όλους τους Ασφαλιστικούς Φορείς σύστημα ρύθμισης των οφειλόμενων προς αυτούς εισφορών , καταργουμένων από την ίδια ως άνω ημερομηνία των διατάξεων των άρθρων 49-55 και 61 του ν. 2676/1999 καθώς και αυτών του άρθρου 19 του ν. 3833/2010..

Για την εφαρμογή των νέων διατάξεων, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες :

Άρθρα 54-55

1. Αρμόδια όργανα για την ρύθμιση των οφειλών είναι :

Α. Οι Δ/ντές των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή των λοιπών ασφαλιστικών φορέων, εφόσον το ποσό της οφειλής ανέρχεται προκειμένου για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έως 300.000 ευρώ , έως 200.000 ευρώ προκειμένου για τον ΟΓΑ και έως 80.000 ευρώ, προκειμένου για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς .

Β. Η Ειδική Επιτροπή Εσόδων, η οποία για πρώτη φορά καθιερώνεται και η οποία είναι αρμόδια για την εξέταση του αιτήματος τμηματικής εξόφλησης οφειλών προς οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα , εφόσον η οφειλή υπερβαίνει τα ανωτέρω ποσά .

Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης , η δε θητεία της Επιτροπής ορίζεται σε ενάμιση έτος .

Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό ότι μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής Εσόδων , σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη της περ.γ της παρ.1 του άρθρου 54, τα αιτήματα οφειλετών αρμοδιότητας της εξετάζονται από τα όργανα των Ασφαλιστικών Οργανισμών .


Άρθρο 56

Η αίτηση του οφειλέτη για ρύθμιση συνοδεύεται από παράβολο μικρού ύψους, το οποίο κυμαίνεται από 50 έως 400 ευρώ, ανάλογα με το ποσό της οφειλής. Το ύψος του παραβόλου προκειμένου για τη ρύθμιση οφειλών αυτοαπασχολούμενων προς τον ΟΓΑ ορίζεται στα 20 ευρώ . Η αίτηση διαβιβάζεται στα αρμόδια όργανα των Ασφαλιστικών Οργανισμών και συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα στοιχεία που αναφέρονται ρητά στην παρ.4 του κοινοποιούμενου άρθρου .

Τα στοιχεία αυτά είναι :

Α) Πληροφοριακό δελτίο για το ποσό της οφειλής, για τα αναγκαστικά και άλλα μέτρα που έχουν ληφθεί και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την διαμόρφωση γνώμης . Προκειμένου για επιχειρήσεις, το ανωτέρω δελτίο πρέπει να περιλαμβάνει τις τυχόν προηγούμενες ρυθμίσεις στις οποίες έχουν υπαχθεί, την τήρησή τους ή όχι , την απρόσκοπη αναγγελία ασφάλισης του προσωπικού τους καθώς και την ύπαρξη καταγγελιών ή ευρημάτων ελέγχου για ανασφάλιστο προσωπικό .

Β) Εισήγηση του Προϊσταμένου Δ/νσης ή τμήματος της αρμόδιας υπηρεσίας για το αίτημα που έχει υποβληθεί και

Γ) Οικονομικά στοιχεία που έχουν προσκομισθεί από την επιχείρηση , όπως ισοζύγιο Αναλυτικού Καθολικού τελευταίου μήνα, Ισολογισμό τελευταίου χρόνου , αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται από την Υπηρεσία ως απαραίτητο .

Τα ανωτέρω στοιχεία, που για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκαν, στοχεύουν στη διαμόρφωση γνώμης από το αρμόδιο για τη ρύθμιση όργανο ( Δ/ντής ή Ειδική Επιτροπή Εσόδων) για την πραγματική οικονομική κατάσταση του οφειλέτη..

Άρθρο 57

1. Αριθμός δόσεων

Οι οφειλές , που ρυθμίζονται από τα όργανα των Ασφαλιστικών οργανισμών , εξοφλούνται σε 36 δόσεις , ενώ αυτές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ειδικής Επιτροπής Εσόδων σε 48 δόσεις , με την προϋπόθεση της καταβολής των τρεχουσών εισφορών .

Το κατώτατο ύψος της μηνιαίας δόσης ορίζεται σε 200 ευρώ και της διμηνιαίας σε 400 ευρώ . Ειδικά για τους οφειλέτες του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ η μηνιαία δόση δεν μπορεί είναι κατώτερη των 100 ευρώ και η διμηνιαία των 200 ευρώ. Προκειμένου για τον ΟΑΕΕ η προβλεπόμενη δόση καταβάλλεται μαζί με την τρέχουσα εισφορά.

Ταυτόχρονα καθορίζονται ρητά οι περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης. Ακριβώς δε, επειδή δεν παραγνωρίζονται οι δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι εργοδότες κατά την παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία, υφίσταται πρόβλεψη για μη απώλεια της ρύθμισης σε περίπτωση μη καταβολής δόσης για τέσσερις συνεχείς μήνες ή έξι μήνες προκειμένου για τους οφειλέτες του ΟΓΑ. Εξυπακούεται ότι η ρύθμιση συνεχίζεται κανονικά μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος , οπότε και οι δόσεις παρατείνονται κατά τους αντίστοιχους μήνες .Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέχρι και 3 φορές κατά την διάρκεια της ρύθμισης , με την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται κανονικά οι δόσεις και οι τρέχουσες εισφορές για 8 συνεχόμενους μήνες κάθε φορά .

Εφιστούμε την προσοχή σας ότι εντός του κάθε οκταμήνου ο οφειλέτης μπορεί να καταβάλει εκπρόθεσμα μία δόση . Η εκπρόθεσμη καταβολή γίνεται έως το τέλος του επόμενου μήνα από εκείνο που είναι απαιτητή .

Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται και στους οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 19 του ν. 3833/2010 και τηρούν τους όρους αυτής.

Όπου υφίσταται μηχανογραφική εφαρμογή συστήματος υπολογισμού των εισφορών σε διμηνιαία βάση ή εξαμηνιαία – προκειμένου για τον ΟΓΑ, η καταβολή των δόσεων γίνεται σε 18 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις ή έξι εξαμηνιαίες για τον ΟΓΑ.

Ταυτόχρονα στην παρ.5 του άρθρου 57 διασαφηνίζεται ότι δεν θεωρούνται τρέχουσες οι οφειλές που βεβαιώνονται ή προκύπτουν μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση και ανάγονται σε μισθολογικές περιόδους απασχόλησης μέχρι και τον τελευταίο μήνα υπαγωγής των οφειλών στη ρύθμιση .

Οι οφειλές αυτές είτε θα εξοφληθούν εφάπαξ ή θα ενταχθούν αυτεπάγγελτα στη ρύθμιση , με ανακαθορισμό του ποσού των υπόλοιπων δόσεων.

Σύμφωνα με την παρ.7, εάν ο οφειλέτης απωλέσει τη ρύθμιση , μπορεί να προβεί σε νέα ρύθμιση μόνο μετά την πάροδο 1 έτους από την έκδοση της προηγούμενης απόφασης ρύθμισης . Το δωδεκάμηνο αρχίζει από το μήνα καταβολής της πρώτης δόσης .

Δυνατότητα νέας ρύθμισης πριν την πάροδο του δωδεκαμήνου είναι εφικτή , υπό την προϋπόθεση της καταβολής ποσού ίσου με 3 δόσεις, εκ των οποίων η μία συμψηφίζεται με το ποσό της πρώτης δόσης και οι υπόλοιπες με τις τελευταίες δόσεις.

Αυξημένος αριθμός δόσεων προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 10 για την καταβολή χρεών των επιχειρήσεων που βρίσκονται στο στάδιο της εκκαθάρισης ή έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση και των οποίων οι κύριες οφειλές έχουν επιβαρυνθεί με το ανώτατο ποσοστό προσαυξήσεων .

Για τις ανωτέρω οφειλές προβλέπεται η καταβολή τους σε 60 ισόποσες δόσεις με την προϋπόθεση της προκαταβολής του 2% της συνολικής οφειλής .

Επίσης μέριμνα λαμβάνεται και για τις εποχικές επιχειρήσεις, ούτως ώστε κατά την περίοδο λειτουργίας τους να μπορούν να καταβάλλουν αυξημένο ποσό δόσης, ενώ για την νεκρή περίοδο η δόση να είναι μειωμένη κατά 30%.


2. Εκπτώσεις επί των προσθέτων τελών .

Το ποσοστό έκπτωσης επί των προσθέτων τελών για τους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση , ανέρχεται σε 40% στις περιπτώσεις εφάπαξ καταβολής των οφειλών, ενώ σε περίπτωση τμηματικής καταβολής η έκπτωση ανέρχεται σε 20%.

Εφιστούμε την προσοχή σας, όσον αφορά το αυξημένο ποσοστό έκπτωσης επί των προσθέτων τελών που προβλέπεται , κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, για τους οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση των οφειλών τους μέχρι 15 Οκτωβρίου 2010 καθώς και για εκείνους οι οποίοι έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 19 του ν. 3833/2010 και τηρούν τους όρους αυτής .

Το ποσοστό έκπτωσης για τους οφειλέτες που καταβάλλουν εφάπαξ την οφειλή τους καθορίζεται σε 80% επί των προσθέτων τελών ή σε 60% στην περίπτωση τμηματικής καταβολής της οφειλής .

Η ανωτέρω εξαιρετική πρόβλεψη θεσπίστηκε , για την διευκόλυνση των οφειλετών στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία.

Άρθρο 58

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζεται το θέμα της χορήγησης του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας στους εργοδότες που τηρούν τους όρους της ρύθμισης. .

Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας χορηγείται με διάρκεια ενός μήνα , υπό την προϋπόθεση της τήρησης της ρύθμισης προς όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους υπάγεται το προσωπικό του εργοδότη ή ο ίδιος ο αυτοαπασχολούμενος.

Ταυτόχρονα καθορίζονται τα ποσοστά παρακρατήσεων που επιβάλλονται κατά τη χορήγηση του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας που θα χρησιμοποιηθεί είτε για τη λήψη δανείου από Τράπεζες, είτε για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων από το δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα .

Άρθρα 59-61

Με τις διατάξεις των άρθρων αυτών ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στα δικαιώματα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης , επεκτείνεται και στους οφειλέτες των λοιπών πλήν ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ασφαλιστικών φορέων η δυνατότητα διαγραφής οφειλόμενων μικρών ποσών που έως τη δημοσίευση του νόμου διαγράφονταν οίκοθεν μόνο από τις οικείες Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2972/2001, ενώ καθορίζεται και ο χρόνος έναρξης καταβολής της σύνταξης, στις περιπτώσεις όπου ορίζεται ως προϋπόθεση για την καταβολή της η προηγούμενη εξόφληση των οφειλόμενων εισφορών ..

Για την υλοποίηση των ανωτέρω νέoυ νομοθετικού πλαισίου ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών καθώς και για τα θέματα λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής Εσόδων θα εκδοθεί , κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 62 , απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης , ύστερα από γνώμη των αρμόδιων Διοικητικών Συμβουλίων των Ασφαλιστικών Οργανισμών και γνωμοδότηση του ΣΚΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να έχουμε τη γνώμη των ΔΣ επί των θεμάτων που θεωρείτε ότι πρέπει να περιληφθούν στην προβλεπόμενη εκ του νόμου Υπουργική απόφαση .

Τέλος επισημαίνουμε την αναγκαιότητα άμεσης γνωστοποίησης στις Υπηρεσίες σας και στους εργοδότες των ρυθμίσεων της παρ.8 του άρθρου 57, που αναλύθηκαν παραπάνω και ισχύουν για τους οφειλέτες που υποβάλουν αίτηση μέχρι 15.10.2010 καθώς και για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 19 του ν. 3833/2010 και τηρούν αυτή.

Με δεδομένο το συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο που τίθεται από το νόμο πρέπει άμεσα να ενεργοποιηθούν οι Υπηρεσίες σας , προκειμένου να επωφεληθούν των ευνοϊκών ειδικών ρυθμίσεων όσο το δυνατόν περισσότεροι εργοδότες .

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο