Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-04-2010 ]

Α.Υ.Ο. 1051027/20340/ΔΕ-Ε/20.4.2010 Ορισμός εγγράφων και στοιχείων για την πιστοποίηση και επαλήθευση από τα υπόχρεα πρόσωπα της ταυτότητας των πελατών κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας του ν. 3691/2008

(Ορισμός εγγράφων και στοιχείων για την πιστοποίηση και επαλήθευση από τα υπόχρεα πρόσωπα της ταυτότητας των πελατών κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας του ν. 3691/2008)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Α.Υ.Ο. 1051027/20340/ΔΕ-Ε/20.4.2010

Ορισμός εγγράφων και στοιχείων για την πιστοποίηση και επαλήθευση από τα υπόχρεα πρόσωπα της ταυτότητας των πελατών κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας του ν. 3691/2008.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 καθώς και του άρθρου 13 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166).

2. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας κ.λ.π.»

3. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α΄ 214) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Καθορίζουμε τα έγγραφα και τα στοιχεία που απαιτούνται για τη διενέργεια της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη από τα υπόχρεα πρόσωπα του ν. 3691/2008 που εποπτεύονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου αυτού από το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων) κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ίδιου νόμου.

2. Τα στοιχεία που απαιτούνται κατ' ελάχιστον για την πιστοποίηση της ταυτότητας των πελατών (φυσικών και νομικών προσώπων) των ως άνω υπόχρεων προσώπων και τα απαιτούμενα ενδεικτικώς έγγραφα που επαληθεύουν τα στοιχεία αυτά είναι τα κάτωθι αναφερόμενα:

Στοιχεία πιστοποίησης                                Έγγραφα επαλήθευσης
της ταυτότητας του πελάτη                          της ταυτότητας του πελάτη
                                                             (διαζευκτικά ή αθροιστικά, κατά περίπτωση)

Α. Φυσικά Πρόσωπα

• Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο              • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
• Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
ή Διαβατηρίου                                        • Διαβατήριο σε ισχύ
• Εκδούσα αρχή                                      • Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις
• Ημερομηνία και τόπος γέννησης

• Παρούσα διεύθυνση κατοικίας                • Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας
•  Τηλέφωνο επικοινωνίας       
                                                            • Μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
                                                            • Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ.
                                                            • Άδεια διαμονής ή παραμονής σε ισχύ

• Ασκούμενο επάγγελμα (ανεξαρτήτως αν   • Βεβαίωση του εργοδότη
πρόκειται για ιδιώτη ή επαγγελματία)         • Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ.
                                                           • Αντίγραφο πρόσφατης μισθοδοσίας
                                                           • Επαγγελματική ταυτότητα
                                                           • Παραστατικό ασφαλιστικού φορέα

• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) • Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ.Β. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) & Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

• Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός, ονόματα  • ΦΕΚ όπου έχει δημοσιευθεί περίληψη του
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και,     καταστατικού και η εκπροσώπηση της Α.Ε.
προκειμένου για Ε.Π.Ε., ονόματα των               ή Ε.Π.Ε.
εταίρων της                                                 • ΦΕΚ με τις τυχόν σχετικές τροποποιήσεις
• Νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας και τα         του καταστατικού ή της εκπροσώπησης
στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητας τους       • Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα   
καθώς και των τυχόν πραγματικών δικαιούχων  στον Πίνακα Α (για τους νομίμους
(κατά την έννοια της παρ. 16 του άρθ. 4 του     εκπροσώπους και τυχόν  πραγματικούς
ν. 3691/2008), όπως αυτά ορίζονται στον         δικαιούχους)
Πίνακα Α, πλην της διεύθυνσης κατοικίας, του   • Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά  έγγραφα
τηλεφώνου επικοινωνίας και του                      εκδόσεως Δ.Ο.Υ. (για το νομικό πρόσωπο)
ασκούμενου επαγγέλματος
• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)Γ. Προσωπικές εταιρείες

• Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός,               • Αντίγραφο του αρχικού καταστατικού που
ονόματα εταίρων                                          έχει κατατεθεί στο Πρωτοδικείο, καθώς και
• Νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας και τα        των τυχόν σχετικών τροποποιήσεων του
στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητας τους       • Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα
καθώς και των τυχόν πραγματικών                 στον Πίνακα Α (για τους νομίμους
δικαιούχων (κατά την έννοια                          εκπροσώπους και τυχόν πραγματικούς
της παρ. 16 του άρθ. 4 του ν. 3691/2008),     δικαιούχους)
όπως αυτά ορίζονται στον Πίνακα Α, πλην της   •  Eκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα
διεύθυνσης κατοικίας, του τηλεφώνου             εκδόσεως Δ.Ο.Υ. (για το νομικό πρόσωπο)
επικοινωνίας και του ασκούμενου       
επαγγέλματος
• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)


Δ. Λοιπά Νομικά Πρόσωπα ή σχήματα ή οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα

• Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός                •  Αντίγραφα των προβλεπόμενων
• Νόμιμοι εκπρόσωποι, διευθυντικά όργανα      νομιμοποιητικών εγγράφων, καθώς και των
και τα στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητάς     τυχόν σχετικών τροποποιήσεων τους
τους καθώς και των τυχόν πραγματικών           •  Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα
δικαιούχων (κατά την έννοια                           στον Πίνακα Α (για τους νομίμους εκπροσώπους και τυχόν
της παρ. 16 του άρθ. 4 του
ν. 3691/2008),                            
όπως αυτά ορίζονται στον Πίνακα Α, πλην της   πραγματικούς δικαιούχους)
διεύθυνσης κατοικίας, του τηλεφώνου             • Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα
επικοινωνίας και του ασκούμενου                   εκδόσεως Δ.Ο.Υ. (για το νομικό πρόσωπο)
επαγγέλματος
• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)


3. Σε περίπτωση που ο συμβαλλόμενος ή συναλλασσόμενος ενεργεί για λογαριασμό τρίτου προσώπου, φυσικού ή νομικού, εκτός από την απόδειξη της δικής του ταυτότητας κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, απαιτείται και η πιστοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων ταυτότητας του τρίτου προσώπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια παράγραφο.

4. Σε περίπτωση που ο πελάτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή σχήμα ή οντότητα χώρας του εξωτερικού, ως προς την πιστοποίηση της ταυτότητας έχουν ανάλογη εφαρμογή τα οριζόμενα στην παράγραφο 2. Στις περιπτώσεις αυτές ως έγγραφα επαλήθευσης απαιτούνται οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης του πελάτη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν βεβαιώσεων ή εγγράφων των αρμόδιων αρχών που τηρούν σχετικά μητρώα και δεδομένα, ή άλλα αποδεικτικά εν γένει έγγραφα σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής. Σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο, τα υπόχρεα πρόσωπα μπορούν να ζητούν μετάφραση των απαιτούμενων εγγράφων για την κατανόηση του περιεχομένου τους.

5. H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο