Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-09-2010 ]

ΙΚΑ Εγκύκλιος Αρ. 64/23.9.2010 Εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 883/04 και 987/09 σχετικά με τη μορφή των Φορητών Εγγράφων (Portable Documents- PD)

(Εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 883/04 και 987/09 σχετικά με τη μορφή των Φορητών Εγγράφων (Portable Documents- PD))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 23.09.2010
Aριθμ. Πρωτ. Π31-68

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Ε.E.)

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8
Tαχ. Kώδικας: 102 41 Αθήνα
Πληροφορίες: Αικατερίνη Αγγελοπούλου
Τηλέφωνο: 210 6741140
Φαξ: 210 6741377
Γραφεία: Χαλκοκονδύλη 17, Αθήνα


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ:64

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 883/04 και 987/09 σχετικά με τη μορφή των Φορητών Εγγράφων (Portable Documents- PD).
ΣΧΕΤ: Οι Εγκύκλιοι 12/26.01.2010 και 28/08.04.2010 της Διεύθυνσής μας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων μας και στο πλαίσιο της εφαρμογής των νέων Κανονισμών (ΕΕ) 883/04, 987/09 και 988/09, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, σας κάνουμε γνωστό ότι καθιερώνεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική ανταλλαγή των δεδομένων που αφορούν στους διακινούμενους εντός της ΕΕ ασφαλισμένους, από 01.05.2012, με σκοπό την εκμηδένιση της ροής της έντυπης πληροφορίας(κατάργηση κοινοτικών εντύπων).

Με τους ως άνω Κανονισμούς, καθιερώνεται η δημιουργία και λειτουργία «σημείων πρόσβασης» (access points) ανά κράτος-μέλος, μέσω των οποίων θα διακινούνται και θα ανταλλάσσονται οι πληροφορίες που αφορούν στην ασφάλιση των διακινούμενων εργαζόμενων. Η πλήρης ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (Electronic Exchange of Social Security Information ή EESSI), αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30.04.2012( μεταβατική περίοδος για την ηλεκτρονική ανταλλαγή ), όπως προβλέπουν σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 95§1 του Εφαρμοστικού Κανονισμού (ΕΚ) 987/09.

Για το σκοπό αυτό η ΔΕΚΑΔΕ προέβη στη θέσπιση βασικών αρχών, οι οποίες, θα εφαρμόζονται από τους φορείς κατά τη μεταβατική περίοδο (01.05.2010-30.04.2012), οι οποίες αποτυπώνονται στην Απόφασή της Ε1 της 12.06.2009.

Ειδικότερα :

- κατευθυντήρια αρχή είναι η καλή συνεργασία μεταξύ των φορέων, ο ρεαλισμός και η ευελιξία

- από την 01.05.2010, τα έντυπα Ε που βασίζονται στους Κανονισμούς (ΕΚ) 1408/71 και 574/72 αντικαθίστανται από έντυπες εκδόσεις των δομημένων ηλεκτρονικών εγγράφων (paper SED’s).

- Τα κράτη –μέλη μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα έντυπα της σειράς Ε100, κατά παρέκκλιση, και εφόσον εξασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώματα των πολιτών βάσει των νέων Κανονισμών, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

- Σε όλες τις περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, ένας φορέας δέχεται τις σχετικές πληροφορίες που αναγράφονται σε οποιοδήποτε έγγραφο εκδίδεται από κάποιον άλλο φορέα, ακόμη και αν αυτές βασίζονται σε παρωχημένη μορφή, περιεχόμενο ή δομή. Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τα δικαιώματα του ενδιαφερόμενου πολίτη, ο φορέας επικοινωνεί με το φορέα έκδοσης στο πνεύμα της καλής συνεργασίας.

Επιπλέον, κάποιες πληροφορίες που απαιτούνται για το διακινούμενο ευρωπαίο πολίτη θα εκδίδονται με τη μορφή των φορητών εγγράφων ή πιστοποιητικών (portable documents), τα οποία μπορούν να φέρουν μαζί τους οι ασφαλισμένοι. Τα Φορητά Έγγραφα ( Portable Documents ), μετά την οριστικοποίησή τους, είναι τα ακόλουθα:

• Φορητό έγγραφο Α1: Βεβαίωση σχετικά με τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στον/στην κάτοχο

• Φορητό έγγραφο S1: Εγγραφή για κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης.

• Φορητό έγγραφο S2: Δικαίωμα προγραμματισμένης θεραπευτικής αγωγής.

• Φορητό έγγραφο S3: Ιατρική θεραπευτική αγωγή για πρώην μεθοριακό εργαζόμενο σε πρώην χώρα εργασίας.

• Φορητό έγγραφο DA1: Δικαίωμα κάλυψης υγειονομικής περίθαλψης στο πλαίσιο ασφάλισης κατά εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Τα ως άνω έντυπα βρίσκονται μεταφρασμένα (και στην ελληνική γλώσσα) στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/socialsecurity-coordination στην κατηγορία “official documents”.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδόσει ενημερωτικό φυλλάδιο (μικρός οδηγός) “ The EU provisions on social security- Your rights when moving within the European Union” για τους διακινούμενους εργαζόμενους εντός της Ε.Ε, σχετικά με τη διασφάλιση των κοινωνικοασφαλιστικών τους δικαιωμάτων στο πλαίσιο των νέων διατάξεων των Κανονισμών (ΕΕ) 883/04, 987/09 και 988/09 , ο οποίος είναι διαθέσιμος σε μορφή Pdf σε όλες τις γλώσσες, μεταξύ των οποίων και την ελληνική, στον ακόλουθο ιστότοπο:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=486&type=2&furtherPubs= no

Ο εν λόγω οδηγός καθώς και τα Φορητά Έγγραφα (Portable Documents ),θα αναρτηθούν και στο site του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Τέλος, κρίνεται σκόπιμο, μέχρι λήψεως νεώτερων οδηγιών μας, να συνεχίσετε να εκδίδετε τα ισχύοντα μέχρι σήμερα κοινοτικά έντυπα της σειράς Ε100, για τους ασφαλιμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προσαρμόζοντάς τα στα αντίστοιχα σημεία, στα άρθρα των νέων Κοινοτικών Κανονισμών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο