Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-09-2010 ]

ΠΟΛ.1132/22.9.2010 Αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2008

(Αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2008)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 22-9-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3375 748
E-mail: [email protected]
[email protected]


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1132

ΘΕΜΑ: «Αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2008»

   
Εν όψει της ολοκλήρωσης έκδοσης εκκαθαριστικών σημειωμάτων Ε.Τ.ΑΚ. φυσικών προσώπων, παρακαλούμε να αποστείλετε μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2010 στη Γ.Γ.Π.Σ. τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2008, που υπεβλήθησαν στην υπηρεσία σας είτε για διόρθωση εκκαθαριστικού Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 3842/2010 και δεν έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία του εσωτερικού του εντύπου.

Η αποστολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) πραγματοποιείται από τις Δ.Ο.Υ. σε εθελοντική βάση με την προϋπόθεση ότι οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που δεν θα αποσταλούν, θα εκκαθαρισθούν από τις Δ.Ο.Υ. μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2010, μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του ΟΠΣ - Περιουσιολόγιο.

   
Ειδικότερα αποστέλλονται:

Α. Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2008 φυσικών προσώπων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την ΠΟΛ.1143/31.10.2008 Α.Υ.Ο.Ο.

   
Δηλώσεις της κατηγορίας αυτής ελέγχονται πριν την αποστολή τους ως προς τα σημεία που έχουν αναφερθεί στην ΠΟΛ.1025/19.3.2010 εγκύκλιο, και στη συνέχεια γίνεται τακτοποίηση των δηλώσεων σε δέματα των 100. Κατά την αποστολή η ένδειξη που θα αναγράφεται σε κάθε δέμα είναι:

«Δηλώσεις Ε9 έτους 2008 φυσικών προσώπων που υπεβλήθησαν σύμφωνα με την ΠΟΛ.1143/31.10.2008 Α.Υ.Ο.Ο.»

Υπενθυμίζεται πως δεν αποστέλλονται:

α) αιτήσεις επανεκκαθάρισης οι οποίες έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1, 2 ή 3 της ΠΟΛ.1143/31.10.2008 Α.Υ.Ο.Ο.

β) δηλώσεις στοιχείων ακινήτων όταν ο υπόχρεος έχει υποβάλλει και κάποιο από τα ανωτέρω Υποδείγματα. Οι δηλώσεις και τα υποδείγματα αυτής της κατηγορίας των φορολογουμένων καταχωρούνται με απόλυτη χρονολογική σειρά και εκκαθαρίζονται από τις Δ.Ο.Υ.

γ) περισσότερες από μία δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2008 του ιδίου υποχρέου. Οι δηλώσεις αυτής της κατηγορίας των φορολογουμένων καταχωρούνται με απόλυτη χρονολογική σειρά και εκκαθαρίζονται από τις Δ.Ο.Υ.

   

Β. Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2008 φυσικών προσώπων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 3842/2010.

   
Δηλώσεις της κατηγορίας αυτής πριν την αποστολή τους πρέπει να ελέγχονται ως προς τα σημεία που έχουν αναφερθεί στην ΠΟΛ.1025/19.3.2010 εγκύκλιο με εξαίρεση την αναγραφή του ΑΤΑΚ, την περίπτωση 10 (υποχρεωτική αναγραφή του κωδικού μεταβολής) του πίνακα 1 και την περίπτωση 8 (υποχρεωτική αναγραφή του κωδικού μεταβολής) του πίνακα 2.

Επισημαίνεται ότι στις δηλώσεις της κατηγορίας αυτής στο «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» πρέπει να είναι διαγραμμισμένη μόνο η επιλογή «ΑΡΧΙΚΗ».

Οι δηλώσεις της κατηγορίας αυτής αποστέλλονται ξεχωριστά από τις δηλώσεις των άλλων ομάδων, ως ακολούθως:

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου θα γίνεται τακτοποίηση των δηλώσεων σε δέματα των 100 και θα αναγράφεται η ένδειξη που αφορά το δέμα ως εξής:

«Δηλώσεις Ε9 έτους 2008 φυσικών προσώπων που υπεβλήθησαν σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν.3842/2010»

   
Τρόπος αποστολής των δηλώσεων στη ΓΓΠΣ

   
Μετά την κατηγοριοποίηση και τη δεματοποίηση τους οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε σάκους ή κιβώτια, τα οποία δεν θα πρέπει να περιέχουν οποιαδήποτε άλλα φορολογικά στοιχεία.

Έξω από τα κιβώτια ή τους σάκους να αναγράφεται η διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ., ανάλογα με τον τρόπο αποστολής:

α) για ταχυδρομική αποστολή Τ.Θ.1075 10110 ΑΘΗΝΑ,

β) για αποστολή με άλλο τρόπο Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1 - Τ.Κ.18346 Μοσχάτο και η ένδειξη «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008», ώστε να μη συγχέονται με κιβώτια εμπορευμάτων.

Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο "ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ" που θα είναι μέσα στο σάκο και στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το περιεχόμενο αυτού.

Η αποστολή αυτών θα γίνει ως ακολούθως:

α) Οι Δ.Ο.Υ. που εδρεύουν στην περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτευούσης θα στέλνουν τις δηλώσεις στη Γ.Γ.Π.Σ., 32η Δ/νση ΤΜΗΜΑ Β΄ με τον επιμελητή της Δ.Ο.Υ. ή υπάλληλο αυτής και ΟΧΙ ταχυδρομικά.

β) Η αποστολή των δηλώσεων από τις υπόλοιπες Δ.Ο.Υ. θα γίνεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο, μέσα στις προθεσμίες που αναφέρθηκαν.

Στην τελευταία αποστολή των δηλώσεων της κατηγορίας αυτής θα αποστέλλεται κατάσταση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 1 στη Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου με παράλληλη κοινοποίηση στη Γ.Γ.Π.Σ.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα σημεία ελέγχου διότι σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εκκαθάριση των δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 από τη Γ.Γ.Π.Σ., επιστρέφονται στις Δ.Ο.Υ και πρέπει να εκκαθαρίζονται από τις Δ.Ο.Υ. εντός 15νθημέρου από την επιστροφή τους.

Οι επιθεωρητές των Δ.Ο.Υ., παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την εφαρμογή της παρούσας ως προς την ακριβή τήρηση των ημερομηνιών και να παρέχουν την συνδρομή τους για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα ανακύψουν σε φορολογικές αρχές που εποπτεύουν.

   

   

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Γενικός Διευθυντής Φορολογίας
Δημήτρης Σταματόπουλος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο