Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-09-2010 ]

ΟΑΕΕ Εγκύκλιος Αρ.53/15.6.2010 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας

(Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα, 15/ 06 / 2010
Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.ΟΡΓ/Φ9/12/62463
                                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                    
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ                
Δ/ΝΣΗ :ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ                                 
ΤΜΗΜΑ:  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ακαδημίας 22                                                                         
Ταχ. Κωδ.: 106 71 Αθήνα                                                  
Πληρ.: Ι. Βασιλακόπουλος   
Τηλ.: 210 3729625                                                             


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 53  


ΘΕΜΑ:« Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας »

Σχετ.:Το με αριθ. πρωτ. ΔΙΟΡΓ/Φ9/27/86535/ 14-9-2007  έγγραφο .

   
Με το ως άνω σχετικό έγγραφο  σας είχαμε κοινοποιήσει τις διατάξεις της ΔΙΑΔΠ/Α/10067/23-4-2007 ΚΥΑ με την οποία καθιερώθηκε η αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, η οποία εκδίδεται από Ασφαλιστικούς Οργανισμούς  Κύριας Ασφάλισης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΓΓΚΑ .
   
Επειδή από στοιχεία που μας έδωσε η Δ/νση Στατιστικής και Αναλογιστικών Μελετών, διαπιστώσαμε ότι η προαναφερόμενη ΚΥΑ εφαρμόζεται από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ σε μικρή  μόνο έκταση, επανερχόμαστε στο θέμα και επισημαίνουμε  ότι είναι υποχρέωση των υπηρεσιών να εφαρμόζουν τις διατάξεις περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών και η μη εφαρμογή τους αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
   
Η διαδικασία που θα ακολουθείτε είναι η εξής:
   
Α: Όταν για την διεκπεραίωση οποιασδήποτε διαδικασίας αρμοδιότητας ΟΑΕΕ απαιτείται μεταξύ άλλων δικαιολογητικών και η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας άλλου ασφαλιστικού φορέα,  δεν θα ζητείται η προσκόμιση της από τον ενδιαφερόμενο, αλλά θα αναζητείται αυτεπαγγέλτως από το Τμήμα στο οποίο κατατέθηκε το αίτημα .
   
Συγκεκριμένα, ο αρμόδιος υπάλληλος θα παραλαμβάνει το αίτημα και εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει προσκομίσει την ασφαλιστική ενημερότητα, θα αποστέλλει  με fax, εντός 24 ωρών από την παραλαβή του αιτήματος, έγγραφο στην αρμόδια υπηρεσία  (επισυνάπτουμε σχετικό υπόδειγμα) του ασφαλιστικού  φορέα του ενδιαφερομένου.
   
Τα στοιχεία επικοινωνίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.gspa.gr  στη διαδρομή «Δημόσια Διοίκηση – Εκσυγχρονισμός –Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών –Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας – Στοιχεία Επικοινωνίας Ασφαλιστικών Οργανισμών». Όσα  Τμήματα δεν έχουν τη  δυνατότητα να αναζητήσουν τα στοιχεία από το INTERNET, θα απευθύνονται στην οικεία Περ/κή Δ/νση .
   
Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν περισσότερα του ενός αιτήματα για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορούν την  ίδια  υπηρεσία  του αυτού ασφαλιστικού Οργανισμού, αυτά μπορούν να ομαδοποιηθούν  σε ένα  έγγραφο.
   
Η απάντηση από την αρμόδια υπηρεσία του Ασφαλιστικού Οργανισμού θα πρέπει να μας αποστέλλεται  με fax εντός 48 ωρών.
    
Στις διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμών του Δημοσίου, δεν ακολουθείται  η προαναφερόμενη διαδικασία, αλλά η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει να προσκομίζεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.
   
Β:  Όταν απευθύνονται στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ φορείς του Δημοσίου (π.χ ΔΟΥ, ΝΠΔΔ κλπ)  και ζητούν ασφαλιστική ενημερότητα  ασφαλισμένου   του ΟΑΕΕ, αυτή θα αποστέλλεται  με fax (εντός 48 ωρών)  στην υπηρεσία που τη ζήτησε, μόνο   όταν  όλες οι ασφαλιστικές εισφορές του συγκεκριμένου  ασφαλισμένου έχουν καταχωρηθεί στο μηχανογραφικό σύστημα και κατά συνέπεια η βεβαίωση δύναται να εκδοθεί από τον Η/Υ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα ενημερώνεται τηλεφωνικά   η Υπηρεσία που αναζήτησε την ασφαλιστική ενημερότητα αλλά και ο ίδιος ο ασφαλισμένος, ότι θα πρέπει να προσέλθει στο Περ/κό Τμήμα που υπάγεται με το σύνολο των ασφαλιστικών βιβλιαρίων του ώστε αφού γίνει ο απαραίτητος έλεγχος να του χορηγηθεί  η βεβαίωση.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.3833/2010, όσοι ασφαλισμένοι έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση του εν λόγω Νόμου και πληρούν τους όρους της ρύθμισης αυτής, η  βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύει για 1 μήνα
   
Τέλος επισημαίνουμε ότι οι υπάλληλοι που χειρίζονται τα θέματα αυτά οφείλουν  να  τηρούν  τις   περί εχεμύθειας  διατάξεις  του  Υπαλληλικού Κώδικα
Ν. 3528/2007.
   
Της παρούσης να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι της Υπηρεσιακής σας μονάδας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

                                                                                                                  
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρ/νος Τμ. Γραμματείας α.α
Ι. Μπούτσικας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο