Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-09-2010 ]

ΟΑΕΕ Εγκύκλιος Αρ.52/10.6.2010 Εφαρμογή από 01/05/2010 των νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών για το συντονισμό των συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταβατική περίοδος για την ηλεκτρονική ανταλλαγή των δεδομένων – Δυνατότητα χρήσης κοινοτικών εντύπων της σειράς Ε.

(Εφαρμογή από 01/05/2010 των νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών για το συντονισμό των συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταβατική περίοδος για την ηλεκτρονική ανταλλαγή των δεδομένων – Δυνατότητα χρήσης κοινοτικών εντύπων της σειράς Ε.)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

ΑΘΗΝΑ  10 /06 / 2010
ΑΡΙΘ.  ΠΡΩΤ.  ΔΙΠΑΣΘ  /Φ  69/52/60423     
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ         
Οργανισμός Ασφάλισης  Ελευθέρων Επαγγελματιών                          
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΑΡΟΧΩΝ                     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ  ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ                           
ΤΜΗΜΑ : ΝΟΣ. &  ΕΞΩΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ                 
ΤΑΧ  Δ/ΝΣΗ: ΑΓ.  ΚΩΝ/ΝΟΥ   05                                          
ΤΑΧ. ΚΩΔ: 104 31   ΑΘΗΝΑ                                                                                                                              
ΠΛΗΡ.: ΑΛ.ΓΚΙΓΚΙΛΟΥ                                              
ΤΗΛ: 210- 5274413                                                                 
FAX: 210-5234435                                                                       
                                                                       

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52

ΘΕΜΑ :  « Εφαρμογή από 01/05/2010 των νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών για το συντονισμό των συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας   - Μεταβατική περίοδος για την ηλεκτρονική ανταλλαγή των δεδομένων – Δυνατότητα χρήσης κοινοτικών εντύπων της σειράς Ε. »


1. Σας  κάνουμε γνωστό, ότι από 01/05/2010, ισχύουν και εφαρμόζονται οι νέοι Κοινοτικοί Κανονισμοί για το συντονισμό των συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης  δηλ.ο Βασικός  Κανονισμός (Ε.Κ.) αρ. 883/29-4-2004 και ο Εφαρμοστικός Κανονισμός αρ.987/16-9-2009 - με τον οποίο καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής του Βασικού Κανονισμού – σε αντικατάσταση των  Κοιν.Κανονισμών 1408/71 και 574/72 αντίστοιχα.
   
Oι νέοι Κανονισμοί είναι δεσμευτικοί ως προς όλα τα μέρη τους ,ισχύουν στο εσωτερικό κάθε κράτους – μέλους και κατισχύουν της Εθνικής Νομοθεσίας .
   
Βασικά χαρακτηριστικά του νέου  Κοινοτικού Δικαίου είναι η απλούστευση και ο εκσυγχρονισμός των Κοινοτικών Κανονισμών 1408/71 και 574/72.
   
Οι διατάξεις των νέων Κανονισμών που ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα για τη λήψη παροχών ασθενείας ,έχουν σε σημαντικό βαθμό αναδιατυπωθεί και περιλαμβάνονται στα άρθρα 17-20 ,33 και 35 του τίτλου III του Βασικού Κανονισμού 883/04 καθώς και στα άρθρα 24-26 του Εφαρμοστικού Κανονισμού 987/09 ,που σας αποστέλλουμε συνημμένα προς ενημέρωση.
   
Επίσης με τις διατάξεις των άρθρων 66-68 του Εφαρμοστικού Κανονισμού καθορίζεται η διαδικασία και οι προθεσμίες για την υποβολή και πληρωμή των απαιτήσεων.

Μετά την παρέλευση των οριζομένων προθεσμιών ,είναι δυνατόν να χρεώνονται τόκοι από τον φορέα πιστωτή για τις απαιτήσεις που δεν έχουν πληρωθεί.
     
Για το λόγο αυτό  ,εφιστούμε την προσοχή των αρμοδίων Υπηρεσιών για την άμεση διεκπεραίωση των Κοιν.Λογαριασμών που διαβιβάζονται στον Οργανισμό μας μέσω του Οργανισμού Σύνδεσης στην Ελλάδα δηλ. του ΙΚΑ.
 
2. Με τις διατάξεις των νέων Κοινοτικών Κανονισμών ,καθιερώνεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική ανταλλαγή των δεδομένων που αφορούν στους διακινούμενους εντός της Ε.Ε. ασφαλισμένους ,με σκοπό την κατάργηση των Κοινοτικών Εντύπων.
   
Η πλήρης ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30/4/2012 – μεταβατική περίοδος για την ηλεκτρονική ανταλλαγή – και να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από 1/5/2012.
  
Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο 1/5/2010 έως 30/4/2012 – κατά την οποία τα Κράτη – Μέλη αναμένεται να μεταπέσουν ολοκληρωτικά στην  ηλεκτρονική ανταλλαγή  - μπορεί να εξακολουθήσει η χρήση των Κοινοτικών Εντύπων.
  
Ως εκ τούτου και σύμφωνα με το αριθμ. Φ.60000/οικ.8212/1153/7-4-2010 έγγραφο του Εποπτεύοντος Υπουργείου ,οι αρμόδιοι ελληνικοί φορείς – κατά συνέπεια και ο Οργανισμός μας – μέχρις  ότου δοθούν νεώτερες οδηγίες από το ανωτέρω Υπουργείο θα συνεχίσουν από 1/5/2010 να εκδίδουν τα ισχύοντα μέχρι σήμερα Κοινοτικά Έντυπα ,προσαρμόζοντάς τα στα αντίστοιχα σημεία ,στα άρθρα των νέων Κοινοτικών Κανονισμών ,θέτοντας εν ανάγκη και διακριτική ένδειξη (σφραγίδα κ.λ.π.) ότι πρόκειται περί εφαρμογής των νέων Κανονισμών  883/04 και 987/09.
  
Για διευκόλυνσή σας, σας αποστέλλουμε συνημμένα ,ως υπόδειγμα , φωτοαντίγραφα εντύπων  Ε 106 & Ε 112  προσαρμοσμένα στις διατάξεις των νέων Κοινοτικών Κανονισμών.
  
Επισημαίνεται ότι τα έντυπα Ε , τα έγγραφα και οι ευρωπαϊκές κάρτες ασφάλισης ασθένειας (ΕΚΑΑ) συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών πιστοποιητικών αντικατάστασης (ΠΠΑ), που εκδόθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων Κανονισμών  (1/5/2010) ,παραμένουν έγκυρα και λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών – μελών ,ακόμη και μετά από την πάροδο αυτής της ημερομηνίας, μέχρι να παρέλθει η ημερομηνία λήξης των συγκεκριμένων εγγράφων ή μέχρις ότου αυτά ανακληθούν ή αντικατασταθούν από τα έγγραφα που εκδίδονται ή κοινοποιούνται δυνάμει του Κανονισμού 883/04 και του Εφαρμοστικού Κανονισμού 987/09.

 


Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                            
Κ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                             
                                                                                          

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο