Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-07-1996 ]

ΠΟΛ.1207/10.7.1996 Αμοιβαία συνδρομή για είσπραξη απαιτήσεων Φ.Π.Α.

(Αμοιβαία συνδρομή για είσπραξη απαιτήσεων Φ.Π.Α. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.Αμοιβαία συνδρομή για είσπραξη απαιτήσεων Φ.Π.Α.
1080842/6357-3/0016/ΠΟΛ. 1207/10.7.1996

Με τη 1096706/963/006Α'/12.9.1995 Α.Υ.Ο. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 782/12.9.95 τεύχος Β', συστάθηκε γραφείο "Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων Τρίτων" που εκτός των άλλων παρακολουθεί τη διαδικασία είσπραξης εσόδων Φ.Π.Α. από ενδοκοινοτικές συναλλαγές, για λογαριασμό των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και την αποστολή τίτλων είσπραξης στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για είσπραξη εσόδων Φ.Π.Α. υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Με την Τ 4721/683/10.6.1996 Α.Υ.Ο. τροποποιείται το άρθρο 20 της Τ/243/319/7.3.84 απόφασης, ως προς την Αρχή για την διατύπωση ή τη λήψη αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής για είσπραξη απαιτήσεων ενδοκοινοτικού Φ.Π.Α. και ορίζεται ως "αιτούσα αρχή" και "αρμόδια αρχή" η 16η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων αντί της Ε.Υ.Τ.Ε. Με την Τ.1243/319/7.3.84 Α.Υ.Ο. περί αμοιβαίας συνδρομής για είσπραξη απαιτήσεων (ΦΕΚ 179/Β'/26.3.84) η οποία ήδη σας έχει κοινοποιηθεί, εισάγονται στη Χώρα μας οι ρυθμίσεις και καθορίζονται οι απαραίτητες διαδικασίες εφαρμογής του καθεστώτος που απορρέει από το Κοινοτικό Δίκαιο, από τις οδηγίες 76/308, 77/794 και 79/1071 της Ε.Ε., σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή για είσπραξη απαιτήσεων. Παρακάτω για διευκόλυνσή σας, κρίνουμε σκόπιμο να σας τονίσουμε ορισμένα βασικά σημεία και να σας δώσουμε τις απαραίτητες διευκρινίσεις, προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή ενημέρωση για την πραγματοποίηση της αμοιβαίας συνδρομής.


Η έναρξη της διαδικασίας συνδρομής γίνεται μόνο από τις αρμόδιες Αρχές που έχουν ορισθεί σε κάθε Κράτος Μέλος, οι οποίες διατυπώνουν τη σχετική αίτηση. Οι αιτήσεις συνδρομής μπορεί να είναι:

α) αιτήσεις πληροφοριών,

β) αιτήσεις κοινοποίησης (γνωστοποίησης) και

γ) αιτήσεις είσπραξης ή λήψης συντηρητικών μέτρων.

Η αίτηση συνδρομής διατυπώνεται από την αιτούσα αρχή πάνω σε κοινά για όλα τα Κράτη Μέλη έντυπα, υποδείγματα των οποίων είναι προσαρτημένα στην παρούσα. Η Αρχή που διατυπώνει αίτηση συνδρομής καλείται "αιτούσα αρχή", η Αρχή που δέχεται την αίτηση συνδρομής καλείται "αρμόδια αρχή". "Αιτούσα Αρχή" και "Αρμόδια Αρχή" της Χώρας μας για την παροχή της αμοιβαίας συνδρομής για θέματα ενδοκοινοτικού Φ.Π.Α., είναι η 16η Διεύθυνση Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, του Υπουργείου Οικονομικών.

Α' Περίπτωση που η Χώρα μας είναι αιτούσα αρχή

α) Αίτηση πληροφοριών: Είναι η αίτηση, την οποία απευθύνει η αιτούσα αρχή της Ελλάδος προς την αρμόδια αρχή Κράτους Μέλους της Ε.Ε., με την οποία ζητούνται πληροφορίες που αφορούν απαιτήσεις είσπραξης Φ.Π.Α. και οι οποίες μπορούν να χρησιμεύσουν στην αιτούσα αρχή για την είσπραξή τους. Η αίτηση περιέχει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του κυρίου οφειλέτη ή κάθε άλλου προσώπου το οποίο ενέχεται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στην Ελλάδα για την πληρωμή της απαίτησης, καθώς επίσης τη φύση και το ύψος της απαίτησης αυτής. Αν περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σ' ένα από τα προαναφερόμενα πρόσωπα βρίσκονται στην κατοχή τρίτου προσώπου, η αίτηση μπορεί να αφορά και τον τρίτο κάτοχο. Συντάσσεται επί του εντύπου του υποδείγματος του
παραρτήματος Ι της παρούσας, φέρει την επίσημη σφραγίδα της αιτούσας αρχής και υπογράφεται από υπάλληλο αυτής, που είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένος για τη διατύπωση της αίτησης πληροφοριών.

β) Αίτηση κοινοποίησης (γνωστοποίησης): Είναι η αίτηση, την οποία απευθύνει η αιτούσα αρχή της Ελλάδος προς την αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ε.Ε., με την οποία ζητάται η κοινοποίηση στον οφειλέτη ή τον αποδέκτη, των πράξεων ή των δικαστικών και κάθε άλλου είδους αποφάσεων, με βάση τις οποίες επιδιώκεται η είσπραξη των απαιτήσεων του Φ.Π.Α. ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Η αίτηση γνωστοποίησης περιέχει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του αποδέκτη και, αν είναι απαραίτητο, του οφειλέτη, τη φύση και το αντικείμενο της πράξης ή απόφασης που πρόκειται να γνωστοποιηθεί, της απαίτησης που αναφέρεται σ' αυτή, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Η αίτηση αυτή συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, επί του εντύπου του υποδείγματος του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, φέρει την επίσημη σφραγίδα της αιτούσας αρχής και υπογράφεται από υπάλληλο αυτής που είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένος για τη διατύπωση της αίτησης κοινοποίησης.
Στην αίτηση κοινοποίησης επισυνάπτονται, σε δύο αντίτυπα, η πράξη ή η απόφαση της οποίας η κοινοποίηση ζητάται.

γ) Αίτηση είσπραξης ή λήψης συντηρητικών (εξασφαλιστικών) μέτρων:

Είναι η αίτηση, την οποία απευθύνει η αιτούσα αρχή της Ελλάδος προς την αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ε.Ε., με την οποία ζητά την είσπραξη της οφειλής, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου. Η αίτηση είσπραξης, περιέχει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του κυρίου οφειλέτη ή κάθε άλλου προσώπου, το οποίο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Χώρας μας υποχρεούται για την πληρωμή της απαίτησης, τη φύση της απαίτησης, το ύψος της κύριας οφειλής, τις προσαυξήσεις και τα έξοδα, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, υποδεικνύει τα περιουσιακά στοιχεία των προαναφερομένων προσώπων που γνωρίζει ότι βρίσκονται στην κατοχή τρίτου προσώπου. Τα οφειλόμενα ποσά της προς είσπραξη απαίτησης αναγράφονται στην αίτηση, τόσο στο Ελληνικό νόμισμα, όσο και στο νόμισμα του Κράτους που εδρεύει η αρμόδια αρχή. Για την τιμή του συναλλάγματος λαμβάνεται υπόψη η τελευταία τρέχουσα τιμή πώλησης κατά τη χρονολογία της υπογραφής της αίτησης. Η αίτηση αυτή συντάσσεται επί του εντύπου του υποδείγματος του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας, περιέχει τη δήλωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έναρξη της διαδικασίας της αμοιβαίας συνδρομής, φέρει την επίσημη σφραγίδα της αιτούσας αρχής και υπογράφεται από υπάλληλο που είναι εξουσιοδοτημένος για την διατύπωση της αίτησης είσπραξης ή λήψης συντηρητικών μέσων. Προϋποθέσεις για τη διατύπωση αίτησης είσπραξης ή λήψης αναγκαστικών μέτρων είναι:

  1. Η απαίτηση ή ο εκτελεστός τίτλος να μην αμφισβητούνται στη Χώρα μας.
  2. Εχει τεθεί σε εφαρμογή εντός της Ελλάδος η διαδικασία είσπραξης η οποία μπορεί να εφαρμοστεί, σύμφωνα με τον προαναφερόμενο εκτελεστό τίτλο και εφόσον τα μέτρα που λήφθηκαν κατά τη διαδικασία της είσπραξης, δεν κατέληξαν στην ολική εξόφληση της απαίτησης.

3. Το ποσό των απαιτήσεων που αναφέρει η αίτηση είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 1.500 ευρωπαϊκών λογιστικών μονάδων E.C.U. (το κεφάλαιο). Η αίτηση είσπραξης, που απευθύνεται από τη Χώρα μας σε άλλη αρμόδια αρχή, πρέπει να συνοδεύεται με επίσημα αντίτυπα ή κυρωμένα αντίγραφα του νόμιμου τίτλου, εις διπλούν, που επιτρέπουν την εκτέλεσή της. Συνοδεύεται επίσης από δήλωση της Ελληνικής αιτούσας αρχής, που προσδιορίζει ακριβώς τη χρονολογία από την οποία είναι δυνατή η εκτέλεση, την ημερομηνία παραγραφής του χρέους, καθώς
και βεβαίωση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη διατύπωσή της. Για διευκόλυνσή σας ακολουθεί παράδειγμα διαδικασίας αμοιβαίας συνδρομής για είσπραξη απαιτήσεων Φ.Π.Α.

Στη Δ.Ο.Υ. Ν.Σμύρνης, οφείλεται Φ.Π.Α., από τον κ. Καζανόβα Κων/νο του Αγγέλου, ποσού 1.000.000 δραχμών. Ο αριθμός του τριπλοτύπου βεβαίωσης του τίτλου είσπραξης είναι 351/15.6.1989. Η παραγραφή έχει διακοπεί με κατάσχεση κινητού αμελητέας αξίας στις 14.2.1994. Ο οφειλέτης είναι άγνωστος σήμερα στη διεύθυνση που έχει η υπηρεσία μας, αλλά υπάρχουν πληροφορίες ότι είναι κάτοικος Σουηδίας. Η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να απευθύνει αίτηση πληροφοριών (υπόδειγμα παραρτήματος Ι) που μέσω της 16ης Διεύθυνσης θα διαβιβαστεί στη Σουηδία. Η απάντηση στην αίτηση πληροφοριών, λέει ότι ο οφειλέτης είναι πλέον κάτοικος Σουηδίας και μας ενημερώνει για τη διεύθυνσή του. Μόλις ενημερωθεί από τη 16η Διεύθυνση η Δ.Ο.Υ., θα συντάξει αίτηση είσπραξης ή λήψης συντηρητικών μέτρων (υπόδειγμα παραρτήματος ΙΙΙ).

Τονίζουμε ότι το οφειλόμενο κεφάλαιο μαζί με τις προσαυξήσεις, θα αναγραφούν τόσο σε δραχμές όσο και σε κορώνες Σουηδίας. Η αίτηση είσπραξης θα συνοδεύεται από επίσημα αντίτυπα ή κυρωμένα αντίγραφα του νόμιμου τίτλου, εις διπλούν, στον οποίο θα αναγράφεται χωριστά το κεφάλαιο και χωριστά οι προσαυξήσεις. Επίσης θα συνοδεύεται και με δήλωση που θα προσδιορίζει την ημερομηνία εκτέλεσης (στο παράδειγμα 1.8.1989), την ημερομηνία παραγραφής του χρέους (στο παράδειγμα 14.2.1999), καθώς και βεβαίωση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη διατύπωσή της.

Εστω ότι τα παραπάνω έγγραφα συμπληρώνονται στις 13.5.1996. Η τιμή πώλησης της Σουηδικής κορώνας στις 13.5.1996 είναι 36.459 δραχμές με συνέπεια να διαμορφωθούν τα σχετικά ως ακολούθως:

Το κεφάλαιο: 1.000.000 δρχ. / 36.459 = 27.428 κορώνες Σουηδίας.
Οι προσαυξήσεις 2.400.000 δρχ. / 36.456 = 65.827 κορώνες Σουηδίας.
Σύνολο: 3.400.000 δραχμές που αντιστοιχούν σε 93.255 κορώνες Σουηδίας.

Το σύνολο των εγγράφων που προαναφέρονται θα σταλούν στη 16η Διεύθυνση, η οποία είναι αρμόδια για τις περαιτέρω ενέργειες.

Β' Περίπτωση που η Χώρα μας είναι αρμόδια αρχή

Η Διεύθυνσή μας θα αποστέλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. νόμιμο τίτλο είσπραξης, σύμφωνα με τον οποίο επιδιώκεται η είσπραξη των απαιτήσεων. Ο τίτλος αυτών θα περιέχει τις απαιτήσεις του Κράτους μέλους της Ε.Ε., σε ελληνικό νόμισμα και οι Δ.Ο.Υ. θα τις εσπράττει ως έχουν χωρίς καμία άλλη μετατροπή. Σημειώνουμε ότι κάθε αίτηση είσπραξης ή λήψης συντηρητικών μέτρων αιτούσας αρχής άλλου Κράτους Μέλους, εξετάζεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ως απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου και εφαρμόζονται για την είσπραξή της οι σχετικές διατάξεις της Εθνικής μας Νομοθεσίας (π.χ. μέτρα κατά Κ.Ε.Δ.Ε., λήψη φορολογικής ενημερότητας, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κ.λπ.).

Επειδή έως σήμερα έχουμε ελάχιστες ενοχλήσεις εκ μέρους των Δ.Ο.Υ., για είσπραξη Φ.Π.Α. ενδοκοινοτικών συναλλαγών, παρακαλούμε τους προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. να ερευνήσουν αν υπάρχουν υποθέσεις για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί αμοιβαίας συνδρομής και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας. Οι αρμόδιοι επιθεωρητές παρακαλούνται να επιβλέψουν την ορθή τήρηση της
παρούσας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο